Raynnnd .\1ag1)nna1d and (icurgx lluii ll'Hlll. nn xaxiiphnncx and f_'llll.il l‘L'xpL‘tlH C1},

I Deke McGee Quartet 'lcmpu 1:1di-rx1ic Silt'k‘l.1ill Sain'hicliall Slim-i. i illplll. 1'ri‘c. Sm" Sal I

I Dean Park 1(1)};i1('iiiiu'il Hall. I Saucliii-liall Slit-cl. ‘5‘ Milli), ' illplll {Hi £11“ Sculland'x l;i\Ulll'llC cumin-i ri-iiii‘nx \iiili liix hand and iiiuic hiix l.lllj._'lllf._' ll'1lllllllt‘ xnundnl (hr 111}: Handx. '1 hc (‘iiininiiiiicnix \liiiimn and \iiiaiia

Edinburgh

I The Goat Stew World Jazz Party 11i'ni'_\ 'x Jal/ (‘i-llai. \ \lniiixiin Sli'i‘cl. 411‘ 531111 \liiliiiglil. £5_\\iii1i1 iiiiiix. alrn hcal and laiin llamui'cd i.i// liiiiii ‘luh; Shippc} 'x nu“ xi\ Plt't't' hand I Wayne Shorter l'xlici- 11a11. 1.1lllllall RHadQIH 1155 Spin {1: {15.511 Inlci'naliiiiial ial/ xa\ xiipci xlai' \\’.i‘\iic Sliiii‘icr ix inincd h} 1)aiiilii l’i'i'cL John l’aliluu'i and lliian llladc 11H \iilllk' lll\pll‘L'(1lllll\l( making. .\lixx .ii )uiii pci‘il Su' pi’cx It“.

I The Border Big Band .\l.uw'x l.C|\Ul-t'(it'llllt'.(i1'11\t' Sli‘ccl. 335 3141. Spin. LN. 111 [new lug hand pci'lnini icndiliiinx n1 ('niini llaxic and 0111C! winging: claxxicx liii' 1|\1Clllll;_' and dancing. lair lurihcr inlni'iiialiiin \ixii

\\ \\\\.1l(lp\k‘1)1L'1l-\\\111g£1ll1K

I Laura MacDonald Quartet 11t'iii'}'x Jal/ ('cllai'. H \liii‘iixnn Sirch .1117 531K). H.31lpin. U». (‘niilciiipoi‘ai'} ia/I li'oni ihix i‘ixing Suiliixh xa\iiphunc xiai'. “hier i'cgulai' quai'lcl alxii lcalui'i'x (‘liick 1.}a11 on piano.

Glasgow

I Niki King Trio '1‘i'iin 'l'licali'c. ()3 'l'i'iingaic. 5.53 43117. Spin. U) iLIli. (‘nnicnipiii'ai'§ \Ulll and nu _|a// \ith 1101” Purim Jal/ :\\\ai'd-\\inning_' xiiigci‘. Niki King. accoinpaniul h} .\l;ll'L‘ll\ I-ni'd liii' a laid-back \t'\ll.

Edinburgh

I Laura MacDonald Quartet lli'iii‘}'xJa//(‘c|1ai'. .\' \liii'i’ixiin Slim-l. 467 53111). Nillpiii. U). Scc Sal N

I Bill Kyle’s Usual Suspects 11uinan llc-lii. 2 \' \chl ('rnxxcaiixmxa}. (ll): 88011. 1)piii. l'i‘cc. Soc Sun 3.

Monday 10

Glasgow I 4 Jazz (iaun'x .\li1|. 3 (ia\in‘x Mill Road. .\li|ng_'a\ic. 1151) 23.5.5. Spin. lii‘cc. SL‘L‘ Mon 5.

Tuesday 1 1

Edinburgh

I Jazz Voices lluinan Bc-ln. 2 x \VL‘xl ('riixxciilixcxui}, or»: 8861). ‘)pm_ Free. .-\ night iil' qualii} \ocal iaH it'llllll‘lllg a xclcciion ol' lidinhui‘gh'x lop \ocalixlx and inuxicianx.

Wednesday 12

Edinburgh

Ollijay lyer l1cni'}'x Ja/I (’cllar. .\‘ Morrixun Sircci. 407' 521111. .\'.S1lpin. L'" L‘.\. 1i\ciiing NC“ York pianixl “lliixc original minpiixiiiunx haw caplui'cd ilic alicnliun ul 1'8 ia/l criucx. ()nc in much.

I Fleamarket Funk ('ahai‘cl \‘ullaii'c. 36 38 Blair Slrccl. 321) (1170. 1 1pm Finn, 1"rcc. 'l‘ighi local iillllil plining lllL‘ll‘ min kind iil' hig-hand limit in ihix l'L‘\lt1L‘llL‘_\,

Thursday 1 3

Edinburgh

OVijay lyer llcnr} 'x Ja/l (char. 5 .\liirri.xnn Sircci. 411’ 53111). 8.31lpin, 1;" £8. Scc \Vcd 12.

I Live Music lluinan BC-ln. 2 8 \chl (‘roxxcauxcuay (ll): N801) 9pm. lircc. Scc Thu (w.

I Out of the Bedroom “kiwi-IQ Bar. 1 SI .\1;ll‘)'\ Slrccl. 55‘ 111.511.

9pm inidnighi. li’i'cc. Sec Thu 2".

Folk & wond-

Events are listed by date, then city. Submit listings at least ten days before publication to Ruth Hedges at ruth@list.co.uk, by post or by tax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Ruth Hedges and Norman Chalmers.

Thursday 27

Glasgow

I Double Helix 111v \lt’llt'x \i:\li- Slick-1‘ 1l1)1ll ii_‘_‘ iiiiiii xpm LIiiifix. \ iiiaini iniii ml lli‘iiain 1i} .l11ll‘xli155 (Ulllt'lllPUldl) lnlk |.i// luxiun millimin \iii'ilici'n 1.i§_'1ilx l\1llt' 111\l1lllf_‘11\11l‘1‘lllll iiiiiiid .\1l\1.lll .\iidcixiiii\ t‘iiiiu'i‘lina and .‘\lllllL'\\llllk'1lkiiltli\11111111‘1‘11C.“1111 liddlu (‘hiix Siuul. and pcigiixxinn. guiiai and haxx '1iiu \.\11 ix low and Phil llani‘inli «in diuiiix and xa\. \\ illi Kc\iii \lil\'Kk'll/lt'1lll guiiai and 1'11ui1\' xlai lli'ian 1'iiincgan on lliilcx and \kllhlli'x

I Ben Sands 1.l\L' al ihi- Siai. Si .'\11111'k'\\ 'x iii 111C Sqiiaii'. 1‘11 Saliiiiaiki'i. Si .\iiili‘c\\ 'x Slim-l. 5~11~1i1131l 3pm Hi it-li. Saiidx ix a iiiciiihci (ll \iiillici'n li'cl.iiid\ llliixl laiiiiiux lulk laiiiil}. laiiicd liii' llicli' caiiipaigiix liii' xiit‘ial luxlit'i‘ ax niut'h ax lhcii' lllll\l(.

Edinburgh

I Out of the Bedroom “incl-IQ 11;”le .\lai'_\‘x Slim-1.5.5" 111511,

‘lpin iiiidiiighi l‘i'cc. ()pL'll-llllL‘ xcxxion. I Bilonga 1’i'i\ c ('nungil. llanmcr Sim-i. 325 mm. iiipm 3am. U. \Vcckl} uluh lcaliiiiiig \Ulllt' iil ilic hex! in .'\li‘icani .-\i'a|\ic. lli‘a/ilian. ('ai'ihhcaii. Ruggac and Ragga xiiuiidx.

Friday 28

Glasgow

I Aye, That’ll Be Right launc‘x Bar. King; Slim-l. 5.52 “133. Spin, 1L1). Nu“ li'adiiiunal Illll\lL' hai‘ Pl'k'\L‘lll\ a \icckcnd 1"i'xli\;i1 01 Song npcning \Hlll .-\daiii .\lc.\‘aug_'hiun aka ihc Simihxidc S;i}i‘l‘ \\111111l1ll\\;11 [3111111\'\;11111\11|l:_' and inii'iiduu‘x .-\i'ihui Julinxinnc. (iiii'diin .\1c(‘u11iich and UlllL‘l'\. ()pcning iil

Xi (II/(Illiln lilli'i'. SL‘C 5:11 1.

Edinburgh

I Traditional Tales and Ballads 111C (iuid (‘i'ack (‘luh \Vaxcrli‘} liar, SI .\l;il'_\'\ Sll‘L‘L‘l. .557 111.511.73111Hn. £3.51), .‘\liiiii1i1_\ xiiii'}iclliiig_' cluh \\ll1lllll\ iniinlh'x gin-xi. .'\'\l'\llll'L'-\J1K' Rac.

Glasgow

I Come Gie’s a Sang launc‘x liar. King Slim-1.5.53 7123. 11am 12.30pm. £2. (ioi‘dcanna McCullough. (’hi‘ix .\lilcx. :\i1ccn (air and Maurccn Jclkx arc llll'L'L‘tl1\llllCll\L' \mnicn xiiigcrx “1111 a L‘1lllt‘L‘11\C li'caxui'c L‘liCxl 01' traditional xiing. ’uri or .81 iii/(milk um:

I Ballad Singing Competition l.aui'ic‘x Bar. King Slim-i. 552 "13.x 2pm. Sculland'x \‘uicu in\ 1qu xingci‘x In xclccl and pci'loi'ni a ‘inucklc xang' 01 ihcii' chim‘c. Ixi pi'i/c £511. Scc pang-1. I’ll/14'! .‘(l’lltlll(l'\ liili i’.

I Chorus and Shanty Singing Session 1.;iiii'ic‘x llai'. King: Slit-cl. 5.52 "123. 4 .5pni. 1‘i‘cc. Scc pancl. I’uri u] Si‘Ul/illli/K \iili'r'.

I East Meets West 1.;llll‘lC\ Bar. King Sii‘cci. .553 "133. Spin. l'i'cu .v\i1ccn (‘ai'it Scc puncl. I’iiI'! u! .8i villain/K 11m c; I Ceilidh Dance R1\L'1'\ltlL‘('1lll‘. l-‘m Sii'cci. 248 31-14. Spin. {(1. law niiixic l'i'iiin Rcri‘c 'li'i'i‘c.

Edinburgh

I The Bhojpuri Boys ('hui'ch llill ’l‘lik‘illl'C. Klill'lllllgfldc RUiltl. 3:1) 454‘). 8 111..‘~1)pni. iL‘Ji. Rccciii \\lllllL‘l\ nl lhc lnlcrnaiiunal 1‘ullx Dance 1"L'xli\a1

iiicda1 iii \paiii 31111:. lliix 1.‘ i‘ictc l‘aiid 1111111\l.111111111\1‘1\'\\'111.1l11511‘111‘1 lllll\1t. \1‘1‘.:._'\iill\1\1‘ill\c iiixi‘iicdhx liidiaii. \liitan .iiid Ilicii 1‘\\1111.1\1111H11\ llcic lui .1\\\'\'1\.1t'11\11111j_' \\111‘1'1\.111\1 giniipx lll l‘illlll‘lllgll.1111\l\1llt'll iiiaiui t'1'11tt'11 (ligaiiixcd 1‘} ihclliiidii\1aiidii .iiid(‘iiliui.i1('ciilic. iii pailiii'ixhq‘ liiiidcd innit-ti lici‘m'cii 1i1llll‘lllf_‘1} ('niiiitil. 111C \nllixli \ilx (‘uiiiiiil and ilic \laiiiiliaii j.‘H\Cllllll\'lll lii'kclx lli'lll Hana Ilaxc. (iiaxxiiiaila'l. I.“ “D

I Ceilidh Dance lx'iwixidc ('1ul\. 11i\ \lii'cl. 3-“ 11-1-1 \l‘lll Ui 11w 1\ill\1\ \Ct' 111 :-\

Glasgow

I Chorus and Shanty Singing Cup l..11111k"\li.11.K111:: .\11L'k'1. 55: “13‘ :l‘lll 1 icc .liidgud 1\_\ Hit. audivnu'. xii hung: )uiii palx Si'i' \liixn pim icu in! u! \ lu'I..-iiif\ \4’111

I I Came from the Unknown to Sing Raiiixiinin '1 11L‘.111C. 111::l.illl\ll\‘i'l. i5: Milli) .llim ‘\ .\l\|1] {A iUii |\\ll t'11.lll\'\'\lilllk‘.ll lhc pii'iiiici ul a \'1'11.11‘1l1.1111‘11l‘t'l\\k'\'11 l).11\‘\1llll.ill .\_\ii.iii I‘llt'1(ill.l//1 11uxxcin and t'illllllilw'l liiiiiiii} l-mxlci (Limiclla \iixa'x 11C“ pindin‘liiin t'\|‘11|1t‘\ \\1l.il il lllc.lll\1\‘1‘L‘ an ax}1uiii xu‘kci

I Mouth Music liniigid'luli. H \t'“ Slit-cl. 55.\ "(11 1-1. .\piii iiiidiiighl. L5 113.5111 '1 11C j;iuiiiidhit‘akiiig_‘ cnxciiililc icluin .IllCl a lung .ilixcnu- \Hlll .in all agnuxlit~ xcl llUlll lmlh hand and \‘Ulldl‘ifl'illl‘l .\1.ii'iiii l'uic}.

Edinburgh

I Ben Sands \\i-c lull (‘Iulx RHin ()ak. Iiilii'iiiai'} Slim-l. 55" 30V» .\ illlllll, 13. Su‘ 11m 2‘.

Wednesday 5

Glasgow

I Ceilidh Dance Class Si Milli-xi ‘\ in ilii' Sqiiai‘c. iill Salliiiai'kul. SI

:\lldiC\\ 'x Sll‘u‘l. 5-15 011311 5 111 ‘l illllll] {3.511. '1'i'it‘ia \laiihcux lcadx a null} 11.111L‘L‘\t'\\l1lll. No honking ncgcxxai).

Edinburgh

I Albert Lee and Hogan’s Heroes ()uccn'x 11a11. (‘lci‘k Sli‘ccl. Mix 2111‘). Spin. £111 [13 1% L'I1h, (‘niinii‘_\ nick 1min guitar Icgi'nd .'\113L‘l'l luc‘x lllll\1L'ill pai'iiicrx haw includud 1'.l’l\' (‘lapliiiL l'.|lllll_\11lll llai‘i'ix and liill

“5 man llL'lC 11c ix \\l111(iL‘l'l'_\ Hogan. I Pete Morton ladiiihiii'gli lulk (‘luh (‘aliai'cl llai'. lllL' l’lcaxanu'. 05” I ‘1‘). Spin. {61:51 (‘uwi'ing 111C1‘1'0;111\‘1llll\'1l nl ciinlcinpni'ai'} lullx giiii;ii'-p1;i_\iii;_'. \liii'iiin ix a lillL' \lllfJL‘l'.

Paisley

I Michael Marra 1);ll\1L‘) :\l'l\ (i‘llll't‘. Nu“ Sii‘cci. Sh" 111111. ".31lpin, {5 114.5111. 1)n piano and guitar. llu' hi‘illiaiil. lunn} xiingxiiiilli li‘iiiii 1)undcc.

Thursday 6

Glasgow

I 14 Gallant Men 1,1\L‘ .ii llic Siar. Si .'\ll(11'C\\.\ in lhc Squaw. «ill Saliiiiai'lxcl. Si .\llkll\'\\ 'x Sii'ci'l. 5~l.\ 011311. Spin. Li» I‘d-ll. 1.;lll.lllx\1lll'L‘ Siiiigui'ilci‘x (ii'iiup pci'liii‘iii ihc xiiii} iil 111C \ilk‘lUl‘ld (‘l'1\\\L‘\ 111.11 \\ L'I‘C a\\ai'dcd in 14 INCH li‘iini 1.;iiiai'kxhiic.

Edinburgh

0 Richard Thompson and Kim Richey ()uccn'x 11a11.(’1ci'1\ Sii‘ccl. 005 2111‘). _.511[llll. £15. Sl}1l\11:_'1111.'ll'1\1. highl} original xiingxxi‘ilci‘ and luundcr incinhcr iii xcniinal (i1lx langlixh 1011\- i'uck iiinmalnix l'aii‘pui'i (’iimcnliun. lllUlllMHl i'ciui'nx in Ilic Quccn'x Hall “1111 inaici‘ial li'iiiii hix nu“ album [In ()/(I Ki! Iii/u. Suppni'i ll'1llll(il';lllllll) nninincc and munir} i'wkci' Kiin RlL‘llC). I Out of the Bedroom \\.l\L'1'1L"\ Bar. 81 .\l;ii'}'x Slim-1.5.5- 111511.

‘lpin iiiidnighl, l'i‘cc. Scc 1111i 3"

HI I

8'. T‘dS Music

Richard Thompson .- v

Ensemble Mystical l '~ 2

) ..rir\,' ° " r'l‘ y"! u '.v r 1y ,i. 'i' l I; \. l ' 1. (l ', i‘ " iii l .1‘. i...) I.. .I '} Ii1\)l,.- ( ' II' I . . I I

I Bilonga l’iiw1'niiiit‘il. 11anim'i Slim-1.335 3X03, lllpiii ‘aiii U Sci- '11iu3"

Glasgow

0 The Be Good Tanyas Si .\ndiu\\ 'x in 111C Sqiiaii'. «ill Salliiiaila'i. Si :\iidi'cu ‘x Sliccl. 5151111211. Spin £11,511. 1'ia/c_\ l'iiid. 'li'ixh Khan. and Saiiiaiilha l’ail ai‘i' 111L' _\uun;_' \nilli .-\iiici‘ican a11 \xnincn 1111i \\llll a iuxi i’clcaxi-d xci'und alhiiin iilicii lii'xl \i.ax .i (1111llllliilt'lilxi‘\iit'il111dllllilll) and apuiixiic illkl‘lllllk‘} «in liaiiin inandnlinx. ukclclc and nddhall \11111fJL'11111111fJ\ in xiingx ilial .ll'L‘ icu'iill} ininicd hiil appealing rough hcun

I Lorna Brooks and Andi Neate '1'i‘nii 'llii'ali'c. (ii '1 IiiilfJaIL'. 553 4311.. 0.10pm £5. 1)iiiihlc hill iii lciiiali‘ Suiilixh \llljJCl' xnngui‘iicix lilcndinfg |a// and .lt‘thllt' liilk

Edinburgh

I Salsa Celtica ()iiccii'x llall. (lurk Sirch («m 2111‘). b illplll L12 IL'IUi Scc pliW 1C“

Edinburgh

I Balkan Song and Dance Workshop ('nlunigillc (‘cniiu 2 \L‘\\1‘;illlc ‘l-L'l'l'ilL'C. ‘14“ "411-1.

111.31lain 4.511111“. Lilnz 1)cxxix1a\a Slclanma and Hank l)imlinj_' 1cad lhix \uii‘kxhup in (1115C haiiiiiin} \1lllj_'\ li'iiiii Bulgaria. \lat’cili'llla.illi1lllgii\1.i\l;i

- . 'THE LIST 49

T *q a i