Exhibitions are listed alphabetically by city and category, then alphabetically by venue. Please send details to our office at least ten days before publication. Art listings compiled by Helen Monaghan.

Glasgow Galleries

ANNAN GALLERY

Iii-l \Vimdlaindx Riiud. 333 0038.

.\IUll l-ri l()uin 5pm; Sui

liluin l3.5llplil.

Mixed Exhibition l’niil Sui 3| .v\ug. :\ \L‘lccllim ()I‘ \\i)l'l\\ h} \iii‘lnlIS iii‘li\l\ including l.in l’uiiullii. lid llunicr. .liilllCS \Vuli. l'runk ('iilcliiugli. Junicx ()rr und mun} UlliL‘i'S.

ART EXPOSURE GALLERY

l‘) l’urnic Sircci. 553 777‘). Mun Sui noun 5pm.

Summer Show i’niil \Vcil 4 Sci). .\'c\\ pillllllligx iiir ilic \uininci‘ h} \pcciull} \clcclcd zli'lixlS including Hi}un linins. (ii'uliuni .\lcl\'c;iii. .\lui'icllc .\lucl.cniun. Juniic ()‘l)cc. Alimn ‘l'liiiniux. .\luriin ()uicx. Ricliurd llunlcr und Run liui'dlc). 'l'lic gullci‘) uic ulw rcluuncliing ilicir \xclixiic

\\ \\ u .uricxpusui'cgullci ) .cii.uk icuiuring \mrlix \ll(l\\ll in ilic gullci'} mcr ilic luSi

ARTERIES

lS5u Huili Sircci. 333 3830. Inc Sui liluin 5.30pm.

Summer Show l'nlil Ill 33 .'\ug. l’uiniingx h} \uriiiiix urlixix including l)iinuld Muclciid. Kcn lil_\lUl'. Kain llunicr und Muiicn liUilIU.

ROGER BILLCLIFFE FINE ART l5-l lil)lll.\\\()(lil Sll‘cc‘l. 553 4037.

Mini l‘ri ‘).3(lum 5.30pm; Sui

l()uin lpin.

Ten Years On l'nlil Sui 3| :\ug. 'l'hc gullcr) cclchruicx iix icnili hirilidu} \\l[ll iln'cc llUill'S iil' \\()l'l\ h} ulninxl ull ul ilic

34 THE LIST >1 i

Works by the late Tom Hutcheson are on show at the

ui‘iixix und dcxigncix \\lli) liu\ c c\ cr

Slit)“ n ilicrc.

Amy Cushing and James Griffin l'iiiil Sui 3| .r\ug_ ’l'mi \inull \Uli) \lli)\\\

(ll \mrk h} gluxxinukcr .-\iii) ('uxliing und _ic\\cllci‘} I») .lunicx (irillin.

CCA

5.5“ SiillL'lilL'liiill Sll'i‘i'l. 5.53 -l‘)(lll.

Sun \Vcd lluin (ipin; 'lliu Sui

lluin Spin.

0 Beck’s Futures 2002 i'niil Sun 33 Scp. ‘l‘lic iliii‘d llcclx'x l-uliircx uri pri/c und c\lii|\iiiiin iiiiii'x Ii) ilic ('(‘.r\

\\ illi ilic \\Ul'l\ iii ilic \\ inning :ll'llxl. (iluxgim \ 'l'nli} l’uicrxiin \\ liU \\ ill pruducc u \\ul| puiniing \pccilicull} l’ur ilic (‘(‘.»\. ,-\lung \xiili \mrkx Ii} ilic \lliii‘llixlcil zii'liSlS. l);i\ iil ('Ullcl'l‘cll. Kil'SlL‘li (iliiSS. Ruclicl l.ii\\ L'. ()ll\L‘i‘ l’u)nc und Nick Rclpli. l)un l’crl’cci. .\'cil Runiining. llidc)ul\i Sunuyinugi und ’luni \Vimd. ilic c\liihiiiiin cnciinipuxxcx puiniing. iiinc-liuxcd uri. \idcii. pliniiigrupli). lilni und niuliiincdiu. Scc llllllSl.

Student Prize for Film and Video \Vcd H x 'l‘liu l5 Aug. 0.30pm i(‘(‘:\ «ll. l‘ilin und \ idcu \crccningx ul' llic Sliin'llixlcil cnli‘icx [U the IiL‘L‘k‘S l‘iiiuicx \iudcni pri/c including ilic \\i)l'l\ ni' llilS )cur’x \xinncr .-\n_iu Kirxclincr.

CENTRE GALLERY

5i) \VL‘SI (iL‘ili‘gc‘ Sll'ci‘l. 553 5.5.5 l.

.\l()ll Sui Illuni 5.30pm; Sun nimn 5pm. Mixed Exhibition l'niil Sui 3| Aug. .'\ ini\cd Slit)“ iii \mrk l’cuiuring liuliun uiid urcliiicciurul \ccncx in \uiici‘culiiur Ii} (inrdiin .\lcl)imull. lcniulc iiguruiix c Ull\ h} (ii‘ccl' RillSIUIl uiid puxlcl ScchS Uli(llil\‘t_‘il\\ h} l’cicr Hrunnun.

COLLINS GALLERY

l‘ni\cr\ii'\ HI Siruilicl_\dc. 33 Richmond Sircci. 548 3558. Mon l-‘ri liluin 5pm; Sui iiimn inn.

Foiled: Mary MacLean l'niil Sui in .'\llf_'. \\idcl_\ c\liiliiling in ilic l'K unil l2um|ic. Slur} .\lucl.cun prcxcnix un L'\llilillii)li Ul' \i\lccn lui'gc—Sculc \llH‘i'

LII]

RGI Kelly Gallery

_ g. artéli'st.co.uk

gcluiin pllilli)\\()l'l\\ on uluniiniinn inxpircd h} \ucuicd dnnicxiic inicriiirx.

lASl CHANCE l() Sfil'.

COMPASS GALLERY

7X \VL‘SI RL‘gL‘lil Sll‘L‘L‘l. 33l ()570. Slim Sui liluni 5.30pm. Cabinet Paintings Sui Ii) \\‘cd 38 .\ug. Spiinmrcd h} Scuimu'k .\'cgi)liuling Skillx. \niull \mrkx h} incr (ill in\ ich iii'llSIS including llclcn l‘lncldiuri. l’liilip Rcmcx. l.c\lc} Hunks. .lUllii llnuxinn. lili/uhclli Bluckuddci' und Julin llcllun}. NE W Si l()\l"-.".

GALLERY OF MODERN ART ()uccn Sircci. 33‘) l‘)‘)(i. .\lUll 'l‘liu & Sui liluni 5pm: l’ri & Sun lluni 5pm.

David Mach: Hell Bent i'niil Sun

3‘) Scp. l‘ilc-hnrn l)u\ id Much. crcuinr iii~

Big lli'ii/x. ilic iln'cc hugc siccl licudx nn ilic MS. rciurnx ii) Scnilund \\illi u inujnr SIM)“ iii nc\\ und rcccni unrkx. .v\ \puccinun niudc from cnui liiiligL‘l‘S. Sculpiurcx cnnxiruclcd ciiiircl} l‘ruin illiilL‘lhllCle. cullugc \mrkx ci'cuicd from dmiuicd pliniiigi‘uplix und in ilic liurili (iullcr). un inxiulluiiiin inudc up lion] 5() li)iiliC\ of Mr lli'l'il/(l nc\\ \pupcr und hin‘ni-iiui curx.

Jigar - Films by Alia Syed i‘niil Sun S Scp. Briiixli .v\\iun uriixi .'\liu S_\cd\ lii‘xi inuinr \Ulil gullci'} l'cuinrcx u Signiiicunl bird} iii \wrk inudc mcr ihc luxi l5 _\cur\. 'l'lic l'culurcd lirur lilliix uplurcx wciul L‘UllL‘L‘l’IS und ixxucx iii rcprcxcniuiinn. limking ui ilic l’ukixiuni und Bungludcxlii L‘UlllllllllllllCS iii liuxi lnndun. llcr \mrk liux hccn Slit)“ ui 'l'uic .\liidcrn. llic Nuiiiinul liilni 'l‘liculrc. ilic l(‘:\ und inici'nuiininil iilni icxiixulx und iiirnix puri iii" u inuring c\liihiiiim.

CYRIL GERBER FINE ART

l—lX \VL‘SI Rc‘g‘c‘lll Sli'c‘i‘l. 33l 509.5. Mun Sui 9.50mi] 5.30pm. Summer Exhibition i'niil Sui 3! ;\ug. .\ \iiniincr \clcciinn iii puiniingx including \\i)l‘l\\ h} .liiun liurdlc}. lili/ulicili Bluclxuililcr. .lUlll] llillISIUll. .-\ndrc\\ \Vulkcr. .v\nnic l‘i'cncli. 'l'iiin Sliunlxx und mun) UIIlL‘l'S.

GLASGOW FILM THEATRE

(.iili‘ (‘USHHL l3 RU\L‘ Sircci. 553 (1.55.5. Mun Sui lll.5ll;llll 0pm.

100 Years of Ealing Photography Exhibition i'niil Sui 3| Aug. .v\n c\liihiiiim ii) cuincidc \\ iili (il‘"l”\ lllll Ycui' iil‘ liuling Scuxiin. i'cuiin'ing u \L‘IL‘L'IlUll (ll. llliSL‘Cli pliuiiigruplix iruni hchind ilic \ccncx oi ilic Briiixli cmncd} cluxxicx. including 'Iilu' /.m/_\' Ki/li'rx. A'I‘m/ l/i'urlx and

(brunch and ll'liIK/ii' (iii/writ

GLASGOW PRINT STUDIO

33 & 35 King Sircci. 553 U704. ’l‘uc Sui liluin 5.30pm.

0 Dragon Doll: Christine Borland and Claire Barclay l'niil Sui l4 Scp. ‘l‘lic ‘l‘urncr l’ri/c nornincc ('lirixiinc llurlund und (‘luirc llurclu) SIN)“ u \cricx iii prinix und druu ingx upliiring ixxucx rcluiing in nuiurul lilSlUl’). hiriun} und nicdicincs li‘ulin‘ng u \ci'icx iii \crccnprinis und \culpiurcx. Scc rcxicu und IlllllSl.

Tanuja Bane l'niil Sui l—l Scp. ('nluin'

cichingx inudc in (iluxgim und lndiu h) llliS )iiiing prininiukcr l'mni \linnhui.

THE GLASGOW ROOM

(il'illlllil l’limr. l’rinccx Siliiurc. lluchunun Sii‘cci. 33l iS’l(33. Mun Sui l()uin (rpm: Sun lluin 5pm.

New Artists :\ \ul'lc‘il \L‘lL‘L‘llUii Ul- \mrk h) up-und-cmning ui'iixix l'cuiuring \culpiurc. ic\iilc dcxign. plmiugrupli}. paiiilllligS und icncllci'}.

GLASGOW SCHOOL OF ART

'lilic .\IilCl\llllU\ll (iiillL‘l'}. “)7 RL‘lili‘L‘“ Sircci. 353-1500. .\lnn l‘ri liluin 5pm: Sui llluni nimn.

OTerra Nova: Degree Show Selection l'niil Sui l--l Scp. .\ \L‘IL‘L'IIUII ni' unrk druu n irmn ilic Scliiml iii l-inc :\i‘l 3()()3 dcgrcc Slit)“ i'cuiuring

Dragon Doll: Christine Borland and Claire Barclay Priniss. (li‘éi‘.'.’!ll(}53 and sculpture (EXDlOi'lllg ISSUCS rolzimgi Ii) lliiliil‘iii history botany and "leflllI'l‘i‘rf; i>j. lill'l‘i}! Pin/i) ’7(/"‘ii‘.(-(; (J?".s;f,"--: l3()!'i£i.":(l£illil<31L13'{;Eiiil'(2izi,. 33m; rewoxza (,l/usgi/xxzr l in”? Sm; \ >. (3.’;25;\<}(>'.'.4 uni/f

Terra Nova: Degree Show Selection Your (JfTéi'liZ-f} ti: "(:- ..::,:‘. (Slutsgiuxi School of /‘\"‘.'s; frviia art degree Show w u sci-9330" <:‘ .'.’:>."r\s: \.-'./lii(2li |ll(ZlLl(l(?i$ i:;isiiis':gis;. sarczirfirre. ‘.’l(l(}() i'isiuilzifiiu: zar‘ii‘ ::r‘<;ti:§;";i::'1\,. 800 for; (Fr; :;;;;;'.'.' Si“); :;" 21/1 G/(rsgirux: ir/iir/ 8(1‘.‘ 8-3;;

.. Beck’s Futures M2 {rum Beck's; liliiii-(EES {i‘.'.’(‘ii'fl 810m 0“ :‘z'. the C(IA maturing} may} Siigii‘: Dillilllliiif3£illil'.'.'()f'i\f§1?") ::<:":);:-::-x :71. \.'./iiiiiiriggiriis;1 l()l)\, vats-rs; 7‘ win: innobusod '.'.'<>r<ls; i)". <: CONOi'i’OIl, pgri‘vfmgis iii, iii" Peri-{>01 and film i); Out-:2! Path-i:- S f\"::'«

Holnli. (XI/i. C3.":i:¢5;:>=.'.. J1" SH"

801). ii Kenny 383" l (l "ill/Kl" Luna: iil'lISI KOHH‘. Hour digs-sun;

domestic (il)i)|{1!‘i(?(}f§{il‘1l unit-5; f"-"-' (I()liii)()ll()lilf$ to produce f§{"’7i}ti new i)l‘.()i()gi'éii‘.it3_ 87w}: : (E/gisgiiztc imfr/ 55;}? 8:}: Commodity, Firmness & Delight A fusuurva'vg; H‘Sii'”, Japanese km:- i‘ixm: T's-um "t; photographs; texts: {171i} 4‘: r'-:x:r'-::-:i'..c' of £1 l‘,’l)i(3£il mow l)l'(7‘.i(l;1"‘.ii;‘. l()l'il{1l)£llli?8i} swims; il‘i‘:i3i% "31::- e: um {iii iiiii'irissii: iiuri ()i inc-w sax-gun“ l/fl‘z} / Igr'rflxxrsc. (lr'i'iSi,'i>l.'..

(’5) Ali).

puiniingx. \Clllpllll'i‘. \ iilcii inxiulluiiiui und pliuiiigrupli}. Scc rc\ ic\\ und llllllSl. Creativity: The True Art of Therapy l‘niil \Vt‘ll 3S .\ug. l'iguruiiw dru\\ ingx. gcxiurul uerucix .ind .\rg§ ll luiidxciipcx l3} .lilllll R Fulcrum. u gruduuic i'riun (il;i\gu\\ Scliiml Ul \ri “llU dicd in NUS iriiin \liiior \ciirirnc l)i\cu\c und (iilliun llurrc S_\ ndriinic. Minoan True Exhibition and Auction l‘niil ‘l’liu l5 .\iig. lailinliiirgli huxcd uriixl Kciili \lucISSuc prcxcnlx llIIS c\liil\iliiin und uuciiim in liclp lurid lll\ luicxi \ lilk‘U ui'i pi'iiiccl. .\rii\i\ \ucli ux l.u\\rcncc \\'ciiicr. .lulin lilllilk'\\;lll. (iiinicr l'iirg und lx’iilicrl lnngn lcuiurc lll