Classified

CLUBS & ACTIVITIES I CHATLINES I INTRODUCTIONS I LOVELINE I I SAW YOU I PERSONAL ADVERTS

I Saw You GLASGOW

V I saw you. \\QIIIII'II Inn and gnI _\nn, ('II'npaII'aK ‘I/I/IIV Inn II'II IIaIIaIan \Illl'l and .lIIlil/lllj.‘ \IIIIIL' .\I[' Inn drunk In II'IIIL'IIIIK'I In :I-I InIn IIIIIIIIII'I. II'I Inc IIII} _\nII ;I dunk and ;IIIUIUle/I' lnI In} degIacclnl III'II.I\ InIII. [7-I6_‘/l

V I saw you IIapp} \ da} and [II-au- In nIII arxvx. Ynn III'u-I‘ gnl an c IIIaIl IIIIIt'. IIIII _\nII gnI lIll\. \\IIII III;I[ IIII" I'/4(I:/2

VI saw you nn ValcnlInc'x I);I} Ill IIIc ( 'III (Il' Say. .'\\IlIHll I.anc. .\In\l IX'anIIIIII gII‘I III IIIC \\nI'Id IIIIIIIInN‘ Inp. plnk IInIxc. IIInIIdL' IIaII‘. I)Idn'I [|[IIIk' haw IIIc IIcI‘w In lllII'llllII \\IllI\I Inn \\I‘I‘I' IaIang:

\\ IIIl lI‘Icndx. Wanna IIIu'I [ 7462/.I V I saw you \\aIII'I‘ Ill SaI'II \\I'IIIIIplnn SI. Inn ;IIInIII S'I I. \\IIIIc \Illl'l IIIach II‘nIIwu. \Illh IIII'. .\Ic SIIII. IIIIIc \IIII'I. IaII. \IIIIIIg llllIII‘l' IV IIa\ lllj.‘ dInncI' \\lIIl IIIc [um «III II I'I'II. (Ea) .’ \\';I\ | I'cadIIIg IIIL' \Ignx I‘IgIII nI' \\cu‘ Inn |ll\I III-Inf: [Ilcaxanll’ lanc} a dunk" [7463/4

VI saw you \\alk IIIIn Ill} IIIL' (0 VI ) and IIIakc IIIc I;le 2 Ivan IIIc Ix'xl GMT. I Inw )nu JIIIIc. [7462/5 VI saw you \\aIkIng up ( III\\IIII SI ;II 4|IIII nII \\L'd I2 I‘I‘II. “canny a III;ka \\Icalcr ;IIId L‘l‘L‘illli II'nnscI'x Inur dark black pullcd hack Inln a pnn_\IaI| ;IIId ;I ha; nwr )nur \IInuI dcr. \\‘IIaI ;I gnddc“? Ynn haw III'aIII). gl‘au‘ and ;I placc III In} lllIllII, ( 'an \\I‘ IIIch'.’ I 7462/6

VI saw you [X‘aIIIIlIII II‘I'cncIII’I gn'l III 'I'IIc |.;III. 'I'IIIII\ [2/2. YnII: aI IIaI'. IIIcn III [IIL‘ \\ In» dnu. .\Ic: had In gnIII. YnII \IIIIch. I \\IIIde. I \\anch In \Ia} ('nnlad Incl’ 'I‘IIL' I,;III'.’ [7462/7 V I saw you III-hind Inm- Maxkcradc ax ;I had I'In_\ lI'nIII IIIc \\L'\I \Idc. I‘C\I II'Icnd. [l'llL‘ Inw. \nIIInIaIc \ [7463/3

VI saw you Rahhil. I'w \ccn _\nu arnnnd \n nl'Icn IIIaI I InI'gcl I anI'I knn“ Inn. .\'['\I IInIc l \p} Inn III \a} IIcIln and ;ka _\nuI' IIaIIIc. I'll IIpr )nu \\IIII _\nIII' IIaIId II )nII Iikc. I'd Inw In Iakc _\nIII' pICIlll‘L‘. RahlIII. [7462/0

VI saw you SIgIII‘ Rm.

Iian'nu I;Ill[I\. Inn: .-\Innc. III'nxxn IIaIr. \[l'I]\‘} Inp. \IIIII‘I. .\Ic: .-\Innc. \IaIIdIIIg nc\I In Inn Ming In IIIInk nl ;I \\III} Icc III‘I‘;IkL'I'. IIad In Iva\ c III ;I IIIIII) during: I;le \nng. (‘aII Inc and I'll IcII )nn \\II} :I I 7462/“)

V I saw you I Icarx agn Inda). | \an _\nII_ III de. lIlI\ IIInI‘nIIIg. _\nu lnnkcd IIcaIIIIlIII. I Inw Inn IIIIIIIkc). [7463/I I VI saw you nuI nl' lIk‘ hluc ;II

(ll '[ '. puma-I IIIII IIII' Ik‘II} lad). )nu \IIIIIIIIIIg dancIng IIInIIdc... [7463/I 3 V I saw you....IunclIIInIc nII I-UN.“ (I'Uxxlllg IIIL‘ III'IIIgL‘ I“ L'l' IIIc lllIIIUI'\\;I_\ ;II IIIc IInIInIII nl' IIaIII SI. Ynu \\ L‘I'c \\ IIII a It“ Inalm. “caring ;I cI‘caIII parkcr. dark hair ;IIId \ \C\'\I \\'c caughl cacII nIIIcrx c} c. I \\;I\ Inc girl

\\ IIII crcaIII IIaI ;I warl. dark hair ;IIId C) ex. I \\nnld IIlw In Iakc )nu [III ;I drink. [7463/l 3 V I saw your nIcc ;I\\ In [IIIIx nII II'I.|4III \iIIt‘IlIIIIL‘\. lli_\ heart \\a\ ;I lIIIIIcr. Inc \IIlll. I'cd/ IIInIId IIIIIIIII. )nu‘.’ L'lIIL‘ \\IIIIc 'I‘. nIcc IIaIr II} IIIc \\;I_\. \\c max haw llII\\L‘tI \alcnlinm IIIII \\IIaI ;IIInIII c;I\IcI“.".".‘ IIIL‘I'L‘\ a crane cg; III II lnr Inn? \ [I [7462/I4

116 THE LIST.“ InI‘l 'n‘ My

V I saw you \\‘hm- .m- _\nII ' Inn \\t'IC cu'r} \\IIL'II' \\IIII _\nIII III-ncII II'Icnd and IIIL' ;III \\lIII IIIL' (HI) I'cd IIan. (’nnIc hark and IcI Inc Inakc Inn \IIIIIc' 7463 ”l 5 V I saw you .II [IlL' RU} IxMIIIP L‘Ullt'k‘l'l Ill (II.I\:_'[I\\, IIL'I'I'IIIIII'I'. \\I' IaIIa'd .II IIIc IIaI. )nn had an IIIIngIch IIInIa'II arm. I IIt'\L'I gnl a ['IIanu' In \Ign III [7463/I6 V I saw you lll IIlL' pnln Ihc I;le [\\n \[lllII;l_\\. YnII yum-n I \Illl'l. Inc IaII [IIIII_\I;III, I|n\\ aIInIII II\'\I Illllt' \Ic ;IL‘IlIIIII} Ialk In cacII UIIICI ,’ le _\nIII' mm In (III \IIIIII‘lIlIllg.... I 7402” H V I saw you Inan nI IIIL' .\I;II'c|I SaIIII'da}. IIIII'gIInd} IIaI. I'chInk bag" I \\;I\ IIIc nnc \IaI'nIg lll any a\ In” InnkL‘II I'IIIIIIII. SIIIgIL‘. \II‘aIgIII.IIIIL'I‘I'xlcd .’ |)I'np IIIIL‘. [7463/IK V I saw you 5I|I chI. 7.|5;IIII ;\}I‘ In ( Ilaxggn“ IIaIII. Ynn gnI nn aI 'I'I'nnn ;IIId \aI IICI'II\\ II‘nIII Inc. Ii\II‘cIIIc|} Il;lll[I\UlllL‘ III _\nIII' cap and III-Igv cnaI. Il Inn'rc a 'IIapp} lclla' Inn gcl III [IIIIcII gnl‘gcnux. I 7403/“) V I saw you I\I l-‘ch. (‘nI‘IIIIIIIaII [IawIIIcnI c IznglIxII. _\nu IIaIIc III IIInun III'L‘\\. .'\\I\cd IIIC [U [IIIIICC. I (IIII IIIadI) I. Then )nII Icl'I IIIc l‘InnI' & \aid )nu'd \L'c Inc again. I)IdII'I \cc Inn alIcr IIIaI :-I [7462/20 V I saw you dadd} I'nnl. \II‘IIIIIII; )nnI' \lllII nn 'I'I'a\|I pndnnn. .\Ian I likc II \\II;II'\ _\nIII‘ nanIc. III IIIc IIInI'nIng I'II IIIaIw Inn \\;Illlc\. I’.S. ('an I paInI II'.’ I 7462/2I V I saw you ;II Salxa (‘clnca ISIII Jan. .\Ic. IIInIId cIIIIdIIIIIIdcr ncaI' IIIc \Iagc. Ynn. ;nrgcnux gII'I III I'cd \IIUC\ \\IIn \IIIIICII ;II IIIL'. [7402/22 V I saw you IIanIIInn Sal lll/IlZ/III. I danccd lnI‘ _\Il[l. Inn and _\nII \\CI'L‘ \mng \nIIIcIInd}. (IL'I III [IIIICII II' III \\IIcn _\nII \IIIII up. I'll dance lnI' )nu again. [7463/33 V I saw you llcaIlII-r ;II Ihc (’IIIp III IIIc Iain. [M cl) acucnl. I lde )nIII IInnd. lllC nn ring: and \IIL‘IIL' \IIIIL‘\. [7402/24 V I saw you gingcr I)a\c. In} \C\} IInIII‘Icnd III IiIackl'I‘IaI'x. 'I'IIL'x I‘L'II IXIII InnkIng \m} dI'InkIng \\'cIIIcn\IcIIancr. Sn. II'x ;Il'IcI‘ Sal. did _\nII L‘IIIU) IIIc (‘II;IIII]I;I3_'III".’ WC \IIIIllIII dcl gcl ;IIIIIIIIL‘I' dII'I} \wckcnd \nnnII I’I‘Incc“ I'I \\. [7462/25 V I saw you \anang In} My IIIIIIIN. 'I'IIL‘II )nll \IUPPCII. I.In_\ d (Il'II\\lll;Ill \lll;l\IlL‘\I ;III In or _\nIIr \\cc [In\. \\IIn II\C\ III a Ilnllu‘ IIkc IIIIV' II/4II3/I5II VI saw you ;II IIIIdI III II III IIlL' .-\I1 SL'IInnI. Ynu had ;I pnnwx I- \IlIlI nII ;IIId _\Ulll‘ I'I'Icnd .IUIillll} S \\a\ \CI} dmnk. Ynu arc [InIII purc I'IIIL‘Q I.n\c \IIIIIL‘IIIIIIx. [7403/37 VI saw you girl \\ IIII IIIuc jcanx and gnrgcnm [Iluc Icanx IIunI III 'I'rnn liar nn \'aIcnIInc\ IIIgIII - dnn'I he aInIIc nc\I _\car - call gll} III black \llIl plcaxc. [7462/28 V I saw you IaIdng llIIIL‘\ IIIIIIIcad \IIIma) - chd} hear - nn _\nuI' hag. IIan can I Inakc II chd} IIaI‘c nn Ill) hackl’ [7462/29

lI'nIII nl Inc lnI'

V I saw you \IIIII) [Innh

\nn III }nIII ICJIIIK'I IInnchx Inc III In} IL'JIIII'I [\Illlx ["462 III VI saw you Kanc nIII “uh Ihc IIn_\ IIIK'IM‘} Inn IIaI I" 46_ ~I V I saw you IIInII (IIL‘II. III Inc lll;lllIlllC\' 'I‘aII. IIandxnnIc. \\Iccl ;IIId \Ill‘IIHIIk'JIL'II. _\nn knnn \\IIn _\nII .nc. I'II \l\lI Inn ;II IIIL' \C;I\IIIC. .. I 7463/ I:

V I saw you \\IICII _\nII Im-[l In \\nI'k III (I'IICIII') '\ IIaI, Inn Iznrnlnv I'.II:_'IC\I;I\ Innkallkc

\Ic I.aInIn I.(I\k'I. \\\. [746)?“

V I saw you :1“) lInnI 'I'Inwllnu II III 54 III‘InII I;le Sunday I \\lxIl Inn PI.I}CII nn III} IcaIn \\nuld }nI1 IIIa' In 331 In Inn“ InnI‘ Inalc adIIIn'cI" SIII'III‘Ixc lllL" [7463/34

V I saw you I4.I)_‘,[I.I 'I‘IIIdcrlIn\ IaIIcr IIIaII awragc \\wvl IingIIxII l'IhL‘. \\III'I'c can \I c IIIch \II I can prnpnxc ‘I'IIIdI‘I‘IInx [7462/35

V I saw you III I‘npp II'_\ “If; In \Ical a (I) callcd .\Iad (‘nqu I Inld IIIc pnIIu' ;IIInIII Inn ;IIId IIIc} IIIIIIk )nII'I'c gnnd InnkIng [IIIII [7403/30

V I saw you IcanI 'I'I'nn. nn _\nIn‘ lIa||\ and \IIIIIIII; III'IgIII III I'CIIL‘aI'xaIx'II (Innd IIICIx In all _\nu \IIIIIIIIg \nulx Inxc Ill} \\. [7463/37

V I saw you IIInIIdc III black IcaIIIcI' L'UIII \\ IIII Illl' cnllar & III'IgIII [IIInch IIInIIw - )nII'I‘c \IunnIng, \Vc \llllIL‘II lnI' a IIInIIIcnI IIIchIIcr aI IIIc 'I‘I'nn IiaI‘ nII \‘aIcnIInc'x IIIgIII (all IIIC I‘IIICIx \llIl. [7403/38

V I saw you In IIIaL'k (InII IIaInIg Illll did [IIL‘ BMW \\III" Ynu'rc \[lL'Il ;I IIn} ram; In\ C )a \. [7462/30

V I saw you plhIIlllg ;IIId pulling: II nn IIIc 6III \\IIIl )nIII' culc IIIIIc IIIIIIpcI‘. SnI‘I'} I dIdn'I dancc Inn dIdn'I axk. [7462/40 V I saw you t‘\L‘L‘lIII\L' pI‘nlINflnnal IIInIIdc l'I'nIII KIIII}I'L'. YnIII‘ IIC“ IIII} Il'lL‘llII dncx IInI llllpl’C\\ Inc. cwn aI ('nI'InIIIIanx. IcI Inc Illl’ll II nn - L‘IIII IIII' ;Ixxixlilllu‘. I./-I()2/-II

V I saw you hair Iikc SIInI'chIL'II I\\;II. IIcaIIlIc \lllIIC IIkc \IIlllL' .»\dnnI\ [Icing \IIackcd (III II) ;I IIIIIIL‘. L‘)L'IL‘\\ I'IIIpIIIII (II\II\\;I\IIL'I' IIn_\. [7462/42

V I saw you \IInggIIIg III IIIc 'I‘Indcrhnx \\‘III ;II'[‘ )nu \\ llIl IIInI‘.’ Ynu hau- Inn; dark hair and a \\aIcII \\ IIII ;I black map. I Inxc _\nu7 XX. [7462/43

V I saw you Ik‘ul‘dcd Ind). I dig: )nIII‘ IIIkIIIg IInnIx cnnIc and climb ill} IiwI'I-xl. [7462/44

V I saw you K-sIaI‘. ;II Ihc ('('.'\. dancIn IIIadI} In J[l\[lll I - _\nII \adanIY IIapp} lel .\I()I"(). lnw lI‘nIII Inur I‘I‘aIII. I,I/II‘a/u \\. [7463/45

VI saw you IaII clcganl IIInIIdc \\llIl Spanixh picture \ccnc handbag III 'I'I'nn Bar. I‘I‘Ida} I4IIl. Inc \\ IIII [Ilack \llIl - cwhangcd \IIIIIL'\. I.cI Inc IX‘ Innr Valcnlinc llL‘\I Icar'.’ [7462/46

V I saw you (;Imli II.

S“ Inging )nur aw ;IIInIII \\IIII nnI a carc III IIIc \\and. IIapp} 2N - IcI'x IIII‘lll ;I I‘cIInxxxlIIp. Ii. \\IIIIII. [7403/47

V I saw you III IIIc Iircl I‘rI 7III I‘cII. _\nII cnuld kccp puppim III IIInxc L'Olllhuh. \Iln“ Inc )nur pnppiu \nnIcIInICI [7462/48

You must supply your full name

and address wit

h your advert.

Fill in the free postcards available from the following venues: The Fopp Bar, City Cafe, EH1, Filmhouse, Planet Out. Traverse (Edinburgh),

or Blackfriars, Brel, Ba

rFly, GFT, Borders Cafe.

Tinderbox, The Tron, The Arches (Glasgow).

You can reach us at adcopy@list.co.uk Please supply a postal address when using I+mail.

Fill in the form and fax 0131 557 8500

it to The List on

Fill in the form and post it to: The List

I Saw You, 14 High Street, Edinburgh EH1 1TE, or The List, I Saw You, CCA 350 Sauchiehall Street, Glasgow GZ 3J0

No payment is required as I saw you

lineage adverts are

a free service to

readers. Deadline for the next issue is

seven days prior to

publicaton date.

need

to scare?

“‘

www.5ixmthecity.co.uk

SPHII IIIIIINII IIII'S SEIIIIAIIII! mp 2|] face In

IIIE In new way In meal IIIlIer nrulessinnals -

IIIIIII 3 IIIIIIIIIB

IIIIIBS III IIIIE IIIflIIII