{if 1"»:

Thursday 6 .

Glasgow

Jongleurs Comedy Club .ltllllet‘lll'S. l‘(i(' Itiiiltliiig. lx’t'iilimx .Sll't‘t‘l. llXi‘l) “Sq (l—ill—fl q. illlilll, UM l’liil liiitlt'i iiitiotliit‘m loiiiit'i p.ii';iiiit'tlit' l4i'i.iii lllj_‘_‘._‘lll\. .\l;ii't) \\'i|\oii ;iiitl .\ll\\l\‘ f2ldlll Slmc (il'll‘l‘t‘ll.

Giggles \lcit'tii'} lotiiigt'. H2 Halli latic. 21S Va", “pm. [5 (H i. lx’liiiicxtoiit' \‘H\\j_‘ll'l 'l'iiia (‘ piox ltlk‘\ tlic i'ootiii' Iooiiii‘ ltitiglix. \\llll \tippoi't ti'oiii Livonit~ iii.i\tt'i .\l;lll\ l4i’.itt‘lipiu‘c ;iiitl \‘Ullll‘k‘lk‘ .\l;iii \iitlci‘xoii

The Stand 'l'lic Simil. Ht \\'ootll;iiitl\ lx’outl. “Sail (illll N55. ‘lpin [5 lL-ll. (i.l_‘_‘ f2ll;ll;lllltll' .loliii l‘lllll topx lllk' l‘lll. ;il\l} \uppoi'tctl It} l)c\ .\lt‘|.t‘.iii. .\l;iitiii l'tiili} .llltl lioxt l'i';iiil\tt' Ho) lk'.

Edinburgh

The Stand 'llic St.iiitl. 5 York l’ltlk'k'. 55S "2"2.‘lpiii.[Sit-1i.'l'liclmllixlit' |x’.i_\iiioiitl \lL‘JlllS llk'dtlllllk'S. \\llll \t-ll I‘IHL‘lJllllt‘tl i.itl;_'c .Liiiit'x l‘k‘llelM‘ll. \ltiiiiii‘ic dlltl lltl\l lli'tit‘c l)c\ llll.

Big Word Performance Poetry 'l'lic 'l'i'oii. ‘l lllllllL'l' Stitmi‘c. llllel Sti'ct‘t. 22o (Nil. ‘) Ilpiii. Li i£2i. l‘.l\l ;iiitl llll'ltllh \t‘i'lxil iiic.iiitlt'i‘iii§_' li'oiii l t‘it'cxtci'x Rob ( icc. \\ itli Hoxtoii poct .llltl .\iiit'i'it‘.iii Sl.iiii t'i‘mtoi \lit‘liacl Hio\\n. \l_\ llllllltll'ISI .lctl l’it‘kxlc} .iiitl .\iitl_\ ll .\iiit.i (io\.iii .llltl .lt‘iii Rollx coiiipci't‘.

Snatch Club llic liquitl Room. ‘lt' \’ictoi’i;i Sticct. 225 250i lllpiii Rim. [3.5M W250i. Soc lllll 2“.

Stirling

Jane Mackay and Sandra Johnston 'l‘olliootli lliuill'c. .l.ill \\)iitl. (H "No 2‘4tltltl. Spin Ui til i, 'l'opiuil hilt-x l‘JSk'tl oii t}pit‘.il iii.i|c\ li'oiii llk'dtlllllk‘l .ltlllt' .\l.it‘l\.i}.

0 Rob Newman \ltlL‘Rnl‘t'l’l. l’iiiwrxit} ol Stirling. “I "So .lohooo. Spin. [Ill iL'Si. Su- l‘l'l 2S.

Tina C flies in the face of controversy at Giggles, Glasgow, Thu 6 Mar

Glasgow

Spin on This (il.i\f;o\\ l'lllll 'l litailtc. l2 Row Stit'ct. i‘2 Sl2.\ lpiii. l'lk‘k‘. l‘lll llx'lxk'lk'll SUV ll! 25.

Jongleurs Comedy Club .Ioiiglctih. l'( i(' Htitltliiig. chlit'“ Slit‘cl. “hall “SE “all”. illpiii. Ll2. St't‘ 'l'liii (i,

OThe Stand tiit- 3|.th m \\tltltll.lll\l\ lx’oml. “hall (illll (i055. “pm. ‘4" itli). l'ollo\\ in: lll\ t|i\.ippoiiitii:§: :lllll l\'\l1\.ll k'lll‘ll llli/ (;l’t/ ( Ilt'illt 4/ li/tmr. .\\l.llll Bloom i‘t'ttii'iix to tlt'l} l.l\\\ ol litiiii.iii cling) .llltl Ii) \tt'i'ital oltxt'i\.ilioii\. l.ot'.il llk'ltlL‘S Ra} iiioiitl .\lc.iiii\. loliii \lt'liiitlc. .\l.ii|oiic .llltl \‘Ullll‘k‘lk‘ Linc .\l;it'k.i} \l.llltl up Ill \tippoit. Scc pm lt'\\.

Friday Night Comedy l)iiiitig_'lt‘iiii.iii. (iS lliiiiilmi'toii Roml. lltiiitot'lici. HI KS" SW2 illl ‘l. illiiiii. licc. .\iiiic .|.i\ _‘.2L'l\ tlic l.iii;_'li\ iii .it llll\ “ct-kl} coiiit-tl} t‘ltili.

Edinburgh

OThe Stand iiit- Slalltl. 5 mt l’l.it‘t'. SSS “2"2 ‘tpiii, L“ ittii. ()ltl \t‘liool ('.iii.itli.iii mport lull} l .l\\. \ilio l‘l\.l\l\ .i iiit't' Iiiic iii .ill.ililc iil‘\\'l\.tlltlll\. llt‘.ltlllll\‘\ Siippoit loi tlic Hm \ Dori: Arum 'tmiii (.ll‘ldlll x'tllllk‘S lioiii ltt-tliooiii popxt.” S‘llltl} \k'lulll. tlic cwi t'tiiltll} l't-tlil} .iiitl51l\\oitl\toi'} \pct‘mlixt Stcplivn l£.iiii.ili_\ Siimii \liill'lMlll goiiipt'icx

Saturday 8

Glasgow

Jongleurs Comedy Club .liHlf.‘l\'lll\ l (i(‘ ltiiiltliiig. Rciili‘c“ Slim-t. “SW! "S" it'll“. ', illpin {l2 Scc lliti h

Craic @ the Sac (‘ul tlt- Sit- .Silllllhltlk‘ \lllt‘. l lfll l’iillillx\lltl\\\ Rikltl. til” lSl‘l ol‘l 4'21“ Spin U». .\lll\l\'.ll coiiit'tl} gctiith \litgli lit-tin llk'dklllllk'S. .ll‘l_\ xiippoi'tctl l\_\ gong \lio\\ llll.lll\l l'i'.i~ci (Xiiiipl‘cll. \\ootl} tllltl gotiipt'it'

\ltlll \zttlciwzi

OThe Stand llit- \mnl. iii \\oo\ll.:iitl\ Rikul. H\_“ Wt" N“; "l‘ltl :\ \x' I ll " but ‘.‘-!lll \i‘llll‘t'lC Sumii \loiiixoit

Madcap Comedy Club \mic lm.

l l\ lli‘lltlllil Sttccl. “3h "2\" " ‘ltpiii 61:1» Rat llli‘lltl \ltxniix. (tum (llttlll. Hill) \\.'.l\i‘lt tllhl limt llill_\ lioiikch

lgtlinburgli QThe Stand llic \ltlllkl. \oik l’l.i\c. ii\ ‘2‘: "l‘lll L\ My I ll E but

\i. llll \i‘llll‘t'lx‘ .ltlllk' \l.l\ k.:_\

Glasgox';

Craic @ the Sac (-ul .tt- \it Sotitlixitlc \ttit. ll‘" l’ollolwlmu \ lx’o.ul.(i1‘t l\l" til" li'lfi HUN :1 Sn- S.il \

Michael Redmond’s Sunday senice lllt' \lJllil. 2;;\\\H‘\ll.lllll\ lx’tm‘l. ii.\“ti (ii iii no“ .\ liipm 1.1.13. (iuit.ii li'lllllf.‘ lli‘lll‘Jtli‘lll S.iiitl_\ \t'lSilll |\ tlic iii.iiii .itti.i\'tioii. \\ itli \uppott lioiii \oo \oikt'i S.ii tlllll tliicc ll\'\\\'i‘lll\'l\

Edinburgh

Whose Lunch is it Anyway? llit- SLiiitl. * \oik l’|.i\'c. ‘QS “2‘2 limi llk'k' SCC Nil” 2

Adam Bloom lllk' Siintl. i \oik l’l.it't'. 55.\ “2‘2 .\ illiitii LS llouiitllcxx t‘iit'iy} .lllil l.tl‘l\l liit‘ tlt'liwi) lll.ll\\' llll\ t'oiiictl} \l.lllL'l .i |o_\ to l‘t‘lliiltl St't' [‘IC\ l\'\\.

Beg’s Night @ Yo Ho Ho Sushi \'o' lit-lo“. oh Row Sticcl. 22H (ill-ill ‘lpiii. L"? .\l.i\tci lllt'lelL‘l Slt'wii l)l\'l\ tlL'll\k'l\ \oiiic lll.tj_'lt' p.ittci. \xliilc lll\ f2l.llllt\lllll\ .l\\l\l.llll\ lllk'llltlt' \ioiiilt't’lio} 'lt'tltl} illltl loiiiit'i l.\lllll\21ll‘l‘lk' l’.itil .\lt'.\'t~ill.

Monday 10

Edinburgh Red Raw 'l'lic St.iiitl. 5 York l’l.iu'. 555 "2‘2. Nillplll. Ll ('oiiiit' gloltc li‘oltci' ( lltlk'lllk‘ 'l'lioiii.i\ .ititl lllk' l'ki.iiiic\ iitiiiilit'i‘ t\\o \l.lll\l tip l’u-iic lint'licxtit‘m put .ii'oiiiitl t'igglit ll\‘\\\‘illllt'l\ on tlic io.itl to \l.l!tlillll

Tuesday 1 1

Edinburgh

Comedy at the Pleasance ‘I ll\' l’lt‘dMllle‘ ('.il\.it't‘l Hat. (ill 'l'lit' l’lc.i\.iiit‘t'. (fill 2 H". Spin Lil Ur. 'llii'cc toltl l.iii;:li\ coiii'tcx} ot Knit coiiiit~ .\| l’itclici'. [‘llh .\lc\ \ltixxoii illltl Stew \\llll.tlll\.

OOT 'l'lic Stand. 5 York l’l.it't'. 55S "2‘2. ‘lpiii. to i [Si l'lit- St.iiitl\ iiioiitlil_\ 3:.i_\ ti‘iciitll} llllell l\ lit-.itlliiictl li_\ ltlfl‘ \c“ (‘oiiit'th \\\;iitl \xiiiiici .\ltlll ('.ii'i iwt‘ pim It“ I. \\ itli \tippoit ll'Ulll loiiiit'i \t‘liool tuit'lici \.it;ilic ll.i}iit'\. 3:.iiiit'xtiiixticxx .lill l’mt'ot'k tlllll llil\l ('i'.ii;_' llill.

Wednesday 1 2

Glasgow

BBC Scotland’s Live Floor Show llk' SlJlltl. in \\tllllll.lllll\ Rihlll. HRH” (illll N55. 5pm, l't'cc Scc \Vt‘tl

lllt‘ SlJlltl. in \\iititll;llltl\ Rikttl. llS—‘ll (illll MISS ‘llini iL'Si Sm- ltit' ll .llltl pm icu lot .\l.iii ('.iii

iL'Si

Edinburgh

Walkout Wednesday 'I llL‘ Stunt. 5 \oi'k l’lm'c. 55S "2'2 ‘lpiii (l i! ii. llll.lllli\ll\ tiioiitlil_\ C\[‘lill.lllilll ol .1” llllllf._‘\ ottcnxiw. Ullll.l_‘2t‘illl\ .iiitl tlo\\iiiig_'lit llllll}.

Glasgow

Jongleurs Comedy Club .lilllglt‘lllx l'(i(‘ Btiiltliiig. Rt'iiti‘cu Sticct. “SW 7S" it‘ll". illpiii. to R |).i\ itl iiitiotltiu'x l.oiitloii l‘JSL'tl Sail

Rob Newman 11%: .2 l-ut ’l"‘l‘ "with" til "nth‘V'tw ‘v I l A i :ll' 'l‘ ‘i

if.ii'i'ittit‘..i

Ionll, .l"-il tiwffnt .i"»~;tmi

let‘t:tlL'lt' ill'll,'tlllitll vxt vuv't [/rtntf'w r" Hobo" (\'rirw I [lid'i . l)!

Big Word Performance Poetry Slam l" nit". 'i.i:; lli“.i'l l)t?(¢ll (‘titilti lll!’ first. lllllt itli} (ind dawned llfllillltll ‘.t'lf;i'tl (iilllltlltl if; i>;i<:l\ tor ti illll~l l...’t-(:ttltr .'.()l<l liltt‘, ‘.'.<itl\titlt. A

fillltlfillilh] llltllll. (iltlfitlt fit/r .’ '.

Adam Bloom f3‘.‘.’i.'.’liti<i ii lltiliilx'u (lulu: llttllllltl liif; l)£l('l\ lf‘, Just ()lll.‘ (ll lllt.‘ l'}|<i<)v"f;tt:i'f; 'iniii, lalunts. ESM: hit; "iind tl, lilf;l‘:l lllilll flit,- filfli‘trll (ll sound. loo \(it'tI/ltl'. (}.’}i:;_<1o'.'.. In ,' (‘2 8.115%

t". 111/; ."H‘ f§fl1rt<L /<Ill7.‘i://ii’l, .‘Jt/l‘ it 7.1!.

Tony Law llmilllltilll l’rif,:;ilil, (Hit: of lllt: mnoothnst (triu‘itr; .lllll sharpest (li :‘;f;t:lf; (litiltlltl. You've t>i<;l)gil)l. Hithlt llll‘; (lzitigittigiiigtant<)ii/)nt2:;/)ri:/p1 Knox: 1’ t )i l)(,‘lllttl)f, not. l/lt.’ fszI'ltt’, [HI/lluuuft, [H X (‘L f ’1')! ("I

Dougie Hiiiilop. lllll\l\'.ll \‘itlllk'tllJll R.iiiit*i llt'ixt'li .iiitl (icoll How. lint kiiouii toi lll\ \pot on Bolt tlt' \iiii llllPt‘lMHlJllHll.

The Stand 'l lit" St.iiitl. Hi\\ooil|.iiitl\ Rinitl iix‘ii (illll no“ trpm U «H. liwipool \killtlSIIIIIll Rit'lmitl \llt‘ll l\ .lltlL'tl .llltl ill‘k'llk'll li} lllk’ l'lxiaiiic'x llciic lint‘licxtit‘m. S.i| .llltl \‘llll llllll\tl.l} iiigglit llU\l l'l.llll\lk‘ Ho}lt‘

Giggles \lt'it'ui} l.illlllj2t'. l-l2 [Lilli |..iiic. 2»l.\ I‘M ‘lptii {ML-1i l)llllt'llll_'._' tlt'll} l)t'\ ('l.tl'l\t' l.ll\t'\ H\t'l lllt‘ lt‘llh .i\ t'tlllllit‘l'k' to ititioiltit‘t' lllL‘ iii.itioiil_\ \l}llll_‘_'\ ol \ll\ l{.iil\.ii.i \lkk'.

Edinburgh

Neutron Bomb 'l'lit- 'lioii. U lllllllt'l Stitmit'. lligli Stit't't. 22h (Nil ‘lpiii Li it] £2i Slutlciit-liit'iitll) yotiiul) lllf_'lll tuituiiiig; tlic collt't'tiw poiiiit‘ l.llt'lll\ ol John Scott. S4iigili \\ ll\ttll. .liili.i \omk. \likc Moon and (iinciiit- 'l lioiiitix

The lllt' \ldlltl. 5 \‘Ulk l’ltlu'. 555 "2‘2. ‘lpiii. £5 itli \titalic |l;i_\iic\ [‘llk'S oii lllL' .llllllltlL'. \i itli liniik ()iiiiiii. KllSl} \loxx .iiitl llii\l l);i\iil Kn} Snatch Club 'l'lic liquid Rooiii. ‘lt' \it'toi'm Stict't. 225 250-1. lllpiii him.

L‘ ~ Stilt: 51H SL‘C 'llitl 2—.

2' THE LIST 63