nnl}. l'.£l\l nicclx \\L“l in lhlx lll;!\\l\L‘ li'nncc t‘\!i';i\;ig_';in/;i ;l\ i'cpi'cxcnnng lhc \Vt‘xlxnlc l)nn l)i;ihln. Sunnn l‘n_\. .-\ll;in liclxhnu untl l’i'n/ci' lullc lnkc nn l’hil ank. .lnxnn (‘nrlc/ :nnl \Vni‘nci‘ l’nut-i'x. :\n!l il lhnl :iin‘! cnnugh ilk .ilxn lhc Scnllixh tlchu! nl n,» lnp (icrinnn lmncc Pl'llllllL't'l'\ llt‘llllt‘\ and (‘nlll Surcl} !ht‘) .n‘c \pnilill}: _\n!l.

I JAM Fridays .n llcl'in! \\';!n l'liiwi‘xi!) l'ninn. lllpni .ignn. l'i'cc \Vcckl). .\l;i\\i\c \ludcn! nigh! uilh lhc l‘t‘\l in pull} nnnw. hi3: l‘L‘;ll\. li'nncc .intl lunk

I Manga :i! In licllt‘ .‘\llf_'l‘lk‘.

lllfillpni 3am, (I!) fill «LN L'lll nn‘nihci‘xi. I \n\. .\lnn!h|_\. \lnngn tlnn'! I‘nllnu lhc t‘i‘null !hc} lt'illl ‘cni \xilh lhcn' n‘n‘xixlihlc lllUll\lL‘l' lll'lllll ck l\;!\\ \lllllltl\. SPL‘L‘lzll j_'llL'\l\ lil'uclxlt‘ and .\l(‘ SllUL'klll. ll'nllilulvlll tlrnp h} !n hnclx up i‘cxnlcnh

l).l (i \lllt‘ ;llltl lllL‘ (it‘llt‘l'ul. Xr’t‘ I'HHI'

I’ll/V.

I Manga presents: Roni Size .n llUllL‘)L‘Ullll\ lllpni .hnn. L'l-l it‘ll». l5 .\'n\. ()nc nll \pct‘iul l'i‘nin lhc \lnngu tic“ £l\ {he} \wlcnnic lhc main man and nnc nl' Ihc lll(l\l thngnnic llll’L‘L‘\ in Ihc \xni‘lll nl tll'lllll «k huxx Rnni Si/c. .-\l\n ininml h} l)_\n;inn!c .\l(‘ and l)-l)l'lltlllt'l. l'ninixxuhlc.

I Mischief u! lhc \bnut‘.

“hi”le 3am. U0. 5 .\'n\. \llliillil}. 'l‘hc !hrcc \lnl’} hip hnp .nnl \ll'lllll & hnxx hlnck purl} Cllllllllllt'\ .il'lcl' lux! innnlh'x nimmc lll'\l hn‘lhtln} \cxxinn. Rclnml ni'cnn l'ni' _\nu th'inn «k In“ llL‘iltl\ \\ :lh Sh} l-'.\ returning: ln inin l'L‘\ltlL‘lll\ l'l\(). .\l(' 'l‘nnn l’ipci'. \cu lh'cuktlnun .'\l'L‘ll;! in! all lhc lit-x! in [K gni‘ngc .intl lil't‘;ll\\ mm D] (haw. l).l lit'lipw and .\l(‘ ’l'l.\' \xi!h nnnlhci‘ gum! lht‘. l-innll) in [he CUUlL‘l' lllt‘ lintl‘l'llt’lx :ll't‘llu l0! :1” lllL‘ l‘L‘\l in hip hnp li‘nni Richic Rul'l'lnnc illltl \m!) P.

Q Modern Lovers .11 lign

llpin 3.1m. USU hcl'nn' innlnigghl; ‘5. I \m. \lniillil). .\ “Unplug: nn\ nl

lunlwll up nnrlhci'n \nul. clu‘n'nnit‘ unlicn :nnl li‘cnkhcuh li‘nni (inn: .qum-mn £1lltl.‘\llkll\'\\ l)i\ inc. .\inl \t‘cinf: lhn! l!\ mm- xt‘t'nnll hn'lhtln) ll!;‘} ‘w lh'nllcil in l'.l'Ul .'\ll\;lll li'nin t‘lnh nl lhc innnn‘nl. l,nn!lnn\ nhci‘ t‘nnl 'li'nxh ilinnlcll ('l)\ up lni‘ will“ .in‘ all I, Xi! pm it n.

I No Strings Attached n! lllt' \t‘nuc. lllfillpni .ignn. L'lll. l .\'n\, _\'n Suingx.\!!;icliul ln! lln‘li'\1\!li \L'llllt‘ in wwn )t';ll\. \xill lhc t‘luh unh lllL‘ ilt'hicx! lccl in my l'l\' linnll} \L'lllt‘ till“ I! n! 1!\ ncu \‘cnuc lininc'.’ .'\n!l ln llllll‘lx ilx ncu lt'i‘i'ilnl’) lln'} \xclt'nnn' .lll\llll Rnhci‘lxnn. lhc kin): nl tluhh} lcchnn null ilccp untlci‘gi'nnnil gi‘nnxt'x.

I Nuklear Puppy .n l'.j_'n. Illpm Sum. LN IL" lllL‘llllM‘l'H. N \n\. .‘\lnii!hl}. llnnl hnuxc nigh! lcnlui'in}: l‘L‘\l\lL‘lll\ _lil\llll (‘ni'lt‘l :nnl l’hil Yni'k

I Opal Lounge .i! ()pnl l.nung;c.

0pm Rain. ‘5. Wall}. l'unlwll up \nt'nl hnuw and «hunt t‘lnxxn‘x li‘nin Slm it‘ (i. \xilh .lc/ lllll \lni'linj: lhinyx nll unh lnx |;!//. RAM and gnmgc 1111\.

I Open to Torture .n Snulln 3.1. lllfillpiii inn. L’lll (UH. X \n\, .\'c\\ nigh! nl lt'chnn illltl L'lt't‘ll'U plmxui'c in :ixxnt‘inlinn \\ ilh Hill} \;I\l_\ '\ nhci‘ t‘nnl .llll'llll't'll Rt‘t‘lll'dx'lllh \L‘t‘Hlnl \t‘\\l(lli \L'L'\ [\\n lll lllL‘ \\(ll'ltl.\ [Up lt‘t‘lllln \pinnt‘i‘x in nulinn \xilh (inclnnn l);ll'l\l!l :nnl Sunnn‘l l. Scxxinnx. .'\n!l \Milt‘li nu! lnl lhc main man Bill) \£!\l_\ :inll lhc .v\!l\cn! in Dec. 'l‘hix l\ gnnnn hc lll;l\\l\L'. I Opium n! ()pnnn ll). illpni ignn. l'i'cc. \Vcckl}. Scc 'lhu.

I Perversity .n lhc \t‘nuc. lllpin Run ‘48 IU) incinhcrxl. 15 \n\, l‘ntlt‘i'ginunll hnuw and [Hunt in lhc Innin i'nnni li'nin l),l\ .'\lli!ll Rn) illltl Burr) lun: l'unk} .nnl lrihnl hnuw till“ n\!;in\ in lhc t‘nnlci'. .‘\llll \ct'in}: !h;i! il'x mm \ccnnll hn'lhtlu}

nnu '\ nhnn! lhc right mm- In llml! lll lu- Huygc!‘ l,\ll\\ \lnnc} l’cnn} V"l!ninnillu :inll l’nul ltn'ncx !(il;!llll In up lllt' lNlllN I Pogo Vogue .n linnpn ('Inh.

lllpni i:nn. LR IUI. l \n\_ \n lllll\lt‘ pnht‘} illlll\\L‘(l :1! !ln\ ncv. lll},'lll nl t'\pl'i'nncn!;il clu’ll'nnn‘n. :nnl \iiiin

'luncK l'nnlxi l’ni‘t‘nn \llllllltl lill lllt' gum! \lnl quilc niu‘l} lhcn nx hc inllh l'L‘\ltlt‘lll\ Kim. .-\n' .nnl l)‘Snii/;i l'ni‘ n nigh! nl nn hnunllni‘} ll‘!lllL'\.

I Promised Land at llUIlL‘}L‘!\Illl\. lll,,§llpiii .ignn. £5 lli'ct‘ hclni‘c innlniglnl. .\ .\'n\. 'l'i'uc hnuw nl lllt‘ (lL'L'PC\l \;i!'it'!}. li'nni i‘cxnlcnlx .lnnnt' \lnllhcu :nnl l’uul .\lil\llll.

I Pure n! Slinlin ll. Rt‘llll'lllllj.‘ nn 33 \n\ lnl' ;! nnc nl'l Rnllcr'x (inll ( ‘luh \pccinl.

I Radio Babylon .1! In Hcllc Angulc. ll)..“l)[‘lll Faun. L“). IS \m. R;ulin

Huh} lnn \ll'llxt'\ hack Rcun'ning l'ni‘ :innlht'r nnc nll \pt‘t‘inl \\ llll .‘\llll) Sinilh ll’nl'll\llt‘;!!l l lullh l-Ul’t‘LW \\ llll Scnll llL'llkll') int n in!!!” alct‘k lllil\ll up :ilnngxnlc lhc \lcri'} l’illll\\lL‘l'\. lh'ninxlni'ni :inll lhc Lll\ inc \lixx l’cnn} l’ni'ii\!;i!‘.

I Roadblock n! l’n \n \n.

lllpin Sum. l‘i‘cc hclni'c llpin; £4 £5 nllcr. \Vcckl}. \it‘t‘i l" \lnpx !hc li‘nllic in hull lllll\lt' “hen \hc dig up lhc hm! in lunlx. lliwn. linuw .nnl hlnck i'ncltiii' lk‘nlx

I Salsa . . . Salsita! .1! lil Bun-in. lllpin .inin. l‘l'cc. \Vcclxl}. lln! illltl lici‘) \;il\;i :iclinn li'nin lllC lil Hurrin l).l 1min nn i'n!;i!inn,

I Shifty Disco :11 \\‘cc Rm! Hui: lllfillpin Ruin. to NJ ‘5». I? .\'n\. .\lnn!hl_\. luunch nigh! nl 11C“ l'ni‘uunl thinking: lllll\lL' t‘\pci'iclit‘c \\ nh nn cclct‘lit‘ nn\ nl'iut‘lxin‘ gl'uuuN. llllL'l'U hnuw illltl lunk} clu‘ lcch. Rmnlcnlx lli'inn tl'Snu/n and Hill} :n't‘ ininctl h} I)! Kl‘ll\ l!!!" ;! \L‘mlt‘llt‘tl llp L'lL‘L‘ll'U \Cl.

I 500 Delicious :l! (‘nnnnplm llni‘inci'lx (‘lul‘ .l;i\;il. .\lnnlhl\ nm! tlillt‘ 3‘) \U\. I i

I The Time Tunnel .n .\l;1\\;l ilni'inci'l} ('luh \lci'cnilnl. lllpni inn]. \VL‘L‘H}. illt'lltl} \V‘t‘lltl}. Sillml‘l/ .lnxc nlnl lit‘ll) l'nnl th'up! lllt' \pnt'c lllllL' unnlinuuni \\i!h luncx li'nni llic (illx. "llx illltl Nllx. ()l' nunht' i!\ lll\l lhc ult‘nhnl. I Tokyoblu nl l23_'n. .\lnnlhl\ nc\! tlnlc 1‘) \H\ I

{3 Trouble at the Blue Note nl lllc Hm! .lnx/ liuwnn‘nl. lllpni Rain, [3 ht'lnit‘ Innlinglil: L31;il’!t'l'.\‘.t'cl\l). lllll‘l'!l\l\t‘!l inn inn! \[NlllMllk‘tl h} :hc lt‘pt'lltllll'} lilllt‘ \Ult' l\’L‘t‘Hl'!l\. 'l'lll\ lni'lnig:h! \w hnw .i i'cxnlcnh \pt'unl ll \n\ l lllt‘ll lnnc lni' \nnn‘llnng: null} \pt't'ml (‘i';!/_\ l’cnix :nnl !hcn lull hu- \hn\\ l.\' \n\ l. 'l'hcn' llchu! i'clmxc nn lhc lL'\]lL‘t‘lL‘!l l’ullt'l‘ l{L‘t'!ll'!llllj_‘\ l/H ill! A! i/ H Um“ I\ .! lull nu tlccp hlcntl nl hnuw. \nnllul |;!//. lunk :nnl t'lct'li'nnnu parked \xilh lnxh \ntulx and rich \nunllxt‘npcx icnli') lnl' lhiu «lulu: Ll hclni'c innlnighl; Uinllt‘l I. ()lhcl'tlnlt‘x lni‘ _\nu1'lh;n_\ int'lullt' Snlcu llltlt‘l' i'clui'ning; 115 .\'n\ l nlnl lhc Innpnlln't‘n! Buy ln!‘ .1 lull Inc \lnm II‘) Xm l. /u/ l/n \( (/(Ill \ ('I1/\ I/ A N _\illll /,I\l'!(II(/ lll‘/(/( I \ ;‘(l 1/ 1”, 4/4”” [NIH (IN IllQ/ll.

I Upside Down ;!I llnntgumnlx

lll. illpni .knn. l'l‘u‘ l‘t'llllt' ninlnighl; Ll illlt'l. 3‘) \n\. \cu lunl\_\ hnuxc nigh!

u llll (‘ln'let‘L l);i/ l);i\ icx .nnl .'\l;lll (ln'fglll.

Edinburgh Saturdays

Pro—C uh

I Beluga n! llclugn llnl' ;nnl (unlccn l{t'\l;llll';llll. Spin l;nn. l-l't'c. \Vt-ckl). llnnw. guingt' nnd inn} hmlx \\ ilh .1 much nl nni'lhci‘n \nul li'nin lhc inlnninux Yngl llziugghlnn illltl .ln} lu‘nc} mm lixc \;i\ ll'Ulll Kcnn} 'l’.

I Decks in the City :1! (in (hilt: Spin lnni. l'i'cc. H Um: l'l't‘\ll .v\n' l'.\l lnunt'h llnx ncu npcn tlt't'kx nighl. \n lunch :ill lhc lnlcxl \pinnci‘x hclni'c lht') In! lllt' hi3: lnnc. .lllxl ln'lngg ulnll}: _\nui' l't'L'Hl'!l\ Ul' hnnk ;l \lUl llllllllt' :ll

nu \\.ll‘LNllnll'llll.t‘!).lll\

I Extra :ll (illllt‘ll Silllmll. Winn l;nn. lint \Vcckl}. \Hh} f.‘llll;!l\. In Ii ;unl t'xt'n :i lnut‘h nl phvlln lt't‘h. :nnl wan}: !h.i! il'x lllll h} .\l!' and .\ll\ .\lnj_'\\;n ll “1” t'ninc ;I\ no \uipi'iw lllnl g'ut'xllxunlxnntlinllicI)|it'\!li'np1n!n \[llll lllt‘ \\l-k'l'l‘- ill \lt't‘l.

listings Clubs

\N 'l m2 i 1 1i ZFW BIG BEAT La Belle Angele, Edinburgh, Fri 8 Nov

. . . v hoto Dulce Pinzon ‘I think everyday should be like a birthday,’ the regal Lee Fields

‘lt creeps up on you without you really knowing. You have a fifth birthday, sixth birthday and a seventh and you’re thinking, “fine” . . . and then your ninth and you think: “Bloody hell, this is really getting . . . well it’s getting on.”’

And maybe that’s as philosophical as Simon Hodge needs to be about the dancefloor funk, soul and jazz night he’s be running for the past nine years. Sure it’s getting on, but it‘s still getting it on and nowhere more so than for the ninth birthday party celebrations this month featuring New York legend, Lee Fields.

Making his third appearance at Big Beat, the man dubbed ‘Little JB’ because of his uncanny physical and aural resemblance to the Godfather, James Brown, will be getting up like a sex machine, takin' it to the bridge and makin’ it funky in a full live set, performing with fellow Decso (now Daptone) star act, Sugarman 3. Together they’ll be unleashing the rawest funk known to man, with Fields bringing over 37 years of live expertise to the show and maybe just a loving handful of his classic funk 455 including ‘She’s a Love Maker’ and ‘The Bull is Coming’. Yes, the bull is most definitely coming and the good news? Lee Fields likes birthdays.

‘Everything’s cool with it,’ says Fields. ‘People celebrate their time here on the planet, which I think is a wonderful thing to do. And time is so precious I think every day should be like a birthday because, you know, we don’t know when our last day’s gonna be. Every little parcel of time that we have here should be spent enjoying this gift of life. So if a person wants to celebrate their birthday, I got my hat off.’

So, the gospel according to funky Lee Fields is not a complicated one. He wants you to have a good time and if you’re not having a good time, he’s sure as hell going to figure out why. ‘If there are some people who don’t enjoy the energy, what I need to do is try to get them seeing what a wonderful feeling this would be if they just let themselves loose.’

He’s a determined man so make sure you don’t fight the funk at Big Beat’s biggest birthday yet. (Catherine Bromley) .ll'V/l,().i'.‘:.lr'\\}ilklifhnrllln'hl"ti“.i. «if '7!'{‘{"'\"""

'- \ THE LIST 89