Film index

Ice Age th.’ l(.llt'lx \\ t'tlg‘t‘ «K (Iii‘lnx Saltlaiilia. l‘S. :llllZl \nm-x nl .lnlitl l.cgui/aiiin. (ini'an \ixniit'. Jack Black. .S’lmin. 'l‘ht'i'c‘x a laiiil air nlc_\nit‘ixiii lll Ihix xlnl'} nl a mni'nxc iiiaiumnth. a humbling xlntli and a \\ i|_\ Iigci' \\ lin iniii l'nit‘t‘x. Ilcxpitc all thcii‘ l‘L'llL'l' inxtint‘tx. In rcttii‘n a human hah} In liix latht‘r. .\x the planet gt‘tx L‘tiltlL‘l'. lllt‘} llt‘atl lll lllL‘ tiliptixllc tlll'L‘L‘lltill Ul- Ihc animal nugratinn. In hattlt‘ \ll(i\\tll'lll\. \Illt‘itlltlt‘x lL‘C t‘ttH‘x illltl Plt‘tlilltll'S. cwntuall} tlcliwi'ing Ihcii‘ chargc. ‘l‘hc animatnrx tr) tlcxpcralcl) In makc )nu tall in lnw u itli Ihix unlikcl} hantl nl’ L‘l'L‘illlll'CS. In makc )titi \L‘L‘ tlic gnntl licartx hcncath Ihc l'l‘tixl) L‘\lL‘l'l(il'x. l‘tll lllC) tltill'l tlL‘ll\Cl' llittl all impni'tant charm. \\ it. llair and iiiiaginatinii. (iciicral rclcaxc.

lkiru il’( il l.v\l\ll‘;l Kurnxaua. Japan. 1052) 'l'akaxha Shimura. Xtilwiiti lx'anckn. K}nkn Suki. l-lllmin. (icntlc L’Iilllt‘tl} ahnut a lL‘l'llllllttll} ill hui'catit‘rat uhn‘x xL‘L‘lxx In giw hix tlrcai'} lil'c \ ihranc} and meaning. l’art nl~ thc :\l\ll'.t l'x'urnxaua xcaxnn. l'iliiihnuxc. lithnhui‘gh.

Into the Deep it. it‘s. Zuni l minx the ;l) l.\l;\.\ pi't‘xt‘iitatinn. l.\l;\.\. (ilaxgnu. Jimmy Neutron: Boy Genius I t ‘u .0. I_lnlill .\, l)a\ ix. l'S. Illllli \‘mm nl lit-hi llt‘t'l'}l\'l'l"\. \lcgan (‘a\aiiaugh. l’atiit‘k Stcuart. Sluiin. ,limm} lxaat~ \culrnn'x iii\ciilinnx nltcn cauxc llltll't‘ prnhlcuix Iliaii thc_\ xnlw. xn \\hcn ht' cnnlagtx an ultra inIt-lligciit alicn lilc lnriii. lllL‘ hn} gt-niux xctx nll a chain nl cwiitx tliat lcatl In thc inkianx imaginc an \\ iIh a we Ihrniigh xhcll antl gi‘ccn }nllw kidnapping all nl lllL' parcnlx iii thrm illc. Sn .limm) lk'.ltl\ an t'\|‘t‘tlllltill nl lcllnti l‘lsllx i'cti'n xI) lt‘tl t‘laxxmatt'x iiitn xpat't' In rcxctic lllk‘ll' pai'cntx. .\x ix Iht' nni'm xiticc [m Shirt, ./I/ii/ii\ \i lili‘ni: lx ptit‘lxctl \\ llll pnp i'clci'cut‘t'x. hut lat‘kx \lllllL‘lClll xnpliixtit‘atinn In appeal In atlultx. Sclcctt‘tl l'L'lt‘axt‘.

Kandahar l l’( in O... «\lnhxcn \lakhiiialhal. lian l'i'ant‘c. Illlll \t'lnlci‘ l’a/ii'a. llaxxan 'l'anlant'. Satlnu 'l’c} lllllllll. .\-1min.A'tiiit/iziitu'ihaxulniltht'lilt'xtni'} nl l’a/irai ix tlic xtni_\ nl an .\lghan C\llL‘. \alax. \kllt‘ i‘cturnx In .\lghanixlaii In lintl ht'i‘ xtiit‘itlal xixlci'. 'lht‘ xixtci hax xuiilt iiiln tlcpi'cxxinii iiiitlci lllt' 'I’alihan'x nppi't‘xxinn nl \klilllt‘ll. l)till‘l (\I‘Ct'l g‘tititl [it'litlllt‘lltlll \alucx Illinugh Ihcrc ix \(llllL‘ t'\ti'.'ini'tliiiai‘}

\ ixual pncti'} i. nni' prnlcxxinnal pt‘i'lni'inaiit't‘x \laklunalhal .llltl l’a/ii'a lilmul nii lllt‘ linnl \\ illi a xlar\ iiig tit-u. l',\pcgl a lilm that'x tlccpl) mn\ mg and tlixturhiug .llltl tiplilting. l'.\pcct a lilm ahnut 'Ialihaii-rulctl .r\l'ghanixtan that'x hai'cl} llt'llllllJllSt'tl at all. l'llllllllilISL‘. l',tliiihiii'gli. K-PaxtlliOO Ilaiii Snltlc}. l'S. lellli lx'twm Spagc}. .lk'll lli'itlgcx. .\lai‘_\ \lgt ~nriiiat'k. Illmiii. l’i'nt lx a gt'iitlc. llll.t\\llllllll_‘.' .tllL'll liniii Ihc plant-l K l’.r\.\.

\\ hn \ ixilx l'.aith .llltl k'llle up in a mcntal inxtitutinn \‘.llt‘lt' hc gviiiall} .lllti\\\ [‘\}k'lll.tlll\l Britlgcx In ti'_\ In ‘t'ui'c' him. \thilt- at llik' xaint- limc managing In t‘ui'c hix lt'llnv. paticntx .llltl xan ntil lil'ltlg‘CS. lil't' Inn. ()r ix l’int iiici‘cl} a nut "l'hcnrclically Ihix ix a inlc lll.ltlL' lni' Space}: llnxxcwr. Spact'}

pla_\ x l’i'nt ax a t'rnxx lwtuccn liix t‘hai‘actcr in //ii' l‘ximl Sin/m l\ and Rnhin \Villiamx in am nl hix \niiiit inducing i‘nlcx. 'l‘hcrc arc xnmc nit‘c at-xlhctit‘ Inut‘hcx. hut lht‘} tlnn‘t xut‘ccctl in tlnci'ting _\nut' attcnlinn l'rnm Ihc lat't that Ihix'ix a Hand and uninxpiriiig \xaxlc nl a gnntl xtni'}. l’a\ ilinii. (ialaxhiclx; \t'v. l’icturc llnuxt‘. SI .-\ntlrc\\x.

LA. Confidential t l.\’i .0... i('urti\ llanxnii. 1S. 1003 KL'HII Spacc}. (iii) l’caiu'. Ruxxcll ('rnuc. Kim Baxingcr. 135mm. .Mlaplul liniii .laiiit'x l'.lli'n_\ 'x ncn- nnii‘ nn\ cl. lhc licxt American lilm nl' l‘l‘)" L‘Mlle'S a gliI/_\ pnxt \Vnrltl War II l,nx \ngclt‘x uiitlt'rpiiiiictl h} an all pcrxaxixc. lL'xIci'iiig t'nri‘uptinii. :\ll iiitricatt'. Ilrnp-tlcatl hi'illiaiit plnt linkx ht'nt t‘npx_ gnntl cnpx, llnll_\ \\t‘(ltl xtai‘ lnnkalikc pi‘tixtittitcx and thc mnh. 'l'hc thalnguc t‘i'ackIL‘x antl lllL' actni'x hurn up Ihc xt‘rccii: nnc nl Ihc lt-u lilmx nnc \xnultl tlai‘c iiiciitinii lll thc xamc hi'cath ax thc tlt'liiiitiw (‘liiiiiiinu II. ()tlL‘Uli. l)uiilcrm|inc.

Lagaan it’( it .000 t.r\xlltllnxll (inuarikci‘. lntlia. Ztitll i ;\;Illlll' Khan. (il'ilk‘) Singh. Rachel Slicllc}. 224mm. \cu Bnll}\\nntl mm It li'nm Ihc \tnrltl‘x lai'ngI lilm intluxli'}. Sct lll tlic cai'l} tl;i)x nl' thc Rai. ltigtiim pitx lnthan lai'iiit'i'x agaiiixt thcu‘ t'nlnnial nppi‘cxxni'x nwi' a garlic nl t'rit‘lwt. 'l'liix ix a hicakthi'nugh lnr

linll} “(Niki (lllt'lllil t‘\pni'tx. ha\ mg cxtahlixlictl \‘l'tixxtfit'l appcal lnr Hindi and nnn llllltll \I‘L‘.ll\lll}1 autlicnu-x. Slinuing lll llllltll \‘.llll l,nglixli xuhlitlcx. Stcr ('ciitui‘}. l'aliiihui'gh.

The Lady and the Duke (L’Anglaise et Ie Duc) il’( il 0.. tlirit‘ Rnhmcr.

France. 2001 l I.uc_\ Rtixxcll. Joan-('lautlc I)rc_\’l'ti.x. l‘rancnix Marlhntirct. llh’min. ‘l‘lic l.atl_\' nl lhc titlc i.x Ihc i‘n}';ilixt (iracc lillinlt (Rtixxcll i. a Scnttixli-hnrn iinhlcunman liVing iii l’arix during the French RCHlllllltill. l)cxpitc tlicir pnlitical dil‘l‘crcnu'x. xhc rcmaiiix gnntl l‘ricndx u iIh l'nrmcr lnxcr Ilic Duke nl()rlcanx tl)i'c_\'luxi. republican cnuxiii In King l,nuix XVI. Ax mnh rulc x\\ccpx the xtrcctx til the capital. lit)\\L‘\ cr. licr xal‘cty hCL'UlllL'S cwr liltil‘L’ prccai'iniix. Rnhtncr hax crafted a xtixpcnxclul aiitl timcl) accnunt nl‘ him itlL’tlllSlll can he xupplaiitcd h} laiiaticixiu. Appearing in practicth cwry xccnc. linglixli llL‘\\L‘t)lllCl' Riixxcll cnm c_\ x hnth lici' cliaraclcr'x pnixcd axxurancc and human \ ulncrahilit}. Adam Smith. Kirkcald};

Last Tango in Paris I ltx’i 00000 IBcriiartln Bcrtnlucci. France/Ital}. 1973i .\larlnn Brandn. Maria Schiicitlcr. l.‘~tlmin. .-\ )‘(itlllg l’arixicnnc mcctx a iiiitldIc-agcd man \\ iIh “litilll xhc tlL‘VL‘lUpS an incrcaxingl}

\ inlcril and purcl} xcxual l'clalinnxhip. ()nc til. the lx'L‘)‘ lilltlx (ll. ilx tlcczltlc. lh‘l‘lnlucciix pnucrlul drama ix a iiicditatinii on the cxperxinn and cnmmunicalinn nl' pci'xnnal lthllill)' Ihrnugh inlciixc xcwal cniitact. .\'c\\ l’ictui'c llnuxc. SI :\lltll‘L‘\\‘\.

Late Night Talks with my Mother

I IS) (Jan \cmcc. ('lcchnxlmakia. Ztltil l (i‘miin. St}li/cd xcmi-autnhingraphical \mi'k li'ntii loading new “:ch tlircctnr. haxcd nn imaginary ilialnguc hclwccn him and lllx llltilllCl'. 'l'akcx placc in Prague and ix iiitcrxpcrxcd \\ itli iiiajnr cwntx in liixInr} and thc dircctnrx lil'c. Hill of nrigiiialit} and pnctry with a .xtar xtiidtlcd caxt. (ii-"Ii.

Josh Hartnett gets himself in woman trouble in 40 Days and 40 Nights

(ilaxgnu; l'iliiihnuxc. lztliiihurgh,

The Lord of the Rings l I’( it 0.0.. tl’ctci' .lat‘lxxnn. \t'“ /.calantl l'S. lelll lan .\lcl\'cl|cii. l'.ll|;lll \\nntl. l.l\ 'l'_\ lt'l. (‘atc Blanchctt. \iggn .\lni'tcnxcn. I'USmiii. .'\l lnng laxt. a \\\t>l'tl antl xni't'cr} atlwntui'c that l'L‘;lll} tlL‘ll\L‘l'x lllL' gtiiitlx. .l.l{.l{. ‘l'tillle‘ll‘\ grcat tlL‘lllt‘H‘lllt‘lil \xax In crcatc .iii lnnglixh lii_\lhnlng). lncatctl ma latitaxltt‘al )cl hclicxahlc \xni’ltl. .lat‘kxnii'x great aclucwiucnt ix In hung the aiitliniX lllllll pagt' tnmc In lilc. iint iuci‘cl) i't'alixiiig lllt‘ lantaxtic clcmt'ntx \\ llll xpct‘ial cllcctx xpL'claL‘lt‘ tthnugh Iht‘} arc it I'\ xpct'tat‘ulai'i. hut Ihi'nugh xtnr}lclliiig Hair and iiiai'wllnux pcrl’nrmanu‘x li'nm liix caxt. \‘ixcci’al antl hrcathlakmgl} tli'aiuatit‘. l‘lit‘ l‘t'l/(llt \lii/i n! Illt‘ lx’iiig ix an iiixpii‘ctl lahnur nl lnw .llltl a iiinniunciital ilt‘llltWClllL'lll. I (it‘ chlrcxx Strt‘t't. (ilangML (‘ii'cuit ('mcma. l.l\lligxlntl.

Lost Highway: l.\'i 0.... ll).l\ltl l.}llL‘ll. l’S. l‘l‘Nil Bill Pullman. l’ati'it‘ia :\rt|iictlt'. lx’nht'i't l,nggia. l ‘Smin. l‘ui‘thcr ntil than cwn Ilic t'cllulnitl \ci‘xinn nl lit III I’M/[AI I'll/1‘ “iii/H \i 1.7/1 .l/t . liL‘il.\ l.llL‘\l I‘atlicaltxalinn nl thc ri/m IIUII' Iratlitinnx cnnccriix iaH xa\maii l’ulhiian. hix \\ llL‘ i.v\i‘t|ut'ttci. a in} xtci'} man tlx’nhci‘t Blala‘i. a garagc mechanic iltaltha/ar ( it'll} l and a L‘l'llllL‘ kingpin ilnggiai hut in I}picall_\

I.) llL‘lllull iinii Iiucai' plnllmt'x tliat L'\l\l “Hill” the lngit' nl tlrcaiiix. Haunting. prn\nt‘ati\c. and a gcnuiiit'l) pcrxnnal tintlcrtaking. Stci' (‘t'iitury litlinhui'gh.

The Majestic tl’( il 0.. Il‘ranlx Darahnnt. l'S. Still: i .liiii (uric). \larltn Landau. l.aui'ic llnltlcn. 152mm, \ xliallnu

The List has teamed up with Edinburgh’s Cameo Cinema to offer you the chance to enjoy an 803 All-Nighter on Saturday 25 May. You will be able to kick back and enjoy the 803 classics ‘Ferris Bueller’s Day Off’, ‘Pretty In Pink’, ‘Footloose’ and ‘Top Gun" all in one go from 11.15pm! We have 30 tickets to give away to the first people who present their copy of The List to the box office on 25 May. You will receive two tickets and a large popcorn for FREE . . . but remember it’s first come, first served so get yourself down there!

If you aren’t lucky enough to get the free tickets, you can still buy tickets for 2950/ £6.50. There will also be selected drinks in the bar at 803 prices.

TERMS & CONDlTlONS: The offer is subject to availability. There is no cash alternative. This voucher is not valid in conjunction with an other offer. Offer is not available when booking in advance by telephone or by internet. Maximum two tickets per reader. Offer is irst come. first served.

CAMEO

GLASGOW AND EDINBURGH EVENTS GUIDE

28 THE LIST. :.