Films screening this fortnight are listed below with certificate, star rating, credits, brief review and venue details. Film index compiled by Miles Fielder

All About my Father IIIm II-Lxcn BCIIt‘xIIIIl. \III'xxII}. ZIIIIZI 75mm. l’nI'II'IIII nI IlII'L‘t‘lIII' l‘;\L'll llt‘llt‘xlgul\ lIIllICI' II I‘t‘\pL'L'lL‘Il IlIIL‘lIII'. IIlIllIIII'. lI‘IIIIHL'xlIlC. nt't‘IIxInIIIIl IIt‘II'cxx and \L'\ Ith‘IIpIxI. l'.\plnl'lll:_‘ Ihc cl’I’chx nI' hIx cgnIxIII nII Ihc l'IIIIIIl}. llt'llt‘xlud Ullt‘l'x IIII “0”le IIIIIl chII'chIIIg IIct'nuIII nI hIx IIIIht'I' \xhn \\ Ill hc IIIIL'IIIIIIIg Ihc ch'chIIIIg nII SIII " Du: l’IlIIIlInIIxc. lidIIIhIII‘gh.

All or Nothing I IM 0... I.\IIkc l.ch_'h. l‘lx'. IIIIIZI lllIlUlll} SpIIII. l.cxlc} .\lIIII\ Illc. .-\lIxnII (iIII'lIIIId. 2\IIIIII. l’hIl BIIxch ISpIIllI Ix II IlI)\\l]-ill hccl IIIIIII t‘IIh IlI'Ich' In In; nII II Snulh l.nIIanI cxIIIIc. \\ IIh \Hlt' l’cIIII} I.\lIIII\ INC! and L‘lllltll't'll. XIIIIIC) Ix .I t‘IIllxlgllll lxxllt‘. II\ Ix lllt‘ Illxl't‘xpt‘t‘l [llL' III-I‘Ilnuxl} an'\\t-I§:III RnI'} thmx l’cIIII}.

index Film

Adam Sandler gets animated in Eight Crazy Nights

.v\x .Ilt'UllUlhlll. dcprcxxInII IIIId \III‘InIIx I'nI'IIIx nI xnt'IIIl IIIIIl xc\IIIIl Il)quIIIInIIIIlII_\ I'Illl I'Il't' nII Ihc cxIIIIc. t‘IIt‘lI nI llIL‘ IIIIII‘x llllllllpllt‘ll} nI' t’llill'ilt‘lt‘l'\ I‘cIIchcx I'nI‘ lllL' It“ llllllt‘IIllll} cchIpt'x ilklllIll‘lL‘I ‘l'hci'c'x IC\\ hIIIIInuI' IhIIII lughK [um Inux \InI‘k. IIIId Ihc pict‘c x|n\\ l_\ il\\lllllt‘\ Ihc pnxwr nI II liugcnc ()‘NL‘III II‘IIchl}. huI \\llll IIIIpIIII'nIIIchl \InI'kIIIg t‘lIIxx t‘lIIII'IIt'IcI'x. .r\I lllllL‘\ll1L'lUllL' IIIIIkcx Ihc lIlIII II ghIIxIl} \IIIIt‘h. huI Ith't'K IIII IIIIIlucxIInIIIIhlc xII'cIIgllI III lt'Igh‘x ll\L‘ nI clnxt'hp. \xhllc Ihc IIt‘I'lnI‘IIIIIIIt‘Cx II‘nIII Ihc t‘cIIII‘III t‘IIchIIhlc III'L' xupcI'h. l’(i(‘ chlrcu SII'ch. (iIIngnw Amadeus - Directors Out I l’(II O... I.\lIlnx l-"nI‘IIIIIII. l'S. I‘M-II \lIII'I'II} AhI'IIIIIIIII. 'I'nIII Hult‘c. lih/IIht-Ih lit-I'I'Idgc. lqzllllll. \thIIIL‘I‘ \w IIt'L‘Il II Ilt'\\ \cI‘xInII nl l‘nI'IIIIIII'x ()xt‘III' \\llllllll:._' lIIc nI \ln/III'I Ix II

IIIIII I\\c|\t‘ )cIII' nlIl \lt'cIIII Il’ppIIlI ll\L'\ III II \lIIlIIIIIle IIIIIIIIIg \IlIIIgc \\llll hcr xII‘ugglIIIg lIIdIIIII [IIII'L'IIIx \xhcn IlIc lIlnIIdc. III} xIcI'Inux .-\IIIIII IBI'L‘“ \IL‘I'I cIIIcI'x ht'I' lllt' \\llll lIL‘l‘ Ilccpl} Il}xIIIIIt'IInIIII| IIIIIIII}. \lct'IIII hct‘nIIch III-xnIIt-Il u IIh IhIx .'\l'_\;Ill

\ IxInII. huI II Ix II II'IcIIdthp IhIII Ix In lt'\l ht'I' IIIIIIII} IIlnIIg \\ IIlI ht'I' chIxt‘ nI t'ulIIII‘IIl lit-I'IIIIgc. \lch‘II S}II| lIIIx IlnIIc II _‘_'I'L‘;Il Inh nl IIdIIpIIIIg IIcI' IIII\Cl InI' Ihc \t'l't‘t'll. IIIIIIIIIgIIIg: In pi'cxcnc Ihc Inuc nI Inn; \llllllllt'l\ IIIIII IlprlIIt‘t'd ln_\IIlI} IhIII IIL‘I'IIIt‘IIIL‘x IlIc hnnk. .\InI'c [II'nIIICIIIIIIItx hnxwwi‘. Ix llIIxc_\III \Ihn hIIIIIllt-x IhIx II'IIdt'I' t'nIIIIII‘ILnIIIgc IlI‘IIIIIII \\ IIh IIll Ihc xIIlIIch} nl II |.t'IIIhL'I'ht‘IIIl t'I'It‘kcI gI‘nuIIal _L‘l';l\\ I'nlch‘. (It'llt‘lill I'clt‘IIxc.

Annie l l5! ..... I\\IIIIII} .'\llt'll. l'S. |‘)""I \\'nnil_\ .'\llt'll. l)IIIIIc KL‘iIlIIIl.

hn}x IIIIIkc lllt‘ll' IlIcIIIIIx nl t'III\.IlI‘_\ .IIIIl l’In\nl\ml h} llIC cwulx nI .‘U .-\pI'II I‘M”. llIL‘ Ilil} lllll'lt't'll [K‘IIIIlC \\ L‘I'L' \lIIIl \lt‘dkl l3} I\\n [IIIlex .II ('nIIIIIIhIIIc lllgh St'hnnl III l.III|t‘InII. ('nlnIIuln IIIIIl lllL' IlII_\ IIIc l'S t'nIIIlIIt‘IcIl IIx lIIIgt'xI lInIIIlIIII}; IIt‘IInII III Iht' KIwaIIII “III. Ihc IIIIIIIIxIIIw lllllllllillxt‘l' IIIIIl I'I‘IInuIch xIIIIIIxI Innkx IIII‘ IIIIIl \\ ltlt' In lIIII'Il In llllIl Ihc IIIIxwa‘x In \IIlllt' pl‘cll} Inugh \lllt‘\llI‘ll\I ()II Ihc \\;I} hc lllk't‘l\ (inIh I'nt'k IiguIcht-IIII \lIII'Il)” .\lIIIIxnII. IIIcIIIhI'I‘x nl Ihc \lIt'hIguII \IIIIIIII uhn III'gIIt' IlIIII ‘thIIg; .Il'lllL‘Il l\illl:\lllk‘l'l\‘;1lll'L'\PIIl1\Il‘llll}..illlIl ""4'”) l‘H‘HIlClll nI lllL' NRA. ('hIII'IInII llt'\lUlI. SnIIIc IIIII_\ lllltl hIx xhnt‘lx IIIt‘IIt'x IIIIII IIxc nI IlIII'k hIIIIInuI IcpI'clIcIIthlc. huI IIx Ihc 2H :\[III| I‘N‘) \ll(\\\t'\l. IIL‘xIII'I'IIIc lllllL'\ t'IIll InI' dcxpcI'IIIc IIIL'IIxIII‘cx. Sclct‘lcil

hIlllellllIIIIIl t‘nIIIc ll'llt‘. IIIII IlIxt‘nwr xnIIIc gIIIIICx t‘IIII t‘lIIIIIgc lI'nIII lllllUt't‘lll In IchIIll}. _\l.It'RnlIcII. SIII‘IIII;

The Blue Room It'cI'I Iht‘I i\'III'Inux. l‘lx'. IUUI I .\IIII Iht; .\II t‘\L‘I]lII}_‘ nI xlInI'I IIIIIIx h} llL'\\ IIIIII cxIIIhIIxthl lnt'III IIIIIIIIIIIkcI'x. Inllnucil |I_\ Ill\t'll\\lUll\ nl \\lIIII )nII'u‘ \L‘t'llI lI )nII \IIIIII )nIII' IIIIII In he t‘nIIxIIlI'I'cIl InI luluIc _L‘.llllL'l'lllj_‘\. IthI chIII II \ HS t‘np} In l'lllll .\IIIl \ltlt'U .\tu'xx (\‘IIII‘c. 35a SnuIlI \M'xl 'l'hIxIlc SIIch l,;lll\'. lzilIIIhuIle. Izll.‘ IL“. ()I‘ tall “I ‘l 23” U33“, (‘IIIIIt'n~ lnIlIIIhIIIgh,

0 Bowling for Columbine I I5. 0... IXlIt'lIIIcl .\lnnI'c. l S, IIIIIJI ll‘)IIIIII. 'l'hc IIII (Ullqllk‘llllf: \lnnI'c ;l\lx\ IlIIx IIIchIInII IIhnIII ;\IIICIIt‘II: '.'\l\‘ \w II IIIIIInII nI gun lIlllx’ ()I Inc \w IIle IIIIIx."

IL‘lCIIxt'.

IIInnI pnIIII. SL‘I'UCImI'IIcI' I’L'II‘I' ShIIll‘cr'x xInI'} nI' \ICIIIIII t'nuI'I t'nIIIpan'I‘ .'\lIlIIIIlII SIIIIL'I'I IIIIII hIx plnI In t-IIgIIIch' Ihc dnuIIIIIll nl \ant’gIIIIg .'\llI;IIlt‘ll\ .\ln/III'I. II 'glgglIIIg. IlII‘I} IIIIIIdcd t'I'cIIIuI‘c' \\ IIII II (ind ngII lllllxlt‘ill IIIchII. IhIIIIklull} I'cIIIIIIIIx lllldt'l. BuI \IhIII Ix IIIan t'chII' II'nIII II I‘t'pcIII

\ Icmn}: Ix Ihc llllIlllIlllII\lIL‘Il quIIIII} nI .'\l\l';lllillll'\ [IL'I'I'nI‘IIIIIIIt‘tz gn III; Ilcplh In II ghIII'I‘hIIH nl II IIIn\ Ic uhnxc t‘IIlUlll'llll xIII‘lIIt‘t‘ t'nuld nIlIcm l\L‘ hL' Inn Ith‘IIIIg. .\lIIcRnler. SIII'IIIIg.

Amen IN }I 0.... I(‘anII (iI'InIIx. l'I'IIIIcc. SIIIIZI l'lI'Ich ‘l‘ukur. \lIIIhIt‘u KIIxxn\II/. HHIIIIII. (‘anII (iII\I‘IIx' C\II‘IInI‘dIIIIII‘Il} pnxwri'ul IIIIII IIIle In II'IIII Ihc (llllt'l t'nIIIplIt'II} nl IIll Ihnxt'. IIIt‘lIIIhIIg IlIc RnIIIIIII (‘IIIhnIIc t‘hIII't‘h. \xhn kncu IIIIIl did IInIhIIIg In xlnp IlIc llUlUt‘iIlhl. 'l’hc IlI'IIIIIII L'L‘llll'L‘\ nII SS nllIu‘r (It'l\lt'lll. \kllII xupplch Ihc (lt'éllll L'IIIIIpx \\ IIh /}t'lnn B. IIIId II _\I)lIlI_*_' JL‘\llll III‘ICxI. \\lIII \nIIIIIIIII'II} t-IIIt-I‘cd II L‘illllP. IIx Ihc} IIIIcIIIpI In IIch‘I Ihc .-\||ch. Iht' l’npc. Ihc (icI‘IIIIIIIx IIIIIl IthI‘ chIII't‘ht‘x In lllL‘ hnI‘I'nI'x nl llIIlt‘I"x l‘IIIIIl SnluIInII. (II'II\IIx uplnI‘L'x \\ IIlI gI'L‘III \t‘l1\lll\ll} IIIIIl II L‘Ulllplt‘lt‘ luck nl chIIIIIIcIIIIIlII} Ihc lllt‘lllt' nI Ihc lll(ll\ IIlIIIIl xII'IIgglIIIg IigIIIIIxI Ihc hugc III'It‘hIIIcI'} nl pnlIlIt'x. (il‘l‘. (ilIngnu.

Angels of the Universe | ISI 00.. Il'I‘cIlI'Ik 'l‘hnI' l’I'cIlI'IkxnII. lt'clIznd/NnmII)/ Sut'chI/l )t-IIIIIIII'kK icI‘IIIIIII}. III'NII UIIIIIIII. \VlIL‘I'L' I’ll II’I'UI/IIII/I xllggt'xlckl lL‘L'lIIIIIl \\;I\ II plIIL‘L' nl lIIt'kIIIlIIIxIt‘IIl t‘lllllll L'ICIIIL'II IIIII III II Ilt‘t‘t‘lll xIIt‘IIIl \L‘t'lll'll} \_\ \lt'lll .lIIIl II hllltltl\ IuUtltl lllleIl lllt'. (ll/(l /'('II'I' IlII‘t‘tIIII‘ ' l'I'IIlI‘IkxxnII‘x IIIIt-xl IIIIII Ix III/'x 'lIIIxIIlc. \Hlll Ihc t'cIIII'IIl t'hIII‘IIcIt-I' l’IIIIl‘x ‘Clht' n1 (ll\lll;l_\ IIIII'Ilt'I In Int‘IIIt'. l)cprIII iIIIIIIIlI} xchIIx gcnt‘I'IIIt-Il lI‘nIII II gII'llIII-IIII \xhn lllll\llt‘\ \\lll1llllll.l\lll l'I'IIlI’IkxxnII Innkx lk'\\ InI' t'.lll\L'\ IhIIII I‘cxIIlIIIIII IIIxxcx. 'l'lIx Ix II git-III IIIIII nl IIII'\nI'II|I|c t‘nllIIpxc IIx Ihc dII'uInr'x glIIlIIIg t'IIIIIcI'II xI} lL' Ix III (Illt‘ \\ IIh I’IIul'x t‘IIIIIInIIIt‘ IIppI‘nIIt'h In hIx n\\ El L'\l\lL‘llk'k‘. ‘l'hc I'I'pr xnIIIIIIII'IIt'k h} SIyIII Km and llIlIiIIII' ()l'll lllllllillxxIIll t-IIIgIhuxIxI'x Ihc lllIIIIIl l'IIIIIlInIIxI'. lnIlIIIhIIIglI,

Anita and Me I 122M I.\chIII llllxt'}lll. l'K. ZIIIIII ( 'hIIIIIlu'p l'ppIIl. .'\llll;I Blt'\\\lt'l. KIIIII} llIIIktx ‘NIIIIIII ll'x l )7).

lnII} Rnhcrlx. U lelIllI 'l‘un Ilt't'IIIlt‘x hclnlc Sm (Hill [/I(' ('/I\ hIIIl IIx I‘II'xI nI'gIIxIII. .lIIIIII [III/l \\.l\ lil_\ III; lIIII‘t' Ihc lIlUl't‘\ nl IIInIch'II. III‘IIIIII I'nIIIIIIIt't' In IlmIIxIIIIIIIg.‘ clict'l “llllt' Ilen /nIIIIIg_' III nII Ihc xpct‘II‘It~ IIx) t‘hc nI .-\lchI KnIInglIcI'g: .IIIII ScIIIIIIt‘ IIIII'IIIInIII. IIIL'IIIIIh} xIt'III IIII;_'xI. Ihc chII't'h InI ll'llL' lnxc. 'l'lIt'I‘t"x II highl) clung-II nII xt‘I‘ccu clct‘IIIt‘II} thuu-II :\llt‘ll .lllll Kt'illflll. glnI‘Inux \ IxIIIx nl Ihc Ulkl \cu YnI‘k .lllIl hIlIII‘InIIx ch pict‘cx :\l\} lighIIIIg \\llll lnthcI'x. llIL‘ xt'cnc nl hIx chIIIlhnnIl hnIIIc lwlnu lllL' I‘nllcrt'nIIxIt'I' IIIle II xII't'IIIII nI nIIuhIII'I'x In t‘llIl lllL‘lll Iill: 'tlUlld kIInt'k IIIIIxIIII'hIIIInII; II'x xc\ \\lllI \UIIICUIIL' I lmc.‘ lllt‘} I'cull} IlnII'I IIIIIkc ‘L'III lIlw .l/IIIII Ila/l IIII}IIInI'c. .\lIIt'RnlIcI'I. SIII'IIIIg.

Auto Focus I IXI Il’IIIIl St‘III‘IIIIcI’. l'S. ZIIIIII (in-3: Klllllt'ill'. “Illt‘lll [)IIInc. .\lIII‘I.I Bt'lln. IIFIIIIII. Bnh ('I'IIIIc \\il\ IIII .'\lllt‘l‘lt‘illl hnuxchnlil IIIIIIIc hut-k III IlIc (Ill\ and "le. IhIIIIkx In hIx xI\ )Cill' I'IIlt‘ IIx (‘nlnIIcl llngIIII III “III \llt‘Ulll l/Hg'rlll '\ [If rum. ln Ihc puhht' ho \\;|\ II xIIt‘t'cxxlul 'l'\’ t'clchI'II} IIIIII lllUIlL'l IIIIIIII} IIIIIII. hill 1le hI'IIIIIl llllll'IlL'l' III I078 III'nIIghI II xIIIIxIcr Ilnuhlc lllt' IIIIn hghl. llIx nhxcxxInII \\ uh xc\ IIIIIl Ihc III_\\IL'I"\ xIII'I'nuIIIlIIIg: hIx llllll'klt‘l' IIIIIkt‘ lnI' II L‘III'Inux IIIId cnIIIpclhIIg \ IcuIIIg. (il'l'. (ilIngnn.

Bend it Like Beckham l IL 0.00 ((Illl'llltlt‘l' ( 'hIIIllIII. l‘K. IIIUII l’III'IIIIIIIIt‘I‘ K \IIgI'II. KCIIII KIIIgIIIIc}. .lnIIIIIhIIII Rle \lt'}t‘I‘x. IIZIIIIII, 'l'hc IIIII‘I'IIIx nI llnIIIleIm IchIIIch' .lcxx INIIgIIII \\I'Illl th' In L'Ullt't’llll'illt' nII llt'l xIIIIhL'x. In ICIII'II hn“ In t'nnk IIIIIlIIInIIIII lIIIlIIIII llIIHl. IIIIII In IIIIIII'} .I It'xpu‘luhlc )nIIII; IIIIIII. .lcxx. l1II\\L'\L'I. Ix I.II IIInI'c [IIIxxInIIIIIc .IIInIII [IIII_\ lug: InnIIIIIll. .IIIIl Ix .kaul h_\ It'llnu xt'hnnlgIIl .lulcx IKIIIg_'|II'I‘_\ I In |Ulll lllt' Int'IIl \xnIIIcIIx' lt'dlll. .r\x \\ IIh lf/III/I HI] IllI' Iii-III II IIIIII H'lml'x (MIL/nu ’. “Illk'l IlIIu‘InI (‘hIIIllIII t‘IIIIlIIlCIIll) ll\k'\ t'IIIIICIl) III t'\]IlIII'I' \IIL'II‘Il. mum] and IIIIIIIIIIII l\\ll\‘\. \\llll InnIlIIIII .I Ilm It'c In IIIu-xIIgJIIIc \IhIII II lllt'Illh In In- Inung. IcIIIIIIc .IIIII xcll t'HllllIlt'lll III tnIIIt'IIIIInIIII} “IIIIIIII, .\l.It'l<nth'I. SIII‘IIII):~ Benjamin Dove Il’( iI I( iIxIlI XIIIII'I lnIIIIIggxxnII. II‘I‘IIIIIII. I‘I‘HI lllI‘llL'lllll HInIIIxxnII. (iIIIIIIIII .\l|I (LIIIIIIVI). l’.IIIIII (Ik‘\l\\Ull. ‘)IIIIIII. III llIIx kIle' IIIIIIIIII lnIII

Your Maestro needs you join the Edinburgh Festival Chorus

Would you like to sing with world class artists, conductors and orchestras at the Edinburgh International Festival?

To find out how to join, come along or contact:

Margery Ramsay, Chorus Administrator

Tel 0| 3| 473 2027 Email chorus@eif.co.uk

Edinburgh International Festival

The Hub, Castlehill, Edinburgh, EHI 2NE

Open Rehearsal Sun 8 Dec 2.30pm The Hub

,, I? a I '- oakéll‘as in rehearsal

, i g the Chorus

THE LIST 25