Li (Ian 1x \IIII‘J. IIIIIII‘ Ind.

I Sound Development Agency, Small Enclosed Area, Conestone .IIIIl Magdalene ('IIIIIIIIII;. \I\IIIII\I'II XIII-cl. (Hymnal, III 1"; xxx I)“: up”,

I II'I' II‘IIIIIL'IIII} \III'\‘-\.I\L‘ nI Inhll Ixxnllx I Scatter lxII.II(l\II.I. »12(II.I-;n| .IIIL‘. 1*" 143,1 \I‘III l.I//‘\ lellhlx

I The Counterfeit Clash \IIIIIIII ()Ilk'. (IIII\\\'IIIII III‘IL'I. (IInxxI-IInI IL'IIJLL' IIIII “)ch I(II.IIII_ 1-3] I51“ ‘II‘III IIK'C (‘I.IxII .IIIII IIIIIL'I Inn-Ix

I (IIIIIIIII‘gII

I Chapman, Parka, Latent Heat .IIIII Quijibo IIIL' \I'IIIIL‘. I" II ('.I|IIIII RI‘JII. <<fi “I”; \I‘III 2.; IL ;I I I‘\.II IIIIIIL' l‘III

I The Rich Hill, the Shine .IIIII AC Rid IIL'IIIII \\.III I IIIwaII} l IIInII. RI\\.IIII‘II. I‘l i“ “pm I Icc pr .IIIII IIII'.IIIIII::IIII xnnz'x IInIII \IILIIL'\\

\I\ I.I;':'.III\ II.IIIII IIlL' lx’nh IIIII \IIIIII'IIIx .IIIII IIIcII I'lll'\l\ nIII}

I Out of the Bedroom \\.I\I-IlI-} ILII. l \I \I.II.\'\ \IIL'L'I. PR“ IIIQII

‘IIIIII IIIIIIIIIL'III IIL'L' Scc “Ill 3" I Won Mississippi II.IIIIII-IIII.III x. \IIIIII} \III'I'I. i‘0 ‘351 .\ ~I<IIIII L; Suppnll \IIII In In- .IlIIII‘lllIL‘I‘II

Glasgnlv

I Popstars: The Rivals Tour SII‘I'. l'IIIIIIL'\IUH()llJ},lIN.‘llll-lll«1llllll ('.\\( II I II I IIIII' In [‘HHI III‘kI'! x.Ich I)nII'l |.III;,'II

I Anthrax Il.IIIImI.IIIII. III

(I.II|n\\ 3.1.Ilc. 5*: III“! " iIIIIIII. LI.‘ 50 (In-I Illx xIIIm \Il‘\\'\l up IInIII IIIC (I.Il.lj.‘\' III-\cl IIIIIII-chllnmlc Ilk‘ [‘\I\\L'I III IIIL' IIICIJI. L'\|\‘L'I.III_\ HILI. \\ I'II IIIIIIIIIC .Ipnl \klllllll IIII.IxII yI-IIIIIxcx Ilkc .\IIIIII.I\ I The Be Good Tanyas .III\I Erin McKeown SI .\Il\IIL'\\\ III IIIc SIIIIJII‘. SI .\II\IIL'\\\ Squch InII S.I|IIII.III\I'I I. MS

. a) 690

“III” \I‘III LI “I (.III.IIII.:I1.IIIIIIII:. InII.IIIn'AIIIIknl.III.-III.IIIIII.I.IIII.-II11kgx nI IIIL' I)I\Ic (‘III.I.x .III\I III.‘ \II\.' Il.:I1II IIIIn II'IILII \‘IIIII IIIL'II IchlI. \CICI‘IJII‘I} \I'llIIII \III‘I‘IIII I IIII \I. ka'nxhn IIII\\'\ III‘ Inlk. LI‘IIIIII} .III\I I‘lucx IIIIIIIL'II\\‘\ Inn. .IIIIIHIIL‘II III: chIIIIx nII Ich III'I‘III .III‘IIIII /)I\.'II'."I.'.I'IIII: .IIL' IInI \IIIIIL' .I\ III'IcIIIII:

I V Min .IllII Dirty Sanchez xIcIcII III'IIIIL'II} \\cxl I iIIII. I: I>1l\'I'I\IIIII.III;_'II \IIL'L'I. <~(I ‘III\ \IIIII L1 Ilkdl I.IIII\II.I\I\lk' Illxlxk'l\ j_'nI1c|I InI ImIIII'I. III.I}III;; “.qu IInIII IIIL'II \lL'l‘lII .III‘IIIII /I':I Ill/III \ I\ II' \Il’H III III"

I Lorna Brooks .IIILI Andi Neate \U'lI\II\ \II.III. IInII IIImIIc. IIIIIIL'.III‘. “I IIII“ ‘I QIIIIIII LN lun \nIIIxII \IIIfJCI xIIII;'\\IIII-Ix nI xnIIIc IL'I‘IIIL'

I The Black Madonnas, Har Mar Superstar .IIIII The Rogers Sisters IIJIII}. :IIII ( 'IIIII- \IIL‘L‘I. IIVII III)“ II‘I‘I‘I 8pm LII IIIIII'II .I\ 'IIIc IIIIIIII' nI InI‘ICII'InII' III III\' (.va nI ||.II \I.II SIIIII'IxIJI. IIII\ Imnlwx \IIIjJIIIj: II.III§_'|II} I-II-I'IIn pnp xnIlgx .IIIII xIIImIIIIg nII In \\I_-_'_I_'II' )nIII .IIIIplI' III-II} \III\. \M' IIL'L'Il IIInIc nI III.II III Inpk‘n'lnll Illk' Rn;ch SIxIch .lIL' pnxl punk-Ix IInIII \\ (~

I Panda, The Kytes .IIIII Kilo km; IIIIK \\.III \\.III IIIII. I‘LI \I \ IIIL'CIII SII‘ch. III 53“) N {IIIIIII L31

I Cage, The B Men .IIIII Fred IIII- I ;III \UIC (AIIC. 5” (III KIIIL' \IIL'CI. 5“; “fix 0pm L" l

I Overhaul \ch'II‘xch/l. III S.IIIIIIII'II.III SIICI'I. 1“; Wqu .\ ‘IIIIIII

I The Replicas 'I IIL' I‘L'II). (Ink- Plato-1.“) IIIIII. ‘IIIIII. L" (‘nchx hand I Son, Lassie Casserole .IIIII The Shires l‘lll} \IIIII} 'x. ("T \I.I\\\I‘II SUI-01.331 (5| I ‘IpIII L-I. llIL'IIIIIIlIf.‘ L'IIII} In pnxl pl}: L‘IIIII I..IxxIL' ('.IxchnII' \M' |lI\I “.lIlIL'LI In \I|.l\\ )nIII' .IIIL‘IIIIUII In IIIL' Immc. III;II‘x .III.

I Colditz 'I'L‘II.” ()\II.I. -l_‘ ()IIL'H I..lIlL‘. 571534. .\|IIII I..IlIllL'II nI IIIL' .IIIIIIIII III III'I IIIIHIIl/\ nII ('II'cpIII; III'III Rcynulx

musicjilm + books www fopp co uk

69

/.I13 iil’é I if éIé; i'=? III/2.1.193: III”

I'-.' .’-.“I.'I'.'I ICII'I “I IIIIHIIIIE '.

I I:IIII'.“I' ‘/!I.lI/-,II;-I : I M

II /;f.I’-.II‘I'.‘

JAZZ ON ASUMMER'S DAY I III I III". :I I

HERBERTS BIG BAND. LOU DONALDSON OUARTET :I’II'I

GO BETWEENS I IIII:I. 'IIII:'. I:..’-r7II'I.’. f"I III

I IIIIII:I|III~:II

MARLEHA SHAW. SIMON HODGE . I IIIIIIII mm :5. 'II'I'. I I I

LAURIE ANDERSON . IIIII I III: m I III. I'VII II'III II II.

WARP : PLAID BEANS CHRIS CLAR WARP OJ'S. FOUR TEl. BOOM BIP. MANITOBA MIJRCOF. IONY MORLEY. Y.O.E DJS : m \'I I:III 'IIII‘I'I I'Im

THE BAYS FEAT. TALVIN SIHGH I II/.|'I.|;I I \'II|'II'.II:I 'I'll'I : I I:

lez'IIIIIII/II’ ’/(..II’:.III-: ; I M I Ifflllllif:

III Afllilll‘l -

ROCKERS WI BIG YOUTH . III I III: THE VINES. YOU AM I. ROCKET SCIENCE I I=/.l:I:IlI'.’I /.I:II:: 'II".’. III. J-LIIIE. KID KOALA I mm; “mm: III‘I'. I'III

FOLK IMPLOSION . III;I.I:I'I.1 I'III

LAURIE ANDERSON :'III/.l~'.l'.'/.\' IlI'I’. I‘II: '

RECORDS : CHRIST FROGPOCKEI REVERBAPHON. JONI. OPERATOR I; :5; ,II' :'.'. 'I.

BIB YOUTH. LITTLE ROY : III III III I'.‘ I I IIIIY 'IIII'II I"I'/

PEVEN EVERETT. MISH MASH : I IIIIIIII l IIIII:I;I 'IlII‘I-i II?

I IIIIIIIIIIIMI

JAZZ ON A SUMMER'S DAY I I II I.:I:IIIII;I 'II'I’. I:<.'II.I'I.: I‘l: . HERBERF’S/BIG BAND. LOU DONALDSON OUARTET

I I IIIIIII I.3I'-l "I:

lTII‘IE BARBARA MORGENSTERN. MAPSTATION. EMPRESS

I II. 'IIII'I l.!II

BOBBY CONN. OUT HUD :Illl '\’I IIIII ‘/.(<III'I€ I‘I':

GRACE JONES. SLY 8. ROBBIE. MICHAEL ROSE I ITIIIIII I IIIIIIIIII III-I: I'IJIII‘I

SIIIIIIIIY '/'/.lI/:.l|I'i : l I\'l I III'IIII'I-ifi

I-:I I-.S:I-;III'I' THE PASTELS. BARBARA MORGENSTERN. MAPSTATION. FOUR TET. BUCK 65. MIANIJTOBA. IFUTURE PILOT AKA TONY MORLEY. E.Y.O.E DJS II: I :‘II: :II: II CST/III GRACE JONES. SLY & ROBBIE MICHAEL ROSE. OPTIMO OJS I:I.I:I:III'.'I l-.l!IIS; 7.3III'I-Z I"/.’<.!III MARLEHA SHAW. NICK PEACOCK I m I.‘I III I'.’ I I III Izl'I'. Ii? BOBBY CONN. OUTIIUD . IIIIIII'IIIII';I:I'I.15'I: WARP I PLAID. BEANS. CHRIS CLARK . IIIIIIIII III [III 'IIII'II I'III I IIIIIIIIIIIHI ROCKERS WI BIG YOUTH . I II I:I:IIIII;I III: II. FOLK IMPLOSION :'lll| I'I I:III '/I'I'. I-III BIG YOUTH. LITTLE ROY I I IIIIIIII IIIIIIIlf; 7.3III'I1 III. lMANluvA ZERO 7 DJ SET. J-LIVE. KID KOALA JOSEPH MALIK. OSCAR III I I: 'I I 'I'. "I7 FULL LISTINGS SEE TRIPTYCII BROCHURE OR VISIT TRIPIYCHOSCOM I.rIIIIIIIIIII ‘IICU I S.-.'IIIII.‘I III'JIII I:-; [:5 ISL-ill: '13“. I.';I'.YII GI IIIE1:11;:I-I:.i?II:ZI'-S SI lili'i'Itlf. H I I'I’:1I?. ‘IIIII‘II’I'I‘ I:€ILI‘1|?ZT.?II:“IIMill!

SJ’I

II T .: [711’ 21..\'\

THE LIST 45