Theatre events are listed by city, then alphabetically by venue. Dance events are listed after Theatre. Submit listings at least ten days before publication to anna@list.co.uk, by post or by tax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Anna Millar.

Disabled access key

\\7\ \\ licclt'lian' .It't'cxx; \\ \.\ \\ licclt'lian' aux-xx \\llll .ixxixlant‘t': l’ l’ai'kinp lacililit‘x: \\ (' .\\l.l|llL'Il ll‘llk'll x I.

KING’S THEATRE 2w“ Ball] Sum. :m l I I I. In. m: \\'.-\| Aladdin l‘nlil Sal l.\' ,lan Innl .\lnn (w.

Sun ll). 'l‘iincx \ai}. {3.5” £l(i.5(). lilaint' (‘ Sinilli and (ici'ald lx'cll} dn Ilit‘ panln [hing \\ illl xI_\ lc Iliix )t‘ar. 'l'lic xt‘i'ipl ix gt'nuint‘l} lunn} and lllL‘ \xlinlc L‘axl giw lllll‘l. (ii'cal Iinxl lt'xnw l'nn. RCL'IlllllllL‘llIlL‘tl.

MITCHELL THEATRE

(\ (il‘ain lllL' Sli‘t'cl. ll.\'~l5 33H 35lll. Ill. ll. \\‘(‘. \\.v\|

Sleeping Beauty l'nlil Sun 5 Jan. 'l'lit‘ t‘laxxit‘ I;IiI'_\Ia|c Ix lu'nuulll In Mr lll Iliix )t‘ai'x (‘lu'ixnnax palm». Inc Inkcx ai'c ax nld ax lllL‘ hillx and Ilic xii!lf_'\ arc ax ll'L‘\ll ax tlill\lL'\. RinInux lun Il'nin xlai'l In Innle

PAVILION THEATRE

Ill Rk‘llllt‘lll Sll'L‘Cl. 553 lNlh. Il’. \\7(._ \\'.\I

Cinderella l'nIil Sal 35 Jan Innl

THE PRIME OF MISS JEAN BRODIE Siobhan Redmond is blessed with the gift of the gab. She has a way with words. It’s why she excelled in Liz Lochhead’s Perfect Days, lain

Heggie’s An Experienced Woman Gives Advice and, in her early career, doing Shakespeare with Kenneth Branagh‘s Renaissance company and again with Michael Boyd at the RSC. Give her a meaty speech, all subclauses

and tangents, and she’ll make it sing. She’s

perfect casting, then, for the ambiguous heroine of Muriel Spark’s novel, an evangelical Edinburgh teacher who loves

the sound of her own vonce. (Mark Fisher) I ',"~'}‘,'}, Ni

.\lnn (\l. 'l‘inicx \aI'_\. I; III L l 2 (LR UH. 'l‘lit‘ KI‘aIikim xIaI‘ in llic (‘lu'ixlniax linnni‘ilc nI' ugl} xlcp \l\lL'l'\. puinpkinx. f_‘l;I\x \lippt‘i'x and pl'lllL't‘x IIIaI lnlx Ihc ndd Inna} hnnc. hul lat‘kx cnnugli II'uc panln clcincnlx In niakt‘ il i‘t‘all} \lllllt‘.

THEATRE ROYAL

232 llnpc Slit-cl. 332 ‘lllllll, Ill. \\'(‘. \\'.-\|

The Snowman In 3 Sat ll .lan Innl Sun 5 .\lnn (n. 7.15pm: SaI llpin t\-1.3(lpiii. L'.\' US. St‘nIIixli Hallt'l [llL‘\L‘lll\ ilx magical adaplalinn nI lx’a}|11n|id lli'iggx‘ xIni’_\linnl\. (Inu'cngi'aplicd h} lx’nlm'l .\'ni'Ili and \\ llll llnual‘d lilakc'x nI'iginal xcni‘c li'nin Ilic aniinalt‘d L‘Iaxxit‘.

Edinburgh Drama

BRUNTON THEATRE

l.ad_\ \\ cll \Va}. \lilxxt‘llwui‘gli. ()(i5 311i). Il’. ll. ll. \\'('. \\'.-\I

Babes in the Wood l'nul Sat -1 .lan InnI Thu 2). l’i'i 3 Sail .lan anlllllll & "..i(lI1Iii.£ll (LI—‘l'. lillllll} IIt‘lch LIN. lii'unlnn'x annual panln i'clin'nx \\ III] a chx lllL‘L‘ lllllL'llL'\. hul iI xadl} Iat'kx lllk‘ xpai'k In pa} lllL‘ \cnut' IUint‘c. Musselburgh Amateur Musical Association 'l'lm In Sal Ix .lan. Tillpni. U). \l.\.\l.'\'x annual i'muc lcaInI'Ing.‘ xnn;_'x li‘nni Ilic ('lIaI‘lt‘xInn cm In llit‘ l)ll\.

CHURCH HILL THEATRE

35a \lni'liiiigxidc lx’nad. 33ll~13-l‘). Il’. MI

City of Angels 'l'hu In Sal 35 Jan. H.5llplll ISaI nial 3.30pm). L"). 'lillc xInI'_\ nl a xt'I'ccnuI'iIcI‘ making; liix \\a_\ in lliill)\\mul. xcl In xxxinging Iuncx li'nln Ilic -lll\.

KING’S THEATRE

2 ImI-n Sum-I. 53‘) (lllllll, III. II. \\('. \\,\|

Snow White and the Seven Dwarfs l’nIil Sun ll) .lan InnI \lnn (w. _\lnn l3). 'l'ilnt'x \ai'_\. Ll3.5(l £10.50. .\lan Slcual'l. .\nd_\ (ii'a_\ and Kenn} liillNL'l xIaI' In llnx in Iliix Impulai‘

Ian} Ialc adapIaIinn.

PLAYHOUSE

l«\ (il't‘L‘lhlIlt‘ l’lilt't'. (INTI) (lllh5vl3-l. Ill. \\('. \\'.\I

Miss Saigon lvlllil SaI 35 .lan InnI Sun). “. 5UP”) l\\t'tl & Sal Inal 3.5llpllll. L' Ill L55. I lit‘ \M‘xl land xniaxli t'nlnt‘x In ladinlun‘ph. xcl In \\al' Ini'n "(lx Saignn. ulnar .\nici'it'an (ilx and Ixiigxil‘lx lall in and nuI nl' Inu‘.

listings Theatre

ROYAL LYCEUM THEATRE (irindla) Sli'ccl. 3-18 ~-L\‘-l.\’_ Il’. ll. ll. m1 \V.\|

The Prime of Miss Jean Brodie l‘i‘i Ill .lan Sal .\‘ l‘clw InnI Sun/Mimi. ".l5pni I\\'cd «k Sal InaI 3.3llpinl.

L‘" US. Sinlwlian Rcdninnd Iakt‘x llIL‘ lillc I‘nlc lll llnx ncu xIagc pi'ndut‘Iinn nl Muriel Spai'k'x inxpii'ing landmark nnwl nl~ .\lixx .lL‘illl lli'ndic. a [cat‘llt'l’ aI IlIc Marcia Blaine St‘linnl I'ni' (iil‘lx. dii‘ct'lt'd l\_\ \lIII'icl Rninancx I\\|in alxn dil't't‘lt'd [mi III/('1‘ lilm' and .\ Slum/I lll' XII/Hal lh'xm' Iaxl )t'ai‘L Suppan t‘nincx \\ llll Km lll .\lt‘.\lnnag_'|c ax ‘l‘cdd_\ l.ln_\d and l’L‘lL‘I' Kt‘ll} ax (inl'IlUIli

THEATRE WORKSHOP

.l-l llaInillnn Maw. :30 5435. Ill. \\('. \\.\I Gillean Cullaig - Hogmanay Boys l'nlil Sal 4 Jan InnI 'l'lin 2). LR (LI-ll. Striking nluxit'al Ialcnl ix lL‘l dn\\n I») pnni' di'anlalit‘ cnnIcnI in Ihix I'lllllilllllL' I‘L'\ll\C lillL‘.

TRAVERSE THEATRE

('anllu‘idgc Sli‘ccl. 328 MIN. Il’. ll. ll. \\‘('. \\'.‘\|

Anniversary Reading: The Balachites 'l'uc l»-l .lan. Milli. £5 IL'M. 'l'lic xlaI'I nl Ihc 'l‘I'awrxc'x --llllli hiI'llida} _\caI' ix Iuai'kL‘d h} Ilic lii'xI in a pi'ngi'annnc nl' I'cadingx nl p|a_\x ll‘nln Ilic t'ninpan} ‘x lanni‘}. 'l‘lux nnc ix a Slanng liwlin; di'alna ll‘nin I‘M}. Sec lcaIui't‘ nc\l ixxuc.

Edinburgh Dance

FESTIVAL THEATRE

l5 2‘) \IL'lenll SlI'L'L‘l. 52‘) (lllllll. Ill. m: \\‘.\|

Sleeping Beauty l’uc " Sal ll .lan. "pin ISaI Inal Spun. L'II £33. 'l'lnx cnt'liannn; and la\ ixlI adaplalinn t‘nlnt‘x t‘nui‘lt‘x} nl Ilic \xnndcrlul SI l’clt'i‘xhui'g llallcl 'l'licau'c, Sec pm It“.

Central Drama & Dance Ayr GAIETY THEATRE (XII'I'It'k Sll'ccl. “II”: (\I III). Ill. \\'('. \V.\| Aladdin l'nIil Sal |l .lan. 'l'ilncx \ai'}. lUlsll [NSHL 'liUII} lx’UIk‘l‘ Ilnllx llix danith lincl'} In pla} \Vixlicc \Vaxlicc lll Ihc (iaicl) 'x annual nip In panlm illt‘.

Balloch

LOCH LOMOND SHORES

Hun l.nninnd \Va). HUN” “3l5llll. Mermaid Cinderella I’nnl Sun 5 Jan. £3.95 (£3.05); Iannl} (“.05. llt'llL‘IIlll lllt' Slllll't‘ \llll“ L'lecx llllx l'L‘xll\L‘ lun \\l'lllL‘ll and dil‘ct'lvd h} .\nd_\ .\i‘nn|d \ll lllt' .\l't'llt‘\.

Pavilion Theatre Royal

('Indciclla

('indciclla

('indcit'lla

Thursday 2 Friday 3 Saturday 4 Sunday 5 Monday 6 King’s Aladdin .uaaam .-\I..aam .\laddm \I.‘.':‘.. ' ','..l.'. \i\’,’;‘12."l‘i.’..IZI'. \iqcpzzl“ l'l.’.:'.l \lccl‘zzi ligafi‘.

("indciclla

Wednesday 8

.-\laddin

Tuesday 7 ,\l;ltl(llll ('indcrt‘lla (‘indt'iclla

Brunton

, Church Hill

Festival Theatre

King’s

Playhouse

Royal Lyceum " Theatre W’shop Traverse 1

\llxx Salffnll

llalwx lll Ilit~ \\nnd

\lixx \.zlg'nll

llny'inanax |ln\ x

\ll\\ 5.1lg'illl

llalwx lll Ilit' “nnd

\lixx \.iig'nll

llw'inana} Ila} x

\lt't'ping' llt‘anl) Slcclnn; llt'aul} \ZII‘U- \\ llzlc \::.".|. \\3:21.'

\llxx \.IIE'I‘II \le\ 5.“?le

THE LIST 51