Theatre events are listed by city, then alphabetically by venue. Dance events are listed after Theatre. Submit listings at least ten days betore publication to anna@list.co.uk, by post or by tax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Anna Millar.

Disabled access key \\ '\ \\ IlCL‘hIiuIl .I\\C\\, \\ ‘\ \ \\ IICL'ItIIuIi .iu'cxx \HII) .ixxixluiiua I’ I’uikiii: I.l\||III\'\.

\\ (I \iIJPIL'tI IHIII'II \i

Glasgow Drama

THE ARCHES

15% .-\r;_'xlc Slii'cl. HUIII n33 (Him, |\\'('. \\';\l

Forkbeard Fantasy l'niil Sul 15 I-ch. I "i Wpiii. I'i'cc. (‘niiicdy ihcuii'c. IIIiii. uiiiiiiuiuI \k'IS. L'ddL‘L'IS. LXII'IHHIIS uiiiI \ixqu Illt'ht'l'} t'UlllI‘IIIL‘ Ill iIiix |i\iii;_' iiixiullulinn cwnl iiiuilc h} puilu ipuiilx in thc .\'i'\x ’I‘ci'i'iliii‘icx \\ IIIICI xchmil “Hiking: \HIII l-iii'khi'ui'd I‘.llll;l\_\. l’iiri u! qu lt'l'l'llul'li'\.

Hotel Modern with Arthur Sauer l'iiiiI Sui I5 I'ch, "_ iiipiii. {TSHIL‘SSIIL |.i\c uiiiiiiuiinii Iiliii. [/14‘ (min IIur hux ilx Scullixh pi‘ciiiici'c \\ ilh .'\l'lIllIl' Suiiti'K Inc llIlISIC uniI cIIu'ix xiiiiiidli‘uck

pi'm idiiig lhc huckih‘np Ini’ [X‘I'IUI'IIIJIIL'L‘ piippciu-i‘x. I’iu'l u/ M-n Ii‘I'I'IIUI'Itw. The National Review of Live Art “MI I‘) Sun 23 I’ch {5.5” L75“

(£25 UH IUl' 5 (hi) puxxi. :\x pul‘l uI NC“ 'I'L‘I‘i'iliii'u'x. Ihc \RIA xhim L'§|\L‘\ u IIH‘ iIu} xpccluciilui' \\ iih cclu'liu ncxx picu'x uiiil ui'iixlx II'Ulll ilt‘l‘Uxx IIIL' l‘Ix' uiid II'L‘IUIKI. Highlighix mci lhc II\\' «qux includc .-\lIllL' licuiii'x lIlCl'lllu”) iiiiugcd iiixluIIuliun li’m/iiiiil /-'ii’/i/\. RHIIIIUIHI IIUgIk'S lUllChlnf.‘ /.(’!Ii‘l'¢' .‘IIIIIII‘HH'. lcchim-Imil} ui'iixi Siclui'c'x I’rmI/n'iii Haul. Angcliku ()ci uiiil chc \l‘i‘niiilcn'x H'HIIH/ uiid Sm IL‘ \Vixliuii'x IIL'“ cnxciiihlc Ira/nime mixing: iiimlicxul iniixic uiid iliihhcd ii'uncc hcuix. New Moves - New Territories Sul 23 ["ch 7pm. I‘i'cnch uiiil Iiuliun ui‘lixix .\Iui'ic (‘iml und I'uhin Buliliiu‘i

64 THE LIST ‘3 :1‘1‘

pci‘ini'iii .i \CIIC\ mi iiiiiixiiul 11v: .111

pincx

CASTLEMILK YOUTH COMPLEX W \iiIi'iipiuig Ruud. “SJ; “H i HI Can’t Pay? Won’t Pay! Inc 2‘ I cI‘ " ‘Ilpiii LI «LI: SJ iiiuikx iix ‘Hih .iiiiii\cix.ii} \x iih .iii udupluiiuii ul I).IIIt‘ I-n'x uilupk HII pupilulixiii .IIItI tl‘IIlII‘IIHII SUV in icu.

CITIZENS’ THEATRE II” (lUIh;I]\ SII'L‘CI. ~33" “(I33 II. I w: \x \i The Fever 1 IIIII Sul I \l.ii Iiinl Sun \Iiiiii Wpiii. Sui I: I'ch 1pm .\ Nipiii LII I131: \ IIIItItIlk' \qux \mx \‘uikci kIlIt’SIIHIIS ihc \uliiIii} ui Iiix L‘\I\IL'IIL\' III “ulluyc Shu\\ii'x pimut'uiiw .iiiiI (IIJIILIIK iiiniiulugiic Ru'uiiiiiiciidcil Soc in icxx Chél’i l'iiliI Sui I M.” IIIHI Siiii \IUIII xiipiii; 33ml I'ch ipiii & ”. Wpiii LII 1H I. I’hilip I’i'mxxc iliiu‘lx (‘nlcllc'x mplmulinii Hi .i Imi- .iIl.iii hcluccii .iii (‘Itlt‘l' \\UIII;III .iiiiI .i xiiiiiig iiiuii. Su' Dial M for Murder l'iilil Sul I .\Iui IIIUI Siiii'XIiiiii. 7 leiii; Sui .‘3 I-ch 1pm & ". Winn. [lid-1i. \ niiu- lulcnlcd xpiiilxiiiuii l‘l.l\'I\IIhlI|\ .i xhud} L'Iiuiut'lt'i IIUIII hix puxl iiiln IxIIIllI}: hix .ltIllIlL'IHIIS \xiic. (‘quxic \ll\[\L‘lI\C IIII'IIIL‘I IIHIII lIIC pcii nI I-i'cdvi'igk Knoll. Su' imimx.

GILMOREHILLG12

‘) I‘iiiwi'xil} .'\\L'IIllL'. ‘31) 5533.

Good Fun 'Ihu 2" l-ch Sul 1 Min

"- Win”. in I iii I. S'l'.\(i ‘i‘iii-im-i- ('niiipuii) I‘ll!l}_‘\ \IL'IUI'IJ “imiI'x IIUlIlt' coined} huxciI on coiniiiiiiiii} .iilx. \‘IlL‘illlIlf: ho} Ii'icniIx. \L'IIHHI Ii'iciiiIx .IIItl li‘uxh) lllll\l(.ll\ in lhc xlugu

KING’S THEATRE

3‘)“ IIth Sli'ccl. III) | I I I, III. \\‘('. \\;\] Mum’s the Word l'niil Sul 32 I'ch. (not Sums .\Inii Ihii "NIpiii; l’l'l Sul (\[IIII & S. Mimi. L" (IS. Hm ch| HI”

thx ix hurk \xiih Sculluiiil'x nun Iiui‘hui'u Rullci‘i} ul ihc Iii-Iiiii ('niiic uiid luiigh \\IIII Ihc hcxi nl IIIL‘III in lhix pnigiiuiil umI Illllll} plu} uhnul lhc iiixx UI [\iil'L‘nlImmI.

Present Laughter Mun 3-1 l-ch Sul I .\Iui'. .\IUll Sui “AUDI” (\M'd & Sui iiiui

_ :I‘ 4" Ix’i‘rx \I.:_\u'.l xiuix iii

\m'l (linkuiiik pniinui I‘Iu} xci Ei‘i iii:

‘Hi‘iiii LT

gluiiiuiuiix Ihcuiic x‘mz'id HI iIic i.:// .:;;c

I IuiiiIijuzit. ‘xuiu iziuI iIc\.-.xi.::iii;_:i_\ huiiiIxuiiic. \I.:_\.:II i‘qux (iuiix I xxciiihii; .IS IIC I‘ICI‘JICS I“ :_'|‘ i‘II Ix‘lII \t't' I‘IC\ I\'\\

MITCHELL THEATRE

( iI.iII\ l‘ih‘ Siigci. HS 1‘ “II “HI II I I. \\ ( f \\ \

West Side Story \M-ii In I Ch \ii I \Iui lHpiii uSui iiiui I I iiiwixii} \‘Il\ltill Ihcuiic \iuicix [\icxciilx Ihix \xniiiiciiiiI iiimIciii iqu Lili-

il II‘II‘ii (iluxfjnu

hJ‘k'tI HI] /\'1”’.'( w .iii.) /.4 1i .'

RAMSHORN THEATRE

‘IS liijgiuiii Siicci. “.7 HS" {I’. \H'.

\\ \. \\ \ \1

Language Roulette \Iuii I" xiii .‘_‘ I'ch Spiii L“ ‘A it: gH L Ii \ lniiyh. qul lulkiiijg. \IICVI \‘.l\' iIuik tuiiicilx \KIIII\I\}i|lIII}IHCII.1\II.l\I\I\‘\\‘.lIIII}‘ lhcii :JIIIII} xcpii'ix UM‘I .i [‘IIII \‘l ICII I).il.lj.'II (".ii\ iIIc'x ciiiciiuiiiiiig' plux ix pi'iluiiiicil h} Siiuihi'lxilc Ihcuiic ( ili‘lII‘

ROYAL CONCERT HALL

I Suiii'hichull \IICCI. ‘5‘ MN)“ II’, II.

\\ ( I \\ \j

La Boheme \\i-ii In i ch Mimi

SI" 5” L NI. ()iic mi I’iiyt‘iiii'x iiiuxl I.|IIIHII\ nlwiux .ix pciluiiiinI h} (‘hixiiiuii .\.ilinii.i| ()IK‘IJ. Iculiiiiii}: \‘iiluiiiliiI \IICL‘I CIIIUIIJIIICIS. pxpx) iI.iii\'i'ix .III\I u \xhilc \IJHIHII.

THEATRE ROYAL

:5: Hulk“ SIICCI. {:3 WM” “(S

\\ \I

The Prime of Miss Jean Brodie I‘iiiil Sui 15 I'ch Hpiii I'hii I i IN»

I VIPIII & ",I5piii; Sui I< I'i-h I l5piii i\ ".ISpiii. ‘5 {IS “I Sinhhuii RuIiiiuiid luki'x [IIC liilc IUIC iii lhix iimx xlujgc [‘l'litlllxllflll ml \Iiiiicl Spuik'x iiixpiiiiig: Iuiidiiiuik iimcl ul ,\Iixx .Icuii IIiiqu'. .i lcut'hi‘i .il lhc \Iuii‘iu IIIuiiii' Sghiml IUI (iiilx. l)ii'i\‘lni \Iiii'ii‘l Ruiiiuiicx. RHIIIJIICS. \xliu «Iii‘ct‘lcd [mun/i I If/iu QIIIKI .\II¢‘(‘I( (H \(UHt (/ /)('\II( |;l\I xcuxun ix CIIIIIIISIJSIIL‘ .ihniil pulling; .i IIL‘“ xluiil Ull lhc pupiilui uni‘k' ‘I \\.illl I it muiiiiiic lhc [IUIIIIL‘S HI IIiiuIic iii ihc light ml lqu} 'x \xnilih Suppuil (UIIIL‘S \xiih Kain \IuXIniiuglc .ix 'I'ciIiI} Iluyl

Just One More Dance

' \t t i' z A x w ,. I r i‘ i‘ ‘_ I. ' t, ‘1‘ ,v i i, H '. (I! 4 .. I Ni".

.lIItI I’i'lci Ix'cII} .ix ( IHHIHII RLK’UIIIIIICIIih‘xI

Stones in his Pockets Iui- Ix x..i I: I'L'h ", I Rpm ISul Ill.ll I I‘piiii

L5 L'IS SH \I.iIIL' ,Iuiicx' .l\\.lI(I \xiiiiiiiig: t'uiiicih .II‘UIII .i puii nl Iiixhiiiuii [him-.ii III .II lIic (ICCI‘ ciid ml ll“”_\\‘.lllltl liliii l‘ltklllt'llfill. [)1Ik'k'lt'tl h} I.iii \lk Itlhiiiiic} Sweeney Todd lui- 35 l'ch Sul I \I.ii. I5piii (Sui iiiul I 151ml! LS LIS I IN" (ICIIIUII huihn ml I'Ici-i S'liwl lt'lllllIS IU IIIL' \I4if_‘k' x'iillilk‘x} HI IIIL' ()lplk‘llx (‘Iiih .ix (iluxggim 'x xciiini .llII.lI\'lll UPL'IJIIL' xm'ici} iciiiiiix in ihc 'I IIL'JIIC Rn}.i|. Inllmxiiijg iix chI HUI \ll\\'\'\\ \xilli [II/(I iii III”: \III\I\'.1II(II}IIL'\I‘) Slcphi'ii SuinIliciiii .IIItI iliiu'linii t‘niiiICx} iil \\il|I\‘I I’uiil

TRAMWAY

35 \II‘CI‘I I)II\C. UNIS “I! “III II’. I I, \\'( ‘. \\'\|

Just One More Dance l'niil In H I‘ch. " Mimi, {Sit-1i RL'IIIllIIIIjJ IlHlll .i xcll Hlll [Ulll .il ihi~ 'Iiuiiiuu} qui \PIIILL'. ihix ix Ihc ii-iiiui’kuhli' xlni} ul «inc iiiuii'x iniiiiic) iIlllllIf.‘ ihc Ilulm'uiixl Ru‘niiiiiiciidciI S'cc inn-u

Treatise on the Steppenwolf In H k S'ui [5 Id». Spin L3 iL'I i IIciiiiuim lchxc'x (I;i\\l( lulc immi'Ixi-il huiu h} (iluxguu huxciI UHHIMII} I3 Siui'x \xhigh hux ICiIIIIUI up \\ iih IIIC I)iii'iilii ('nliiiiiii in IlGC PHL'IIL' \xiiiiiijJ. gi'cuiiw L'HIIJIIUIJIIHIIS uiiiI cxpciiiiiciiiul \I;lf._‘lllf._' iii u \KUI‘I’x-III pingiL‘xx DL‘IIUI'III;III(L‘. 'l hc IiilI xt'uIc [HHIIIIL’IIHII lulxcx plucc .il 'Iiuiiixx..} iii \Iii) Scc PI‘LW IL‘\\

The Goat Island Winter School .\Inii I" Sui I: I‘ch IIIuiii ()[Hll L'IH iLtiiii‘iii115(i-1 5553f|hix('liicug_'n huxul uiiiipuii} UMIIIIIIIL'S [)L'I'IHIIIIHIIL'L'. iiixiulluiiuii. \H'lllIIjJ. IllinL'lllClll. I'L'SL'illt'II uiid iIm‘iiiiu-iiluliuii Ill ihix

\\ CL'Ix-IHH}: \\()I'l\\h()P gulllxg‘i plilL'L'x ui'c u\uiIuhIc. ('uII IHl iiini‘c iiiIui'iiiulinii ni' viiiuil inimu 11C“lllH\C\.(H.UI\. I’L‘I‘IHI'IIIMIIL‘L‘ hcgiiix ul "’Nipiii, I’m-1 uf .Vt'li li’I'I'IIuI'Ii'x.