inIilIt‘l' (llL'i. l. Ix ll Ilt‘liglil lII \HIlL'lI

alllInIIgII eninIiIiIled \Vildeanx \\lll liiid llial Ihe} Ini'exee llIe piineliliiiex bel'nre I|ie_\ liappeii. l)nIiIIIiinII. lidinbiirgli.

In a Lonely Place Il’(ii INIeIIIIlax Ra}. l'S. Willi llIiiiiplIre) Bngarl. (ilni'ia (iraliaine. .\lai'llia Sleuai‘l. ‘Hmiii. l)i\ Sleele Ix a xei'eeiI-Iii'ilei' and lie ix l'alliiig iiI lnxe \\llll xIIIIi') llnll_\\\nnIl aelrexx l,aIIre| (ira). lle ix alxn prime xIpreel in a xiek IiIIii'dei' eaxe. ‘l‘liix i‘exlni‘alinn nl’ a elaxxie lilm iinii‘ \lili\\x lingai'l iiI niie nl' |Iix inan iiiipi‘exxix e I‘Ult‘\. and die inxpeiixe \\ ill keep )nII pegged Iiiilil llIe \eI‘_\ end. (il’l‘. (ilaxgnu.

Insomnia I ISI 00.. Il‘lirixinpliei- .\'n|aii. l'S;\. lllllli .r\l l’aeinn. Rnbin \Villiamx. \lai'liii l)niin\an. llh‘mm. .\'nlan redireelx llIe \nm egIaiI llll'lllL‘l‘ nl' Ibe xame name ax a xmarll} plnlled lb} llillai'} SeiI/i :\Ineiiean ei'ime drama \Iliieb balaneex line eliaraelei'ixalinn and IlIeIiialie enIIeeI‘Iix \\ illi xIIIiIiIIng xel pieeex. ‘l‘lie lilm eeiili'ex nii a ballle nl' \\illx belix een l’aemn'x \eleI'aiI eI’l‘ and \Villiamx’ dixlIIi'bingl} nnrmal killer. Said baIlle neeiirx in [he IIIIl'llIL‘l'll x\l;l\l\;lll IIm Iixliip nl~ Nigliliniile. a plaee nl' perpeIIial da_\ ligIIl “llL'l'L‘ l’aeinn'x \\'il| l)ni'Iiiei' eaII'l gel iIn xalixl'aelinn. iIe\ ei' mind xIeep. YnII'i‘e Iiiilikel} In xee xIIelI eniiiideiil genre lilIiiiIIakiIIg enme nIil nl' llnll}\\nnd again Iliix )eai'. (amen. lidiiibIII'gb; lf'lll (‘iiiema. l-alkii‘k.

Into the Deep Il‘I I\';Irinux. I'S‘. JIIIIII lbe .\liii. .il) l.\l.v\.\ prexeiilalinn. l.\l.»\.\. (illlxgiiu.

Jalla! Jalla! It‘L‘l'l ll‘t‘l Iliixel l‘tll‘Cx

S“ edeli. llllllli l'iill'LN l'iai‘ex. 'l‘ni'kel l’elei'xxnII. 'l'Iixa .\'n\nlii). SSIIIIII. .IIi/lIi.' .III/III’ Iiiieaning "liIii'i'} Iip"i Ix a xalii'ieal pni'Ii';I_\a| nl' llIe dillielilliex laeed b_\ Imiiiigianl lamiliex |I\Iiig III Sixedeii. ’l'liix lilm l'nllnux park alleiidanlx Rnrn and .\laIIx and llie dilemmax IlIal xIIi'i'nIiiid Ilieii' allemplx In merge eniilraxliiIg L‘lllllll‘L'x, l'IliiIlInIIxe. lidinbiii'gli.

Jiri Barta - A New Puppet Cinema I IS) Iliii Bai'la. ('/eelinxln\akia. l‘lh’lli lllllllllll, Relrnxpeeln e nl llie xlIan lilmx nl Ilie epnnynnm ('/eeli aIIiiiIaIni'. (il‘l. (ilangm,

Joe Somebody I|’(ii I.ln|In l’axqiiiii. l'S. Zlillli 'l'iin .'\llL'll. Kell) l._\ IIelI. .lamex Beliixlii. 03min. Tim .v\llen ix .lne Selieilei'. a mild iiiaiiIIeI'ed leeliiIieiaiI IN a mainr pliai'IIIaeeIilieal enmpan} \\llU\L‘ l3 )ear nld daiiglilei ix liix nnl} IrIie li‘IeiId m IIIe \Inrld. llix lllt' dipx _\el l'IirllIei' nII Bring YnIII' l)aIiglilei' In \Vnrk Ha} \xlIeiI lie ix xlapped arnIIiId b} Ilie eniiipaii} inl|_\. Jne \I)\\x I'e\eiige. Sn lie beginx Iakiiig kai'ale lexxnIIx l'I'nIIi a \IaxlIeIlIip mai'lial arlx xlar Ilamex Beliixlni In gel read} [III a I'eIIIaIeII. Sllimt‘uxt‘ (.llleliill. l’IIleL‘}. l’Illle‘}. Justice Pour Tous IeeI'I Ihei I\‘;II-InIIx. l'i'aiieei .\liii lbe. 'l‘n eniiieide \\ IIII llie l‘i‘eiieli l‘iliii l-'exli\al. Ilie liiinIIiI l-i'aiieaix d'lienxxe pi'eerIIx lnIIr dneIIIIIeiIIai‘iex on [be Ilieme nl ‘iIleIee l'ni' all.’ liIinIIIl l'i'aiieaix d'lienxxe. l'.diiibIIi'gli.

Lantana I l5! 0... IRII} |,a\\renee. .'\ll\ll';lll;l/( ierinaii}. ZIIIIZI .'\lilliIIIl} lal’aglia. (ienl'l're) Riixli. Barbara llei'xliey Illimii. 'l’liix inIall eiiieiiialie gem e\plni'ex IlIe gi'eal lliemex III In\ e and lniieliiiexx iii a may Iiiiiel and eniixidei'ed iIIaIinei‘. l-nIII' inai'riagex Iii Inlal are bi‘nIigIII inln pla}. eaeli nl' IlIem \xrniiglil \\ iIli inill. pain and InIIeliIIexx. and beeaiixe Ilie lilm npenx \\ illI a elnxe iip III a dead \xnmaii'x bnd} eniieealed III a denxe Iliiekel. “C kiinu dial in [he enIii'xe nl Ilie aeIInII. niIe nl llie iiIaI'I'Iagex II III i'eaeli llie IIlIimaIe end. l’ai'l IiIIIi‘dei' iii)xlI'i'}. paI'I px) elinlngieal drama. pail ln\ e xlni‘}. Inn/rum keepx }nii niI _\niii‘ lnex \\llllL' II alxn Inakex )nli Ililiik IIanII llIe \ia}x iii \xliieli \\ e deal. nI' i'alliei' dnii'l deal \Iilli eiiInlInIial pain. \iaeRnberl. Slii'liiig, Laurel and Hardy in Bonnie Scotland Ill 0... l_lamex \\' llIii'llL'. 1S. I‘) iii Slaii laurel. ()|I\ei' llai‘d). .lamex l'llllil}\llll. Hllmiii. SIaiI and Ollie xlai' .Ix bra“. bi‘Ielil Senllixli Iaddiex iii IlIix liIlai'inIix linmage In Ilie llielandx ax I|Ie_\ li'a\el In enlleel .iiI Iiiliei'ilanee )el xniIIelIIm eiIlixl III llie arm}. \anlI Izdinbiii'gli .'\l‘l\ (‘eiIli'e. ladiiiini'gli.

Lilo & Stitch Il’I .0. I|)e.III l)L‘l\lIle IlllIl ('lll'lx Sallllt'l'x. lb. :llllll

\‘nieex nl l)a\eigli ('lIaxe. ('lii'ix Sandei‘x. 'I‘ia ('ai'rei'e. 85min. 'l‘liix ix all abniil being bad. ll'x a l)iine} earlnnii llIal piIx a \\ ill‘III lIiIlIllel'. l.iln lPl'UliUllllL‘L‘ll l.L'L‘-ln\\ i. Ilgllillxl a genelieall) engineered xpaee eI'ealIii'e ISlilelii prngi'ainiiied l'ni' ma\imIIm iiiixelIiel‘. 'l‘biix llie ma“ kixlI i'nIile beln\ ed nl |)iine) aiIIIIIalnrx ix \\ ell and ll'lll} blneked. ()K. xn il‘x a minnr iiin\ie il dnexII'I lia\ e Ilie bIIdgel nr \ ixinn III a .llniixII'rx. Illl'. andele beeaiixe il‘x gnI \Ialei‘v-enlniii' baekdrnpx dnexn'l make it Hum/m blil “lial il dnex. iI dnex \\ilh l'rexlinexx and iii\eiili\eiiexx. nnl In iIIeiIIinII gagx l'ni‘ Ilie ngmii-Iipx. (ienei'al i'eleaxe. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring mm 0000. Il’eler .laekxnii. .\'e\\ lealand/l'S. Zillil i laII .\lel\'elleii. luliiali \\‘nnd. l.i\ 'l'}ler. (‘ale Blaiieliell. \'Iggn .\lni'leiixeii. I7IS’IIIiII. :\l lniig laxl. a xxxnrd and xni‘eer} ad\eIIIIII'e llilll I'L‘llll} IlCllH‘l'x llit‘ gIIIIllx. .lRR ilinllle‘llix greal aeliie\eIiIeiII \Iax In ereale aii linglixli in}llin!ng}. Inealed in a l'aiilaxlieal )el lk‘llL‘Hll‘lL‘ \\Iil‘lll, .lllt'kxiill'x gl'L‘lll aeliie\emeiil lx In bring Ilie Illlllilll"\ Illllll [Illgt‘ lIIIIIt' ll) lllI‘. lIUl IIIL‘I'L'l} l'L‘llllxlllg llIL‘ llllllllxllt‘ ClL‘lliClll\ \\ llli xpt‘t‘llll L‘l'lt‘t‘lx xpeelaele lllInIIgli me) are H'I'\ xpeeIaeIilari. inI IlirnIIgli xInI')IelliIIg Hare and IIIai'\ellnIix perl'ni'iiianeex l'I'nIII |Iix eaxl. \ixeei'al and bi‘eallllakiligl} di‘aiiialie. 'I'III' l'l'l/(Hl \lli/’ Iii Illl’ Ring Ix an iiixpii'ed labnur nl‘ ln\ e and a iIIniIIIIiIeIIlal aeliiexemenl. l'iliiiliniixe. lidinbiii'gli.

Lost in La Mancha I ISI 00.. le'eilli l’IIlIniI and l.nIIix l’epe. l'K. lellli 80min. I.ml in [II .llIiiiI'liIi npei'alex ai'nImd lun \ei‘} erIiel ii'nniex: 'lei'i'} (iilliam l'ailiiig In eniiiplele |Iix len )eai' jnIIi'iIe} In make a nun ie bllxell IIII ('L‘I’Hllllex' Hun Quint/I2 llie xlnl’} nl a deluded nld man IiiIdei'IakiIIg a eliixali'niix Iiiiexl. 'l‘lIe xeenIId irnn} Ix IlIal aIIlinIigli (iilliam'x pi'ndIIelinii nl 'I'III' .l/Iiii ll/IH I\'i//I'I/ /)IIII QIII'IIIII' lell apai'l. l\\n nlliei' lilmiiiakei'x. l’IilInn and l’epe. \\lIn

\\ ere nn hand xlInnliiig a 'iiiakiiig nl" dneiimeiilar). gnl a film nIIl nl'liilliam'x lailure. .v\|l nl' \\lIlL‘lI makex I,U\I iii I.ll .llIIiII IIII innrbidl} iiilei'exliiig \ ieuing and pi‘n\ idex an iiixiglil inln llie Ini‘lIinIix prneexx ni making Inn\iex. (‘('.v\. (ilangm; l'('l. lillxl Klll‘l'ltlk‘.

Love the Hard Way I l’elei' .x‘elir. (ierinaii). IIIIIIII (’lIarlnlIe .'\);llill;l. Adrien Bind}. .'\llf_'ll\l I)ie|Il. ‘Nmin. ('laire Ix a prnmixiiig xeieiiee gi'aduale and .Iaek ix a enII arlixl b_\ Irade and b} iIalIiI'e. When the IInIIkel} pair ernxx pallix. a I'niiIaiIee blnxxnmx. llIme\er. Ibe iiIexeapable dillereiieex bem een llIe I\\n beenme nbxlaelex IliaI IIIiidei' llIe lI‘ail In Ii‘IIe ln\ e. l'llllllithL‘. lidiiIini'glI.

The Man without a Past (Mies Vailla Menneisyytta) I ISI I.r\kl Kalii'ixmaki. l‘iiiland/( ieriiian}/l-'raiiee. 3002i \lai'kkii l’ellnla. lx'ali ()IiliiIeII. 07min. A man Ix mugged and Ilixappearx. niil_\ In in} xlei'iniixl} reappear \\ illi nn i'eenlleelinn “l lle pl'e\ IIIllx lll‘L‘. llt‘ L‘I'L'lllt‘x ll liL‘\\ me I‘m" lIImxell amnngxl Ilie lInIiIelexx eniiiiiIIIiiil}. and l'allx In In\ e “llll nne nl liix xnIip xei'\ eI‘x. .\ enmie depielinn III" a man\ iniirne} In make xenxe nl' liimxell and Ihe \Ini‘ld. Iliix |n\ e-xlni'} Ix li‘niii nne nl' l'inland'x bexl-kiIImn liIIiIIiIakeI'x. (il'ul‘. (ilaxgim; l'iliiIIinIixe. lidinbiii'gli.

Marilyn Manson - Almost Live I I.x'i .\lIII Ibe. Viden l'nnlage nl li\ e .\lai'i|_\iI aeIInII. l‘(‘l. lidiiibIIrgli; l'('|. liaxl Kilbride. The Matrix I ISI 0.... I'l'lie \VaelIImxki lii'nllierx. l'S/.-\Iixli'alia. I‘I‘NI lx'eaiiii Ree\ ex. laurenee l‘ixlIini'iI. ('arI'Ie- :\Illll‘ \lnxx. |3(iIIIIii. .'\l\\lillllL‘l_\ gnb- xinaekiiig xeieiiee lielinii Ilii‘illei' bnaxliIIg eIilliiig edge xpeeial el'l'eelx. i'nekmg aeIIniI xt'llllt'lit‘t‘x. ll xlillll'l xlIII‘) and III] lllllllelixt‘l} eIIleI'IaIiIiiig earlnnii erixIbilil} Illie lilm \\;Ix xlIil'}l\Iilll'Ilell It} t‘IIIIllL‘ Ill‘llxl (iL'Iill l).Il'l'U\\ i. In Ilie iIiIIIi‘e da} ln-da} |Ile Ix IiIeI'el) a xeam. a malri\ eamnlillaging i'ealil}: apan apneal_\plie iIiglIIiiiai'e uni'ld III \\lllL‘lI liiiiiiaiikiiid are a pn\\ ei‘ xnIii'ee lni' dniniiieeiiiig xIIper eniiipIIleI‘x. ()iil} Reeiex' e} bei‘ liei'n. .\'en. and a gang nl liaekei' pii‘alex xland belueen llIe e\ II Ieeliiinlng} and men I'aee‘x e\IIiieIinIi. \lgieknbei'l. Slii'ling.

Memento I ISI .0... I(‘|irixlnpliei'

.\'nlan. l'S, Zillilii (ill) l’earee. ('III'I'IL‘wMIIIL‘ .\lnxx. .lne l’aiilnliann. I llimin. Beginning \\ here IIIan nllier lilmx \\()lllll end “llli an ael ni \eiigeanee. \\ i'ilei'-direelnr _\'nlaii Iellx |Iix xlni'} b} gi'adIiall) \Inrking baekxiardx in lime. l.eniiard Shelb} Il’eareei ix nbxexxed \\ iIlI a\eiigiiig |Iix \\ il'e'x rape and iiIIii'dei'. 'l‘I'nIIble ix Lennard inl'leI‘x l'rnm a enndilinn nl' xlIni'I-lerm lilClllUl'} lnxx. aiid xn he I'eliex nn an elabni‘ale x_\ xIem nl' iIIeIIIeIIInex mapx. pnlarnidx. bnd} Iallnnx - In pieee Ingelliei' llie eIIIex in lIix in\exligalinii. .-\ eniiipelling. elliplieal i'eenIleI'iieIinn III the i'e\ enge Ihriller. \IIiieli xkill'Iill} examinex llie eniiiieeliniix belueen iIIeIIInI'}. ideiilil} and pei'eeplinii. ('amen. lidinbiirgli. Men in Black II Il’(ii 0.. Illarr} SUIHIL‘Illt‘lIl. l‘S. ZIIIIZI \Vill SmiIII. 'l‘nmm} l.ee Jniiex. l.ai'a lbnn lln}le. lll3lillli. 'llie lagliiIe Mr Men in II’IIII'A ll inmx tip the lilm Iiiiile xIIeeiiIell}: ‘Same planeI. .\'e\\ erIm'. ()i'. In pIil iI annlliei' \Ia}: Same lilm. Xe“ xpeeial elleelx. ()iiee again \\ e are iiIII'ndiIeed In llie IiIiaxi nl'lieial gn\ ei‘iIIiIeIII agene}. \llli. \Iliieli xeei'eil} pnlieex llie iiiIIlIilIide nl alien iIIImigraiIIx \\lIU. IIiIbeinImn In lne l’Iiblie. lia‘. e made a IInme nII liarlli. .'\lIll nnee again .'\:_‘Clil\ Ja} ISIIIIllII and Kll} lJIlllC\l IlIIlI xlIlldex and blaek xIIiIx In xa\ e Ilie \Inrld in ennl. laeniiie l'axliiniI. 'l'lie gagx enme Iliiek and taxi. Ilie elieiiiixlr) bel\\eeii .lnIIex and SmiIlI i'eiiIaiIix and Slillllt'lllt‘ltl diI'eeIx xx illi llie kind of llare be eniIIpIelel} |an niI Ihe di'eadl'Iil ll'i/I/ lli/I/ lli'\/. .\'ni'llI lzdiiIbiii'gh .‘\l’l\ ('enli'e. lidiIIini'glI; ('ineunrld. l‘alkii'k. Morvern Callar I ISI 00000 ll,}llllL‘ Ramxa). l‘K/(‘aiIadIL ZIIIIJI SaiiIaIIIlia \lni'lnii. Kalbleeii .\lel)eriiinll. 07min. Small ln\\II liednnixl and elieek nIII girl \lnn ei'iI (‘allai' l.\lnrlniii auakex niIe IIInriIIIig In liIid lier bn} lrieiid liax eniiiiiiilled inieide. \Vlieii xlie lindx Ilie linixlied IIIaiiIIer'ipl nl' lIeI' bn) l'i'ieiid'x Iin\ el xllL‘ [illlx llt‘l' IIIIIIIL‘ Ull ll. \L'll\ ll III II pliblixlier aiId gnex nIi linlida} “llll lIeI' bexl

designing

index Film

Ii'ieIId Lanna I.\lel)ei'iiinlii. liIiIiall}. Ihe \aealinn ix lillle mnre Iliaii a Vltllllll In lbi/a. inl (‘allar xnnn lindx lIei' e\peelalinnx nl' lile eliange e\eIi ax liei‘ l'rieiId I'emaiiix deInIII In her xlilllieel lllk' III II dead end ln\\lI. Ramxe}. en-xereemxi'iIei' Liana l)ngiiini and .\ini'lnn lIa\ e dniie a remarkable jnb nl' Iraiixpnxing Iliix quirk). dixIaiII eliaraeler and her a“ k\\ai‘d xIraiIge iniiriie) In Ihe xereen. In an age nl' xaeeliai'ine and xpiee and all Iliiiigx pi‘edielable Iliix ix xIII'pI'ixiiigl}. bra\e eei‘ebi‘al lilmiiiaking. (amen. lidinbui'gli.

Mr Deeds I l2,-\i ISIext-n Brill. I‘S. ZIIIIZI Adam Sandler. \Vinnna Ryler. Jnliii 'I‘iii'IIii‘i‘n. Uninin. Saiidlei' gelx In beal llIe ei'ap nIiI III a InI nl‘ penple in Iliix eai‘lnnn enmed} remake nl' lii'aiik ('apra’x .llr ])('('ll\ (iIiI'I III ‘Ii’ltll. nl‘igiliall} ll geiille and xniiieulial erIIiIIIeIilal )lll'll abnui a xmall- Inmi pnel “liU iiIIIeI'iIx a \axl l‘anIiiIe and IIIi'iix .\'e\\ Yni‘k nII iIx lIeeIx \\llli hix dn\\ii- liniiie enIIiilr} \IIIIiex. 'llIIix. llIe xiibllel} Ilial xer\ ed ('api‘a xn \\ ell ix gnne IlieiI. replaeed u iIlI IlIe .'\lllCl’lL‘;lll exei'} maii'x liea\ } -- liaiided liernixiii iii Iliix I'e\\ni'king III a I'e\\nrkiiig ni' IlIe l)a\ id and (inlialli

IIai'i'aIix e. .'\:_‘.'Illl\l all die nddx. Ilie enmmnii man li'IIImplIx n\ er enrpnrale greed. iiI Ihe pi‘neexx \\ ringing a le“ Iaiighx l'rnm Ilie IIeekx nl' xIbeeI'ibei'x In Ilie Dumb and I’llIlI/H'I' \Clllllll nl xlupxliek. (iL‘IIL‘I‘lll i‘L‘lt‘zixL‘. Muihse Dosti Karoge! III III llle .'\\l;Ill lake nn The Truth .llmui ('IIII IIIII/ Hum. Iliree l'i'ieiIdx meel in lndia and mm e In l.nndnii. Biil “liCli li'ieiidxliip blnxxnin inln ln\ e. xniiienne ix xIIre In gel liIII'I. (ii-“Ii. (ilangm.

Mutanten (Mutants) IeeI-I Ihei IKIIIIIlIn (indrnx. (ieriiiaii}/l‘ranee. Zillll I Karnline 'lexka. Jaenb \lalxlieiil. Sabine 'l'imnlen. 05min. 'l'lIii'IeeiI-_\ear-nld l’aIIla ix enm ineed Ilial IlIei'e ix an e\lI'a-leri‘exlrial pi‘edalnr iiileeliiig penple \\ iIli a ‘l'i'iendl_\ -\ ii'Iix'. Slie I‘L'el'uilx xnliie like-~Iliillllell l-l‘lCllll\ linl‘ a inad Hip. and iii dniiig xn dixemerx Ihe Iiiie\peeled ll'lllli. l‘iliiiliniixe. lidiiibiii'gli,

ourselves

23 November 2002 to 30 March 2003

A startling look at how we use design to adorn, transform, augment and perfect our bodies through body modifications, clothing, jewellery and even surgery.

Please note: some of the displays in this exhibition may be unsuitable for children.

Royal Museum Chambers Street, Edinburgh EH1 1JF

Telephone 0131 247 4219 e-mail info@nms.ac.uk www.mms.ac.uk

.35, NA.- f.‘ f)-_:-I‘ THE LIST 29