IIIIIIIIII: IIIIIII. L'IIIII. IIII'IIII. IIIIIII~IIIIII .IIIII pIIIIII 'IIII'IIII' IIIL'III\ .IIIII III'I' L'III\ IIIIIIIIIIII' III I.I-I'p IIIIlIf._'\ IIIII‘I\‘\IIIIL'. “III III. \II-II IIIII

I Escape from New York .lI (LIImII-I \IIIIIIIII- ("It'lh .I\ [M \Illl L'III'x IIIIIIII I: III L‘\\.IP\‘ “CURB IIIII'IL‘\\ I)_I\ II. I)II‘\‘~ .IIIII I II\ IIIIIHIIL‘ .III I'II‘L'IIII \IIIIIIIIIIIIIh III IIIl\ IIIIII IIIIIII'I‘ IIIt'IIwII I‘II-III \III‘IIIII'I‘\ .III' III\ IIL'II III I‘IIII\pIII'. III-IIII' \IIIIpIIIII'\ .IIIII \IIIIkx III III'I_ \\ IIII IIII' IHUI\ .IIIII III.IIL'IIIII\ pIII\ IIII'II. IhI' IIII|_\ IIIpIII lIIIIII I'\I'IIIIL'L'\ l\ L'II'IIIIH'

I Fresh III I’II\I' ('IIIIIIIII IllpIII \IIII

L I. \VI'L'H} “IIIII IIIIuII )IIIII \\ R'L'ht'IItI III \I_\|L' “IIII IzIIIIIIIIIIgh'x pIIII-xl IIIIIIIII \pIII IIII RIkI‘I IIIIII IIIp IIIIp IIII IIIIIIIIII'I II-II'I. IIIIIII IIIL' IIIIIIIIII; I)J II-IIIII I'III‘IIIUL I'..I\} II. \III'I'III. .'\IIIIIII\\.IIIUI. RII'IIII' RIIIIIIIIII'. .\I(‘ I‘IIm. .\II \IgI'I IIIIII IIIUIL'

I Fresh Air Live I'll XII-IIIIIII.

IIlpIII IIIIII. L2. \VI'I'III}, .\'I'\\ III;_'hI IIIIIII IhI- IIIIII III III-\II :\ll I'.\I pIIIIIIIIIIj: IIII' kIIIIlII gIIIIIxI-x )IIII knim .IIIII III\I' IIIIIII IIIL' \IIIIIIIII IIIIII IIII'IIxIIIg IIII IhI‘ RIKII .IIIII IIIp hIIp \ItIt' III IhIIngI IIIIIIIIj: .I I.ltIIU \IIU“ IIII'IIIIII. .\|I IIIIIIII'} gIII‘x III\\III'II\ jJCIIIIlL' IIII'III IIIIII IIII IIII III MN.

I I Love Music III ()pIIl LUIIIIL‘L'

\IIIIII iIIIII. I'I‘I'I' III'IIIII- IIlpIII; LI \Vcclxl}. (iIIII-III SIIIIIIIII‘H IIIC II’III'IIgI'IIInI-I II(I\I\ IIII IIII IIII} \L‘\\IUII IIIIII L'IU\\L‘\ Ihc IIIIIIIIII' L'l'lilllltl III'IIII'I'II I'IIIIIIIIIIL' IIIIII L'IIIIIIIIL'. It‘illllllllj.‘ gIII'xI I).|\ .IIIII II pII'IhIII‘II III IIIIIxII‘III \I_\lc\ IIIL‘IlItIIIlL‘ IIIquI'. I.IIIIII. III/I} :JI'HU\C\. (“\k‘tl IIIIII RIkII.

I Kayos III ()pIIIIII. leIII .iIIIII. I'II'I' \VL‘L‘H}. \IL'IIII IIIIII I‘IIL‘h I)J\ ('IIIII'L' \IIIIIIII IIIIII JIIIIII II'IIIII IIIIg\IlI‘IIII kI‘I‘II IIII‘ I‘I'IIuIIx II IIIIIthIIg.

I Tackno III \IIIxxII IIIII'IIII'I'I) (‘IIIII \II‘I'I'IIIIIII \IIIIIIIII) III-\I IIIIII' .III .\IIII.

0 Taste III Ihc l.It|lIltI RIIIIIII.

I IpIII ,IIIIII. L5 below I I..i(lpIII; L3 IIIII'I ILII IIII'IIIIII'I'xl. Wot-III). 'I'III' I'IIpIIIII'x IIIIIIIIIUlh Sun IIIghI \C\\IUII L'Ullllllllt‘\ IIpIII‘c. I'ixhcr IIIIII I’I‘II‘I‘ \IIppl} II pI'IIgI'I'xxnI' llll\ III IIIIIIxI' IIIIII gIII'IIgI' III IIII' IIIIIIII I'UUIII “IIIIL' .\IIII'IIII \IIII‘IIIIIIc .IIIII SIcw \VIIIICIC“ mm IIIL' IIII\I'II/3.'II} I‘I'IIIIII \IIIII IhI'r Illllh} I'S IIIIIIxI- gcnix IIII'IIIIgII IIII' IIIII‘k. 2 Mai IIIIII'kx I-Ith'I' IIIIII I’I'II‘I"\ II-IIIII illllll\L'I'\IlI'_\ in II D] pIII'IIII'I‘xhip. IIIIII III IIIIII'L IIII- III‘I‘IIxiiIII IIII'} III‘I' gIIIIIIII III- \pIIIIIIIIg IIII Ihc lllllt‘\ IIIIII IIIIw IIII'IIII'III‘I-II IIIL‘II' \I) II‘ IIwI‘ IIII' I;I\I II'II )I'III'x. far 3 It’- ‘1 Mar IIIIII DI I.I\I'I III‘I/ IIII/I/I’I'I I'I'I I: «III I/IIIII' [H'II (’ II/l “IQ/II.

Chart & Party

I Devils’n’Angels III (‘IIII-IIIIIxh/IIIIII. IllpIII .iIIIII. L'Ihc. \VL‘ChI). SIIIII‘) IIIII III IIII\ Iicu I) I‘I‘I'IIII‘II I‘IIIII. \\ IIII II III-III L‘ll IIIIII IIL'” IIIL‘IIIL‘. ICCI II‘L‘L‘ III III‘L'\\ III \IIII IIIIII IIIIIIgII' III I'IIIII'I IIIIIII'I' IIII night lung.

I Mood Live III .\IIIIIII. 0pm .iIIIII. I-I'I'I‘ III'IIII'I- llpIII; L2 IIIII-I‘ IIICL‘ III Illt'lllht‘l'\l. \VL‘CH}. \IIIIKI ()PL‘II\ II\ IIIIIII‘\ III II \I‘ICI‘IIIIII III IIIL‘ ((IIIIIII') \ IIIp L‘II\ CI\ IIIIIIIIx. \NIIIIL‘ I)J\ \pIII IIle II‘IIIII III‘I'Im IIII' )t'Ill‘x

I Peppermint Lounge III I’L‘PPL‘I'IIIIIII Lounge IIIpIII .IIIIII. I-Icc. \VI'I‘III}. I’I'ppcI‘IIIIIII Loungc'x I)J \IIIIIIII IIII'IIIIIIIIg.‘ IUI‘} SIIIcanIIII. RIIII 'I'III'IIIIIIII IIIIII :\I;lll |.III‘I‘IIIIII' pIII} IIIII Ihc I‘IIIII‘I IIIIII pIII‘I} L‘I;l\\lc\.

I Subway West End III SIIIIIIII} \chl IiIIII. 7pm .‘IIIIII. I‘rcc III'IIII'I- 9pm; £3 IIIII-I' It'll. “III-III). Scc 'I‘hu.

I The Subway III SUINHI). 7pm 3am. L I, 3 MIII‘. SCL‘ 'I'hu.

Edinburgh Mondays

Club

I Bebido III I’II NII .\'II. Illpm .iIIIII, L4 IUI. WITH}. .\'I-\I IIIgIII III IIIL‘ Ik‘\l III hip hop. \UIII. RIUI. IIIchI IIIIII lunk II'UIII IIII‘III Icgt‘IIIIx NIN) I’ IIIIII I’ SI) I/. Inc pcrI'IIxxIIIn. IIIIII} pIIIIIII-II IIIIIII‘I'I‘x. II‘I‘c .\IC\IL‘;III IIIIIII‘I III‘I' JIM) IhI‘Im II IIIIII Ihc \UUI \IL‘“. \\'IIIII IIIUI'L‘ L'UllItI um Ika IIII' IIII II .\IIIII nighl'.’ I

I Edinburgh RAW III Ihc \I'IIIII'.

7pm IIIIII. £5. II) .\IIII‘. .»\ IIII\ III lixc IIIII\IL'. L'Ulllt‘tllitlh and UL III I'IIIxc IIIIItI\ I'III‘ IIII\ IIIU\I \IIII‘III) I'IquI' II‘IIIII Ruck

\:.IIII\I IIIC \\.II \IIII‘. .IEI pIIucI-IIK 3m: _'

IIII' \IIIp IIII‘ \\.II I‘IIIIII

I Merde L'amour III I’II‘IcI IIIIIII II IllpIII ;.IIII L ILII \\I'I'I.I\ \I;'II I'll IIIIIIII~~IIIIIIIII' IIIL'III III‘III IIII‘ I)lllllllIIlIII‘ III-II. I\\III' k'l\\' ’» III 'L'IIII'II \II‘IIII‘_ III'.:I\_ IIII‘IIkx .IIIII IIII'I‘px' .IIIII III'I' IIII'J. lll‘.‘ \INkIJII‘ (iIIIIIj: IIII .: IIIIII II-IIII \\(’ II~II pIIII} IL'k'I l~IIII\III}.' IIII II'IIIIIIIII-vy II.I\'II t‘\[‘t'lIIIIt'IIIIIIIl'II IIIIIII IIII‘ II~\IIII-III\( hum. IIIIIIII .IIIII \IIIIIII ('IIIt .IIIII \IIIII}

pI'IlI'II IIII IIII- \IIIII III IIIL' \II'I'II

I The Primitive Urge .II (IpIIIIII ‘IpIII \IIII I'II'I' ‘\I.II \ III-:III III'III IIII- IIIIIII' IIIIxI‘IIII' IIIIIII‘h III IIII' \IIIIIII \II- lIkI' III III” punk .IIIII huh I t'IIlIlIlIIL' IIII- IIIII'x III \II-ll IIIIIIIIIIII, IhI- (‘I.IIIIp\. “IIIIIIHIC ~\IIIII‘Ix. ('It. R'Ik IhI' pI'IlI'II IIIIIIIIIIII- III .\IIIII IIIL'III IIIIIL'\

I Spanish Fiesta Night .II II “IIIIIU IllpIII \IIII I'It't' \\I-I'III_\ IIIII hIIt't'\ up IIII IIII' SpIIIIIxh .IIIII SpIIIIixh III\III}_' I'IIIIIIIIIIIIII} IIInII‘II II} I),I\ I'I'II\ .IIIII IzIIII .IIIII It'IIIllIIIIL' IIIIIIICIII|IIIIII \IIIIIL'III IIIIHILL'II III IhprIIIII' I'hIIII IIle

I Vod: Bull III .\I.I\\II IIIIIIIII'II} (‘IIIII \II'I‘I‘IIIIIII IllpIII \IIII L i III-IIIIc IIpIII. L5 IIIII'I III \IIII I'IIIIIIIghII} SIIIIII-nlx III\I' IIII\ IIII III-II IIIp IIIIp IIIIIIII‘IIIIIIII}. IIH\IL'II It} ISI'IIIII‘III .IlIII IIII.I\IIII;' IIIIxIIIIIl} I‘III-IIp IIIIIIh\ pIIIIIIm IIII IIIL'III III”):

Chart & Party

I Decadence .‘II RI-quIIIIII

II), \leIII iIIIII, L~I ILJI. \VI'I'IIII ()K \II IIIII' I'IIIIIILIII II'x .\IIIII. IIIII IIIIII'x IIII mama (hm-x} Illllt‘\ IIIIII I‘III'IIp IIIlIlh\ .III IIIghI long

I Flare III \\II) \III" IIlpIII iIIIII L5 IL~II 3 MIN I‘HI'IIIIL'IIII} ('III'I-\_\ I'IIIIII IIIIII \IiIIIt't' IlllllII‘L‘h \\ IIII II L'UINI II'II “(Ix (II'I\\I(\ lhIII\\II III IIII‘ L'IIIIII Illt’.l\lllt’

I Peppermint Lounge ill I’I'ppI'I'IIIIIII l.IIIIIIg_'I' IIIpIII IIIIII. I'It't' \VI'I‘H}. SI‘I‘ Sun.

\ IljJIII

I.:I>

JUMP

I Subway West End .1: \III‘\‘..‘.\ \\\'\i I IIII 1‘”! ;.:ll'. I tI'I' Ix'IIIII‘ "p::.

L 1 .IIII'I I13 \\'\It'h1_\ \I'q Hm

I The Subway III \III‘II..:} ‘pII: \IIII LI “(I'LII \I‘I' IIII;

I Tasty! .II \IIIIIII ‘IpIII ;.-.:II III": III‘IIIII' I IpIII. if .IIII'I IIII'I' III IIICII.I\'I\’ “(skit Ix’I'wIIcrll III I).I\III \ piny III: IchI III IIII\ IlI'lll Mk II‘ III; pImcHI ILA uIIIII .: III-.IIIIII IIIuI‘ I~I \III‘INI I I..\\II\ IIIIIIIIII III IIII ;'IIIIII IIIx'.I\lIIt'

I Toss the Boss .II \\ Il_\ \III'

IllpIII Kim 1" I11 II tII\'\\\'\I up I“ \I.II II'IIIIIL‘IIII} IIII-II'II'III \IIIIII'III lllz'IlI II'\I'IIIII;' III IIII‘I'x} IIII\ IIIIIIIII'IIIIIII IIII'

_\I‘.Il\

Edinburgh Tuesdays

CIIII)

I Jump .II IIII~ l IIIIIIII RUI‘III

III *IlpIII \IIII 1-1 I \II” \IIIIIIIII} \I-\\ lllfJIII III hip hop .IIIII IIIIIk \IIIII It'\IIIt'III |I\I' IIIIIIII l IIIIIIII \IIIIIIIIx .IIIII \IIIIIIII‘I\ IIII' RI-xIIIIJIIII' IIII'IIleplIII \IIII II\ II\ IIIIIIIt'h IIIg'hI. l’hI I III' ('_\phI'I \IIII III“ IIIIIILIIIIj: IIII'II \kI|I\ III IhI' IIll\ \II

/HI \II II

I Motherfunk .II IhI‘ IIIIIII'IIIIIIIII

III illpm IIIIII I'II'I‘ \\I'I'kl} \II'\\I\ (iIIIII. I'I_\L'I .IIIII SIII-t‘IIIIIII III'IIk IIII' IIIIIk IIIIIIINII' .Il IhI'II I'IIII\I\II'III1} I.IIIIIIII'II Inghl III I‘IIIwII'x IIIII .IIIII III'\\

I Punk Ass III ()pIIIIII I IpIII {IIIII I'II'I' \\I'I'kl} \I'“ Inc IIIL'IIII‘I .I\ III I’uIIIII} III\IIK'\ IIIII IIII' III-\I III IIIIIIIIIIII'. \hIIIt' and punk

I Rhythm! III .\IIIIIII ‘IpIII §IIIII Ilt'L' I‘L'IUIL' I IpIII; L3 .IIII'I IIII-I- III IIIt‘IllI‘t'I\l \\I'I'k|_\, .\ \IIIIIIIIII llll\ III RAH. IIIp hva .IIIII \IIIII IIIIIII II‘xIIII'III I).I\III .\ IVibe.II I'.;_'II IIpIII iIIIII L2 \\\'Ch|_\ \I'u LIII} III;_'|II \\IIII .IIIIIII'\ I,IIII§_I\\IIII|I IIII Ihc III-I'kx. IhI' I).IIII'III3; SIIIII \IIIIIIII\. IhI' Singing IIIIII'} IIIIIIII' .IIIII IIII‘ \Illlllllf: \IIII |)tlll.l \.I_\ “C IIIIIII'I \\.IIII III

The Liquid Room. Edinburgh. Tue 4 March

Clubbing on a Tuesday? It's easy to scoff, but Motherfunk have proved that if you fill a room with a groove people will come, even if it’s on the least rock‘n'roll night of the week. It‘s a lead Jump are hoping to follow and they've got quite a cast to help them. Promoter Ruairi Hatrick has recruited ace Headspin residents Dava and Colin Millar. local hip hop/jazz fusion band Liquid Sounds, a host of breakdancers and rap crew Phi Life Cypher to open his midweek

shindig.

st "518 Clubs

I Yerba Buena III l‘II \.I \.=

I'II‘III “.II'II III'I‘ \\I'I‘I\I\ \III'III'tIII :III\ III :‘IIIII.:I l IIIIII IIIIIm‘ IIII\I Illllh. I‘Itme .IIIlI Ixuilx IIIII' 3.'IIIII\I'\ .IIIII IIIII \.:I\.: III mqu I.IIII‘II \\IIII IIIIIJIIII. IIIIIII II'\IIII'III\ \I.IIIIII \IIII‘IIIIIIC. \II'\I' \\.~.III‘II'\\ .IIIII IIIIIIIN ('IIIIII‘I'

IZIIIIII 8. PIIIII.

I Nursery .II ( .I\I‘IIIII\II |)I\.I

IIIpIII ;.IIII 1M1). III‘\'\\IIII\IIIII‘I.I\ III-IIIII' IIIIIIIII;'IIII “Ix-III} \ pl.I\ .III‘.I IIII I'.\IIIII\ I\\ IIII I IIIIIIIIII;' IIIIIII\'\ III I hid IIII' IIIIIIII\III'IIIII I IIIII'I .IIIII Ix’I\II .IIIIIIII

I Peppermint Lounge .II I'I'ppI'IIIIIIII I IIIIII;'I' IllpIII \IIII III'I‘ \t‘k' .\IIII

I Subway West End .II \IIIIIIII \\I\I | IIII "pIII \IIII III'I' III'IIIII‘ ‘IpIIL t .IIII-I IL.‘I “It-III} \I‘I‘ IIIII

I The Subway .II \IIIHMI} "pIII Run II \\I'I'II|_\ \I'I' IIIII

Edinburgh Wednesdays

CIIII)

I Authentik .II I )pIIIIII llpIII IIIIII I’II'I‘ “CURB \I'“ IIIIIII .l\\ IIK Ix .IlIII IIII-IIII IIIg'hI IIIIIII IIII‘III I)| III III II'pIIII‘ ('I.IIII' \IIIIIIII. IIIIIII .IIIII IIII' IIIIII }?III‘\I I Bargain Hunt .II \I.I\\.I IIIIIIIII'III ('IIIII \It'I\II\IUI Ill illpIII IIIIII I'II‘I' III'IIIII' I IpIII. I} .IIII'I * \IIII IIIIIIIIIIIIIII \I-\\ IIIIIIII III .IxxIII'IIIIIIm \\IIII I'II‘xh \II I M “NH I)_I\ I’hI'I' likx .IIIII IIII' .IlIIl\Ilp pl.I)III§.' IIIII IIII' III-\I III Ix’I\II .IIIII IIIp IIIIp

I Big Bad Jive Device .II ('.IlI.III-I \IIIIIIIII' Ill illpIII {IIIII Li * .\I.II I-IIIIIII;7|III} Ht'llk'\k' IIIIIIIgJII' \III I)_\II.IIIIIII .IIIII \IIIII‘} \IIIgII pIIII .I IIIIL‘I' III-III III.I\II up III hip hIIp, I‘It'IIh\ IIIII .IIIII III'\\ \klIIl .I much III IIIIIIII Ik IIIIxx IIII IIII‘ \ItIt' \\ hIlI' (‘hIIII pIm ltlt‘\ .III IIIIIIt'IL’IUlIIItI ll|l\ III II'III. \IIIIIIIII RI\II .IIIII \IIIIIIIII\\CIII\ hip hop III IIIIIIII Inn

The music policy is hip hop and funk. and Liquid Sounds are to play monthly. But whatever their skills, with the likes of Mr Thing and Louis Parker already pencilled in, much of the attention is likely to fall on Jump's guest roster. Phi Life Cypher should start things off nicely. The Luton-based hip hop three piece are currently putting the finishing touches to their second album, while MC Life has just released Bush and Blair, a furious assault on the first world order. But it’s playing live that gives him the most joy. ‘Anyone can get in a studio but playing live that's something else,‘ he says. ‘At the end of the day, I’m an MC but I'm also a single father raising

two kids, and that’s hard. Being on stage is the happiest part of my life.’ (James Smart)

Phi Life Cypher

~‘--: ~'.’:'. : :THE LIST 75