Film index

The Others I III C... I \II‘|.IIIIIIII :\IIII'II;III;II‘. I‘S Spam. IIIIII I \II‘IIII' KIIIIII.III. I‘IIIIIIIIIIJ I'I;III.II_'.III. .'\I;Ile|l.l .\I.IIIII. _I‘Illlt‘\ III‘IIIII‘}. IIII IIIIIIx. /'/II' ()II'II II I‘IIIIIIIIIII'x .III IIII' I‘II‘IIII‘IIIx III' IIII' \II‘IIII'IIIII (IIIIIIII' IIII'IIII‘I'. IIIII .I\IIII‘II.'III.II"x .'\iIIL'l'l\‘.ll] III‘IIIII Ix .II'III.III.\ \L'I IIII .IL‘I’\L‘}. III IIIC I‘IIII III \\III’III “III” II. KIIIIIIIIII plu} x (II'IIQC. ;I III:_'III} xII'IIII; \\I‘III.III \IIIII III‘I'IIx III'I' I‘IIIIIII'I‘II locked up III .III IIIII IIIIIIIxIIIII III'I‘uIIxI' xIIc III'III‘wx IIII‘} \\ III IIII' II L‘\[\II\CII III IIIC \IIIII IIII\\ I‘\ L‘I‘. IIIL‘} IIII IIIII IIIII‘II IIII'I'I' ;IIIIIII\ .-\IIII‘II.III.II"x Ix .I IIIIIIIII} I;IIc III;II I‘I‘xIx IIII IIII' IIIIIIIIxxIIIIIII) III \\UII\III“_' IIIII \\II;II Ix mud and \III.II Ix xIIIII-I'II;IIIII'.II. .\ II'IIIIIIph III IIII‘I'I‘III‘xx [IxII'IIIIIIIgIIxII IIIIIIIIPIIIHIIUII. SCIL‘CICKI I'CII‘JM‘.

The Pinochet Case I ISI II’.IIIII~III (III/mull. BI‘IgIIIIIII‘IIIII‘ I'I';IIII'I‘ SIIIIIII.

IIIIII I I III IIIIIIx. (III/IIIIIII'x IIIIII IIIII‘IIIIII‘IIIx IIIL‘ [II'III‘CI‘IIIIng III'IIII‘ III IIII‘ ('IIIII'IIII IIII‘IIIIIII"x III‘I‘I'xI III .I.IIIIIIII'_\ IIIIx II'.II1 BuIIIIII‘III; IIII‘ .II'gIIIIII‘III \\ IIII [IIII .IIIII .IIIII III'IIII‘xIIII'x. (iII/III.III'x IIIIII III-\I‘I'IIII'II‘xx IIII‘IIIIII'x IIIII'I’II“ Ill;_' IIIICH II'\\ x I\ IIII \ II'IIIIIx III' I’IIIIII‘III‘I‘x l'L'leIIIC. I’.III III IIII' SIIIIIIII-III IIIII‘I'II.IIIIIII;II I)III'IIIIII'IIIIII"\ I‘I'\II\III. (ilungIu I‘IIIII 'I'III'.III'I*. (iI.Ix;_'II\\; 'I III' I‘IIIIIIIIquI'. I'.\IIIII‘III:_'II.

A La Place Du CoeurI 15 I 0000 IRIIIII'I'I (IIII‘IIIgIIIIIII. I"I';IIII‘I'. I‘I‘NI ,\II.IIII' .I\xI';II'IIII'. .Icun I’II‘II'I‘ I);II‘I'IIIIxxIII. (ICI'III'II \Ic} IIIII. I I: IIIIIIx. (iIIcIIIgIIIuII'x IIIIIIIII I-IIII III .IIII'I'IIH If! .ll'Il/II'HI' IIIII‘I' IIyIIIlI IIII'IIxI'x IIII .\IIH\L'IIIC\. IIIIIII.‘I‘I‘I;I\\. (‘IIIIIIIIIHKI

\\\ ucIIIcIII'Ix (Inn and IICIII‘ Inc IIIII .I IIIIxxIIII I‘\IxII'III‘c IIIIIII .I I';II'IxI PHIIL'L‘IIIIIII IIIIIIIIxIIIIx BCIIC IIL'I‘IIIIxI' III‘K black on II II'IIIIIpcII IIII I'IIpc chargc. III \IIIII‘II IIIIIIII IIIII I.IIIIIIII'x IllIIIL‘ III IIIL‘II' I'IIIII'Ix III II'I'I‘ IIIIIII \\ IIIII III‘x IIII'xc IIIIII IIIgI'IIII'I' Ix IIIL‘II' III'.IIIIIIIII IIIIIIIuIIII} IIIIII II'x IIIIx IIIIII [II'III IIII'x (iIIcIIIgquII'x IIIIII \\ IIII IIx II*I'II_'IIIIII I.II‘IIII'. \VIIII x;IIII xIII‘MI I'L';IIIxIII IIIIx III III‘ .III IIIIIIIII LIIIII gIIIIIIII .’ ('(’.I\. (iIIngIIII.

The Princess Diaries I’( II 0

I(I;II'I"\ .\I;II'xII;III. I'S. IIIIII I \IIIIC II.II|I.I\I.I}. .IllIlL‘ .I\IIIII'I'\\x_ III‘;IIIII‘I \I.II.II';I//II, 115

Eric Rohmer recreates Revolutionary France on the cheap with digital

IIIIIIx (IIIIIII II‘I'II.I;'I'I \II.I IIII'IIIIIIIIIIIIx III.IIIIII\I..II II\I~x \\IIII III‘I IIIIIIII .IIIIxI III'IIcI III XIIII I‘I.IIII‘IxI'II. \IIIIIIIIngI \II.I _~.:I'Ix IIII' _~_:I.IIII-x IIIIIII'I IIIIIII IIII- IIIII x. xIII' I‘II‘I'/I'\ II.I]I;IIII IIIIIIIIIJII IIic I Mr] III‘I IIIIII‘IIMI j__'l.IIIIIIlIIIIIII'I ()III'I'II (‘I.IIIxxI- \IIIIII'II. xI IIIII\I‘\ .II III-I IIIIIIIxII‘II IIIIII II'IIx \II.I xIIIVx IIII' III‘II III IIIC IIII'IIIII- III IIII‘ I'IIIIIIII'.III IIIIIII'III.IIII_\ III (iI'IIII\I.I IIII'II'.IIII'I‘. \II.I xIIIII‘Ix IIIIIIL'I IIII' IIIIIIIII-IIgI' III III'I xII'I'I‘. Il"\III ;_'I';IIIII} .zx \IIC Ix II'.IIIxIIIIIIII‘II II‘IIIII II_'._'I_\ IIIII'IIIIIII; IIIIII .I I'II.IIIIIIII;_' [II‘IIII‘I'xx III‘IIII‘IC. II'IIIII x.I[I[I_\ \\ IxII IIIIIIIIIII'III I‘I'CIIIIVI' III

\lIfJIII' I‘II.III-Ii I'\I'I'IIIIIIII_ (IK’IIK‘IIII IL'ICIIVI'. Rat Race III... III‘I'I'} /,III‘III‘I’. :IIIII IIIIIII ('IL'C‘L'. RII‘I‘IIIEI \IINIII\\‘II.

\\ IIIIIIIII (IIIIIIIII'I';. I I: IIIIIIx. II: ,II'II} XIIIkcIK :II.IIII‘III‘ I'IIIIII*II_\. .I EIIIIII‘II III IIIIIIII‘.‘ :.‘I'IIIIIII‘Ix IIIIIII'IIIIIII' .I I‘I'II/I LII-c .II‘IIIxx ,-\IIII*III‘.'I III \I'v. .\Ic\II'II1II EIIIII .I IIzIIIIcII II'I‘.IxI:I‘I' IIII.II'II_ ('II‘I‘xI‘ Ix IIIIc III IIII' xI‘II'I‘I I'II‘I'II' III I..Ix \Ij:.Ix IIIIxIIII'xx :III'I: II. IIII III_~_'.IIIIxI'x IIII' :'.II‘I* IIx .I III'II. IIII'.IIIx III III.II‘I:I_I.' .I \IIIgI'I, I)IIII'I I'\III'I'I IIIIII II III IIIC II..II III \‘IIIIIIIIL‘III IIII _I_'IcI'II .IIIII I‘IIIIIIIItzIIIIIII

III\II‘.III. /,III‘I\I‘I

IIII IIxI'x III: IIIc I.IIE_'_'II\.

CEILIIH

Friday 22nd February

THE PENTLAND CEILIDH BAND

0131 220 (.349 0131 665 3327 annIagaelichouse.fsnet.co.luk

36 THE LIST '7. ." 1-}:

trickery in The Lady And The Duke

I'IIIIIIII} III_‘_' IIII‘ IIII‘III‘ III~ II\ClI ‘.I. IIII ;_'II'.II xIII'I‘cxx IIII IIIx IIII IIIIIIx III/I’IIIII '.:IIII \Iz.i.I I.’ (ism. IIII' xI'.IIII-I_-.,'IIII IIII' III I'IIIIII'xx xI.IIIxIII'II II‘I\C\. (II'IICIIII II"I\'II\\'

Renaissance, Babylon, Deadsy, Virile Games, Hotel Des Invalides .IIIII The Ossuary I IIII'I \.IIIIIIIx. \IIIIIIIIx. I‘ISI I‘I‘IIII \II IIIIIIx .\IIIIIIIIII_-_'}. III xI\ IIIII IIII*I'I~ .IIIIIII.IIIIIIIx II'IIIII \I‘IIII' II! {Ito \IIIIIII'x III.I\I'\'I'\. ('( ‘,\. (iIIngIIII.

Rocco And His Brothers I.\I

C... II III'IIIIIII \ IxI'IIIIII. II.II_\ I'I‘.IIII‘I‘. IWIIII -\I.III‘. I)I'IIIII. I<I*I:.IIII S.II\IIIIII'I. I\IIIIII' (III‘.IIIIIII. KIIIIIIII I)I'.\IIIUII I.\II IIIIIIx. I)I-III'I-xxIII;_' III-II IIxIIIxIII .I\ .I III‘.IxIIIII I;IIIIIII :IIIIII'x III IIIU I'II}. \kIII‘II' IIIIIIIIII}_' IIIII II'IIIIIIII‘ .I\\;Ile IIIL'IIII IIIIII.III}. III: IIIIII Iiuclix III‘I'I.I‘I'xI'I_\ IIII gIIIIIIII. IIIII IIx II gIIIIII'I‘x paw .I IIIIII'I' IIIII‘III‘ IIIIIIIIII I‘IIII'Igcx. .IIIII IIII‘ I'IIIIIIII; Ix II'III_\ I‘IIIII.II‘III‘ I‘IIIcIIIII. I‘.IIIIII‘III'j_‘II I'IIIII (IIIIIII. I'.IIIIIIIIII'_~_'II

Romeo And Juliet PM 00.. II'I’.IIII'II /I'IIIII‘III. I Ix I:.III. I‘HIM I )lI’I I.I iIIIxxI‘I. I.\‘1‘IIIIIII\\IIIIIII:_'. \IIII‘I)..\III‘.I. \III'IIuI'I \IIIII. ,IIIIIII \Ix'I‘,II\'I.\V I5: :IIIIIx. \I: I'IIIII'IIIc III‘.II:III'I:I III \IIIIIII'xIII'IIII’x \III \wI‘IIII'. IIIII\IC .le IIII' llII‘II‘ .II'I'I'xxIIIIc III IIII' I'.IxIIII;.: III II'I‘IIIng' IIuIIIx, I IIIIIIIIIII.III'I§. II'x IIIIIII'IIII III III'I'II .I xII’.II;'III LII'I‘ IIIIII IIIIII :III‘ xIIIIIIIIII‘.II'II II.Ix III-I'II III I.II III-II III II’..IIIII l'x ()in /:H:I inII'I (iIIIx\I‘IIIII. (IIIIxngIv.

St Elmo’s Fire I4 O. \I‘IIIIIIIIII‘IIII I \. I"\.*I I IIIIIII‘ I xlI‘I. I‘/. Ix’IIII \IIIIIcII \II'('.IIIII_\ III\ IIIIxtx \IIIII' II.III II.IkI~II III'IIIIj.‘ .::IIII x IIIIIII III; IIIIII I’.II III

‘.|I‘\'I I Int-I“. III'II' {III} :II;' IIIII IIIIII';'I' I‘.IIx ;'I'I'II:I;: IIxI‘II III II\« IIIIII IIIII' .IIIII II.IIIIII.I III tIII‘ IIII‘III'II‘. \‘.IIIIII. I IIIIIII III \‘I‘I‘. I‘I IIII‘ IIII’II IIIIIIIII|\ I'.I\I IIIIII 'IIII' II.IIIIII‘xI I‘I"\. I II\I. xZIII lII.IlI.I_‘_'I"\ III IIII IIIIIIIIIIII: III-I‘I‘III /I'.'I III If III/:QI \I.I'III IIIx I.III'I‘I. (".IIIII'II I,IIIIIIIIIII:II

The Seventh Voyage Of Sinbad II O... I\.IIII.III _IIII.III. I S, I‘I‘V IxI'I'\I.III \I.IIIII‘\\x. K.IIIII_\II (IIIIIII. Ix’II‘ImIII I',}I‘I‘. IIII'III 'I II.III‘III'I'. .\II'I' \I.III_-_'II. 5“ \IIII\I' .l\L'I'Ilf_'k' ;III\I-IIIIII'I- }.IIII. III \I IIII’II IIIII'

III-III IIIIIII'I'IuIII‘x .I IIIchI IIII' iIII- IIII”x \I.IIII‘II \\III I'I'xIIII'I‘ IIIx [IIIIII'I'xx III IIIII xI/I~ .IIII'I' ;I III.I;II'I.III \III'IIIIx\ III-I III .I IIIIIIgI-I, IIIC xIII‘I'ml I‘III'I'Ix. III xIIIII-IIIIIIIIII‘I I)}I1.IIIIIIIIIII'I. \II'I'I' .I pIIIIII‘I-I‘III; II'IIIIIIIIII TIII‘ I\).I} II.II'I'_\II.IIIxI‘II, .\I.I.‘I\’IIIII*:’I_ SIII’IIIIg. Shallow Hal III 0.0 IIIIIIIIII .IIIII I’I‘II‘I‘ I';II'I'I'II}. I‘S. III‘II (}\‘.}III‘III I’IIIII‘Im. .IIII‘II BLII‘II. .III\I‘I‘. .‘\IC\.IIIIICI. I I IIIIIIx. III.II'II IxII :_'\‘\‘II III IIIz/I III/I IIII’x’C\ IIIx

III'xI xIIIII'III: I'IIII' .Ix II.II. .III EIIZIIII‘IIH‘I} xII.IIIII\I III.III IIIIII IIIII} I-II-I II.III'x III'.II:IIIIII \IIIIIII'II .-\II I!I.II I'II.III;:I'x \‘IIII‘II II.I| _‘_"\'I\ II.I[IIII'II III .I IIII \‘.IIII II xI'II III'II‘ j.'IIIII \\III\ II_\ IIIIIIIIxI'x IIIIII IIIIII IIIII_\ III'III;_' .IIIII‘ EII xI‘I' .I III‘IxIIII'x ‘IIIIII‘I III-.IIIII‘ \IIIIIIII .IIII'I\\.IIIIx, II.II I.I|Ix III IIIII' \IIIII II x\‘.I~I~I l!.lIIlII‘II IIIIIxI' \IIIII Ix IIIIIIII‘IIx-I‘II IIIII‘xI‘. IIIIl \\II\‘ .II‘I‘CIII\ IIIII} III IIIII .Ix \IIIIIIIIII' I’.IIIIII\I. (II\I‘II IIII'

I .IIICII_\ IIIIIIIII'Ix' III-III'II.IIII IIII ngIIxx IIIII I'IIIIIcIII. \.I'.II:.'./II‘.: //IIf IIIIIIx IIII'I III III', .II IICJII. II III} quII I!IllI_ IIIIIIIg'II I! LII IIx III'III IIIII;:IIx. (IK'IICIIII II'II'.IxI'

Shrek II I 0.... \II\II\'\‘I \IIIIIIIM‘II.

\ II‘III. .II-IIxIIII, I S, IIIIII I \IIII'I‘x III \IIIII‘ \III'Ix. (IIHII'IIII‘. III.I/. I IIIIII‘ \IIIIIIII} "II IIIIIIx. VI“ A \\III II.I\I‘ \\.III I)IxIII‘_\ iLIIIIIII;' III IIIx I IIIII'I'IIII‘ III-c/I‘ I.IIIII, IIIIx IIIIII xIIIII.I*IxI\I‘ IIIIIIIIIIIKKI IIIIII I.II\I‘x IIIII xIIIIIx .II IIIIIII.III- IIIIIIIIIIIIyI. \IIIIII' xIII;'II:I;,' IIIII I III'II' \\.III'\ I‘I'II'\ I'II \IIII‘I' II /’,'.'.'( (ISL-(III II

/'.'I.'1I I mm. II III I IIIII'I IIII' j.'IIIxI' III II I:I:I'xI LII

II'xI'III~ .I IIIIIII‘I'xx IIIIIII .I III‘.II_'IIII IIIIIII'I'I.IIII‘II III IIII' I‘lIIIII} IIIIIIIx I'm-I‘M IIIJI'I- IIIIIII'II IIIle \‘.III lII\I~I. \I'III A" .IIxII I'IIIIIII'xxI} III||.I;I‘x I'IIIIIIII.III‘ I)|\IIL"\. x.IIII'IxIII;_' IIx IIII‘IIII' puI‘IIIx .IIIII I*\I'I‘IIII\I'x, \IIIl \\ IIII'x III‘IIIIIII .III IIIIx’ I’I'IIIIIIIII II'III'I'} K.II/I*IIIII'I'I_I III I)IxIII') I'I\.II xIIIIIIII I)I'I'.IIII\\IIIIIIx. .IIxII IIII‘IIII‘I'I} IlL‘IIII III. )C]‘. I)I\III‘_\. \I‘II‘I‘ICII II‘IL'IINL‘I

The Sixth Sense I ISIOOOO I.\I. \IL‘III SII}.IIII.II.III. I'S. WWII BI'IICL‘ \\'II|Ix. II.III‘_\ .IIII‘I ()\III\‘IIII ()II\ III \VIIIIumx. IUIII (.IIIICIIL'. III— IIIIII\. \IIII‘ )k'III'WIIII (.UIL‘ SL‘III' I()xIIII‘IIII IIIIx ;I II'I'I’IIIII‘ xI'I'I'I'I. III' I‘IIII xI'I‘ IIIC \ICIIKI \\.IIIIIII;_' IIII‘ CIII'IIIL IIIL'_\ 'I'I' .II‘IIIIIIII IIIIII .III IIIC IIIIIC .IIIII II‘x xI‘.II‘} IIx III‘II (‘IIIIII IIxII'IIIIIIIngI \I.III'IIIIII ('I'Imc I\\‘:IIIxI IIIIII'x IIIx IxIxI' .IIIII xvaIIIx .III III IIIx IIIIIL‘. ;II IIII' I'\III'IIxI‘ III IIIx III.II'I‘I.I;;I‘ III :\|III;I I( )II\ III

\\ IIII.IIIIx I. IIIII‘IIIIIIIII; III III‘III IIIC IIII}.

SIII IIIII;II.III'x I‘IIWI‘I' xI‘I'IIII xIIggI'xIx IIIIII‘II :IIIII I'\III.IIIIx IIIIII'. III‘I'IIIII; IIII‘ IIIIIIII'III‘I‘ _‘_‘IlI‘\\Ill_‘.’. ('.IIIII‘II. IzIIIIIIIIII'gII.

Songs From The Second FloorI ISI ... II\’II} .\IIIII‘I'\\IIII. S“ I'IIL‘II. :IIIII I

I .IIx \IIIIIII. SII'IJII I,.IIxxIIII. ‘I'III'IIIIII'II I'IIIII\IIHIII ‘).\ IIIIIIx. ;\IIIII‘I'xxIIII'x (‘IIIIIII‘x III'I/I~ \\IIIIIIII;.' IIIxI II'IIIIII'I‘ IIIIII III 35 )L‘IIIN I‘IIIIIIII'IxI'x .I xI'III'x III III-.IIIIIIIIII} I'IIIIIpIIxI'II \ IgIII'III‘x. I'III'I‘. \(Cllk' xIIIII III .I xIIIgIc IIIIIg I.leIz I II\L‘IIIIIC\I .IIIII IIxIIIg; III'xI IIIIIL‘ ;II‘IIII'x. II IIIII'I'x .I xII.IIIxIIIII III the II\I'x III \;II'IIIIIx I*II.II'.II‘II‘I'x. .\ IIIII; xI‘I'\ III; t'IIIPIII)L‘L‘ I‘IIIng III'xIIcIJII'I} iII IIIx IIIIxx'x leg. pleading I'III‘ IIIx IIIII IIIII‘II; II III;III ‘I‘. IIII IIIL‘ \II'IIIIg \IxIIl I'IIIIIIII‘ !.IIIx \ II'IIIII III II I'.II‘IxI IIII;II‘II; “IIIIL‘ .'I II:.II_'II‘I.III IIIIIIIIL‘IIIIIIIIIIII} x;I\\ x IIII IIII\IL\I‘L\’IIII:_‘ \IIIIIIIII'I-I' III IIIIII. .\ U. III) IIIIxI‘IIuIIIIII IIII IIII' ;IIIxIII'IIII} ;IIIII

“I IIIIII'I’JI‘IIII} II! the IIIIIII;III I'IIIIIIIIIIIII. XIIIIQI lI'IIII: II'II .\I'I IIIII/ /"/IIIII‘ Ix III IIx IICxI IIIII-IIIggI‘III. III\‘\ IIIj_‘ IIIIII IIIIIII}. ('(‘.I\. (iI.IxI_'II\\.

The Son’s Room (La stanza di figlio) I IFI I \.IIIIII \IIII'I'III. II;II_\. ZIIIIIII 5‘" IIIIIIx. ()xguI'IIlIIII'II II.III.III III‘.IIII;I about .I IIxII'IIIJIIIxI I‘IIIIIIII; III II‘I'III\ \IIIII IIII‘ III‘;IIII III IIIx xIIII. I’I'I'\ II'\I xI‘I‘I‘I'IIIIII; I'(}(‘ ('IIII'III.Ix. IzIIIIIIIIIIpII

Splendor I I’( iI O... II'.IIIIII‘ SI‘IIIu. II.III I'I.IIII'I'. I‘I.\I\I \IIII'I‘I‘IIII .\I;IxII'III;IIIIII. \I.IxxIIIIII II'IIIxI. \I.:I'III.I \IIIIII)I 0‘) IIIIIIx. .-\x the xIII.III. I'IIIIII SIIII-IIIIIII' I‘IIII‘IIm Ix IIIII‘ IIII‘ II‘III‘\I*IIIIIIIII*III. SI'IIIII II'.II‘I'x IIII' xIIII‘} III IIx \IIIII‘II\ gnIII'IIIIx .IIIII III IIII' III\‘\ II‘x xIIImII IIII~II' II\ :1 my IIerx. I'IIIIII.IxIIIIg IIIC III'I‘IIIII‘ III IIII~ IIIII\ II- :IIIII; xIII'I‘IJI'II- \\ IlII IIII' IIIIIII.I:_'I‘I \I.I\IIIII.IIIIII I'x CIIIIIIII} IIII'IIIIII'III IIII- .IIIII II'I.IIII‘II\IIII‘\. ()III IIIIIx xIIIIII.II'IIII‘x \\ IIII IIIIII.IIIIII"x (‘IIII IIII; I’III‘IIII’IIII .IIIIIIIIIII. I‘II'I IIII- IIIIII'x IIIIIIc IIIxIIII'II‘JI IIIIII‘ .IIxII .IIIIm x IIII I'I‘IIIII'x III \\ CIILICII\. III/No III [71¢ /\’I an! IIIIII IIIIngI.IIIII\ II'II'x II'II l.(1\[ I’II IIII'I' \IIIII‘I'.. III\\\ III.III} III IIIC IIIIIIIL'I'I‘II\ IIIIII IL' I'\IIIII‘Ix IxIII IIIII xIIIII .’ IIIC I.IIIIIII*I'I‘. IzIIIIIIIIIIgII

Storytelling II\I O... I‘I’IIIIII SIIIIIIIIIL I S. ZIIIII SL‘IIIIII BIIIII'. RIIIII‘I'I \\I\III‘III.I)IIIII(I1IIIII.IIII,\(IIIIIIIM[III/’[IIIH'H \\ z'IIc: -IIII‘I‘I':III' SIIIIIIIII/ I'L‘IIII'II\ \\ IIII IIIIIIIIICI‘ II-I III.ng CI‘IIICII} I'III'IIIIII'IIIIg IIIc .'\IIIL‘I'IL‘IIII \IgIIIIIIJI'II. SIIIII IIIIII I\\I\ IllIL‘tilldI IIIII‘Ix. ‘I‘II'IIIIII' .IIIII “\IIII-I’II'IIIIII'. SIIIIIIIII/‘x I‘IIIIIII‘ I.II'g_‘I‘Ix .II'I' \\ IIII‘-I'.III:_'III§_': IIIL‘ IIIIIIII'uuxI. IIlgII-xI'IIIIIII III.Ixx.II‘I‘cx. I';II‘I;II \ICI'L‘UI}DIII:_‘. .II‘.IIII‘IIIII‘ IIIIII‘IIIIIg ;IIIII IIIC IIIIII .IIIII'I'II‘IIII II’I IIIII'I. IIIII III-xIIIII' IIx [‘III} IIIIIIC\\.

MIN-III IIIII: III'.IIx \\ IIII IIIIIIIII'IIIIII Ixxucx: IIIc IIIII'III‘II III .II'IIxIII‘ I'cprIIIxIIIIIII). I‘I‘cuIIIc I-\I‘IIIII.IIIIIII. IIII- xIIIIIcI‘IIw II.IIIII‘I‘ III" 'II'IIIII'. IIII' .IIIIII'I' III I'I~\I'II;_'I'. .\II IIIIcwII. )I‘I ;II\\;I_\ x IIIIIIgIIIIII; \\IIII\. \IIII'Ix’IIIII‘I'I. SIII‘IIIIg. Street Angel II\I O... I \‘II.III XIII/III. ('IIIII.I. I‘IVI IIIII IIIIII\ [III \\III:_‘ (’IIIIchc I'IIIL'IIIII III III: IIIx. IIIIIII'.I_\III;_' IIII' IIII IIII' xII‘III‘Ix II! IIII' IIIIIII IIII.II'II'I III SILIIIgIIuI xIIIIIIII III‘IIIII- III." .I.III.IIII'xI' III\.IxIIIII.

I IIIIII.III'I} III-xxIII‘IIxIII'. IIIII \\;ll'lll .IIIII IIIIIIIIIIIIIIx_ IIIII IIIK' I'IIIIIIIIIIIxI‘. IiIIIIIIIIII'gII, Super 8 Stories ISI I ItIIIII' Ix'IIxIIII‘II‘II. (iI‘IIII.IIII II.III. _‘_IIIII I ‘III IIIIIIx, ('.IIIIII‘x I‘IIIIIII' II'( )I \\ IIIIIIIII; IIIIIIIII.IIII*I' KIIxIIII'II'J

I! IrII'I mun-IIIII’I IIIIIIx IIII- I‘.IIIII-I'.I IIII IIIIIIxI'II IIII\I IIIx I‘IIIIII III IIIIIxII'I.IIIx. IIII- \II SIIIIIIIIIII; III'\'IIC\II.I. III :IIIx I‘IIII'I'IJIIIIIII; I*IIIII‘I‘I'I mm It. I’.III III IIII‘ \‘IIcIIII-III IIIII'III.IIIIIII.II I)I‘\'IIIIII‘IIIIII) I'C\II\.II. (il.IxI_III\I I‘IIIII

I III'IIII'I'. ( iI.Ix;_'II\\

A Tale Of Springtime I I’( II 0..

II III" I\)I'IIIIICI. I‘I.IIII‘I‘. I‘I‘IIII \IIIII'