L'.\’ [I I 1L5 UH. ()pcning iuglu £3.50. BUIKlL‘lllllC .l-llClllll' l'L‘\ I\L‘ .\lul'lt‘ .lllllt‘\‘ t‘nnnt~ plzi). in \\ lllL‘ll Iun multllc ugcd unincn. l'nrcctl nnIn Ilic ~c\u;il \ci‘uplicup lwl'ni'c Illcu‘ Iiinc. licutl lni' Ilic l)nncgul llUlllL‘ nl‘ Ilicn' llcrn l);inicl ()'l)nnncll.

Glasgow Dance ' "'

TRAMWAY

25 Albert |)i'i\c. 31’" 3900. ll’. ll. \\'(‘. \\‘_v\l

Waterwall l’l'i l .\lul'. 7.30pm. £0.50 I[(i.5l)l. ’lcn ilunt‘crx l'l'nln llul} '\ .\lult‘l‘luli Rt‘xixlcnli Duncc l'uclnl'} cllullcngc Ilic pnucr nl' \\;IlL'I' :uul Ilic Inn of gran iI} in um unique pci'l'ni'inuiu‘c nn un uquulit' curIgun. l’ul'l nl‘ \th lbl‘l‘ilni'ia‘x.

Fugu San Inc 5 It \Vctl (\ .\luI‘. 7.30pm. L750 l £5.50l. (‘i'illculh uccluimul .\iiin'uliun tluncc ;u'Ii\I l,l\;l ()'.\'cill L‘\Pl0l'k‘\ Ilic unnncclinn lwluccn pcrl'nrincr illltl uutlicncc. l’url nl' .\k‘u ’l‘cri'iIni'icx Sad Europeans: Jouissez Sans Entraves luv 5 «k \Vctl (i .\lur. X. l 5pm. ["50 l £5.50l. l)i\IincIi\c clini't‘ngruph} li‘nin luglil} rcgui‘tlcil l’ni‘Iugucw tluncc Illillxt‘l’. l’uuln Riltcu‘n. 'l‘licrc’x Ill\n u cluuu'c In gel :in inxigln nun Ihc grcul in;in\ \\Ul'l\ at 0.30pm nu Well 5. «luring: u Pl'L‘-\lltl\\ (ll\Cll\\lUll \\ llll Duncc lluxc'x .\lni'ug l)t‘}t‘\. l’ui'l nl' .\'t‘\\ 'lt‘i'i‘ilni‘itw. Reel Escape Solos: Sprung + Lampscape Inc 12 x \M-tl l3 .\lui‘. ".30inn. £750 1 £5.50l. (‘u/crinc Burr} prcwnlx I\\n \nlnx inlcgi‘uling [k‘l‘ltn'llhlllt‘t‘ :Intl ‘. ulcn: Sprung t‘\plnl‘c\ u \L‘ll\C nl llUlllL‘ untl plucc. \\llll\I /,u'lll/HI'II'/H' lnnkx uI t‘nlnniul .'\ll\ll';lll;l.

Scenes d’interieur Inc I: x Wed 13 .\lui'. ‘lpin. L750 l £5.50r S)l\;iin liinunl'x ncu \\Ul'l\ \lCl\L‘\ lll\l\lL' llic inlunulc Ilinuglilx. nlixcrxulinnx unIi pci'xnnuluicx nl' lll\ tl’.lllL‘L‘l'\. Still/(HUI (III .\Illli/(H .\ ('lu'ixlnplicr linucn l;Ill\\ In liinurtl ;‘.l (t..“ll[‘lll nn \Vcd l3 .\l;u‘.

Edinburgh Drama

ADAM HOUSE

3 (‘liuniltcrx Sli‘ccl. 050 .\‘nSx. Geschichten aus dem Wiener Wald l'nIil l‘i'i 1 Mar. Spin. The unnuul prnIlucIinn l‘rnnl litlinhurgli l'niwrxll) (ici‘inun l’lu} Sncit'l). pcrl'ni'niul. unxui‘prixingl). in (icrinun.

BRUNTON THEATRE

l,;Itl) \\ Cll \\';I_\. .\ltlxu‘ll‘lll'gll. 00.5 32‘“). Il’. ll. 'l'l. \\‘('. \\‘.r\|

The Pearl lit 1 Mar. ".Sllpm. [5 03». Soc (iluxgnu. (iilinni'cliilK } l 3.

The Bear/The Proposal 'l‘liu Sui ‘) .\lur Innl l-‘ri Xi. ".3llpln. [7.50 l L‘3.50l. Sec (iluxgnu. Ruinxlinrn 'l‘licull'c.

Measure For Measure, Dundee Rep

The Phantom & The Opera Mini ll .\ltll‘. 7.30pm. ill) (Ui.5lll. SL'C (iluxgmx. l’uixlc} ’l’mxn llull.

Cave Dwellers “Cd 13 Mar. 7.30pm. £8.50IL‘450). 7:8—1'l‘licuIrc ('nnipun} PI'L'\L‘lll .\"icnlu .\lc(‘;irlnc_\ \ nu“ plu} uncnwi'ing the four illltl uncvrluinl} l'ucml l1} ux} luin \t‘t'kt‘i‘x \\llU l‘lcc llk‘ll' linnicluntl. Sec rim int.

CHURCH HILL THEATRE

33:1 .\lnrningxitlc Rnutl. 220—1349. ll’. ll|

They Came To A City \le (l Sui ‘) .\lui'. 7.30pm. £(r.5(llt5.5()l. .lll. l’I‘lt‘\llL‘} .\ III—ll L‘lII\\lL' UIIL‘L‘ Ilglell \L‘L‘\ Ilic liglil nl'ilu). L‘nurch} nl' litlinliui‘gll l’cnplc’x 'l'liculrc. 'l'ickclx :nuiluhlc l'rnni Slum \lumk‘l’\ In] lll5l .553 USU”.

listings Theatre

EGO

l-l l’lt‘ul'tl} l’lIIL'L‘. 453 74.34.

The Vagina Monologues l'mil Hi I .\lui'. 7.30pm. to I H l. The \llU\\ Ili;iI\ Iukcn Ilic \\'c\I lind It} \ltll'lll chx un liilinhurgli airing ;I\ purl nl" lllL‘ \\I)l'ltl- unlc \' Du) cuinpgugn. .\lnnc} rulxctl \\ill gn In lllL‘ Shuin Sncicl} unil litlinhurgli \Vnnlcn'x Rupc untl Smuul .«\hu\c ('cnlrc. 'l'ickclx muiluhlc l'rnin lllL‘ l-‘ringc ()l'l'it‘t' nn 0| 3| 320 0031 or ’l'lic ()uIlinuw.

FESTIVAL THEATRE

l3 3‘) Murmur SIl't‘cI. 52‘) 0000. Ill. mt \x',\|

Godspell 'l'uc l3 Sal l0 .\lui‘. “.30pin I'l’liu & Sul inuI 3.30pnil. £050 L'Zl IL'-l.50 L'lh‘l. .-\u\II';ili;i\ Dunlcl .\lilcl)llt‘l‘\0ll unil lingluntl‘x .lnnulluin \Vilkm \Iur ux .lcxux uinl .lutlu\ in um nuiinr Inuring pi‘niluclinn oi the pnpulur Illll\lL';Il.

GARAGE THEATRE

(irintllu) (‘niul llL‘l’u‘lV 345' .1848. Olive 'l'liu " Sui ‘) .\lui'. 8pm. £5 I£2.50l. 'Immm ()glcxh} '\ tlui‘lx. ~I} ll\Cll Cninctl§ uhnul \\li;iI gnu nn lll\lle nnc It‘t‘nugc girl'x licuil. pci'l‘ni'inctl h}

1.} count Ynulli 'l'liculrc.

GATEWAY THEATRE

lilni Rim. l.ciIli \Vulk. 3 l 7 303‘). ll’. \\'(‘. \\‘;\|

Blackpool l'nIil Sul 3 Mar. ".30pin iSuI mzu 2.30pml. L‘" IE5 l. 'l'lic 'l'lnnl Your .\cIing.‘ (’nnipun) l'rnni (‘).\ll'(‘ pi't'wnl the premiere nl |r\ inc \\'cl\|i\ lll'\l Illuxlcul. \Cl in u l‘)i\’0\ \xni'lil pnpululcil h} \\ llUl'L‘\. junklm ulul \ultwmun. Soc rm icu.

Much Ado About Nothing \\'t-Il

l3 Sul l0 .\lur InnI 'l‘liu l. \Vctl IV l‘i‘i ".30pin: Sui 2.30pm. U) 1 H l. ()uccn .\lul'gurcl l'niu‘i'xil} ('nllt‘gc pi‘cxt‘nl Slllllxk'\PL‘lll'C‘\ L‘Hlllt‘tl) ill~ ltn L' Illltl ilL‘t'L‘ll. \L‘l in Ilic xiiiHli'cnclictl ‘l'uwun lllll\.

Thursday 7

l-I)\l.\

Friday 8 lv().\”l'.\ « lllL' ("lit-ii). ()ltllJlll' r llk‘ (limit ()itlituil- Soc ('nincil} \luin'x His “will \llllllK lliv “will Duck ()_~.:Il\ic Huck ();:i|\it' \ ll.ii\p\ \lctliuin \ ll.ii\p\ \lt'tlnun

lut‘iiicnl

Saturday 9

l'()\lS

\lunik lllt' \\l‘l\l

\ Happy \lt'ilnnn

Sunday 10

Hit ( .lk‘ll} ()lt'llJHl

l)\‘l\‘l\ ()}_‘ll\ 1C

Inculcnl

Monday 11

\ ll.l[‘]"\ \lnliuln

This grid includes theatre and dance performances at Glasgow and Edinburgh’s main theatres. More information, including events at smaller venues, can be found in the listings above and over the page. Performances shown in brackets are free or reduced price previews.

Tuesday 12 Wednesday 13 l~().\'l.\'

l’lic ('licii} ()it‘lmnl llic (lit-ii} ()igli‘iiil

lll‘l\l‘\‘\l lll.l\l\'\l

lllt‘ l’t'Jll

\luni‘x llh‘ \\nIIl \luink llit- \\l‘l\l

\ ll.i|\p\ \lciliuni \ ll.i|\|\_\ \lciliuin

lnt'ulcnl

lx’nincn .\ lulu-I

Thursday 14

Hit (lit-ii} ()it'lmitl

\lnniK lll‘x' \\i‘l\l \ ll.i]\]\_\ \l\.\lllllll

llxw \\cic lucnl} llutx' lln \\m‘

l'()\lS

Arches

CCA

Citizens Main Citizens Circle GilmorehillG12 King’s Paisley Arts Pavilion Ramshorn RSAMD Theatre Royal

'l lk' l’tuzil

lnt'ult'nl

lllc} (".uni' ln .\( ll} llic} (linu' In _\ (All)

l’Illiill \linmtinf .\ lu\ kin-y .\l.ilnc \l.llnc

l{l‘-\'l\l.lll\ c Riwnlunt'c

\ \Iin‘tt .u \.ui‘nl X\ui‘ \ \Iitrlt .u \.uinl X\u;‘

lx'ixcnlnnt't'

Illclnu‘lr

lln'} (Liniv In .\ (it)

l’IIlulll \'\lull‘t1\n\ll\ln(l1x1n\-

\ltnnt‘

illL‘llllt‘ll

\I.iIinn llnuw ( )pcm \I.iIIn:i llnuw ( )I‘CIJ ll.:ii\ l l1|.l|\l ll.iii\ l lll.'.l\l (‘Hmwm (‘mnpdm (",mlum \u- |vu|k “luncn ( )n lhc \ci;rc \\UlllL‘ll ( )n llic \t'Ijsc \Vnincn ( )n “it \k‘lgc llicllmi'llk'I’ll-pull l’lnl K.:_\ l’lnl l\.i\ llrlltuilunA llrllnzi (KIN l)\\\‘llk'l\

(l|‘\l\]‘\‘ll (ll‘\l\|‘\'ll

\llk'll \Iln \luu \Nlunfr \ .\lklxuinnu .\iglil'x

Slit-pinup .\ l III ldll'.’ \'\ILill'a\\1\iI\ln(l1x1;\i

l’iintth lll.| l’iint'cxx l\l.l Rncnlunt'c lx’nciilunt'c \ \Iiu‘lt .u \.uinl l \Mi‘c

llt'llllt‘l llk'llllCl

l’iint‘c“ Illa

Netherbow Playhouse \ mu i Royal Lyceum “in... Ttaverse 1

Church Hill Festival Th Gateway Gilded Ballon King’s

(l«‘\l\l‘t'll

w: '1 THE LIST 63