Film index

'A .A I. ‘-

. U 'l‘

JL. Jr - A ' . p A .. : .'

BSTP 1862

44 THE LIST

A .3; I II I

EDINBURGH'S ORIGINAL CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL CHECK OUT OUR WEBSITE AT: WWW.PLANETPOP.CO.UK

FOR MORE DETAILS.

CHECK OUT OUR WEBSITE AT: WWW.GILDEDBALLOON.COM FOR MORE DETAILS.

BACARDI BREEZER £1

AT ALL LA BELLE ANGELE CLUB NIGHTS

DURING THE FESTIVAL

G01 INI .... I[)IIII;.: l.IIIIIIII. [8. 1900) SIII'IIII I’nllc}. I)L‘\IHUIILI .»\xkcII. KIIlIc IIIIIIIch. llIHIIIIII. l.IIII.III‘x l'ulllm up lu .XIIIIIQI n \‘UIIIPI'IKW llII'cc IIIlCI'IIIckIIIg xlII- l'lC\ IIIIIIIII xlIIL‘lch’ kIllx IIl \\Ul'l\. plII} AIHII gcllIIIg IIIlu ll‘l‘lll‘lL‘ III I.U\.'\llf.1k‘IL‘\;lIIlI l.IIx \CgIIxI (in IIIII_\ HUI Il.l\L‘ XII IIIQI'I'I' RIIl I’IIclx Inkcr}. IIuI‘ .IIIII I'IIII‘cIIII‘x quirk} llIIIlngIIc .llIlI IIIII'I‘IIII x le \ll'llL‘llll'L‘ lI‘IIIII 'l‘III‘IIIIIIIIII'x Him. but 01C \‘lllllllllllHL‘ IIIIPIIL‘I ul' llIc xlIII‘} llll\Ill:._' Ix L'lHH'HlUlhI} CIIch‘lIIIIIIIIg. Righl lIcI'c. I'Ighl mm. (in Ix lhc mm It cqunIIlcnl III BI; BL‘III lHllle‘. lllllL‘lI ml “IIIL‘II Ix IL'II- IIII'cli UH le gI'cIIl xIIlIIIdlI'IIck. (‘(‘.-\. (ilIngIm.

Gosford Park I I5I .... IRIIIICI'l .'\|lllIIlll. l'S/I’KI 300] \IIL‘IIIICI (iIIIIIlmII. KI'leIII Scull 'l'lIIIIIIIIx. Kcll) \IIII‘IIIIIIIIIII. IFWIIIII. 'I'III' .'\f_‘&llh.’l ('lII'leIc—L‘xquc llllll'lICl' I”) xch'_\ .Il llIc (CIIII'C III (I'm/[ml I’III'A Ix IIIL‘ II'Ile I'IIIIIIII'IIIIIg [IIII'l ml :\|IIIIIIII‘x nlhcm Ixc IIIII'I} IIIle‘I'wd III‘I‘IIIII [III-cc. Scl III \IIu-IIIIIcl‘ W33 mcr II It“ d;I_\x llIII'III; II xhuulIII; purl} .Il llIc C]‘Ul1)lnl‘ll\ I‘IIIIIIlI'} C\II||\' III SII' \\ IllIIIIII \Id'nrdlc 1(IIIIHI‘UIH IIIIII I..IlI_\ SIIHII \Id’wldlc ISL-(Ill 'I'IIIIIIIIIxI. (,‘miunl I’m/1L llcl.Ile IIIL‘ l'CIIllIUlhhll‘ I‘L'I\\\‘k‘ll IIIK‘ lIIlh_\ Ilt'h UPPCI' L'III\\ IIIIII IIIcII' [IIIl upuII \Cl\;llll\ .'\Il\I \\IIIIl IlclIIIl lhc lIIIII Huxlch Ulll .III 35 lllk‘lllI‘L‘l’x ml lhc mu'llcnl CIIchIIlIlc CIHI. IIIIIIIg \\IllI th‘ll' llllIl\ lIIllIlI \IHIIL‘\. \u cIIx} lI'Ick III 1m» IIUUI\. ()III'IIII. I'Iklllll‘lll'ghl I'TH ('IIIcIIIII. l".Ill~.II'I\.

The Green Ray (Le Rayon Vert) Il’liI .... 112m~ RUIIIHCI'. l-I'IIIII‘I'. I‘)I\’(II

\IIII'II‘ RII lt‘l'k'. |.IxII IIL‘IL'lIlIl. \‘IIII‘I‘III (IIlllllllCl. ‘)I\llllllI [{IIIIIIII'I"x IIIcI'CIIxIIIgI} IIIxIIlIxIIIIIlIIIl (Ir/III (/Il \ III’IIIII I'IN \ xI'I'II‘x x'l‘lIIlHllCII \\llh lhc lIIII~ III' IIIIII'I} l)cl|IhIIIc II‘_\ III; lo [IIIxx III-I \lllllllk‘l' IIUII\III_\\ \\ lthlll

lhc hcncl'Il III II hm} l'I'IcIId. 'I'I'IIIcIIIIIg \\ IIII II xIIIlCIIxc nl' \L‘lI-pll} lhI‘IIIIgh NIII‘IIIIIIIII) IIIIII (‘ll lII llIc IIIIIIIIIIIIIIIx ul' BIIII'I'IlI. xhc l'IIIdx II wIIIpIIIIInn “IICH \IIL‘ IL‘;l\l upcclx ll. ()IIL‘ lIIIng l'III‘ II III! III prI III go \\ Ilh lhc French pIIlIxh. I-‘IIIIIIIIquc. liIlIIIlIIII'gh.

Gypsy 83 l ISI (Todd Slcphcnx. LS. 200! I 05min. Quirk). IIIIpI'clcnlInIIx :\IIIcrIcIIII I'IIIId mm Ic IIlmIIl II gII} gulh lccnIIgcr IIIId hIx lICxl I‘I'Icnd. VIII! of lhc l.cthIIII and (in) Him I‘CxlhIIl 0|] Tour. (El-“1‘. (ilIngIm: I‘IIIIIIIIIIIxc. Edinburgh.

Happy Man H10 L‘L‘I'II IMIIIgIII'IIIlII Slummx kuL Poland. 3000) Jud“ Iggl JIIIIkIm kuI-(‘chlIIk I’InlI‘ JIIIIka ku. IIIIII. S/IIIIIIMkuI'x dII'cclIIIg dchul Ix II dark III‘IIIIIII p]:l}CtI IIlIl III llchI) Ill}: KI‘IIkIm. “IICI’L‘ II )IIIIIIg IIIIIII IIllcmplx ln IIIIIkc lIIx IIIIIIg IIIlIllIcI‘ lIIIpp} h} CIII‘IIIIIg IIIIIIIc} IIIIII lIIIdIIIg IlilthII II gII‘IlI'Icnd. ('IIIIIcu. IidIIIlIIII'gII.

Harry Potter and the Philosopher’s Stone mm 0000. I('hI'Ix ('nllIIIIlIIIx. I‘S/l‘K. 200] I l)IIIIIc| RillIClIIIL‘. Ruhhlc ('IIIlI‘IIIIc. \IIIggIc SIIIIlh. .IIIIIII (‘IL'CxLz RIclIIII‘d HIII‘I‘Ix. Julic \VIIlch'x. 152mm. ('IIIIIIIIIIIIx hIIx I'cIIIIIIIIcIl lI'lIc HUI IIle In lhc prI‘Il hul. III IIIIIII) L‘IIxCx. 01C lcl- ch' IIl .I.K. RuxIlIIIg'x IImcl. \VIlh IIIII} th‘ IIchIxIIIIIIIl IIIp IIIIII luck. lhc lIlIII lollme CIU\CI_\ llIc MIC of III‘plIIIII ho) HIII'I'}. \xhu gnwa up III xIIlIIII'hIII lIlllc I'cIIIIxIIIg lhIIl hc' HI, \\l/;ll‘d xllk‘lx. lIkc lhc IIII\ cl. th‘ IIIIII Ix IIIIchIlIIIIcIIlIIl. “Ilh IIU him of Ick} \\I1Im\_\. RIIlIICI‘. Il Ix xIleIIIIch h} II xcl III xupcrhl} III} pcI‘lIII'IIIIIIIccx h} lhc IIll-BI'IlIxh L'ihl IIIId I'cIIIII‘Ilul h) llIc Il'llL‘. \wll-CIII'IIL‘II L'IIIUIIUII ul' IIII hoIIIIIII'IIlIIc quL'xl \llL‘L‘C\\Ill||_\ l'nughl. ()llcun. DIIIII'crIIIlIIIc.

Hart’s WarI ISI ... I(}I‘cg_'nr} HIIlIlIl. l‘S. 2002I Bruce \VIllIx. (him

The GiIl' from Paris tries a little country living