Films screening this fortnight are listed below with certificate, star rating, credits, brief review and venue details. Film index compiled by Miles Fielder

About Schmidt I ISI oooo

I.'\IL'\IIIIIICI I’II)III-. l8. IIMHI JIII'II \II'IIIIIxnII. KIIIII} IIIIII'x. IIIIpI' I).I\Ix,

ll IIIIIII I’IIIIIII; .IxIIII' .III \IIIIII}. .IIIII k'\\Ilt'\\IIl}_' IIIx IIIIII'I xIIIIII' IIIIII I-_\I-IIIn\\ .IltIIlllfJ. \IIIIIlenII IIIIIIIIIIIIII'x I'\I'I_\ IIIIIIII‘ III tIIIx IIII'IIII I'IIIIII'II) about .I II'II'IIII} It'llik‘li IIIxIIIIIIII'I' .IIIIIIIIIIxIIIIlnI nII .I I'Inxx I'IIIIIIII) IIII) xxI') .'\\ IIC IL'\ le1\ IIIL‘ [IIIIL'I‘x III IIIx I‘IIIIIIIInnII. \VIIIII'II SI‘IIIIIIIII IIIxI‘mI‘Ix III.II IIII- III.Ip III IIIx IIII/I'II IllllIIIIll III-IIII Ix I‘nIIIpIIxI-II. IIIII' hIx IIIIIIw \I'IIIIIxII.I. IIIanI) III IIIII. I'IIIIII} \IIIII‘Cx 'I‘Illx Ix \II‘IIIIIxIIII'x IIIlll. IIIII IIIIIIIIIx Ix IIIxII (Illk' lII lIII‘ I'IIIIlIIIIIL'II (Illt't'IlUlI IIIIII xIIIItl) ((lllllt' nIIxcHIIIInIIx III I’II_\III' .IIIII Ile xI‘I'IpIIIIg [IIII'IIII'I JIIII III} InI. “II” IIII'\ InIIxI} I’nllIIIInIIIII'II on the xIIIIIII'III IIIgJII \L'IIHHI I'IIIIII‘II} ll/t’t IiIIII XI'II‘I II'I/ I('/('(l\('

Adaptation I ISI 0.. ISIIIIII' JUll/k‘. I‘S. ZINHI ~\II‘IIIIIx (first. \II-I}I XIII'I'II. ('IIIIx ( 'IIIIIX‘I I I~IIIIIII 'I‘III' I'n I'I‘I'IIIIIIx nI Ht 1in .IUIIII .IIII/AIII It II. \KIIICI (‘IIIIIIII' KIIIIIIIIIIII IIIIII (Illt'k‘IUl JnII/I'. \HIllItI IIIHC ll\ III‘III'H' IIIIx \II") III KIIIIIIIIIIII'x \‘IIUII\ In IIIIIIpI SIIxIIII ()I‘II'IIII‘x pnpuIIII IIIIII III‘IIIIII IIIIIIII I/Il’ ()II [III] I/III'I In IX' lIlII'. ()I (Ulll\L‘. It‘x IIII I-IIIIInIIIII' prank. IIII' llll\ nI IIII‘I IIIIII III‘IIIIII. II'III IIII' IIIIII I'I‘cl IIIC IIIIIIII'x lot .I (UIHHIUICII I’UlllllltIl'llllI. IIIII I'lmI‘I t'It'\t'I .Ix kIIIIIIIIIIII'x \Cllpl Ix. II IIII‘IIx IIII‘ III.I)IIIIIII'xx III.II IIIIIIII‘ IIII' IIIIIIII III'IIIIIIIg .IIIi/IIIII'iI II xIII‘h II In} And IIIII’IImI'IIIInIIIII .Ix IIlt’ plnl Ix. II IIIIII‘III) III'I‘IIIIII‘x [III'IIII‘IIIIIII‘ II'IIIIII‘IIII) I'IIIIuglI IIII II IIIIII xn nIIxI'xxI'II “llIl plnI. IIII' xIIIIIIInIII CICIIICIII Ix II IX'I'IUI'IIIIHKL‘. II II‘IIIIII'IIIIIIII- nIII‘ II) IIIL' gII'IIII} lllltICl\.lIllC(I ('nnpci IIx IIII' I‘IIIg_'III.IIII~ IIIII' Ilnxx I'I I'IIIII‘I‘IIII. SI-II'I ml II’II'uu‘.

All About my Mother I ISI .00” II’t‘tIIH .'\IllllKIU\Ill. SIIIIIII. I‘I‘NI (’I'I‘IIIII RIIIII. I’I‘III'Inpc ('I'III. .-\IItnIIIII SIIII JIIIIII. IIIIIIIIII Arguably .-\|IIInIln\III'x waI III!” In (IIIIC. \VIII'II \IIIIIIIII IInprIIII \InI'III'I' MIIIIIII'III‘x xnII Ix IIIIII‘II III .I (III III‘I‘IIII'III IIII' gIII‘I xII'II‘III'II “Ullltlll \L'I\ nut In IlIIIlI III'I' xnn'x I.le \\I\Il In IIIIIm hIx IIIIIII'I'. IIIIII gan In IIIIII'I‘IIIIIII In IIIIII IIII' ll.lll\\t‘\IlIC xIII' I‘IIII II\\.I) II'IIIII IN )0.le L'III‘IICI. RL‘IIIMIICII IIII‘ hIx pnrtrII).Il nl xIInIIg 'MIIIII'II. .'\IIIHKIU\III' [my II‘IhuII' III'Ic In IIII'II I‘IIpIII‘II} In ad. In lllUlIlL‘l IIIIII In I'II‘IIII‘ xII'nIIg IIIIIIIIx nI xnlIIIIII'Il) III IIIC IIII‘I' nl I'\II'I‘IIIIIII-x. ('( DI. (i/uygrm.

All or Nothing I ltx’I oooo IMIIII-

I.I'I;:h. l'K. 3002) 'I'IIIIIIIII) SpIIll. l.cxII'_\ .'\I.III\ IIIC. :\|IxnII (IIII'IIIIIII. IZNIIIIII, I’IIII “il\\t‘l ISpIIIII Ix II IIImn III-IIccl IIIIIII I‘IIII (Il'l\L‘l Il\ mg: nII .I Snulh I.IIIIIIIIII L‘\II|IC. \\IIII “lit‘ i’t‘llll) I.\IIIII\ IIICI IIIIII L‘IllIlIlCll. .\InIII:_\ Ix II I‘nIIxIIIIII IxxIII'. IIx Ix thc IIIxII-xpcct IIII' pcrIInuxl} nchxxI-Ighl Rnr) \IIU\\\ I’L'Illl}.

College comedy-crime capers in Stealing Harvard.

\x .IIInIInIIxIII. \Ik'l‘Ik‘\\lI‘II .IIIII \IIIII‘II\ IIIIIIIx III xnIIIII .IIIII xI‘xtIIII IIxxIIIIIIInIIIIIII} lllll IIII' nII IIII' I‘xIIIII: C.I\II nt IIII' IIIIII'x IIIIIIIIpIIIII} nt I'IIIIIIIIII‘Ix II'IIIIII'x tnI IIII‘ II'u IIIIIII'IIIIII) I'xIIIpvx .I\.III.IIIII- IIII'II‘K II'xx IIIIIIIIIIII III.III l I-IgII'x [III-I. InIIx \IIIIII. .IIIII IIII‘ [Hm I' xInuI} .IxxIIIIII'x IIII- [IIIxII-I nl .I I'.II;_'I'III' ( )'\I'III IIIIgI'II}. IIIII \\IIII IIIIIIIIIIIIIIIxI'II \xnIIIIIIg I IIIxx III.IIIIIII-Ix \I IIIIII'x IIII' lnIII' III.IIII'x IIIC IIIIII .I ngIIIxle \\I|I\II. IIIII IIIcIc'x Illl IIIIIIIchIIIIIIIIIIIc xIII'IIgIII III I.I‘I;_'II'x ll\C nl Ilan' up. uIIIII' IIII' pcrInIIIIJIIII'x IInIII IIII~ II-IIIIIII I‘IIxI'IIIIIII' .III' \IIIII'III ()I/I III! (in ( I III/I (i/uxgun An Angel for MayII’III III.IIII-x (‘IIIII‘IIxx IINIIJ K ‘ISIIIIII I\IIIx IIIIII .IIIIIIII .I )IIIIII; IIIII IIIIIIII'II IIIIII \IIIII‘x II.I\III_: IInIIIIII' .II xIIIIInI. llIlIlI IIL' IIIxIIIwa .I xI'I II'I IIIIII' tIIIIIII'l .IIIII .I gIIIIII' III IIII~ IIIIIII nt .l \IIL'CII {III}: (IIIIL'II ViL'\\ (-lN‘I (i/ I. (rlIixguI: Analyze That I IS. 0 III.IIIIIII RIIIIIIx. l S. ZINHI RIIIII'II I)I- \HII, III“) ('I‘) xIIIl. | Ix.I KIIIIIIIu IIIIIIIIII \\IIII IIx Ill\PllL‘(I IIIIIIIIIg nI I)I- \IIn‘x III‘IIIIIIII IIInIIxII‘I .IIIII ('I)xI.Il'x xIIIIIIIIIIIII xIIIIIIII. I‘N‘I'x ,‘HIl/Lt III“ \\.|\ [In \II/IIIIIIIIx III.I_\I'II InI IIIIthx IIIC IIL'\\ IIIIII IIII‘IIx IIII \\llIl I)I' \IIII'x \IIIIIII IMIxx IIIIII-IIII; .I III-nnIIx IIII'IIIIIIIMII III Slug: XIII; I’III‘ I III ICICII\L'\ IIIIII IIIIn IIII' I'IIxInII} nt IIIx IUIIIIL‘I [Ix)I'IIIIIIII'I.I[IIxI \IIIII‘x I'IIIIIgI'II \\ IIII III‘II‘I'IIIIIIIIIg “IIL‘IIICI IIII' IIInIIxII‘I'x IIlhllI}' II \VIII'II Inn/LI l/Irx I'IIIIII' IIIII. IIx xIIIIIIIIIII} III I/II' .XrI/IIIIIIIH IIIII II IIII IIIxI'lI‘IIll IIle lIIIII‘ .IInIIIIII. “IIL'II I)I' \IIn‘x IInI xn \II IxI‘ gII} gctx II InII .Ix .I I'IIIIxIIII.IIII IIII .I IIInII IIII'IIII-II 'I‘\ xI'III'x. IIII- III-\ we nII|_\ III.Iu x .IIII'IIIIIIII In IIn\\ punt Mk" "0“ mm It Ix

(iI‘III'IIl/ II‘II'IIH'

Annie Hall I ISI 0.... I\\IIIIII_\ .'\II\‘|I.

I‘S. I‘I77'I \\nnII_\ :\IIL'II. I)I.IIII' KI-IIIIIII. 'IIIII} RIIIII-I'lx. ‘I iIIIIII. 'I\\n III'I‘IIIII-x III-InII' Sn and I/lt' ("in IIIIII le IIle IIIgIIxIII. .'\Illlll' IIII/l \IIIx III} Illj.‘ IIIIII' IIII‘ IIIIIII'x III IIIIIIII‘I'II. III'IIIIII I‘IIIIIIIIII'I' In (It‘\Il\IIlllllj.' I'III'I'I \\III|I' .len InIIIIIg III IIII IIII' pr-I‘IIII' px_\I‘|II' III .'\IIL'II Knmgxhclg‘ .IIIII SI'IIIIIII‘ pIII'IIIInIII. lIlL‘IIlPII}\Ik'IlI IIIngI. IIIC \k‘Illk‘Il InI Il'llL‘ lnxc, 'I‘III'Ic'x .I IIIgIII) I'IIIII‘gI'II IIII xI‘I'cI'II I'II'I'II‘II'II} III‘IucI'II .'\IICII .IIIII KL'IIIIIII. gInI‘Inux \IxIIIx III IIIt‘ nlIl \I-u \III'III IIIIII IIIIIII'IIIlIx \L'I plu‘cx .'\I\_\ lighting; “llIl lnIIxII-I'x. IIIC xI‘I'III' III IIIx L‘IIIIIIIIIIIIII IIUIIIL' hclnu IIII' IIIIII'II‘IIIleI'I IIIIII II xlI'I'IIIII nl nIII' IIIII'Ix In k‘IIII IIII‘III .III: 'I)IIII'I IIIInI'II IIIIIquIhIIIInII; It'x xcx “IIII xnIIII'nIII' I |n\c.' 'I'III‘) II'IIII) IInII'I III.IIII' 'I'III IIIII‘ .‘IIIIIII' l/Iill IIII) IIInI'I'. ('( II. (i/IHQIIII.

Asterix and Obelix Take on Caesar I I’( iI 0.. I(‘I.IIIIII' /.IIII. I'I'IIIII'I'llII'IgIIIIII. JINNII (‘III‘IxIIIIII (‘I.I\ II'I. (icI‘IIIII I)L‘p.lI(IIL'll. RIIIII'I‘III III'IIIgIII

l IIIIIIIII. (‘IIIx IL'I IIIIII l)I-pIII'IIII'II II'IIII IIII- \xII} .Ix IIII' lIlIII'x II}II.IIIIII' (iIIIIlIxII IIIIn. IIIII'I-II up nII IIII'II' xI-I‘I'cl xIIpcI \llL‘llglIl gum}: pnIInII. IIprI'IIxIIIg; “IIII IIIC RIIIIIIIII III‘III) III II xIIIpxIII'II .IIIII (IU\\IIII_L‘III I‘IIII'II) \xII}. BI‘IIIgIII IIIxn pnpx up .Ix IIII- RnIIIIIII Ill'lll) I'I'nnII uhn pIIIIIx In In L'I'IIIIU“ ('III-xIII ."Ut'lll I'IIII IIIIII' IIx III.II'I' .IIIIIngIIII' XII/II'I'IIIIIII IIIIII IfIIInIIiiI IIx IIIII' nl IIII‘ xIII‘I‘I-xxlul I'nIIIII' I‘nm L'I\IUII InIIx. .\IIrI/I I‘JIIII/llll’u/I .-Ii'I\ (I'iII/I'. lat/IIIIIIHIIII.

Auto Focus Ix 0000 Ithm; \IIIIIIIII'I l \ III“: (III': kIIIIII'.II \\:III'III IIIIInI' \I.III.: III‘IIII il' .IIIIII IInI‘I IIIIII' \\I2\III1 \IIII'III.III IIIIIIxI-IIIIIII II.~.IIII- III III: (IIIx .IIIII ‘Itx. III.IIIIIx In IIIx xI\ \I'III InII~ .1\ (‘nInIII'I IIII;.III III '.~..II xIIInIII I

III IIII x In IIII‘ I‘IIIIIII III' \\.Ix .: xIIIII'xxI'II I\ II‘II‘IIIIIx .IIIII IIIIIIII'I t.IIIIII_\ III.III, I‘III IIIx I‘IUIIII IIIIIIIII‘I III I" '\ IIIIIII;'III .I xIIIIxII'I

IIIx nIIxI'xxInII \KIIII

IInIIIIII' IIII‘ IIIIn II_-.'II xI'\ .lII\I IIII' IIIIxtI-I} xIIIInIIIIIIIII}: IIIx IltllIIII'I III.IIII' IIII I IIIInIIx .IIIII II‘IIII‘I'IIIII‘.‘ \ II'\\ III~.'

Barbershole.‘\IOOO IIIIII \InIx.

I \. .TINIII III* ( 'III\I*_( I*IIIII IIII' I IIII'II.tII‘II‘!

I \I' IIIIIIIIII III IIII' I'IInm IIInIIx ( 'IIII.I:'n IIIIxIIII‘xx IIIII I\\ ( .II\III I(‘III\I'I. IIK'. I IIIIII' IIII' IIIIIIII'I .IIIII IIII' IIn_\ x IIII III'I. I‘IIII' .IIIII xIII'III IIII' IIII'I'/I' I IIIIII'K IIIxIIIII.I;'III;; I IIIIHIII‘IIIx III‘I‘III Ix’nx.I I’IIIkx .IIIII \I.IIIIII | IIIIII'I I\IH_‘.' I“ IIII II I IIIIxI‘II nIIII.Ij_'I‘ \\ IIII III.II k xIIIIIIII.II II'IIIII'Ix III IIII‘ I \I .II\' IInI IIIII'IIIII.II\ '.I'III.II IIIIxxIII‘x. IIIII IIII'II'I_\ IIIII‘ IIIIIIIIIIIIIy IzIIIII IIII' IIIIIIII'IxIInII IInnI IIIII IIIIIII'lII‘II IIII' I’IIIIIIII'II'Ix .III‘ IIIIIIIII‘II \\.I§ Inn IIIn.IIII\ InI IIle In III‘ .III} IIIIIII III I II‘IIIIIiI' xIII IIII IIIIIIIIII‘IIIIII}. IIII'II' .III‘ I'IIIIII;'II III~II'III :‘.I:'x In x.IlI.III' I.IIIx nt ('IIIIIVx xInIII'I InIIII~II\ IIiI/In SI'I' II'\ IC\\ \I [I II II’ Before Night Falls IM 0000 I_IIIII.III SI'IIII.IIII‘|.I \. .TINII I {IIIIIIII IIIIx IIIIIIIII’ nl IIII‘ Ian (‘IIIIIIII .IIIIIInI I\'\'IIIIII\I\'

\II‘IIIIx IIIIx IH‘CII ;'.III.IIIIII'II \\ IIII III.IIxc .IIIII Il\\I|I\I\. IIII‘IIIIIIII;: .I III'xI'HI'II I III.II IIIIIIIIIIIIIIIIII IIII II-IIIIIII;' .IIInI I.I\I\'I II.IIIII‘III ll'x IIInII' II'I'IIgtIIIInII III.III IIx xIIIIII-II .II'IIII'\I'II III Ile IIII‘IIIIII'. .III IIIIII} IIII' III'IxI‘I‘IIII'II \ICIIII\ IIIIg:III II.I\I' tnIIIIII \II} I} .IIIIIIxIII; SI‘IIIIIIIII'I'x IIIIII Ix IIIIxI-II nII IIII- lllk‘lllUll\ \II-IIIIx IIII'IIIII-II III I-\III- III \I'\\ \IIIII. II'IIIIIIIIIII) III \\llIl \II)\, III‘IIIII' IIIx xIIII'IIlI' III I‘NII IIII- IIIIIIIICI IIIIIII-Il IIIII‘I‘IIII IIIIIIx .I xlxlI- III III‘I'pIIr-g \\IIII IIII' III.III .IIIII IIIx \IIIIII. IIII\III;: IIIIIII. IIIII-III' II_\[‘\'II‘HIC .IIIII lll.l:_‘l( ICIIII\III In III/Amy I'III‘II

(II/III II. II/III/Iuigli

Blood Simple I 1.x» oooo IIIIII'I (‘III-n. [‘5] I08 h .InIIII (iI'll. I'IIIIII Ix \II'I )IIIIII.IIIII. .\I IZIIIIIIL‘I \\.leII. ‘NIIIIII ;\IIxIIII InIIx III-IIIII IIIIIII IIII' (’nI'II IIInIIII-Ix' IIIII‘I‘IInII/IIIIIIIIII‘IIIIII II'.IIII \\.IIxII I~\I‘I'Ix .Ix IIII' xI‘I'Il) xIII'IIlI III\I'xlI;:.IIIII_L' II \IIIIPIL‘ IIIIIIIII-I \xIIan- III'\ IIIxII IC\I|II I’IIInIIII'lI' III tIt‘llI‘IC I‘InxxIII; Ix Illl}lIllllj_' IIIII xIIIIIIII‘ \II I‘IIIIIIIxI.IxIII' .IIII'IIIIII .Il I‘nIIII'IIIpnIIII} IIIIII IInII. “IIIL'II III'I'IIx I-xI'I}IIIII‘ j_'ll\'\\lllf_' I‘wn IIIII'I iIlL‘ IIIIIII IIIIIIII‘ [din/Hugh /I/iiI (iIIi/Il. IIIIII/Iuiq/I.

Bollywood/Hollywood I I: \I IIII~I-p.I \II‘IIIII. (".IIIIIIIII. IINIJI RIIIHII KIIIIIIIIII. I Ix.I RII}. \InIIxIIIIIIII ('IIIIIII'III'I' IIHIIIIII, IIlI‘ I2.le IIIIIIIIII I'IIIIIIIIIIIIII} III IIIInIIIn ;_'I'I IngI-IIII'I III I‘I'II'IIIIIIIIIII III IIII' IIIIIIIunIIII IIIIIxII'III III IIIIx I'nInIIIIIII InIIguII' III I'III'I'II IIII-IIIIIIIIIIIII \xIIIII \"lIIL‘IIIIl IIII'xI'IIIIIIInII

(i/ I. (iIIIwIIII

Bowling for Columbine I I<I oooo I\II\'II.lk‘I \IINIIC.I 8.31MB I I‘IIIIIII IIII- .Ill I'IIIIIIIII'IIIIg \InnII' .IxIIx IIIIx IIIII'xIInII .IIIIIIII '\|lIL'I'l(Il "\It‘ \w .I II.IIInII nt _L'llll IIIIIx ( )I MI“ \\I‘ |ll\l lllllx '. I’IIIMIIIL'II II} IIII‘ CH'Illx «II III .-\IIIII I‘I‘N. IIIC IIII} IIIIIII‘I'II III-IIIIII~ \‘Ik'It' xIInl (ICIMI II} mn IIIIIIIIx .II (‘IIIIIIIIIIIIII' III;_'II SI‘IIIIIII III I IIIII'lnII. ('nInI.IIIn IIIIII IIIL' II.I} Hu- ['8 I'IIIIIIIII’II‘II IIx IIIIgIIxI IIIIIIIIIIII; .IIIInII III IIIL‘ Knxnmn \\.II. IIII' IIIIIIIIxIIIxI- IIIIIIIIIIIIIL‘I .IIIII ICIIU\\IICII \Illlll\l InnIIx Lu and “MIC In IIIIIII In tIIIII IIII‘ .IIIx\\I-Ix In xnIIII- {III-II} IIIIIgII IIIII'xIInIIx ()II IIIL' \xII} III' IIII'I'Ix ( iIIIII InIII IIgIIII‘III‘IIII \I.IIII)II \IIIIIxnII. IIII-IIIIII'Ix nt IIII' \III'III;.III .\II|III.I “II” .Ilguc III.II 'III'IIIf: .IIIIII‘II Ix Itll AIIII'I‘II'IIII II-xpnIIxIIIIIII} '. .IIIII IIIIIIII} IIII'xIIII-III nt IIII- \R \. ('IIIIIIIIIII III'xInII SnIIIc III.I) IIIIII IIIx xIIIII‘II IIII‘III'x .IIIII ll\L' III IIIIIII IIIIIIIIIIII II'IIII'III'IIxIIIII‘. IIIII .Ix Hu- 3” \III’II I‘I‘I“ xIIII\\ L‘II. IIL‘\[K‘IIIIL' lllllcx LIIII tnI' III-pr'IIIII‘ lllt‘Il\lIlC\ IIIIIIII I III/Ira. IatlIII/IIIig/I

Check out the Blag Bag for great

"‘IIIN Film

Dr Derek Norman. professor of applied film at Peebles Technical College. takes a fresh look at the art-house classics of yesteryear currently on re-re/ease. This fortnight. Morte a Venezia. better known as Luchlno Visconti's Death in Venice.

dun/"154* I.‘rIII I'II:'I~.II

:tII'IiI'IIIr ".\"-:;"‘.'tv “I. 'Iwn'II-“II'IIIIY‘

I'I‘ITIII‘:\ '17'67II\.‘:.',‘ ' y: ".IHI‘ III:’Z"I‘.:’I tI; atgt. II'III III: ':<;I:::..”II::II II. [II‘I-ItIIIII': I‘II‘r: t'II; 'tIuv .I '_I?"Ié” IIé:II'::<:.I‘; ,I)‘III‘.’II In, \’;E,;:<:'Ite'1,{)III'IT“ .I: KIWI I‘ If. III'

from I'ttf I)€.“SI IEII'Y‘ "Lt"! IIIIIrIr t‘. I:

'I<,.'.I not to IIIIIIIIZ I:tI.-'III. ’IIL'Y‘I; \‘.’I: (III: ZIIIIII'II; tIII; III:IIt." ot I’m up Itlr'tf I'I'ItI tIII: IIIItII III II;‘? IIIIrrIII ‘I'II'II‘:II,'(I(). ‘.'.'III:iI:III II I!II'III'II'I'N?I "'III‘, I)‘:‘7." <:IIIoIIISII:r_I to I'm IIozrtt ‘.'."I€:"7 I'II: tIII'Ik‘; III; ';I'I'I IIIII on ionII Tit/nuw‘, (III’I {IIIIIIII tIII: 0'; TIIIIIAI In I‘IE‘, own IIIIIIIIII.

(Iotint [Join I III;"III‘.o \."‘.';'I'ttt :I~ Moth/Inn vary, IIIII'II; IIIIIIIIIIII: III.II". <IIII:II IIKIIIIS oI IIIIIIL.’ III: ’IIII: «'IIIM’I'I“; tztktan IJIIIIIIA‘, (Lazn‘; II‘IIIIIJ IIIII'I‘?’ l.’II> l’ofgfrnziii /Il'.‘./; ‘,’_'; lfinribg lay/LII {IIIII ttirnnrt It Into ()r;:;II:I:;ioIII,I “(i/VI. (I tirIIIIIIIIt .‘IIIII moo", I(?(I()<)Itlf;(:fI Et‘; II forerunner I’) t'III: nuo IserlIm IIIIII monument III: nor.I saw It I'If; IIIf; min to YIIké: III’JIIIIITL Mann‘s II().’I,‘.II'I of IrIfI:II'IIIfI;It:I;II IIan t;.In It I'Itr, aunt;

Dirk Ho'III'IrIII: III, Von. At;r;III;IIIIIIr:II It; too young; the IIIIIkI‘nIII (IRIS? “I'I’IIIEII III: tut/I for c'vnIrI IIIIIIIII';I IIIIIIIIIIIIT, \/-‘I’L’)I‘.I:"I IIIIII‘IIJ'ITS tIo': of UK: :I:;III from .‘."»"'.I:’ I'IIU MI‘II: or oi:f;’III<; ’LT)"‘I)’;II‘L‘.’ IIII ';I.III 5., I: I)|(}(L€: of syntax SIIIIIIIIIIII;;ItIoII :If; you will ever 300. PnrtIIIII‘; worst of :III tnI; ’)II}(3'II of fiII‘flLIIUII. Ind/Io IBJorn /\II(III’3Y3$;(3'II_ I'I 'oIIIIMI of III“, IIIIIOCC‘IICI; by Hunt; turned Into :I sexually :IIIIIIIVIIio'It IIIrt, (If; VISCOIIII cannot help but return to IIIS favounte 'III:iII<,-f; of (JIZISS 'I<:';IInr: and the DOI’IIILS of corrIIptIOn.

And yet I IIII’I myself watchinq this; film (New Sunday afternoon Inst after my '.‘.’|I(: has thrown the roast or‘ two roor I'II'I'I stormed out, Alone. a .‘.’€tyf3 alone. ween ma: :2 mam.

Death in Venice plays Fl/lll/IUUI‘I‘U. Edinburgh from Fri 74 Mar,

1/ ' Mr B -, THE LIST 27