Film index

The Third Man Il’(II .0... I(‘arnl RCL'II. I-S/l .K. I‘M”! .IIIxcpll ('IIIIIIII. ()I'xnll \VI'III'x. IIIIIIIIIII. Scl III an IIIIxIahlc pan- \\'nr|II War II VII-IIIIa. IInII} .\IarIIIIx IIax hchI lll\ III'II In IIII' I‘II} h) Ile nlIl (Illllll l.llllL‘. \xhn Ix IIan III IIII' graIIII xI‘aIc IIrIIg» III'aIIIIg huxIIII‘xx. nIII} In IIIxI‘nx cr IlIaI IIL‘ Ix IICIIII. I';\CL'|‘I. IlL‘ lel‘l III CIIIIINC. IIIIII II IIIllIlI I;I_\L‘I'L'II (ill IIIIII IIlIIleL‘ \t‘L'IIIII'III lx IrIggcrcII. Sn. \\|IaI'x xn gnnII ahnIII II .’ \VI'II. )IIII haw a xIIrrIIIg /IIIII‘I' xI‘nrc h_\ .'\lllUll Karax. IIIL' I'crrIx “IICCI and UN ‘I‘III'kIIII Cluck. xpL‘L‘t‘Il _\t'l pIIxthI} Il'x gl'a‘alcxl II'IIIIIIpII Ix In cram xn IIIIII‘II \HllltIL'l' IIIIn xn IllIIC IIIIII'. I'IIIIIlInIIxI'. liIIIIIhurglI.

The Three Marias I IXI i.’\Illl/III .-\hraIIcIII'x. lira/II. IUIII I ‘lIlIIIIII. .'\ dark and IIIII'IgIIIIIg Ialc nl II‘IIIaII' IIIgI-IIIIII} III lIlt‘ I'au' nl' IIIIIrIII‘r. (il‘l‘. (Ilaxgnw Thunderpants II’( n 00 Il’cII-I- III‘\\III. I‘K. ZINL‘I III‘III'I‘ (‘nnk Ill. RIIpI‘rI ('IrIIII. .\'I'II Iicall}. ‘ISIIIIII, .\ crap kIIIx' IIIcII IlIaI lIIIIIx larIIII; I'IIIIII}. nnI nIII‘I‘ nr l\\ II‘c. hIII lIlt‘ \\IIUIC llIIll IIIrnIIgII, 'I'III‘ ahIIII} In paxx gax nl I'IIII‘ prnpnrlrnnx rcxIIIIx Ill IIIIIIIIIIaIInII and manual xal\aIInII lnr lIlI,‘ I'IIIII'x I'II‘\I'II~}I';II' nIII prnlagnmxl. Skip IIIIx lInur aIIII IIaII’ nl crap larI Inkcx. SI‘II‘I‘II'II I'L'ICIHC.

Trois Zeros (Shooting Stars) I ISI II‘ahII‘II ()lllL'lllClllC. I'I‘IIIICC. ZIIIIJI (icrarII I.aII\III. SaIIIIII‘I I.c IIIIIaII. I.nraIII I)I'IIIxI‘II. UXIIIIII. l’lanx IIIaIlc Il'Ulll thIIIIII harx l'nr hllltl hIII lllt'llt‘u‘lHL‘ \laIIII In th'nIIII' IIII' xpanx agI'III I'nr Ile “read. IaII‘IIIcII InnIhaIIcr IIIMII'. nIII‘I' IIII‘} arc hnIII II'I'I‘II I'rnIII prIxnII run IIIIn xcrInIIx IIIII'II‘IIIIII'x III IIIIx t'UllllC Iakc nII IIII' \InrlIl nl prnlcxxInIIal IUUII‘IIIIIIl; Illlkl le t‘IIIlIl'Ile \\llll IIIC IIIL' III an anIIIIar} IIIaII. (il‘l‘. (ilaxgnxx.

Truth and Lies in Film Propaganda I ISI ‘IlIllllll. I)r .\larIIII SIaII. (‘NI‘II llIlll IIIrcI‘Inr aIIII IIIxIanaII I‘\aIIIIIII‘x IIIc prnpagamla llllll \\IlIl I'\I‘I'rplx IrnIII

Snx IL‘I. (II'I'IIIaII aIIII (‘/I‘I‘II IIIIIIx. (il’l. (Ilaxgnu.

12 Past Midnight I ISI IIII'I'IIII \lII‘IIaI'I I.aIlI'. (Icrman). IIIIII I ‘IIIIIIII. :\ll .IrIIInIII'I-II II'III‘k :arr} III; III IIIIIIInII IIIaI‘kx III IIxI'Il haIIIxIInII‘x Ix I'nhthI (lllL‘ IIIgIII lll BCI'IIII. ‘l‘lIrI‘c IIII‘II and Inn \HIIIICII arc arrI‘xII'Il. hIII IInIII' nl IIII' Ilppill't‘lllI} lelil“ I'aI'II nIIII'r. l‘axI pacI'II IIL‘IIUII \\ IIII a I'II‘wr l\\ N. l'IIIIIIInIIxI'. ItIIIIIhIIIglI.

28 Days Later I I.\'I .00

ll);lllll_\

Iln_\lc. I'K. IIIIIZI ('IIIIaII \IIII'IIII}. \anIIIII‘. IIKIIIIII. ‘I'III' IaII‘xI prnII'cI lrnIII IIII' llIlllllIIIIxCl'x \\IlU hrnuglII III/IIII/InII/II: In lIlL‘ hIg_' xcrccn lIlL‘I'L‘ I'nllahnraIIIIg; \\llll /'/II'

32 THE LIST '\~. ,.

HI'III'II aIIIIInr .'\IC\ (iarIaIIII. an‘IIx \\ llIl xnIIIc raIIII‘I‘ carclcxx aIIIIIIaI l'l}_‘III\ aI‘II\ lex “Ilil IIII\\IIIIII;:I_\ IIIIII‘axII .I 'ragc \ IrIIx' nII IIIL‘ BI‘IIIxII panIIaI‘I'. Infill} I'IgIII Ila}x IaII‘I‘. QI‘II‘ cnIIrII'r .IIIII IXIIII'IIII} I \xaIII'x up IrnIII a I'nIIIa In llllll IIII‘ xIrI‘ch nl I.nIIIInII I‘L‘I‘II} IIL‘M‘I'ICII. IIIIII Ix llllllI IIlL‘ IIIIII'CIL'II. xIarI L‘IIaxIIIg Illlll. SIInI I‘IIIII'I'I} nII IIIgIIaI

\ IIICII. Illlx pIle IIIIUL'IIIHIIIt‘ t'IllIIL‘I' IUUI\\ lilillIhllL‘. BIII (I‘.'\PIIL‘ xnIIII' gJI‘IIIIIIIcI} IcrrIl}IIIg_' xI‘cIII'x. IIII' xcrIpI Iackx I‘nIII-I'I'III (IC\L'IUPIIICIII and mo IIIaIngIII' aIII'I maul!) SIIIIIuNPL‘III'L'. (ICIIL‘I'III I'L‘IL‘IHC.

La We Promise (Ghost River) I IxI I()II\ICI' I)aIIaII. l-I'aIII‘I‘. IIIIIZI Ixahcllc IIIIIIIII'I'I. I’axI‘al (ircggnr). \lauII l'nrgI-I.

‘) iIIIIII. IIIL' xI'I‘IIIIIIgI} \xII‘II‘III‘II II\C\ III a pranIIIIIc and her IlaIIgIIIcr IIIrIlII‘r III‘I'IIIII~ .II'II‘I‘ I..Illl\'ll(k‘ \\ IIIII‘xxI'x III-r IIInIIII‘r III-III; .IIIaI‘IIcII h} I\\n lllt‘ll. 'I'III' nIII) anInII ICII IIII' IIIL‘ l\\n \\UlllL‘ll In l'llll aua}. x\ll IIIII'I'I‘xIIIIg I‘hangc III xIIhICI‘I aIIIl xI_\ II‘ Inr I)aIIaII ll'Hlll IIII- laIIIax} aIIII‘IIIIIrI‘. II' [II'III [mm ('1. I'IIIIIIIIIIIxI'. IzIIIIIhIII'gII.

Vivre Sa Vie I ISI 0.... IlI‘aII I.III‘ (inIIarII. l'raIII‘I‘. III—KI x\llll;l KarI'IIIIIa. SaII} Rchhnl. :\IIIIrc I..IhaI'IIII-. 55mm. III IIIIx Ialc Ill I\\t‘I\C parlx \II- \\ IIIII'xx IIII‘ III‘t‘IIIIC IIIiIl IIIII III I( IINIIIIII.\ IIICII \\ Ilt'l Karina'x pranIIIIII' \ana ax \IIC §_'.IIIIx Incrcaxlng t'nIIIrnI nl III‘I‘ I‘nIIxI'InIIxIII‘xx hIII I‘wIIIIIaII} Ian‘x IIL‘I' IIII-. (inIIarIl'x prnIch Ix haxI‘II nII IIIIx IIIIIIIIthII} pI'nhII'IIIaIII': In Inc \\llIllll IIII‘ IIIIIIIaIInIIx nl IIII‘ I‘\IIInIII'II III'xII. III' lIlC lrcI‘IInIII III IIII' IIIIIIII. III IIIL‘ IIIIII‘x IIIan laIIInIIx xI‘I'III- KIII'IIIII InnkIIIg; .II I'aII'nIII'III'x laI‘I‘ III l)I'I‘}I'I'x IlII I’IIuIII/I n/ .lnIuI III III “C xI‘c IIIC \\;I_\ “NC I‘aII I‘nIIIhIIII‘ IIIC hI‘aIII} nI IIIIIIII aIIII hnII} III IIII' prrII. Il'x nl I'nIIIxI~ \\Il.II (inIIarII IIIIIIxI'II Ix ll'_\lllf._‘ In acIIII'xI‘ lll IIIx lll.I|l_\ IIII‘laIII‘IInI}. I'I'III‘I'IHI' xIInIx nl Karma‘x IIII‘I‘. ('aIIII'n. I'.IIIIIhIII';_'lI.

The War Bride I ISI 0. II.) IIanI ('IIIIthII‘k. (‘aIIaIIa/l ’I\'. IIIIII I .'\llll;I I'I‘II'I. III'I‘IIIIa I'I‘II‘III'I. \lnll} I’arkcr. IIINIIIIII. I,nIIIInII IIIII'III;! IIII' IIIII/. 'I'un IIIgII xIIIrIII‘II hI'aIIIIIIII _‘_‘II'I\ laII III IU\C \\lIIl Ixxn (‘aIIaIlIaII xnIIIII‘rx IIIIII prnIIIpII} IIIaI‘I'_\ lIlt‘lll. III} Il’I'IcII gI‘Ix up IIIC dull and Inn a hah} grrl. I.III- Ix IIarII. 'I'III‘II IIII' paII gI‘I II'aIprnIIaIIIIII IIIIIIL‘I‘x In xIa} III ('aIIaIIa “llll IIII‘Ir x\\I'cIIII'arI'x laIIIIIII'x. \\IllI\I IIII' hn_\x arc ;I\\;l_\ llfJIllllljJ. 'I'III‘ IlIlll Ix haxII'aIl} III} 'x xIIII_-_'g_'lc Ilj..‘;|lll\l aII\I‘rxar_\. a I‘III‘I‘II} ('III'kIII'} \\ IIII a ham nl gnIII hrIIIgIII; III'I‘ III} \\;I}x In xIIIIpII- I-nIIIIIr} Inllx‘. I'I'ICI pla}x IIII‘ parI IaIIIIII‘xxI}; II‘x IIle IIIal lIlC xI'rIpI Ix hInnII} .m lllI. I'( I(‘

chirm SIrI-cl. (ilaxgnxx; SII‘r (I'IIIIII'). IiIIInhIIrgII.

Watership Down III 000 I.\I;II~IIII RIHCII. I'K. I973) \VIIII IIIL' \IIIL'L‘x HI. .IIIIlll IIIII‘I. RII'IIarII llrII-rx. Ralph RII‘IIarIIxnII. RU} KIIIIII'ar. 03min. RIclIaI'II .»\I|aIII\ hcxI» xcllcr Ix IraIle'anIII'II IIIIn IlIIx [III-II} aIIIIIIaIInII thI-IIIIII'I‘ IlIaI Iachx IIIan III IIIL‘ lL‘ll\lUll aIIII IIIIIIIIII' \ Icupninl nl' IIII' hnnk. \VIII'II IIIcIr \xarrcn Ix IlIrcaIcIII-II h} man. a grnup nl~ rahh'IIx III-I‘IIII' In lllltl a MC“ IlUlllC man} IIIIII‘x Ima}. RL‘IIIL‘IIIIK‘I'CII IIIIIianIInaIcl} I l'nr :\I'I (Iarl'unkcl'x \IIIIIhI'r ()III' llll. ‘III'IgIII li}cx'. \lau‘RnhcrI. SIII‘IIIIg. Watson's Windup (L‘Cl'l Iwa IZIIIIJI .\IIII Ihc. .lnIIaIIInII \Valxnn and a xIIppnI'IIIIg I";le IIL'IIH‘I' :1;ng IIIIII \Ixt‘chlL‘x I‘II\L‘(I (III lllt'

\\ L‘I‘Ix'x lit“ x. IIII IIl “IIIL‘II l\ I'L'L‘III‘IICII lIII' III“. RJIIIU SL‘IIIIIIIIII IIIIII II‘IIleIlIIIICIl IIIL‘ III‘\I Ila}. (iI‘I‘I‘. (llaxgnu.

xXx I IZ:\I O. IRnh (‘nIII'IL I'S. ZIIIIII \‘III I)II‘xI'|. SIIIIIIII‘I I. .IaI'IxxnII. .v\xIa .'\I':_'t‘lll(l. I2~IIIIIII I)II'xI'I. IIIC grull haIIIII- xIar nl I’III' I'II\I IIIII/ I/II' l‘lll'itNH pla) x \aIIIII‘r (‘agu an aIlrcrIalIIIc Illlllxlt‘ \\IlII IIIIIIkx IIc'x an aIIarI‘IIIxI hIII prnhahl} I‘aII’I cwII xpcll IIIL' \xanI. \\'III'II lIc gclx IIIIn II'nIIhIc \\lIIl IIII' Iau IIL‘ Ix qu‘II a I‘IIaIIL‘c h} \S:\ .'\:_‘L‘Ill (IIIIIIIIIIx I.l;lCI\\IIllI In “Ipc IIII' xIalI‘ clcan h) gnIIIg nII an IIIIIIcrI‘nwr IIIIxxInII al'Icr xnIIIc IIaxI} II‘rranxIx Ill l’raguc. (’uc I'IIIIchx acIInII xcqucnccx. \IIIII‘II. IlInIIglI “L'II c\I-I‘IIII‘II. IIrag nII IIIIcI'IIIIIIahI). 'I'IIIx IIIII'xII‘I I'\ t‘ll haw IIII' rcIIIIIxIIc caII‘leIII'axI-x nr xaxx} Illlt‘\ IlIaI IlllL' IIax I‘nIIII‘ In mpI‘I‘I IrnIII IIIIx In\\I~xI (Ullllllilll IlL‘llIllllllldlUl' :Jk‘lll't' (Icncral I'CIL‘IHC.

Y Tu Mama Tambien (And Your Mother Too) I IM .00. l.’\IlUIl\II (Inn-I‘m, .\lc\II‘n. ZIIIII I (Iacl (Iarcra Iicrnal. |)II';_'n I.IIIIa. .\lathcl \I‘I‘IIII. IIISIIIIII. III IIIIx IIphcaI. raIIIIcII) rnaII lllU\ II‘ .IIIIIn I BcrnalI aIIII I‘IIIIIIIInnII lrIcIIII 'I'I'IInI‘II II.IIIIaI

I‘nm IIII‘I‘ gnrgcnux nIIIcr SpaIIIxII \\nIIIaII l.IIIx.I IVI'I'III'II In |Ulll lIlL'lll nII IIIC I‘naII In an IIIprnIII hcach I\llII\\ll ax ‘IIL'aer‘x \lnIIIII'. 'I‘III‘ IIanI_\ hn}x‘ plan Ix In gI'I IIIIn l.IIIxa‘x paIIIx. \IIIII‘II. ax Il IIIrnx nIII. \IIL‘ Ix LlllllL‘ happ} \\IlIl. ()l I'nIII'xI'. “IICII I.IIIxa xII‘I‘px III'xI \\Illl DIcgn and Hum .IIIIIn. IIIc L‘lllIlllUll;III_\ IIIIIIIaIIIrI' hn_\x lall nIII. aIIII II‘x IL'II In IIII'II IIIan' I‘\pcrII'IIchI parIIIcr In II‘aI‘lI IIII‘III xnIIIcIIIIII; ahnIII IU\C, 'I‘III' I'axI grw ('uarnn l'Iau II‘xx [II'I'I'IIrIIIaIII‘I'x. \\IIIII‘ IIIC IIII'CL‘IIII' .IIlII Illx (II \\ I'llk‘l' I‘l'UlIlt'l' (.III‘Ile Clhlll'k‘ IIIL‘ IIraIIIa Ix aI UllCL' II~IIIIcr aIIII IIIllle'I‘IIlh. lL‘L‘IfJIIIIII IIIlII IIIII Ul- IIIIIIIIIx. IIIIII \\IIUII_\ lrcc ni I'III‘III‘. (‘IIII'IIIII‘IIL I‘alklrk.

Friends get properly united in Nackt as part of the German Film Festival

Films are listed by city, then alphabetically by cinema. Film Listings compiled by Henry Northmore

Bombay Cinema: Glasgow

5 I.(ll'llL‘ SII'I'I‘I. IhI'n\. III~II 4W (I722. £5 IUI.

FRIDAY (3 THURSDAY 12

Bishtey II'I Hail}: XIII). .'\lxn IIIaIiIIcc Sat Ik SIIII: 3.()I).

CCA: Glasgow

35” SaIIcIIIL‘IIaII SII'L‘L‘I. (II-II 353 4‘)()(). [4 IL‘ZSIII.

FRIDAY 99 NOV

Nine Queens I ISI (LN). The Eye I ISI

SATURDAY :30 NOV The Eye I ISI

SUNDAY I DEC

Hijack Stories I IIII- I I .I II I. Nine Queens I ISI XIII).

TUESDAY 3 DEC

Nine Queens I ISI (MI). The Eye I ISI tIIIII.

\I‘I’EDNESDAY DEC The Eye I ISI (LII). Hijack Stories IIIk‘l 8.45.

SUNDAY 8 DEC

Brazil I ISI I.IIII. Lost in La Mancha I ISI 4.IIII.

I'UESDAY 10 DEC

BrazilIISI (I.(l(). Lost in La Mancha I ISI ‘).I)().

Glasgow Film Theatre

I: Rnxc SII‘CI‘I. (IIJI 333 NIZS. ('alL‘/haI'. .'\Il pcrl'anIIaIIcI‘x hnnlIahIc. |l)|. llil. I':\L'lllll:_‘\: [-1.75 (LISUI. XIIIIIIIL‘L‘xI [3.75 IEZSIII. \VI‘II IhI‘I'nrc SIIIIII: £3.75 (£3). I)nIIh|c hill [5 IUSIH. (II-"I \;I\L‘I‘\Z L'I‘) (fl-II lhc llL‘le‘I\ I‘UI‘ IIIC PI‘IL‘L‘ (ll. 4 (\IIIIII IIII‘ IIII'CC lllUIllIl\l.

TI IUHSDAY 28 NOV

1. Bowling for Columbine I ISI Inn. 3.30. mm. 3.30.

2. Sur Le Bout Des Dolgts (0n the Tip of her Fingers) I ISI 3.IIII. (LIS.

Trois Zeros (Shooting Stars) I ISI 4. I 5. 3.15.

FRIDAY 29 NOV

1.8WomenIlSI MS. 3.45. IIIS. 8.40.

2. Watson’s Windup IIhL‘) I .IIII.

Bowling for Columbine I ISI 3.30. 3.30. Dl’aCIllaIl’(Il IIJII.

SATURDAY 1&0 NOV

1. BWomen I ISI I.I5. 3.45. (IIS. 3.10.

2. Bowling for Columbine I ISI l.()(). .UI). 3.45.

Pure I IN (x30.

SUNDAY I DISC 1.8WomenII5I MS. The Drouth II’(;I (ISII. 2. Bowling for Columbine I ISI I.IIII. 3.30. 3.30.

In a Lonely Place Il’( I) (x30.

3.45, 3.40.

MONDAY 1) DEC

1. BWomen I ISI HS. Autoiocus I I.\'I 0.30. 2. Bowling for Columbine I ISI I .IIII. 3.30. 3.30.

8Women I ISI IIIS.

3.45. 8.40.