Film index

Prague Stories I ISI l.’\l‘lCllllU BL‘lliti. Michacla l’a\ iaIn\ a. .\larIin Sulik. Vladimir Michalclx. ("/cchnxlnuikia. l‘J‘NI 78min. .\ nIn\ ic ahnuI hunIan rclalinnxhipx in cnnIcnipnrar} l’I'aguc li'nui Ihc pcrxpct‘Iiw nl‘ l'nur Ilircclnrx. [.(“L' IaIIgJII‘x. II‘agic-cninit‘ t'nIiIiiIunit‘aIinn prnhlcnix anIl Ilic uncax} delta nl' alicnalinn arc liiL‘lllL‘\ \\ hich llllilL‘ llk‘u‘ \lUI‘IL‘x. ilihC L'Il} phi} x ;I [)I‘IIIIIIIIL‘III. inl'lucnIial I'UiL‘. (il’l‘. (ilaxgnu; l‘iliuhnuxc. liIlinhui'gh.

Pretty in PinkIl’m oooo IIIIIIII llIIglch. [8. 108m .\lnll_\ Ringuald. llaI'r} l)can SIanInn. .lnn (‘1') Ci: ‘Vinin. licIIcr Ihan ‘awragc Iccn nIn\ lL' I'I'nIII Ihc Iln_\ cn nl IlIaI gt‘nrc. .\lx Ringuahl Ix pi'cII) in pink I'ni' th' high \k'ilillll prnnI. hIII nnI i‘L‘ii‘l'L' th' hax unIlci‘gnnc IhI‘ pI'cIuIlIt‘I' nl' lilt‘ kile I'rnin IhI‘ I’IL‘II xIIiL' nl' ln\\li. liL‘I' pnppa. )nll xL‘L‘. Ix xn pnni‘ IhaI \hL' hax nnl} a car. a lL'iL‘PilUllC and an aiixuci'ing machine In call hcr nun. 'l‘hix. iiit‘iIchIIall}. uax \ihcn II hccainc I'lcai~ IhaI Ilic l’x} chI'Ilclit‘ hm hm! SnlIl ()uI. (‘aInt-n. liIlinhIIrgh.

Read my Lips (Sur mes Ievres) I ISI .0. IJat‘quI‘x .I\IIIharIl. l-i‘aIIcc. Jill)! I liIIIinaIIIIcllc l)I-\nx. Vint‘cnl (lixxcl. ()ln ici‘ (iUIII'lIIL‘l. ll5niin. \thn a parIiall} Ilcal xI‘t‘i‘I‘IaI'} ix paI'InI'rcIl aI \xni'k \\ IIh an C\ cnn I‘nllI‘agut'. a \ll‘IlllfJL‘ rclaIInnxhip ai'ixI~x. 'l'hc I\\n ch nIII nn an clahni'alc criiiit‘ xpi‘cc. aiming; In I‘\IraI‘I rcwngc nn cruel I'n unrkcrx aIIIl lI'Icnle. l'nIIxual L‘aIIIci'a IcchniIiut‘x and a largcl} IIIIxI'nIiIIII'nIal xt‘I'IpI cnxui'c _\nu'rc In t‘nananI t‘nlluxinn

\\ IIh IhI' characlcrx. 'l'hc rcxulI: a quid!) Ilixt‘ci'ning gangxlm Ihi'illci' xI‘wral nnIt‘licx aan L‘ lilL‘ \IIIIIIIIII'Ii H0”) “mill lIIII‘C. SL‘t'

I'L‘\ IL‘“. SL‘iL‘t‘lt‘ti I't‘lt‘IIxc.

Red Beard (M ii I:\kii‘a KIII'IIx;I\\;I. .lapan. UNIS! 'l‘nthI'n \lIIunc. \‘Ii/n lx'a} aIiIa. \‘nxin 'l'xuchi}a. INSIIIIII. l‘)Ih ccniui') Japan. and aging; IlncIni' \lilunc IIIxIIIx InIn hix _\nung_' anIl ainhiIinIIx nc“ InII‘I‘n Ka)aiiia IhI' l'L‘\\;lHi\ nl \xni'king in Ihc PUUI'L‘I' xI‘cIIniix nI Ihc cnininunily lx'urnxaua‘x n\ I‘I'lnng aIIIl Ilixt‘urxiw IIII‘IliI'al Ili'aiiia \IllllL'lllllL‘\ lapxI‘x inIn xI'nIinIcIIIalII}. hIII IhI' pI'i‘inIl I'ct‘rcalinn aIIIl \lilIIiIc‘x Inucring (Cllll'di [k‘l'lill'lllilllut‘ llllpl'L‘\\ IlL‘\L'l'lilCiL‘\\. liilnihnuxc. l2Ilinhur;_'h, Return to Never Land III 00

IRnhin Blltiti Ik l)niin\an (‘nnk l'S. 2003i \‘niccx nl' llai'I'icI ()xxcn. lila} nc \Vcawr. (pro) BIII‘InII. Ilwnun. \VI‘IIIl} hax gi'nun up and Iinu hax I\\n t'hilIlI'I'II nI hI'i‘ n\\n. lhc nlIh‘xI. .lanc. ha\ In; \\ ilncxxt'Il IhI' IlcxaxIaIInn t'auchl h} Ihc hliI/kricg: L‘Ulltillliillx Ul- “firm “I” ll. IIII iIIIIjJCI hI‘lIcwx III l’cIcI' l’an anIl xIni'II'x nl 'laiIh. mm and pI\II~ IluxI'. 'l'haI ix iIIiIil IhI‘ lIlfJill i‘L‘lUl'L‘ th' ix In hc I'\at‘IIaIcIl In lilL' t‘nIIIIIr}xIIlc. uhcn (‘apIain llnnk kIIlnapx hI‘I' IIIIxIala'nl} hclim In}: IlIaI xlII' ix \\I-IIIl), .laIII‘ I'thxt‘nwrx IhI' Inafgit' unlanIInaII'l} Ihc \ inn-r Ilncxii'l. l‘.\L‘l')lillllj_' ahnul lilk‘ lilin ix (iillCti. l'i'nIiI plnIIing: In anIInaIIniI. (iL‘IIL‘I‘IIi l'k'lk'il\L‘I

Riding in Cars with Boys I III

C. II’I'IIII} \larxhall. l‘S. Illlll I l)l't‘\\ liarrynni‘c. SIIWI‘ /ahii. \lika linni'I'In lilinin. l)i'c\\ Barrynnrt' pla_\x Hm. an at‘aIlL'IIIit‘ail} -lll(ill]L‘ti l5 )cai‘ nlIl \xhn lallx lni' /.ahn’x IlI‘aIlhcaI anIl hccnincx pI'cggiianI.

FTH

Falkirk Town Hall

Wed 29th May A Beautiful Mind (12) CUPPA at 77 for IIBOaII'I & at 7:30pm

Thu 301/7 May E.T: The Extra Terrestrial (U) 7:30pm

Thu 6th June

The Shipping News (15) 7:30pm

Tickets and further information from The Steeple Box office

(Tel: 01324 506850)

or on the day from the hall

30 THE LIST.” ’.' I. I, in

an cu‘lil IhaI Ilcxli'n} x ht‘I' t‘aI't‘t'I‘ planx. BIIII‘I' aiiIl Ii'uxII'aIcIl. xhc pr‘nle IhI' I'I'xI nl IhI‘ liliii hiIIllllIlj: III‘I' _‘_'I'U\\ In}: xnii InI I-\I'I'_\ lnxi nppni'IIIniI}. HaxI'Il ax II Ix nn a Iiiciiinii. Ruling III (III-x Ix Ilclincd h) a xI'iII'x nI cnInIinnal IIpx anIl Ilnu nx IlIaI \\ IIIlI- II'uI- In hit. make I'ni' llll\;lll\l_\ In; ll'Ull_\ III't‘. I'pixnIlIt' lit‘IInn. lInuI-wr. Barrynnrt- rcinainx I'ngagin; III aII cwr llllll.lllll_‘_‘ parI. uliilc /.alin IIIIpI‘I‘xxI'x ax lilk' Int‘nrrigihlt‘ IlrnpnuI \[Nlll\L‘. ()Ilcnn. .'\I\ r.

Gnoad Kill I Is. 0000 IIIIIIII mm. [8. IINIII l’aul \\.I||\I'I'. XII-w /a|iII. l.I'I‘lI‘I‘ thII'xki. ‘HIIIIIII. x\h In}. a iiIn\ic \\llil iin ai‘IixIII~ pi'cII'annnx nnI InIIaIcIl IIIiIlyI'IaI} l'L‘k|llll'ClllClll\ In xt‘I‘I'xx Iip a \\ II'kI'Il IIlI'a. liI‘I'I' I'\ct'IIIcIl \iIIh xIIiaII xt‘IIpI. pt'rlni‘ IiIanI‘I'x aIIIl IlII‘I‘t'IInn. l’i'I‘II} I'nllI'gn- IIn} l.c\\ Ix I\\'a|l\I'rI Ix IlI'I\ lllj_' IInIii (‘nInI'aIln In \wa .II‘I'xc} \\llil hIx girl \I'Iina IthII'kuI and \\a} ward hi'nIlII'I' l'iIllI‘I' I/ahni. .\HL'I l.c\\ Ix Iiiala‘x Ma“ .1 girl nn IliI- (‘li anIl chaIx up a Ii‘ut'k Iliiwi'. IIII'} aIII'acI Ilic .IIII'nIInn III a lInIIIIt‘IIlal IIIaniaI' \\llil xi\II-I‘n hi;- nln \xlII‘I‘lx. \\'liaI Inllnux Ix l.IlIl, II‘an' IhI\ In}: xIprI'an'. \xhich U\\L'\ Inut'h In SII-xI'II Spit‘llk‘i'p‘x I'arl} II'II'\IxinIi l11\‘\lt‘ Hm I’. l (i(' lx’I'IIIrt'u SII'I'I'I. (ilaxynu; l (i( '. lleIiIhIII'gh.

The Royal Tenenbaums ISI 0.000 I\\I'x .\IIIlI'IxnII.l S. .TIIIL‘I ( iI'nI‘ llat'knian. .v\n::I'|it‘a illhliill, ( hum-III I’alIinu. IIHIIIIII. 'l'hI' it'llt‘llihlllllh arI‘ IIn nIIhIIaI) IaInIl_\ I)I‘xt'I‘IiIlI-Il liniii a Inn}: linI- nI nwi’at'hiIWI'Ix. IhI‘xI' \wa inik g'I'IIiIIxI‘x aII' llIi\\ III \lllilll}lll_‘: IlIx‘linI'. 'l'III‘ iIII'IIInI} nl IIII* lii'IllIant'I~ nI illL‘ )niiiigs lt-III'nIIaIIInx hax \lllt‘t' l‘t't'll L‘I.I\t'ti i‘} l\\Ii Iit‘t‘.IIit'\ Ill hula-Ma. lailiIi'I‘ auIl IlnIiiI‘xIIt' IlixaxII'I. IIIan nl \xliit‘h Ix pI'It'chIl II} IhI‘ IaIIIII} In III' IIII‘ lauII nl ahxcnI l.lthl. Ix’n}a| Illat'kniani. 'l'III'II. aI IhI- \I‘I} InnIIiI-III IIIx lilECC g-inxx II up I'IIIIIIII'II haw. lni \aIInux II-axnnx. all

“from the world’s most popular musicals, an evening of show-stopping highlights”

.,I':-.";'“I*IIIIII .

The Queen‘s llall - Edinburgh Friday 3| May 2002 (a 8.00pm

liIkI'Ix III *III\' Ll i 5“ ('nIII'x \\.Ii|al\lc (iinupxnI III- 9 lIIIIIIII

Box Office: (ll3l 668 lel‘)

Special effects galore in Attack of the Clones

IiIn\I-Il hark Iiiln IhI‘ i'aIIIhlIn; IInIIiI' nl IIII‘II' nInIhI‘i'. Rn}al III't‘IIlt'x liI‘ \\.Illl\ lIIx l;Illlli.\I \\ IIII II III II/HI'HIIH, .'\llliCl'\Ull (RIM/IIIIHI'I'I hax xuipaxxI'Il hIiiIxI'll \\ IIh an cnI’haIiIIiig; nIlIl IaII' nl an aukuarIl Ianul) anIl IIx IIII'IIIIII'I‘K iIIipnxthII' IIIagIII'III' aIIraI'IInn In I'at‘h l‘lllL'II l (i(‘ lx’I‘nli'I'“ Slit‘cl. (ilaxgnu. Sanjuro I 15) C... I,\l\Iia KIII'nx.i\\.I. Japan. 1903! iiixilIIH \lIIIIIII'. 'l‘aIxII_\a \.Ik.IIl.II. ill/n Kaynna *Ininin .\ xI-Ipicl In )iI/IIH/N' Klli'nxa\\a hax lilt' I‘pnii} IIinux hI'I‘n Ii.ll1\'ll1}.‘.l llj.‘ rnuIIIlIhI-hig \\I\lli\i III‘ xaIIIui'I hn}x aiIIl I‘II'\I'I’|_\ Iakinf: IIII' IIIII'kI‘} nuI nI IIII‘ at'IInn .IIl\I'nIurI‘ IIIn\ ch nI I|II* IiIIII'. ,\ \llllllllllfj t‘lIIIIa\ iltl\\'\'\k'l. I‘IIIIIIInIIxI'. lleiIIhIII‘gh.

The Scorpion King I ll» .00

I(‘hIII'l\ lx’IIxxI-l|.l $.31lIlZIl)\\a_\III' .lnhnxnn. Kt'll} llII. \lit‘haI‘l (’Iai‘la‘ Duncan. lik'llllll, 'l'hix pII‘IpII‘l In and prn nII lrnin I/II \II’HIIIH‘. /\’II'11II:\. Ix .i IiIlIt‘li II'xx xIaI quIlIlI-Il aIIaiI Ihan IIII' lnIliaiia Ilnncx xI} II' .IIl\t'IIIuiI'. //.'I .'\I III/nun King II'IiiaIIIx liruil} III aiII‘It-III lyipI \IIII‘I‘I- IIII' I'\ II iulI-I nI IhI' iInIniInux I‘II} nI (ininniiah Ix i\l|\_\lll_‘_' IIIIIIxclI Ia) Inf: \\.IxII' In my \aIinIIx nnIiIaIlit‘ IIth‘x nl IIII‘ \lll'lUllllIilllj: III‘xI‘II. (in UK" \I‘iggc nI I'\Iint'IInn. my low remaining Iiihcx pnnl IIII'II II-xnuit‘t'x and hue an axxaxxIII. \l.IIlI.I)IIx liltlilllv‘ll aka 'l'lII‘ lx’nt‘k I. In lllllillJlL‘ IIII' I‘iII‘Iii} ramp and kill a xnit'I‘I’t‘i' \xIIan' \ IxInnx §_'i\I* IlII‘ ( inIIInI'I'ahK I'IIlt'I lhI‘ uppI'r hanIII (II-iicial II'lcain

Seven Samurai II’( il .00... \kII.I l\IIInxa\\a. .lapaii. I‘l‘VlI lnxliun \lIIIInI'. 'I‘akaliaxhi Siiiiuia. IINIIIIIII, \ ;:I‘nup nI IIiiiIIl 'I Il|a§_'I*Ix xI'ck pi'nII't'IInn .I;_,'aIan IIII‘ I*\t‘I‘xxI'x nI .I IIIIIIal \xaI‘InI‘Il h} lining: xI-\I-n hI‘IniI‘ xaniuiai. SI'IIIIIIaI .lapanI'xI' aI‘IInn piI'IIII'I: \\llil a xlnu hIIIIIlIng IhgrnII_\ III.III'lIiII;: IIII' wal nl .lnlIii i'i‘lki. and in IIx xI}lIx|I|_\ .II'xIIII‘IIt' II.IIiIlliII;' nI xI'II'cII

\ InlcnI'I- a prnInunIl IIIIIIII'III‘I‘ nn IlII‘ likcx nl Sain l’I-t‘kuipah. llijslil} II'I‘nIIInII-IIIII'II. l'IliIIlInuxI'. lxIlIiIlIIii'p'h.

Sex and Lucia I Im 00. I‘lllilU \lI'IlI'IiI. Spain IUHII 'l'IixIan lillna. l’a/ \t'gai IIMIIIII. \lIcI Ihc IlI'aIII n1 1 nII'II/n Il'llnai. hIx Inn}: lt’llll gIIIIIII'nII. luI‘Ia l\t'_!_'.ll iI'III'aIx In ha I'\ pailIII-i‘x la\nIIIIII' ixIanIl In t‘niiit' In II'I'IiIx \\ IIlI hI‘I lnxx anIl unlnt‘k IIII' xI't'I’I‘Ix nl .I prnhlI'InaIII' paxI. IIII' IiliII Ihcn llIIx t‘llni'III-xxI}. II xninI‘uhaI k'Illllll\|ll}‘i}. Iliiniig-II lllllL‘ In II'\I'.I| IIII'II lIIxI iIII'I'IIII;_' xi\ _\I'aix pI'I'\inIIx|_\ .IIIIl IhI‘II \lll‘\\'\|llk'|li xII'aiiI} xI'\ua| I'III‘nIIiiII'Ix lhI' I*IIIIII‘ixIII nl \lI'IlI‘III'x lIlIII II‘aIIIII- \\I|l unIlniIlIII'Ill} IiIakI~ II lIix Iiinxl I'nIIIIn\I*ixial II'lI‘axI'. IIuI IIII' xInI} II'IIIII;'_ allhnuyli III-\I'I I'nIIIpII‘II'I} IIIII'Iig'ag-Ingr. Ix IIIIII‘II \\'C.li\\'l Ihan iii liIx nquI.IIIIliII;' I'IIII-iIIaIiI‘ \it'l‘lll.

\III In. l (i(' lx’I‘iIliI'“ SIII‘I'I. (ilaxpnu. ("aim-n. l'IlIIIIIuII'II.

Shadowlands I I’( 'II .000 IRIIIIaIII -\III'n|IninII;_'II.l S. I‘Nii \IIIlinIn llill‘ixlll\. |)I‘liia \\ iII;_'I'I. _|nI-§ \l.I//I'|n I‘lIIIIn IlII- IIIII~ xInI_\ nl ()\InIIl IInII aIiIl I'IIIlIlII'II'x nnwlixl (TS, l I-\\Ix \ilin. laII- in ilit'. IiiaIiII'Il |I*IxI_\ \iIII'IiI'aII III\niI'I‘I* ~ln_\

(irt'xhaiii. nn|_\ In Ian' her In cancer a II-\\ )I‘arx laII-I'. SupI'IIaInI- at'lingj ll'Hlll all cniict‘i'nI‘Il. \\ IIII llnplIInx UI‘CIIIII}: IIIx L‘lllUllHll\ iiian' Ihan Iixual anIl \IIcnhnI‘nuyh xhnu in; Ihal hI' t'an \\I\l'i\ t'llu‘liwl} nn .I IlI'IailI'Il. lllllllldlt‘ camax ()IlI-nn. Kiliiiariint‘k

The Shipping NewsI IS I 0000 Ilaxxc llallxIrnin. l8. IIIIIII Km in Space}. .luliannI' \lmil't‘. .IIIIII l)I'IIt'lI. iii-.IIIIIII \Iinic l’i‘nul\'x l’IiliI/I'I' l’ri/I~ \\llllllll_‘.‘ Iian-l ahnuI a IlI'pI'I'xxI‘II IIiIIlIllI' agcd IthI'I‘ \I. IIn IakI'x hix IlaIIglIII'I nll In IIIx IaInI|_\ ‘x ant'cxlial hniIiI' in liai'i'I'n \I'u InuIIIIIaIIIl aIII'I IlII~ IinIaIIIIIIII \xilc llilIHljJII ln\I- nI hix lilci ix killI'Il in a par \\ Ict‘k. ix an I'I't‘I'iIIIII‘ hlagk t'niiiI‘Il}. i‘lll alxn a mu. Iiiclant'hnl} )ai'Ii.

\\ IIaI lIan‘. IhI'n. InI' ai‘I'II xI'nIinIcnIalixI HallxII‘niiI nnI lI‘a\ In}: l’rnul\'x IIIaxII'IpII'I‘I' IlnunIchIn; .’ \niic iI \xnulIl \L‘CIII. )vI .l_‘__‘.llll\l [ilt' nIlle llalIxII'nIn III-Incix a \\aII'I'II;_'|II pict‘c nl IlI’aIIIa. IliiI‘t'It'Il aIIIl .II'II'II \\ IIh hI'auIIIIII I‘I‘xII‘aIIiI. paI'IIt‘uIaIl} h} Spatt'} \\ |in pla_\ x IhI' IlI'pI'I'xchl pInI.I_-_'nIIIxI ()Iin} II‘. I’lll ('IIII'Iiia. i'.1ii\IIi\. Showtime I ll! .0. lnIn Dr}. I S. IIIUII RnhI'i'I l)I' \Ii'n, l'IlIIII‘ \lurpli}. lx’cnc lx’uxxn. ‘l‘niin l)I~ \ll'I“\ InIa} inIn I'nIIII‘Il} pnnIiIiuI‘x apat‘I' \\ iIh Ihix hIIIlIl) t'np nin\ II‘ IIIaI xI‘I‘x |IIx \I‘II'I'an l. \l’l) IlI'II‘I'IIw II'.IIIIIII;_' Iip \\ IIlI \lIinII} 'x I’nn'kiI‘ t'np anIl “annalic at‘InI'. \\ III-Ii \lIIIph} 'x \i\'\llk' InI IIII'IIia aIII'IIIInn yclx III [Ilk' \\.I_\ nl a IIIIxI. l)I* \Ii'n .IIIgIIl} xhnnIx a l\ I‘anII-I‘a and III: IlI'paIIIIII'nI IanxIx IlIaI. in ni'IlI'i' In lll.Iix\' .IIIII'IIle. IIII' paII hI‘I‘nIIII' I‘aIIIII'ix nII a II'alII_\ I‘np xiinu, .\/!Ir'.'. 11m. \xnikx Ihankx In IlII‘ pI'IIannant‘I'x and a hI‘alIII} IIIInIa nI IlI't‘I‘iiI _\_'a;:x. l)I~ \Iin Ina} hc I'n.IinII}_'. huI ilk' “._'l\k'\ a It‘lldl‘i} xnliIl pI‘IInIIIIanI'I' ax I'xxI‘IIIIaII} IhI' xIIai;_'|II man In \lIIIplI} ix lII'IpII'IIIl} hilaiinux pII'I'IiIIIy. IIIIHC iii‘\\‘\\\‘Ii lHUi, (it'llt‘ldi lt‘it'IIM'.

Slackers I I5: 0 .III-uI-I \ngx.

l S. llllljl .laxnn SI‘IIuaII/Iiian. l)I'\nII Sana. .laxnn Sugcl, \(Hlllll, lliix xlnppil} IIIaIII' liliii lIax pi'I‘II'IIIInnx In N \Iilllt‘lilllljf .IIInyI'IhI‘i IIIni'I‘IIII:_'III.I| I|1.III}I*I.IIIIIIIII‘i I'liixx nIII ,\iiII'III'aIi ynllcyc I'nInI'Il}. SI'IIuaI'I/Iiian pla} x i'.lil.lll. a \aIIaIInIi nn hIx pict‘nt‘inux lual IInIII II’IIu’I/Iwu . \xlIn ;'I*Ix

\\ iIIII nl Ihit‘c |a/} xIIiIII‘IiI IlIIIlI'x' xI‘aIII In IIII IliI'II I'I‘aIlI-x \\iIhnIII IIIIiny ling'I'I In

la'} lInaIIl. aIIIl l\|.II‘l\III.Ile IlII~ IIn) x mm \t'lllll}' IIIII: Iip \\llil IIII' t’nnII‘xI g'IIl III t‘i‘iit‘jjt‘, iiilx‘ Iiit‘a Ul lillt't‘ i‘I‘} \ lili‘illlgj .i _‘_'lIi IIiIn xII'I'pIII;' \\ IIh a ;'Ii_\ xlII- hax iin inII'II-xI III Ix lIkI‘I} In nllI-nIl xnIn-c. Hul \‘\\‘ll IIInxc

\\ lin [Cil|\\' In by liaIII-Il II) xut'h .IIlIIchI'cIII xillinI'xx aIcn‘I like!) In IIIIII an_\IhIII_~.' In lauth alinuI III‘II'. SI'IIK‘II'II II‘lI'axI~

A Slender Smile I l’( "I! I\aqulI-\an \aur IIIIlIa. .‘HIII I “5mm. 1 cvlynnd. pan I'IIIIIIIaI xInI} I'I'lcliialing' IhI‘ III-.IIII} nI hlc IIII‘pr'I‘InI-nl I‘l1\"\.l_‘.,‘\' (\‘iIIII‘x aInIIIIIl IhI~ II'IaIinnthp lichwcn inxlina aIIIl \IiiIiialIIinII). a I‘niiplc \\hn haw _:'lI‘\\ ll nlIl In_:'I'IhI‘I aIIIl aic I'nIIII'nI u iIh Ihc xInIplI' lliiiig'x (il l. (i|.Ix;'n\\