Film index

Blithe Spirit Il’(II II)II\ III l.CIIII. I'K. l‘)45i Rm llIII'I'IxnII. ('nIIxIIIIIcc ('IIIIIIIIIIng. KII} llIIIIIIIInIIIl. \IIII'gIII‘cI RUllICI'lI‘I'Il. ‘)(IIIIIII. .\

C} lllL‘IIl IIII\L‘lI\I IIIIII lIIx IIC“ \\ Il'c III‘c IIIIIIIIIcIl II} Ihc Illl\k‘lllL‘\IIlI\ ghan nl' lIIx lII'\I “III-I .\'ncl ('IIIIIII'Il'x xIIIgc IIIII} glIIlI‘x xIIcccxxIIIll) nIIIn Ihc III; ch‘ccn IIxIIIg IIIIIcIl. IIIII IIIlchIIIIc. xpchIIl cII'cI‘Ix IIIIIl \\IIllIlCl'l-llll_\ III'IIIxII IlIIIlnguc. SI BI‘IIIC‘x (‘cIIII'u liIlIIIIIIII‘gh.

Blue Planet I I 'I I\'III'InIIx. IIIIII I IlIL‘lIlIII. .'\II ImcxnIIIc II'III III'nIIIIIl. IIIInxc IIlIIl IIc)IIIIIl nIII' [IIIIIIcI nII IlIc l.\I.-\.\ gIIIIII xI'I'chI \IhII‘h [II'IIIIIPICIl lllL' lIIH/IIII'JIUII ’IIII III \\I'III‘i 'lI II [IICIIII'L‘ Ix \\III'III II IlInuxIIIIIl \InI'le. nIII' IIIIIIgc ll'IIIII B/HI' l’lII/II'I Ix “(Illll II /IllInII'. l.\I.v\.\ 'lAlIL‘IIlI'L‘. (IlII\_-_'II\\.

The Bourne Identity I I_‘.-\I ooo

Il)nII3_' l.IIIIIIII. I'S. IIIIIII .\I.III l)IIIIInII. l'IIIIleil l’nIcIIIc. (’hw ()\\L'Il. (’hI'Ix (‘nnpch I ISIIIIII. I)IIIIInII IIIII}x II I'SIIIIIIII'II IIIIIxIcI' IIxxIIxxIII “lIU. IlIII'IIIg lllL' I'IlIII'x IIIICIIIIIL'. Ix ll‘llL'Il nIII nI IlIL' \lI'IlIII-I'IIIIII'IIII I'IIlIlchl \\lllI IIIIlch hnlL‘x IIIIII xIIIIcI'IIIg; II'IIIII IIIIIIII‘xIII. .\x IIc IIIII‘IIIIIIx In IIIccc Ingclhcr IlIL‘ Il:_'\;l\\ [‘ll/llL' nl lIIx IIIIxI. lIIx SIIIII‘xIIlI‘ lInxxI'x III‘IIIIIII' IhI'cc IIIIII'I‘ kIIII‘I'x In xIchII‘c llllll. II pl.I_\ x llle' II xIIIIpt'Il~IlIm II lInIIIl IIlIlI. IIIII l.IIII.III lxccpx IlIc III'IInII liwl} IIIIIl III‘I‘I‘cIl—up l)IIIIInII III‘IIIIIIx lIIIIIxI‘lI \wll. \VIII'III‘I' \‘IllII‘L'c. l'.IlIIIIIIII'3_'lI.

0 Bowling for Columbine I ISI

0... IXIII‘IIIII‘I \Innrc. l'S. IINIZI I I‘IIIIIII. 'I‘III' IIll L'HilquCI'lllL' .\InnI'c .kax IlIIx IIIII‘xIInII IIIInuI :\lllL‘I'l\‘.’II ‘:\I'I' \II‘ II IIIIIInII nl' g_'IIII IIIIIx .’ ()I‘ III'L‘ III‘ “N IIIIIxf' l’I'n\nIIcIl II} IlIc C\L‘lll\ III III .'\]‘l'll I‘N‘). Ihc Il.I_\ llllI'ICL‘II [Icnplc \II‘I‘I‘ xhnI III-IIII II} Iun [IIIIIle III ('IIIIIIIIIIIIII‘ Illgh SCllUUl III l.IIIlL‘lIIII. (.IIlIII‘IlIlII IIllIl lllt‘ IlII} HIV [‘8 cnIIIlIII‘II‘II IIx IIII’gcxI lInIIIlIIII; III‘IIIIII III IlIc KanI\IIII \VIII‘. lllL' lllqlll\lll\L‘ IIIIIIIIIIIkI'I' IIIIIl I'I'IIIMIII‘II xIIIIIIxI Innkx IIII MM “1th In IIIII'Il In IIIIII Ihc IIII\\\CI'\ In xnIIII' [II'I‘II} Inugh IIIchIInIIx, ()II IlIc \III} llL' IIIchx (InIh I'nck IIguI'I'hI'IIIl _\lIIIIl_\II \IIIIIxIIII. IIIL'IIIIII'I'x nI lllL‘ \llu‘lllgtlli \IIIIIIII uhn III'gIIc IIIIII ‘III'IIIg III'IIII'II Ix Illl \IIII‘I‘II‘IIII I'C\[Ilill\ll‘llll} '. IIIIIl IIIIIIll} I‘l'cxIIchII nI Ihc .\‘R:\. ('lIIII'lInII llI'xInII. SIIIIII' IIIII} IIIIII lIIx xhnt‘k IIII‘III‘x IIIIII ll\L‘ nI IlIII'k lIIIIIInIII' I'cIII'I-III‘IIxIlIIc. IIIII .Ix Ihc 2H :\[Il‘ll

I‘N‘) \llII\\C\l. IlcxpcI‘IIIc lllllL‘\ I‘IIll InI‘ IlL‘xIIL‘I'I’IIL‘ IIIL‘IlelI'L‘x. SCL‘ ICIIIIII'L‘ IIIIIl I'L‘\ It“. SL‘IL‘UICII I'L‘lL‘IIxL‘.

Breathless (A Bout de Souffle) I ISI ooooo IchIII-IIII~ (inIlIII‘II. l’I'IIIII‘c. I‘IS‘II JI'IIII—I’IIIII lIclIIInIIIln. .II‘IIII Schcrg. I)IIIIIIII, :\ chic I’III'IxIIIII pcll} L‘l'llIllIiIIl IIII‘IIIIIIIIIIIII IIIIII lIIx x\lllL‘l'lL‘;IlI I'\-IIIIII'IIIII‘ gII'II'I'IcIIIl ISchcrgI IlI‘II'I IIII'nugh II \HIl'lIl nI' \IIIlL'll (I'll'\ IIIIIl IllllllL‘\\ I'nIIIIIIIcv In\IIII‘IIx IIII IIIcwI‘II'IIlc

IlII\\ IIIICIII IIIIIIlL‘. (IIIIlIII‘IlK IlL‘lIIll l-L'Illlll't‘ III‘nxnlIcIl \lllllt‘ II \III‘ III IIx IlII} InI IIx I‘III'cII'cc III‘I‘ngIIIII‘c \\ IIh Ihc I‘nm L‘IIIIIIII\ nI' lllllllL' gI'IIIIIIIIIII'. IIIII InIlII} II xIIIIIle IIx II I'IIxIIIIl Inw II'III‘I' In Ihc .'\lllL‘l'lL‘IIII II IIIn\ II' (I'IIIIC IIII‘IIII'I'. (‘IIIIII'IL liIIIIIIIIII'gJI

The Cabinet of Doctor Caligari mm 0.... IRIIIII'I‘I \VII‘III'. (icI'IIIIIII). I‘)I‘)I

\\ L‘I'IIL'I' KI'Iqux. (‘nIIIuIIl \I‘IIlI. l.ll Dagnwr ‘IIIIIIIII, .\ lIIIIIlIIIIII'k nl mprcxxInIIIxI (IllL‘IIIII. II'IIxIIIIg IlIc QI‘x \\ IIlI III/III'I'I‘. IIIIgIIlIII' \ IxII.le III‘xIIIII‘ IIx IcchIIII‘IIl I‘I'IIIIIII ‘IlIc III'IIIIg IIIIIl Illl'L‘L‘llllL‘ III'c xIIIICI'II. IIIIII Ihc xInI'} III II IIIII'gInIIIIIl h_\IIIInIIxI \IlIn szcx II xlI'I'IIuIIllIcI In (an) nIII IIIIII'III'I‘x xIIll I’cIIIIIIx .I IIIIIIIIII‘ xI'IIxc nI hnI'I‘nI'. (‘IIIIII'IL liIlIIIIIIII‘ghI

Cet Amour-La (A Strange Kind of Love) I ISI Ilan‘c I).I}IIII. I-I‘IIIII‘I‘. IIIIII I JL‘IIIIIIC \IIII‘I'IIII. I'\'\lllk‘ll\‘ l)I'IIIIII‘I;_'II}. (‘hI'IxIIIIIIc RnI‘IIIn. lIlIlllIllI. l)II}IIII hIIx I'\|IcI'II‘IIcc III IIIIIIIIIIIIg: I'II'III'II lllL‘l'Illlll'L‘ InI IV. IIIII III IlIIx IlllIl Ihc IIIIk \\IIlI IllL' \InI'lIl nI IIII‘I'IIIIII‘I‘ Ix lC\\ \lI'IIllelIIIII'“Ill'Il, IlIIchl nII IlIL' lllL'IIlIIll'\ nI YIIIIII .'\IlIll'CII \IIIII‘II \lClIlll lIIx pcrhIIpx xIII‘III‘IxIIIg In\ I‘ InI' l)III‘.Ix hc Ix gII} \IIII'I‘IIII pl;I_\x Ihc l-I‘I'III'II \H'IICI' .\IIII';_'III'I'III' l)uI'.Ix. \Ihn xlII‘ III‘IIIIIII} IIII'I III I‘IS‘). IlIII'III; IlIc l.le \I\IL‘CII )I'III'x nI [)III‘IIx’ lllk'. )I‘III'x III Illllk‘\\ and anger InI' IlII‘ IIIIIlInI', (IlIngnu l‘llIII llII'IIII'I'. (IlIngnu; 'I‘hI‘ l'IlIIIlIIIlGC. l'.IlIIIIIIII'3_'h. C9 Changing Lanes I I5: 0000 IRIIch- \lII‘lIt'II. l'S. IINL‘I III'II .-\IIII'I‘II. SIIIIIIII‘I l.. .lIII‘kxIIII. \\'I||IIIIII llllI'I. ‘NIIIIII. l)n_\ lc (inxnII lJ.lCl\\(llll. II II‘I‘nch'III; IIlI'nhnlII' IIgIIIIIIg.‘ In III-op lIIx IIIle III .I I'IIxInIl} IIIIIIII‘ \\ IIII lIIx C\ \IIII'. IIIIIl lII:_'ll Il_\ Inf: IIIInI'III'} (iIn III IIIIIII'k I:\Il'lccl\l III'L‘ IIIIIIlwIl III .III IIIIIn III‘I‘IIICIII nII II \wa ank I'I‘chII). l‘I'nIII IhIx xI'cIIIIIIgl) xIIIIIlI

WINNER!

BEST BRITISH INDEPENDENT FILM OF THE YEAR

Directed by KEN LOACH

Screenplay by PAUL LAVERTY

THE BRITISH INDEPENDENT FILM AWARDS

1 CONTAINS VERY

MARTIN COMPSTON ANNMARIE FULTON and WILLIAM RUANE

NOW SHOWING AT CINEMAS ACROSS SCOTLAND

28 THE LIST '-1 1'", N2. L’

A mesmerising journey across the outback in Rabbit Proof Fence

IIlIcI'cIIIInII. II chIIIcIIu' III I'\ L'III\ Ix xI‘I IlI IIIIIIIIIII IlIIII \\ Ill xCL‘ lldllk‘lx IIIlIl l)II_\lL' xI‘I'InIle} lIIC\\IIl}_‘ u IIII CIIL'lI nIIIcI' an' Ihc I‘IIIII'xc III II \I'I'} Inn; (inIIIl I’I‘IIIII}. (7“qung III/In Ix IIII IIIIcllIchII. gI'IIIIIIIIg.‘ IhI'IllI‘I'. ‘llIc III‘IIIIIhIK CIIIlIIIL'. lIn‘III‘II'I‘. Ix \IIIIIC\\ll;II nuI III plant (IL‘IIL‘I'IIl I'I‘lCIIxC.

Chaos I IN I(‘nIIIII‘ SI'I'I'I‘IIII. I'I'IIIII‘I'. Illll I (‘IIIIII‘I'IIII' l'l'IIl. \‘IIII‘I‘III lIIIIInII. RIII‘IIIIIII III'IIkIII. llIIIIIIII. :\IICIIIII|llIf_‘ In I'I'I‘IIIII‘III' IlII- gIIIlI IlIIII \llk‘ Icclx Illlk‘l' I'IIIIIII; In lIIlL‘HCllL‘

lIII\ III; \\IIIIC\\CII IIII IIIIIII‘k nII .I )nIIII; [‘lII\IIIllIL‘. .\IIIIII\II. llClI‘IIc II'III'kx IlII\\Il IlII‘ girl In lIIIxIIIIIIl IIIIII IlL‘x‘lIlL'x III IIIhI‘ IIII llIC I‘cxlInIIxIIIIlII} nI Ihc gII'l'x I'I‘I‘IIIII'I'IIIIIIII III IInIIIg: xn llI'IL‘IIc IIIIIIIwI'II'IIIl} upnxcx lII'I‘xI-II IIIIII th IIIIIIll_\ In lllL' IlIII‘k IIIIII \ IIIlL‘llI IIIIIII'I'IIIII'III IlIIII \lIIlIkII L‘IIIIIL‘ II'IIIII. (IlIngnII l'lllll 'l'lIcIIII'I'. (ll.l\:_'II\\L 'l'hc l‘IlIIlllIIth'. liIlIIIlIIII'gh,

Chop Suey I II\I CO. IIII'III‘I‘ \Vchcr. I'S. IIIIIIII *INIIIIII, l’hnlngI‘IIplIcI‘ \VI'III'I‘ I‘I‘I'IIICx II kIIIcIIlan‘nIIIc IInIIIIIgc In \IIIIIC nI lIIx lIIxnIII‘IIc IlIIIng. IIIIInIIg IllL'IIl IlIL‘ lcxIIIIIII III/l xIIIgI'I' I‘I'IIIII'I'x I"II_\ IIIIII l’cII-I' .InlIIIxnII. .I \I\IL‘CII )cIII'—IIIII \III'xIch' II‘IIIII \IIIIIII'xnIII .«\I\II ICIIIIII'L‘x I'IIIIIII‘L‘L‘ III llIL' L'IL‘III RIIIIL‘I‘I XIIII'IIIIIII xIIIglIIg IlIc IIIIII‘x. (‘(".v\. (ilIngIm. The Crocodile Hunter I l’( ‘II 000

IlnhII SIIIIIIIIIII. .v\uxII'II|I.LII'S. IINIII Stmc ll'\\lll. lII'n/nc Drum-II. SIIIII l'l}IIII. Il‘L‘IIIIIlI lnhII SIIIIIIInII'x cnIIICIl) IIIIII‘IIIIII‘L' [II'Cxcncx Ihc xII'IIIghI-In-cIIIIIcI'II IcchIIIIIIIc I'I'nIII Ihc .v\uxII‘IIlIIIII‘x hIghl} xuch‘xxlIIl \IIIIIll-\L'I'L‘Cll IlncuIIIcnIIII'} ch'ch. 'l‘hIx I'IIIIlIlcx Ihc lIII‘I‘IkIII xIIII' In Ilchxcr lIIx IIxIIIIl INN} '-xII‘cu II lL‘clIII‘Cx III] IlIC llle‘x III lllL' IIII'Il-CIIIIIIL‘ \IIIIIL‘I'x IIIIII lllC IIL‘I'CL‘ \llIlle‘\ leL‘I. “llllC IIL‘IIlIng plIIIIxIlIl} \\IIlI II xkcIch} Ill'IllIIIIIlL‘ plnI

IlI\IIl\ III; II ('I:\ IIIIxxInII In ICU“ II II L'l'II\lIL‘Ll .'\IIIL‘I'ICIIII xIIIcllIIc III .\'nI'Ih ()III‘I‘IIxIIIIIII IIIIIl lI'uIII'x IIIII‘IIIIII. IIlnIIg \\llll \\ Il'c ‘lI‘I'I‘I. In I'clncIIIc II I‘IIIIII‘III-\IIIII‘IIIg I‘I'ncnIhlc. \VIII'III IlIL‘ IIInIIc} IIle In xcc ll'\\ III Iln lIIx IlIIIIg, l‘IIII' IlllllxlllllI (‘III‘lInIL Slll'llII‘L‘I

The Crucible I III C... INIchnIIIx ll}lllk‘l'. I’S. I‘Nni l)IIIIICl l)Il_\ lIC\\l\. \\'IIInIIII Rylcr. l’IIIIl SI'nIII'lIl. l_‘~lIIIIII. .'\I'Illlll' \IIIII'I' IIIlIIIle lIIx (lIIxxIx~ \IIlgt‘ PlII} l‘.l\C(l IIII llIC l—‘III I‘I‘IIIIII‘} SIIII‘III \IIII'II II'IIle .IIIIl_ IIlIIInIIglI IhI‘ lL‘lC\IIIl\'C In Ihc .\II‘( '.II‘Ih) hI'IIIIIng hIIx IlI'IIIcIl IIIIn hIxInI'}. II xIIll IIIII‘xIInIIx IIIIIII} nI IIIIIII} 'x II’I'.IIInIIIIl .IIIIl ll}\lk‘l'|\‘Ill l‘CllL'l x) xII-IIIx. 'l'hc IIIIgI'I' pnIIIIIIIg Ix IlIIIlL‘ II} .I xIIIII'IIcIl )IIIIIIL' “IIIIIIIII. \Ihn III‘I‘uxI‘x ha I‘\ Inn-I'x IIIII' nl \IIII‘III‘I'IIII. IIIIIl xnnII IIII IIll I‘nIIxIIIIIIIIg IIIlc III M II and h_\pnI‘IIx_\ Ix III'\IIxIIIIIII;_' IlII'II \ IlIIIgIt lhx‘cplinn III-I‘IIIIIt'x II xII'nIIgI‘I‘ InI‘I‘c IhIIII Ihc IIIIIII III .I II'III} I'IIIIIIII'IIIII; IIIIII IIIIIInIIIIIII llllll. (’IIIIII‘II. IleIIIIIIII'glI.

Cyberworld II’(}I I\IIIInIIx. IIIIL‘I Il‘L‘IllllI. \I'“ il) lIllll InI lllk‘ gIIIIII xI'I'I'I'II II‘IIIIIIIII; .IIIIIIIIIII'II I'IIIII'III‘II‘I'x II‘nIII .lll.‘ In NH XIIII/IIIIIII. IN I\.\ {lbllL'IlllLZ (ilIngnII. Delbaran Il’( iI O... I.-\IInlI.I/| .l.lllll. lIIIII. IINL‘I KIIL‘L‘III .-\lI/.IIlI‘lI. RIIIIIIIIIInlIIIlI l'.Ill'IIlIIllIl. llnxxI-III IlIIxIII‘IIIIIIII (lIIllllIlI ()I III] lI'IIIIIIIII IIlIIIIIIIIkI'Ix. .lIIlIlI ch'IIIx In In III-IIIIIIIIIIl} I'I'IIIII'II'II IIIIIIgI‘x xIII'IIk lllIIlL‘

lnIIIIl) IlIIIII \\Ill'Il\. IIIIIl IIlInIIx IlIc \ IxIIIIl k'lClllL'lll In lIll\C III‘I‘I‘cIchIt‘c an IlIll'lIIll\C IlcwInIIIIII'III: Ihc [II'I'chII IIIIIIIII'III Ix \\ll.ll \‘IIIIIIIx. 'llIIIx. x_\III|IIIIlI} ‘x IIIICII clIcIII'Il III llIC IIIIIIII'IIIIIII‘ III‘IInII, lII IIIIL' xI'cIII‘. InI I‘\IIIII[Ilc. \w xcc IlIc _\nIIIIg_' .-\I;_'lI.III II‘IIIgI‘c III IlII' IIIIII'x I‘I'IIII'I‘ ll\lllj_' IIll lIIx xII‘I'Iiglh In llll .I \‘lIthl' III lIIleII'x nIIIn lIIx lIIII‘k. lI .IIIIIlI |ll\IlllL‘\ IlII' xIIIIII‘I‘IIII‘ [III‘II nI lIIx nu II I‘lanII; I‘IIIIIIIII‘III ‘l III‘IIII'IIII' IlIIx llllII In all Ihc I'IIIIIII'I'II III “III” II llC\ III IlIc I'I‘IIIIIw IIIIII'I'III II} nI Ihc IIIIIIgcx III-'x I'II'IIII'II \IIII'RIIIII'I'I. SIIIIIII;

Desktop Icons 2.0 Illk‘l I\'.II'II»II\I .xlmm. SI'I‘IIIIII IIIIIlInlng} nl xlInII IllL'llIIl IIIIIIx IIIIIIII- II) SI'nIIleI IIIIIl IIIIL‘I'IIIIIIIIIIIIl Ill'll\l\ 'llII‘ l'IlIIIlInIIxI'. liIhIIlIIII‘gII.

Die Another Day« IJ,\ IIm m Ila- 'IIIIIIIIIIIII‘I. I'KII S. I'HIII l’II‘I‘I‘c llanIIIII. llIIIlI- III'I'I‘}. RIck IIIIII'. l35IIIIII. ‘lInIIIl .‘ll‘ npcnx \\ IIlI Ill" IX‘IIII} C(l IlIII'IIIg; II IIIIxxInII In .IxxIIxxIIIIIII‘ Inguc \nI'Ih l\'nI;IIII (’nlnIIcl \InnII. \xlIII‘h IIlIIInuglI xIIu‘cxqul xccx lIIIII xIIIIxI'IIIII'IIll) lI‘II In I‘nI III III'IxnII. l<clc.IxI‘Il lUlll'ICCll IIInIIIhx lIIII'I'. IIIIIIIl IIIIIkcx Ihc IIIII-III'IIIIII; nI Ihc IIIIlI\ IIIIIIIl \Ihn III'II‘II)I*II IIIIII II [K‘IxIIlIIIl \I-IIIII‘IIII. Sn IIII'. xn IlIwI'gI‘III II‘nIII Ihc xIIIIIIIIIIIl BnIIIl plnI. 'I‘III‘II‘IIIII'I‘. lInIII'Icr. /)II ,IIIIII'III'I' Hm l'ClI'l\C\ IIIII‘k IIIIn IlII' IIIIIIIIIIII' lnI'IIIIIlII: glan‘ lInlIIIIg. gII'Ix IIIIIl gIIIlchx, ‘l'lIc IIIIIII‘IIIIIIII'I- III III‘I'I‘} 'x .'\lllk‘l'l\‘.lll .IchII. IIIIIIIII I‘IIIII II'IIlII IlIc ('III'IIIIII'IIII chI. Ix II IlIIu‘I I'I‘ch'cncc In l'I'xIIlII :\IIIlI'cxx‘ IIIcIIInI‘IIlIIc cnII'IIIIcc III [)1'.\IUI .'\ll\l Ihc III'\\ III”) Ihux cclclII'IIICx Ihc lInIIIl llllIl II'IIIIL‘lll\k"\ JIIIII Illllll\L‘l'\;ll'_\ h} Inning IInIIIIIgc In pm Inux IIIIIIx. llImcwr. I)II’ xlInII/III I)II'\. Ix .1 mp thn} Illlll. \\ IIII II gI‘CIII IIIICIIIII; ch-IIIccc .IIIIl IthIppnIIIIIIIg lllIIIlL‘. SIIll. III‘anIIIII l'CllIIIlll\ IIInI'c III.III up In IlIC I'nlc. Sec I'm 1c“, (II'III‘I'III I'clI'IIxc,

Dieu Est Grande, Je Suis Toute Petite (God is Great, I’m Not) In. Il’IIxI‘IIlc IIIIIIl}. l’I‘IIIII'I‘. IIIIII I .'\ll\ll'L‘} 'l‘IIIIInII. liIInIIIII‘Il IIIII‘I'. .lIIlII‘ Dcpanhcu. ‘l5IIIIII. InnkIIIg InI .III IIIIxIII'I' In Ihc IIIIxxInIIIIII' .IIIch xhc II'I'lx InuIII‘IIx hI'I‘ IIInIlII'I'. \III'III‘II‘ I'l‘IIIIInIII I'nIIxIIlcrx \IIII'IIII'I IIIIIlIllIIxIII IIIIgIII III' IlII‘ xnlIIIInII IlIIII \lIL‘ Ix Innking InI~ 'l'hc lIlIIl hu‘nIIch IIII‘I‘I'IIxIIIgl} IlIIIk “lIL‘ll. IIIIIIIII; lIcI'xI'lI IIIII'IIlIglIIcIII'Il .IIIIl xIIll I‘IIgIIIg. \III‘III'II‘ IIICI‘I\ I‘I'IIII\‘IIIx. .1 “NHL” .lk‘“. IIIIIl \IIIIIIII‘Ix

\\ lIL‘llII‘I' lII‘ Ix lllL' IIIIC \\ lIlI lllC IIIIx\\ CI \lII‘ xcckx. (ilIngnII I‘IIIII 'l'hI-IIIII‘. (iIIngIIII; lhc l'IlIIIlInIIxc. lleIIIIIIII'glI.

Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood I III C. I(‘IIl|II- KIIIIIII'I. I‘S. IIIIL‘I XIIIIIIIII IIIIllnI'k. IzllI'II lIIIl\I}II. \IIIggIc SIIIIIII. .'\\lIlI‘) .lIIIlIl. ll(IIIIlIl. \x IlII‘I‘I'II‘Il II} l/II'I’IIII: IIIII/ III1IIII xI'I'I‘I'IIuIIII'I (.Illllk' KlInIIII. IhIx lIIx-II SIIIIIII xI'I I'IIII'k IlII'k Ix II xlII.I\\lIII;_'. xI'lI IIIIlIIlgI'III IIII‘xx. \\ III-II IIIIIIIII‘I IIIIIIxI) III .IIIIl \l.lll:..'lll\‘l IlIIIllnI‘kI IIIll IIIII. Ihc IIInIlII'I'x IIII‘lnII; II'II'IIle. IhI' \II \'.I SIxII‘I‘hnnII. IllIL'lIll‘I In II'I‘nIII'IlI' IIII- I‘Illl \\ Ill IlIc III \IIxI IIII'IIIIlIIIg .\III_-_';:Ic SIIIIIII I\\hnxc IlI_\. III‘IIIIIIIIII \\ II IIIm IIlcx IIII' IIIIII'x III‘xI IIInIIII'IIIxI lII'IIl IIII' IIII‘.II‘II‘ l'hc \ Icwa \\ III IIIan IIkI‘l) III“ Inn IIIIIIIII \\llll l‘IIICIlUlII In I'IIII‘. (Il.l\:_‘II\\ l'lllII 'l lII‘IIlII‘. (ll.l\:_'ll\\_

('IIII‘IInI'lIl. I’IIlklIk