Alex Patterson guests at Let’s Go Back, Way Back!, Sat 23 Nov

0 Monox III IlIc SHIIIIIlllIlllN llpIII FIIIII. {N IUH. I? \m. .\lnIII|Il}. ()llL‘ nl IhI' hcxl Ict‘hnn IIIgghIx InI‘ )L‘Ill'\ I‘I‘lI‘hI‘IIII‘x le \I‘I‘nIIIl hiI'IhIlII} iII f._‘l';lIlIl \l_\ lc. {El} IIIIIkK .\lIII‘k ll;l\\kl|l\ plII_\~ |i\I'. III‘I'nIIIpIIIIiI‘Il h} IlIc ll\ll;ll I'I‘pi‘nhIIII‘x. IIII .\lnIIn\. .lccxcx. I)II/. SIIIIII'III‘ IIIIIl \ik ('I‘IIig. ll llll\ IxII'I II gnnIl IIIghI. l)IIII .\lnIIn\ ll;l\ pi'nIIIichl In CIIl lII\ lIIIIllIL‘l"\ IIlIl [‘Illllx [Uri/1H I/IIII' l‘ll/\ i.i‘/.I\l.( II'I'I/ /II’/I/( I‘\ III 1: III! I/IIIII‘ [II'III .IN III/I /_‘ .‘WII/II.

I National Pop League III \I‘IIIIleIIIc Snt'IIIl (‘lIIh \I‘\I IlIIII‘ 3‘) \m.

I The N00 Groove III .\II 1.le ll)..inIII -1IIIII. £5 IL-lI. I" \nx. \lIIIIllIl}I lhc \nn (iI‘nnu‘ hnp I\'It‘k l’I'III‘nI'k IIIIIl lii‘iIIII \VIllIIIIIIxnIII I'I'IIII‘II \\ IIlI II )JI‘III‘I'IIll} gnnIl IIIIIIIIIlI‘ In My IIIIIl II ln\c|_\ IIII\ nI iII//. \IIlll. l..IIIII IIIIIl hnuxc. nlIl and mu

I Nurture III (‘IIIII (II). _\‘I-\I IIIIII- I 4 III-Ix I Offset III (‘IIhIi lleIII .‘IIIII. [a \VcI-kl}. 'l’hlx pIII'I} l\ \\ IIII l\'\lIlk'lll\ (iI'nII .\l IIIIIl SIM II' SnlI'. \lIII'IIII llL‘\l‘\Clll IIIIIl .lIIllll l._\nII\. IIIIIl .IIII'III‘I\ II gnnIl I‘InuIl I'L‘Ilil} IIII' lllL‘ lllIL‘\l III \IIIIllIIl lIIIIIM‘I

O the HOOK Ill lllk' (ilil\:_'l|\‘- S\Iiilllll nl .r\I'II llpIII iIIIII. L'- IUI (SI. :3 Nu» .\lnIII|Il_\. .\ll IlII‘ II.II_\ II'nIII SIIII l'I'IIIII‘IxI'n. llII\ lllL‘ (inlIl ('IIIIIIIx «\III‘I'II‘III'I‘ III lull I‘Il’cI'I. \‘-llll hIII‘kIIIj: \lllfJL‘l'N KII (‘III.\InII \\IIllIII_‘_' III IlII‘ \I.III;_'\ .IIIIl IlI‘I'III} IIIIIl \I'I‘III} \I‘Ix. ’l'lII‘I'c ll;l\ lIcI‘II II lull I'I‘IlI‘I'nIIIIInII nl IlII' SI‘hnnl III IIIIIII'IpIIIInII. \n I'III'I‘k llll\

I Pressure Fourth Birthday Party III IhI- ,\I'I'hc\ lleIII ~lIIIII, LIX. 3‘) \m. .\lnIII|Il_\. ‘lllk‘ hr: nIII'. SIlII’nIII‘ Snul. .lnII ('III‘II'I‘. l’I‘II‘ 'lnIIp. 'l'nnghI‘I IIkII 'l llHlllII\ liIIIIyIIlII‘I IIIIIl |)Il l'IIlI‘nII. SIIIIII. ('lIII\II.III XIIIIIII. \‘IIIIlII‘. (‘III‘I\ Why and lnIII \lIIlIllI'InII Inc We lIIIc IIp III Ille lnIII'IlI lIII‘IlIIlII) pIIII} Ini l’I'I‘xqu'I'. .\'nIlIIiI;_' IIInII' NI'I‘le In III‘ \Illll iII'i'I‘. SI'I' pI'I'\ II'\\..

I Public Spirit III lillklklIlI IIpIII lull]. L'" ILSI. \\I'I'l\l.\_ ,lIIll l)II SIl\II l\ IIIII‘ nl IlImI- l).|\ \Ihn \‘.lll. lnI' IlIc lt'\l nl lll\ IlII_\\. liIIIl Ihc \\IIIIl\ 'Ihc lI'jgt'IIIlIII‘I' IIII'kI'Il nII In lllL‘ \IIII'I nl lll\ IIIIIIII'. llI' IIIIIl IlII' .-\IlnI'p|IIlIIII\ III'I' lIII\III;: IhI‘II \II'ckl} pIII‘I} III llll\ IIIigglII} \I'llllI‘. \n III' III I‘lII'I'I.

I Pure III IlII~ \I'lII'I l\)III|lll\. lleIII ‘IIIII. Li hI'lnI'I' IIIIIlIII;_'|II; LII ILVlI IIIII-I’. \\I-I*kl). \luxII' lnI’ IIIlllll\. lx’nIIIIInIIIIl I'I'xIIlI'Iilx plII} RIklé IIIIII hip hnp III Ihc IIpxIIIle .III'IIII \‘-llllk' llII- IlnxxiixlIIIIx llllllljJI‘ ;.'I‘I\ IlII' IIIIIk_\ \IIlll III-IIIIIII‘III lInIII liIll} \lIllII'IIII, \IIII-t IlnII‘I I'nIIlIixI- llll\ \I. IIII IhI‘ IIII'I'IIIlIII} l'.IlIII|IIII§._'h II'I‘IIIIn |llj.'lll nI llIv \IIIIII- IIIIIIII'. 'l lIIII‘Il lII- \IIIpIIl.

I Red and Gold Room III ,\II.I.

lllpIII {IIIII l‘lt'k' lII'lnII‘ I lpIII. IQ" .Illk‘l.

ILFI

\Vcckl). l).l KI‘IIlI l) pan up In \I‘lll nIIl} Ihc llllL'\l \Ill\;l IIIIIl l.IIIIII lllllL‘\ In .I \I‘I'}

\\ L‘ll lIL‘L‘lL‘Il .\I‘l;l \‘I'ImIl.

I Rockit III IIIIIIIhnn. 5pm ‘IIIII E" IISI. \Vk‘k'lxl}. \I‘\\ I'IIIh IIIIIl hIII' \I'IIIIII'I‘ IIIIII lII'lI‘I}.‘\ \Ullk' nl' IhI‘ IIIII\l \\IIl'lll_\ I'I‘\IIlI‘III~ III (ilIngIm IngI‘IhI‘I' InI' IIIIIk_\ linuw IIIIIl Rkli \L‘\\IIIII\. (iI‘IIll \lIIIIllIII'Il IIIIIl \l.ll'l}ll .lI‘IIgIIIII‘IIIl lille' I'III'I' nl IlIc lnI'IIII'I‘. \Ihilc l’IIIIl l’n\ \lk'Ill\ \\llll Ihc lIIIII'I'. gnIl IlIIIIIIIIII. I Signals III Ihc \‘IIIIlI. llpIII .iIIIII. [5. 33 \nx~ _\lnIIIhl_\. lle hnp IIIIIl IIIIIk} lInIIw II'nIII l)I'/ IIIIIl laxII‘hIIII (’III‘I'III'IIx III lhc ll‘IIlll I‘nnIII. Ilccp llI‘ll\I‘ IIIIIl II‘I'IIIIn lI'nIII SIIIIII‘I \\'I‘l\h IIIIIl .lIIIIIII‘ InIIII; III IhI' hIII‘k. (.IIIIlIII,

I Soma Under Pressure III lllL‘ .\I‘I‘hI‘\. lleIII .‘IIIII. {l3 ItlIII, 33 \II\ “My .\ IIII'I' \\;Il'lll up InI‘ Ihc l’I'I‘xxIII'c lnIIIIh hIIIlIIlII} pI'npcI' II\ II hnxl nI SnIIIII IIIIIIII\III}\: \lIleI‘I' ll. llplcmx l'llllk l)‘\'nIIl IIIIIl l’cI'I'} .\ IlIwI pi'n\ IIlI' IlII‘ llllk‘x SIIIIIII lllCl'L'lIIIIIIth‘ \lIIl‘L‘ IlllIl \IIIIK‘ I*\I'|II\I\I‘ III-c \III}l lni' I'III'I) III'I'i\IIl~. Sec pI'I'\ II'\\ and l'IIlll’ l’lII}I

I Super Scientists III (‘IIIII (III. \I-xI IlIIIL‘ llk'.

I Tantra III 'lI'IleI IIIpIII ‘IIIII [5 ILTII \VI‘I‘kl}. “all In ‘.\.Il| IlI'IIIIk pI'nplI‘: \\;lllL"\i l.l\;I l.IIIlI‘\IIIIIIl and [Inn 'l‘hnIIImII plII} IIpII'nIII linuxI' In II pIII'kI‘Il IlIIIII‘I' llnnI'. \\llll l).l RnlII'I'I plII_\III;_' lIIIIk_\ hnuxI‘. Ilm‘n IIIIIl IIIIlII' III I'nnIII IxxnI

Thank God III IIII‘ \lI‘I'I'III'} l.nIIII3_'I', .\pIII ‘IIIII. L31 hclnic llpIII; LI\ .IIII'I'. \VI‘I‘kl}. l.IIIl nl my neck \IIIlllIl\ lI’nIII l).l lllehpIIpp} IIIIIl IlI‘IIg: pcIInI‘IIIIIIII'IN pIn\ IIlI' IhI' I~IIII'I'IIIIIIIIII-III IlII\\ll\lIlll'\ \\llllL‘ ll]‘\l;lll\ l\ [he IlnIIIIIIInII nl I'I‘inlI'III l)_l .lnII l’lI‘leI'Il. l'l'l l5 \III Ihcrc III‘I‘ pI‘I‘InI'IIIIIIII‘I'x lI'nIII .\lII\I \lIIInIII'. l'\\I;._'j_'_\ IIIIIl l)II\I} SpI'IIIgIII'IIl lI'nIII XIII/I III //II'//' /,\I \ IIIIII'k llIC nllII‘IIII an-IIIIIg: nl llll\ III'II \I‘IIIII‘.

I Tronicsole III llIL‘ \rrhc» \I-xI IlIllC (I “IT.

I Urban .II We ‘l'IIIIIII‘l llpIII idlil. [5 IL'iI. \\I'I‘kl}. .\II lx’Ikli \I‘\\lilll I‘nIII'II‘x} nl l’IIIIl .\".III' III llll\l1I‘\\l_\ I'I'IIIIIIII'hI'Il. I'IIIxxit‘ (ilII\_I:II\\ \I'IIIII‘.

I Urban Groove III (‘IIIII HIIIIIIII.

l lpIII {IIIII LVl MRI. \\'I'I‘kl}. l‘L‘Illllllllg Ihc lIIlI‘lll\ nl |)nIIII'IIII' \lIII'IIII. uhn \I‘IIIIIII‘xxl} IIII'II'I'x l8 llllll\\' IIIIIl ;_‘III'II_::I'. IlI‘I'p lInIIxI'. Ilixt'n. \IIlll. lIIIIk .IIIIl III//. \IIIIII' IIIlIlIII}: IlII‘ nIlIl Ilil\ll nl l,IIIIII .IIIII .IlIn I'Innwx.

()IIIII‘I & Party

I Carwash III (if l lpIII iIIIII. L“ IL‘II. \\I'I'k|_\. \\ h} IllI‘ \Il IIIIIII} I'IIIn_\IIh|I' IlIIIIggx IIIIIl InI Inu ,\ III;_'|II nl \hIIIIII'II'xx lIIII. \‘Illll Ilixt‘n. lIIIIk .IIIIl \nul I‘|.I\\II\. I'nIIIII'\_\

nl IlIc (iIII'IIgc‘x (icI‘I') l.}(Ill\.

I Cheesy Pop III ()lklth l(‘).\ll ' I.

lllpiII ZIIIII. £2 IE] I. \Vcckl), SIIIIlI‘Iilx IIIIIl up In I'nIII' gucxlx. \Vcckl}. .\ l'lIIlIIIl\ cwIIiIIg. IIIIIl IIIIL‘ l'I‘nIII “high It“ I‘chipc IIIII‘IIIIIIII'I'IIxchl.

I Love Bug III llIC (IIII'IIgc.

IIUllpIII .iIIIII. H IUI. \Vcckl}. lll\;lllL‘l} hux) nighl nl' pIII‘I} lllllL‘\ l'nI‘ \lllIlClll\ IIIIIl )nIIInglcrx.

I The Shack III ShIIck. ll)..i()pIII .iIIIII. I H I. \Vcckl}. \VlIIIchcI‘ _\nIII' hIIg. chIII'I. IlIIIII‘I‘ nr pIII‘I}. l).l llIIIIlIIII \hnulIl lIiI IlIc \pnl \inh hix IIII\ nl‘ \IIIpiIl grinning; lllllL‘\. I Shag III l'III'} .\lIII‘I'_\ \. llpIII .iIIIII. £5 IE3 I. \Vcckl}. (iI‘I )nIII' lil'xl \lIIIg Ilnuii II IlIII'k \IIIiI‘I‘IIxI‘ nl‘l' SI liIInI‘h'x SIIIIIII'I‘. l)l'lll1l\Cll pIII'I_\ lllllL‘\ lI‘nIII .\lIII‘k IIIIIl .lIIlllL‘\ (i. ‘.\'II IIIIc I'ni'chx lllCll' lll\l Shag] Ihc) ‘Il\\lll'L' ll\. BIIIIII‘}.

I Strawberry Fields III SII'IIIIIII-II'} l’Iclle. ‘IpIII .‘IIIII. LII hcl'ni‘c llpIII; £7 illlL‘l'. \Vcckl}. .\ pIII'I) -IIp \cI IIIkiIIg III (lilllk‘k‘l-lliul‘ lII\L'\ l-l‘Ulll [llL' (ill\ [II IlIL‘ pI'cwIII IlII}.

Glasgow Saturdays

Pre-CIIIb

I Aerodynamico III IIIII ‘)l.

‘IpIII IIIIIlIIiglII. l’I'I'I'. \Vcckl}. 'l‘hc \IIIpI‘IIIlnIle} cnnl AcrnIl} IIIIIIIiI‘n kick nll \\ hIII \\ ill hr UllL‘ nl Ihc cnnlcxl pI'c-I'luh xcxxinnx III InuII III llIl\. IIIIC nl Ihc cnnlmI hIII‘x III Ihc \lI'I'I'hIIIII ('II_\. BI'nkI‘II hI‘III\ IIlIn}T

I Billy Woods III chuhlic Bier llIIllc. ‘IpIII IIIiIlIIighI. l‘I'I‘I'. \Vcckl}. 'l‘I‘II\\ IlIIIlL' \Vnnle \lllle‘\ IIll _\nII hIIIl hn'u up In!” II nighl nII Ihc \lippcr} film.

I DJ Chico III BlnI'. 0pm llllklllllelII l-‘I'I'c. \Vcckl}. l).l (‘hit'n plII)\ u‘lcclic \InI‘lIl hI'IIIx IIIIIl IIII}IlIiIIg_' \\llll II N ing.

I Bubblin’ Under III IlIc ('IIl'C BIII'. ‘lpIII IIIiIlIIIgIII. l‘I'cc. l(\ \II\. l-‘nI‘IIIiglIIh. (in \IIhII'I'I'IIIICIIII III nIIc nl lllL' ciI} '\ IIImI IIIII'III‘IIM‘ hIII‘xk‘IIlI‘x l).l l)II\c Mnni‘c ix _|II\I Ihc IIIIIII In IIIkc I‘III‘I‘ nl‘ Ihc gi'nnu‘x. I Buttox III BIII' .chli. ‘lpIII IIIiIlIIiglII. l’I'cc. \Vcckl}. .\'c\\ pic—I‘luh iIiglII nl' hunt} hIIxx IIIIIl I‘lI‘I‘II'n I'I'nIII Ihc .\lnIIn\ lIIle. .'\lltl guc“ \\ll;ll iI'x cIIlchl BIIIIn\. l’III'c L‘l;l\\. I Chillin’ III llII\IIIIII. 8pm IIIiIlIIiglII. l‘I'cI‘I l(I \m. l‘nI'IIIighIl}. l’I'I‘IIIiI‘I‘ .'\\lLlll IIIIIxII‘ l).l RI" gclx IlImII IIIIIl IlII'I) \\ iIlI II \cch‘IinII nl RIKB. thIIIgi'II IIIIIl hip hnp. (llllllk) lllllk}.

I The Corinthian III IlIL‘ ('III'IIIIIIIIIII. ‘lpIII lIIII‘. l-I‘cc. \Vcckl}. l.IIiIl-hIIck lllllL‘\ In I‘nIIIpchIII'III [llL‘ \IIIIIIIiIIg \III'I‘nIIIIIliIng nl' Ihc (‘nI'iIIIIIiIIII'x IIIIIIII hIII‘.

I Chris Marr III BIII‘ (iIIIIIli.

0pm IIIIIIIIIghI. l’I'cc. \Vcckl}. ()llL‘ h;Ill nl' Ihc ('III'hnII I‘\pI'I‘iI‘III‘c plII_\ \ IcI‘lIIIn. hI'I-IIkhI‘III. llIIIhC IIIIIl IIII_\IhiIIg_' clxc IlIIII \lll\L‘I'\ hix llllll‘L‘l'\ III llIl\ IIIII‘III'Iiw hIII‘ nl'l' lllL‘ hI'IIII'II ll'IlL‘lx.

I Cul de Sac III Ihc (‘IIl Ilc SIII‘.

‘lpIII IIIiIlIIiglII. l’I'I‘I'. 33 \m. l‘nI‘IIIIghIl}. .\ l).l (III \IIIIIL‘ t'IIlll‘l‘C. \llL'lIIICl l’L‘Ck Clllx IIIIIl \I'I‘IIII'lch lll\ \\;l_\ IlII‘nIIglI IlIc Ilcch‘IIIhlI‘ I'I‘I‘nI'Il hIIg \\ iIh cmyhing I‘I'nIII hip hnp In I'IIIIk. I'I'nIII hnuxc In lllL‘ hcxI nl Ihc I'I‘xl.

“‘"uN

‘9‘.- PUNK- Psvcms-

M‘ of; ram. NEEDLES 4:

Wu

listings Clubs

I Dirty Wriggles III Ihc VIII-ion BIII. 0pm IIIiIlIIighI. l‘I‘cc. \Vcckl). :\ Iu‘hnn'II‘I'lchI'n PIC-L‘lllh \cI l‘I'nIII I)iI‘I_\ \Vi'iggh‘x III M} \Icc BCIIIL

I Electric Café III Wm I3.

8.30pm IIIiIlIIighI. l-I‘cc. l)J\ RnhnIIIik IIIIIl (ithInhCIIIl IIIkII SII-II‘II and John l’I'nIII Bix) \li()\\CiI\L‘ Ihc lk‘xl III \\IIlllCllL‘ PUP. .

I Elliots III lillinIx. 8pm IIIiIlIIiglII. l‘I'cc. \Vcckl). Kcilh l’}pci‘ iII chIII‘gc il\ hc \pill\ \null'ul llIIth‘ IIIIIl gIII'IIgL‘ l‘nI‘ llIC lillinIx IIIII\\i\c. l)l'lllk\ pl'IIlllIIx III'I‘ Ill\() L‘IIIIl.

I Fake III BIII‘ II). 0pm IIIiIlIIighI. I‘rcc. \Vcckl). l‘IIkc l).l\ .liIII lllllClli\(lll IIIIIl BI‘iIIII .\lIII‘IIiII IIIkI‘ In IlIC Ilcckx In Ilcliwi' II killci‘ [H‘L‘L‘llll‘ \Ci iII Ihix hI'IIIIIil'III. cnnl IIIIIl L‘lII\\) ciI} chIII'c pIIh.

I Fourward Thinking III I-‘IIIII- (‘III'I‘ BIII‘ I(‘(‘_v\I. 9pm IIIiIlIIighI. l‘I‘cc. \VL‘L'kl}. BCIle IIIIIl lII'L‘IIkN clIIII'iIL‘IL‘I‘iw Ihix pI‘c-cluh \cxxinn III IlIc (’('.r\. Jll\l Ihc lleL‘l.

I Freakmoves III IlIL‘ Schnul III‘ :\I'[ II‘I'nIII gIIlch'} I. lllpIII .iIIIII. [(I (£4 L'SI; £3.50 (iS:\ \lllIlL‘Ill\. \Vcckl). ('lIIxx}. Illu‘l'w \L‘l l'l‘Ulll llIL‘ (IIllL‘L‘llH‘ lk‘\l

kIIIm II lIII‘ llIL‘il' hip hnppiII‘ \klll\. .\ chIIIIcc In \IIIIIplc Ihc I‘III\nIII‘ iII IIIUI’L‘ iIIIiIIIIIII‘ \lll’l'IIllllIlillfJ\. IIlnIIg \\ iIh l)i\ inc IIIIIl .\i'\ XlIIL‘lIlIIL'x llp\lIllI‘\.

I Groucho St Judes III (il'IIllL‘llU SI .llltlL‘\. 0pm IIIiIhIighI. l‘I‘I‘I‘. \Vcckl}. lli- l‘i SI‘IIII \pill\ Md and I‘nIIII'IIIpnI‘III‘} hip hnp. Ilixcn. l'IIIIk IIIIIl clI‘I‘II‘n In IlIc hI‘IIIIIiI‘IIl pcnplc nl' Ihix IIpIIIIII'kcI Ill‘iIIkL‘I'IL‘.

I Kid “Mist III IRIII \Iatc (’iII'n.

9pm IIIiIlIIighI. live. 33 .\'n\. l‘nI'IIIighIl}; Kid 'l‘“ N plII} \ hip hnp. I'nck. III/I. hi‘nkcII-hI‘III IIIIIl L'lL‘Cll‘UlllL'él nl' IIll \nI'Is; II I‘IIIIIthIcklc \Icu nl' \I}lc\ hlcmlcd \IiIh lII\L‘. .r\\ il' 1th \IIIxII’I inccnIiw L‘llUllgll In thIIl Ilnu II. CIII‘II IIighI II l0“ l'I'cc llll\l;lpL‘\ \\ ill hc IIIIIilIIhlc.

I Mapuchi III Mnlncn. " l lpIII. l'ii‘cc. \VL‘L‘kl}. l)l \lIII‘L‘CllII Ilig\ IlL‘L‘p III [llC

\ iII_\l \illlll\ In IIIIcIII‘Ih Ihc lk‘xl in Mink. \IIlll. lit/l IIIIIl I.IIIiII.

I Paul Rea III \icn'x. 0pm IIIiIlIIighI. l'I'cc. \VI‘ckl}. (’luh llll\ IIIIIl chIII‘I l'IIMIIII‘IILN l‘Ill' lllC lII\ L‘Il IIp Xlk'll‘\ ClI\[IIIIIL‘I'\.

I Pre-Post Party III \icc'II'SICIIl} 'x. Unillpm IIIiIlIIighI. l-‘rcc. l(» .\'n\ nIIl}. lle hnp IIIIIl IlI'IIIII’II’hIIxx \Iipplicd h} RichIcI‘ l)l:_'ll\. 'l‘hc lIIIIk‘x gniiig In gn nll~ IlIL‘ \L‘IIlL‘. (iL‘IlIlllI’

I House Frenzy III RL‘HIlllllUll.

3pm IIIiIlIIiglII. l-"I‘I'c. \Vcckl). l’ci‘lbL‘I pi'c- cluh IIIIII'IIgc \\ iIlI Ihc RL‘HIlIllIIIl] hnuxc I‘L‘\lIlL‘IIl\, (ich )0“ in II \ci‘} l‘IIIIk} IIInnIl. I Slick III .\lnIlII. 9pm .iIIIII. l’I'cc. \Vcckl}. llIII‘i‘} (iI‘IIIIIIcl IIIIIl (inI‘IlnII \lilch' I'Im‘ IhciI‘ \xII) IhI‘nIIgh Ihc IIighI

\\ IllI Ihc \ci‘} lk‘xl iII lIIIII\L‘. garage and RIM; Iill .iIIIII. Bil nl‘clIIxx.

I Surfer’s Paradise III \‘I'IIIIIIIIIIIIII. (IPIII .iIIIII. £5 IL'SI. \Vcckl}. \I‘u pI'c- cluhhcr \\ iIlI l)l l.Ulll\L‘ [‘l'U\iIllll:_’ Ihc lIIII‘I} III‘IiniI III Ihc hnIInIII nl‘ Ihc l‘(}(‘. llnpclull}. KIIIIgIII‘nn hurgcrx \\ ill IInI hc III L'\ lIlL‘IIL‘C.

OUSE

, Ll 0"“ Maxmwm Racx’N ‘0

‘9‘"? VICTOR

evehy Fr‘iday flight

leumchihg November“ EEIfid

280 CLYDE STREET

QIEEISQ;C)W

[I] ssuuueoxsn

:‘\I .Q THE LIST 75