liccniiIc. l'raiicc. l‘).\")i \lichcl lilaiic. Sanilrinc linnnairc. 32min. .»\n cliixiw nciglibnin'linnil rccluxc Ililanci. \xhilcx aua} liix chiiiiigx xp}ing nn liix alluring ncighbniir :\|icc illnnnaii‘ci. (ii'aduall). lic bccniiwx cnIanglcd in an llll\Ul\L’(l inni'ilcr and a paxxinnaic i'niiiancc. Baxcil nn a Siiiicnnn IIn\ cl Iliix xcnxili\ c and cnIhi'alliiig liliii. uhich \xax aliiinxi m ci‘lnnkcil in Britain. lidinburgh l-"ilin (lllllll. lidinbiirgli. Monsieur Klein il’(ii iJnxcpIi liixc}. l‘rancc. |‘)7(ii Alain Dclnn. Jcannc .\lnrcaii. .\lichacl l.niixdalc. l2~liiiin. In l.nxc} 'x nbxcui'c biiI inIrigning \Hll'lllllc Ihrillci' l)clnn‘x ucallh} l‘rcnch arl dcalcr ilixcmci'x annllicr iiian ia .lc\\ i ix iixing liix nainc ax a cnu‘I' lnl” Iilili Nil/I aclixilicx. .r\\ l)L‘lnII bCL‘nIIICx nbxcxxcd \\ illI lliL‘ xcal'cli lnl” Ihc iiiipannr. hc iiiccix an clcgaiil xncicl} lad} lllVUlVL‘Il \inh Ihc nian hc'x allci'. (ll-'1‘. (ilaxgnw.

Mowern Callar I ISI 0.... Il.)IIIIL‘ Raiiixa}. l'K/(‘anailiL 3002i Saiiianlha .\lni'Inn. Kallilccn .\lcl)crinnII. ‘Viiiin. Sinall Inun hcilnnixl anil chcck-nni girl .\lnr\crn ('allar i.\lannni ;I\\;Il\L‘\ nnc ninrning In linil hci' bn) l'i'icnil liax cniiiiniIIcil xiiiciilc. \Vlicn xhc linilx Ihc linixlicd inaniixcripl nl' hci' bn} l'ricnil’x nnx cl xhc piiIx lIL‘I' nainc nii il. xcllx II In a publixhcr and gncx nn linliila} \xiih hcr bcxI ll'lt‘lltl l.aiina i.\lcl)criiinIIi. lniIiaIl}. Ihc \acalinn ix IiIIlc inni'c Ilian a iaiinl In lbi/a. biiI (’allar xnnn linilx hcr mpcclaliniix nl' lilc changc c\ cn ax hcr l'ricnil rcniaiiix ilc\nui In hci' xhilhccl lil'c in a ilcail cnil In“ ii. Rainxc). cn-xcrccimriicr l.iana l)ngnini and .\lni'Inn ha\ c (lUllL' a i‘cinarkablc inb nl Iranxpnxing Ihix quirk}. ilixIanI characlci' and hcr a\\ Ixuaril xlraiigc iniiriiL'} In Ilic xcrccn. In an agc nl xacchai‘inc and xpicc and all Iliingx prciliciablc Iliix ix xiii'prixingl}. bra\c ccrcbi'al lilininaking. (‘('.r\. (ilaxgnxx; l'lllllllUlI\L'. liiliiibiii'gh. Moulin Rouge I III .....Illill l.ulirniann. [8. JUN] i liuan .\lc(ii‘cgni‘. .\'icn|c Kltllllilll. Jini lli'nailbciil. Illxinin. l.iilirinaiin‘x lnllnu up In lx’umi’n il‘ ./I!/Ii’l ix a \xilill} iini'cxlraiiicil. glnrinuxl} cainp. lcml ax licll iniixical Inxc xini'} IliaI i'c

inx cnIx Ihc l'nriii. lrnin Ilic (ll‘lllt'll .-\gc llnll}\\nnil \nIIg‘ iiIIil ilIIlIL‘L' \[K‘x‘liiL‘lIliII'x Ill). l.iilii'niaiiii Iiax Iranxlnrincil Ihc cpnn) inniix l‘)Ih ccnlur) l’arixian ilancchall \‘lllll‘l‘l'tllllt‘l inln Ihc raw capilal nl' l'.iii'npc. \\ca\ ing lelh ccnliir} pnp iiiuxic hiIx inin Ihc \ci‘} ilialnguc nl' Ihc liliii xn IhaI iI bccniiicx aliiinxi npcra. :\nil xpiralling arniind a lilll'}l;llL‘ i'nniancc bclnccn .\lc( iI'L'g‘UI"\ iilcalixlic pncl and Kiilinan'x ilaiicc girl ix a bari'agc nl i'ininiix iinagcr} and ilcxign. ‘l‘hcrc'x nn inidillcgi‘niniil \\llll liihrniann’x liliii; il' _\nii abaiiilnn _\niii'xcll In H iI‘ll lca\c )(Ill iiiln\icalcil \\llll plcaxui'c. \lacRnbcrI. Stirling.

Mr Deeds i III-\i O. iSchcii Brill. l'S. ZIIIIZI .-\ilani Saiiillci'. \Vinnna l<}ilci'. .lnlin 'l‘ui'Iuri'n. Uniiiin. Saiiillci' gcix In bcaI Ihc crap nuI iii a lnl nl pcnplc in Iliix carlnnn cniiicd} i‘cnialxc nl l'raiilx (‘api'a‘x .l/I' I)('('(/\ (him In ‘Iilllll. ni‘iginall} a gciillc and xniiicuhai xcnliiiicnlal _\;ii‘n abnul a xinall Imin [incl \xhn inhci'ilx a \axI lni'liinc and Inrnx NI‘\\ Yni'lx nii iIx hcclx \\llll hix ilimii-hniiic cniinIi'} \alncx. ‘l‘liiix. Ihc xubllcl} Ilial xcr\cil (’apra xn \xcll ix gnnc Ihcn. rcplaccd \\ illi Ilic :\iiici‘ican L-\I'i‘}iii;iii'x hca\_\ hanilcil hcrnixiii iii Iliix I'L‘\\()I'l\lllg iii a i‘cunrking nl Ilic l)a\ iil and (inlialh ll;ll'l';lll\ c. Againxi all Ilic nililx. Ihc cnininnn nian Ii'iiiinphx n\ ci' cnrpnralc gi‘ccil. in Ilic prnccxx \\ ringing a lcu Iaiighx li‘niii Ihc ncclxx nl xiibxci‘ibci‘x In Ihc Ihun/i iiIii/ Hum/in xclinnl nl xlapxliclx. Slfl ‘. llaiiiiIInii; (‘irciiii (‘iiiciiia. l.i\ingxinn.

My Big Fat Greek Wedding Il’( il .0. iJncl /.\\iclx. l‘S. 3002i \ia \‘ai‘ilalnx. Jnlin (‘ni‘bcL (ii (‘ariilcx ‘)(iiiiin. (it-ck} (ii‘cclx .'\lllL‘l'lL';Ill 'l'niila I\'aiilalnxi ix nc\ci'gning Inch a man. .\ Iicax} girl \\ iIh lIIIgL' glihxcx. \lIC Ix ilelIIICil In \u‘I‘lx ;i\\;i_\ hci‘ xpinxlcr lil'c In Ihc laiiiil} ’x i‘cxlaiii'aiil. ‘l)anciiig [ni'bii'x'. llcr laiiiil} arc i'cail} in ilcxpaii' all Ihc_\ \xaiiI ix lni' hci In liiiil a Illu' (il'L'L‘lx lin) xii xlIL‘ \‘IIII (Ulllx liilx iil llH‘tl and pnp niil innrc liIIlc /.ni'baxi ’l'hcn xlic llll(l\ a gii}. lan i(‘ni'bcI ii lliil hc'x iinl (ircckll ()li nn. \\l1.ll arc lhc} gning in iln.” 'l'hc liliii‘x lnkcx aiiil iIx c\plni'alinii nl

ci'nxx ciilIiirc ix \.igiicl_\ iii Ilic xanic \cin ax lam! l\ l‘.ii‘\l ni Ii'i nil II fiLi Hi I Uni/ii, biiI \\I|lIHlll an} nl Ihc liaiil cilgc. Snub} xnccl iii pailx. niniiiciilx .iic ax liaiil In xxxallnu ax. a xlinl nl ()ii/n. (liliicn. lzilinbiiigli, Psycho l 1% oooooi \Iiii-il llle’llx'Ik‘lx. l‘S. l‘lhiii \nllinii} l’cilxinx. .lancl l cigh. \ci'a \lilcx. ,Inhn (iax iii. \laiiin llalxani. .lnhii .\lclnliic. lll‘hiiiii. llilcli'x llllxiig§lll\ll( iiiaxIcipiccc hax a _\niiiig xcci'clai'} Ialxc nll In liiclxx\ illc \\ iIli a bagliil nl lici‘ linxx'x innnc). l'nlniliiiiaicl) Ini lici xhc clinnxcx In iinl up .iI Ilic liach' \lnIcl. l'llll b} IliaI nicc \niinan bn} 'l’lic iiniiic ilialngiic I ‘\lnIlici ~x iinl iliiilc licixcll

Inila} ‘i iiialxc II a |n_\ In calch an_\liiiic ai‘nunil. \\c likcil iI «liiln‘I \\c iiinihci innllici .' ( il‘l. (ilaxgnu.

Punch i |.\i i( in} licniiclI. ('anaila. IINIII \lichacl lx’ilc}, ‘Hliniii. Sciixilnc Ianiil} ili'aiiia iiicclx xlc.i/_\ biIch ligrlil, .\ \ilIlt‘HlHCI ilncIni iiaiiicd Sillll ix a liIllc Inn clnxc In liix l.\ '\Cill nlil ilaiighlcr, \\ licn Ihc giil bcaIx up Sani‘x nc\\ giilliiciiil .\l.ii'_\.

" cnnicx lnnking lni ic\ciigc. (il‘l'. (ilaxgnu; l'ilnihniixc. lailinbiiigli.

The Quiet American I I5. .000 il’liillip \nwc. [‘8 l K. IINIJI \lichacl ('aiiic. lii‘ciiilaii l'iaxci. l)n 'I In llai \cni llllllllllli ‘l'hc picx iniix W55 ailaplalinn nl

\lai'} 'x xixlci‘. a inplcxx bn\ci i

(lialiaiii (iicciinx nn\cl c\cixcil Ilic bnnlx'x ci'ilical cninnicnl nn \iiiciica'x call} in\n|\ciiicni in \ iclnani .iiiil (iicciic lialcil iI. 'l'hix iicu \ci'xinn iclainx Ilic cniiiiiiciil. xn iI'il bc inIci'cinng In xcc \\lI.Il lk‘ uniilil haw iiiailc nI Ihix llllll. xinaiIl_\ xciiplcil b_\ liiil ('liiixlnplici llainliinn. iiiilicccabl) iliicclcil b) .\iixxic l’liillip \r»_\cc .lllll lcaIiiiiiig a caicci bcxI [icilniiiiaiicc b_\ (’aiiin In lacl. ('aiiic. \xlinxc pci‘lniiiiancc ix i‘ciiiailxabl) icxliaiiicil .lllll bcaiiIiliiH} iiiniliilalcil. baxcil liix lMll. llinniax l'nulci. a iailcil lliiIixh ncu xliapci cniicxpnnilcnl iii Saignn .ii Ihc ciiil nl Ilic l'icncli lllIlU (‘hiiia cnlniiial liciinil. nii (ii‘ccnc hinixcll. ScIchcil lk'lt'il\t'.

Rabbit Proof Fence iI’I il .00. il’hilip \ii}x‘\'. \iiinalia. .IIIIIM l:\cil_\ii ~X'aiiipi. KL‘IIllt‘lll Ilianagli. l)a\ Ill (illll‘llll. ‘Hiiiin. ll‘x Ilic lIlllll.Illll_\ nl \ny'xR xIni‘}Icl|iiig \xliich ix Ilic inan xaliciil Icaiiiic nl Iliix liliii .ibniiI .\iiin.i|i.i'x Slnlcn (icncialinn. l lic iliilaclicixiii nl Ihix Iiiic

ll!“ ~ 1‘ '4'”. .0i N, l “‘ 1“ '

Y.

Daniel Day-Lewis steals the show in Gangs of New York

xInr_\ nl Ihc abiliicIinn nl' Iliicc abniiginal chilili‘cii ll'Ulll Ilicii' Ii'ibc. and Ilicn icchIIcinciiI iii a pi'ixnn lilxc canili Ini Ihc Iiainiiig nl llll\CIl i'acc cllllxllk'll inIn \\lIllC ciilIiii'c ix liiililcn bcncalh iIx xIni} nl hiiiiian in'iigglc .lllll cnihii'aiicc. \n} cc Inigncx all. l'.\L‘II lii‘anagh'x \li' \cnllc. \xlin \\c liixI cncniinlcr c\pl;iiniiig Ihc bi/aii'c xcini IaxcixI ciigcnicx Ilial inninalc llllll. ix xccii ax nnI xn niiicli cx il ax pi‘nl'niinill} \\ iniig licailcil. 'l'hc chilili'cii arc Ilic naiinal xIaix. \\llll pci'lniniaiiccx [ici'lccll_\ iiicaxiiicil In Ihcii agcx anil iniiaIinnx. \lacRnbciI. Sliiliiig.

Rare Birds I |5i ISIiii'la (iiiniiaixxnn. ('anada. IIIUI I \Villiaiii lllll'l. I\ll\l-\ .lnncx. \lnll} l’arlxcr. ‘Nniin. \Vlicn l)a\ c l’iiiccll illiirIi linilx hix pthcIic lilc xlipping llII'iIllg'lI lllt' (l'ax‘lxx illl lIUPL' \L‘L‘Illx l(‘\l. lll\ icxlaiiranl i'l'hc ;\\\l\i xilx ciiiiil) aiiil hix niai'i'iagc ix nn Ilic i'nclxx. .v\ll IhaI icniaiiix .ii'c xnnic \ iiilagc uincx. a in'angc iicighbniii'. .'\l[\llilll\ll\ \liii‘ph} and .i

in} may bn\. ()iiii‘lx} cliai'aclcix ha\ c a ininli nn Ilic bai'i'cnx nl .\'c\\ lniinillanil, (ll-"l. (i|.ixgn\\; l‘ilinhniixc. liilinbiii'gh.

Ronin i l5) 0. ilnhn l'i‘anlxcnhcinici. l'S. I‘NHI Rnbci'I l)c \ll'U. .lcan chn.

5 ME

index Film

\alaxha \lclilhnnc. 122mm. .-\ ci'aclx Icain nl pnxl u/iiuiinl xIIpCI'-\pIC\ \lL‘Iil ii l’aiiilnra'x lin\ likc bricl'caxc lrnin Ihc l‘i'cnch lni‘ Ihc lrixh bclnrc iI‘x .xnld In Ihc Riixxianx. II'x a xign nl' Ihc changing Iinicx IliaI annilici' pan-('nld War liliii. .lll.\,\lrlll.‘ lill/HI\\l/?/l’. \llllL‘C/L‘\ Runin'x plnI inln iIx npcning xcqiicncc. \Vnrxc inll. Ilic plnl ix lull nl linlcx and Ihc \x'hnlc al‘l‘air unlnlilx

\\ iIh a Inlal lack nl' irnn}. which xwil'lly bccniiicx laiigliablc and lllltlt‘l'llllllL‘\ Ilic xiixpcnxc. (‘aincn. liilinbiirgh.

The Santa Clause 2 iI'i O.

l.\lichacl lciiibcclx. l'SA. ZIXIZI 'l‘iiii Allcn. lili/abcih .\lilchcll. Jinlgc Rcinhnlil. lll‘llllllli l)iil \\ c i‘call} nch a Sunlu ('/iiii\i' xcqucl‘.’ Apparciill} xn, ax Sania hax In lind ii \\ llC bclni'c (‘lii'lxlliiiix nl' L‘l\L' llC lnxCx liix jnb. (icncral rclcaxc.

Santa vs the Snowman 30 Il’(i) i\'arinux, 2002i iiiiii. [MAX big xcrccn percnIaIinn. l.\l:\X. (ilaxgnw.

The Secret of Roan Inish Il’(i) O... iJnhii Sinlcx. l'S/lrclaiiil. MIMI Jcni ('niirinc}. liilccn (‘nlgaiL Jnhn l._\'nch. liliinin. .\laxIcr liliiiniakcr Saych ilclix'crx a \innilci'l'iill} \\ ixIl'ul (‘clIic l'aiiquV lhaI xhniilil appcal In nldcr and )‘nungcr \‘icwcrx alilxc. (‘apiiii'iiig Ilic ninnil nl' rural lrcland and lllL‘ lcgcnil nl Ihc hall-hunian. hall-xcal xclkicx. hc xpinx a rich talc nl' cvcrylay iiiagic \\ hich Iapx inln lhc culIural ltlL‘lllll}' nl Ilic chIing \\ iIhnuI a hinI nl cnnilcxccnxinn. ('(':\. (Him—Hm;

Singin’ in the Rain il'i .0000 ((icnc Kcll} & Slanlc} l)nncn. l'S. l‘)5()i (iL‘llL‘ lx'cll}. l)niialil ()'('nniinr. l)cbbic Rc}iinlilx. (lnl (‘Iiai‘ixxn lllliiiin. llnllpmnd iiiiilci'gncx Ihc Ii'aiiininn l‘rniii Ihc xilciil cra In Ilic Iallxicx and rcpiiIaIinnx rixc and la“. .'\l\\UllllCl} \xniiilcrliil niuxical cnIcrIainiiiciiI. \\ iIh Ilic \llCl'x'L‘\l nl' xiiapp} ilialngiic. ciiiliii'ingl} caIch} iiiinibci‘x. a caxI nl gciiiiinc cliai'ixnia. and an cngagiiig piciiiic nl Ilic iniliixir) in Iranxilinn inln Ihc bargain. ()uilc xiilcniliil. MacRnbcrI. Slii‘ling.

Soft Shell Man I lSi (Andrc ‘l’urpin. (‘anaila. ZIIIII i lllllllllll. 'l‘hix xliclxl} iiiailc lilcxi} lc iiin\ ic lnllnux iiiiIlcru'alcr pliningi'aphci' :\|c\ ax hc rccm crx l'rniii a xci‘iniix accnlciil iii Ilic lnilian ()ccan. (il’l‘. (ilaxgnn; l‘ilinhniixc. liilinbiirgh.

Spy Kids 2 - The Island of Lost Dreams Hi .00 anlWl‘lI) Rnili'igiicl. IX. 3002) Alum \cga. l);ll'}l Sabaia. Rnbcrln Rnrlriguw. ('arla (lllglllU. \lin Ibc. 'lallci' and cnnxiilcrabl) ninrc Icnaciniix. (‘iii'iiicn and Juni ('anc/ arc lccliiig Plk'll} (lillllll L‘UllllIlL'lll al'lcr xa\ iiig Ihcii xiipci' xp} parcnIx l'rniii pcril in Ihc lier inxialnicnI nl “llill will unilnublcill} bccnnic a Iainil) aibcnlnrc xci'icx. Nnn xci'\ ing in an all ncu Sp} Kiilx xuh—amxmn nl ihc ()SS nrgaiiixaiinn. Ihc pluck) picpiibcxccnix arc all xcl llll‘ Ihcir lii'xI xnln IiIIxxInII In illxcin L‘I‘ lllL‘ lnxl ixliillil nl~ l.llx'l l.ll\l \\ lici'c llIL'_\ niuxI lncaIc and ilcxirny a 'l‘ranxninnkci' \lC\ icc capablc nl' xhuIIiiig ilnxx n all clcclricil} nn cath. Alihnugh Iliix \L'Illlk‘l llUL'\ IIUl. L‘Ullltl mil IIIIIlCll lllC niigiii.ilii_\ nl S/n Krilx. iI‘x inll grcai liin In \\;IlL‘ll. Slcr (l‘iiiiii'). liilinbiirgh.

'. _,.-I Come and spend your Christmas - .v

~~’*‘ . '

concur: BUTTERFLY

money in our sale throughout January

i l

317:319'C5W5ata' Old wn

Edinburgh‘EEHl INA. 0131 558 130 Tue-Fri 32pm-6pm, Sat;~ 12pm-5pm

In \lcl". COIN THE LIST 33