MUSIC :,c:, =

Sunday 23 continued

I Colour of Fire .zllil High Roller {Jilly _Tr.rr( 1-,,lk- \H‘gr rrx 'Ir Uri" Il‘l‘l‘i \pni. 2,3

I Big Blues Jam \mrlrn I mix (linanni llnII-l, (ili'x'.\‘llHl lulu“: H ’51“ hpnr licv llanI-Il lij. ll1\'\\".‘. Hlncx \nilI-rx

I Phil’s Sunday Session I l\‘.‘\' llx‘ullld. : \\|Hl\ll.lll\l\ l\'H.nl. {hi lg‘m (ipin liu' liiinz' Milli nun lll\llllllik'lll I Live Music \l.r\\ni|I-_\'x. I.) Lunar“: \In‘vl. .‘ l\ \<\l \pin lim- lliiw nnxninI'Il |m.rl l\.in«lx

l (linburgh

I The Listening Room IIiI- Illin- lilu/I'i. .7 \piII.il \Iin'l. I)" “I‘ll \pin L? xii;'j.'cxlcil Ilnn.iIinn \I'I' \Iin In

I Five Knuckle, Domestic Discipline .mIl Muwk lIiI-c

l llllt'lV-Hllil. llunncinmn‘x. \nlili) \Iiu'l. <Vi {3‘1 \ l‘pin 95 Inc Klllk klc.iic.inlin'lixlili.nIl\n1I'l\.inIl xlj._'llI‘Il Iii llilllxr‘llulil \Iilllt' lx’ut'iililx

I Skin on Skin, the Storm Petrels, Son and \nimp ( mlx \\,llllk'(l lhI- \I‘llllk'. l ' .‘,l (LilInn lx’n.iil. “” ill"; \pin 9.1 \ mural hill nl lllIllk‘ inI‘k lniin ,lll'llllil \nll.rii.|

I Tom Jilbert \\ lnxllclunkicx. ~l (i \niilli llinlpc. ** ' *l ll ‘lpin ('l.ixxi\' \ nM-ix .inIl nii_:'in.ilx

Stirling

I Feed BaCk li‘llliii‘lll lllk'.lll\'. _l.lll \\}iiIl. Ill “Mr I" lllllll .‘pni Ll \ (hunt'c In gx'l .lIl\l\I' .lllll xuppnil in HIV lllll\l\ lllIlll\ll_\ liniii .i xcln‘linn nl leIC\l \[kklkk'h

Monday 24

(El; 153g low

I Aereogramme, Lapsus Linguae .mIl Sluts of Trust llrc (I.ll.l_‘.,'\'. xlllll Sunt'hiclmll \liccl. “I III” ' illpin L.\ \n' MI I* lni ,\I'icn_-_'i.iininv .lllIl lliu .‘H lni l.ipxux l.inj..'u.ic

I The 22-205 Klllj: IuI'x \\.ih \\.ili llul. SHEA SI \ inpcnl Slicvl. Ill 53””. .\ illpiii L“ lhc I.‘ fllx .in' liliicx} in .i \\ liilc Sliipcx l.ixhinn ,inil .llI‘ living: IniiIcIl .ix Ilic linIchl nc“ Ininil in lliiluin. I E.U., Dirty Hospital .iml Slender Whiteman Sim-n. I: II KClHlllMlllel Slim-I. VI» iIll.\ .\pin Ur l:.l .llk' .i lx’uxxmn \‘le'llUlllxkl nuIliI \\lin h.i\c hwn \‘ninpuiml In \|‘l1\'\ l\\ in .lllll Kltl (illn Su- I‘ICHC“ Ini Dill) llnxpiI.il. lc.iluiing_' Slcwn illltl _|nhn nl llix.

I Down Niner, Them or Us .mII Brutally Impaired lhc I ‘xih \nlc (lily. 5” (ill King: Sliu'l. 55‘ In“. Neillpm. L" lx’wk .lllIl inclul li‘nni 'l‘uixlul \pc pininnunnx

I Raw Gallacher .x’iuIIm ( )nc. (iinanni llnIcl. (iinanni lcimu‘. z-ll (\Slll. ‘lpni. l'icc.

I Acoustic Jam \m-‘n'ch.i/_\. Ill Sdlh'lllclldll Succi. H: Uni" ,x lupin l'lL't‘. \\ iIh .i licc \llllllx .ix int'cnliw lnr p.ii’Ii\‘ip.inIx

Edinburgh

I Live Bands lllx‘x‘ l llilL'l\\IillIl. ll.inncrin.in'x. \iIlIli} Slim-I. 54h 9‘1 .\_~15pin. Lil. Scc \lnn I".

I Acoustica (Lilxuci \nlI.iilc. is llluii ~\Iiccl. 33H (\l—‘li l lpiii. l'icc i\nliiiil.ii') \‘Ullll'll‘lllli‘lh nn C\ll i. 8w \lnn l".

Tuesday 25

Glasgow

I Hot Hot Heat .iml Moving Units Hull}. Inn (lulu ~\‘ircci. ILx‘n UH" nww .\pin. [5 Scc picnmx lni Ihc ncxx \\;l\k‘}. pan punk xnunle nl llnI llnI llml Suppnrl li'nm (Iililninmn kinIlicIl xpiiiIx. I The Wandering Step, Kasino and Kamblu K111}: lul'x \\.ili \\.i|i lluI. flu SI \‘invcnl Slit‘cl. Ill 53""

,\‘, {Ilpin '5‘

I The Rebel, Mars Hotel Illlkl The Gang Slk'lk't‘. ll

56 THE LIST ' -.'

Mill

5 i

lx'chinlmugh Slit‘cl. 5 (r SHIN .\pm,

Hi '4 i i. 'l'lic Rchcl ix llic Clll‘L'llLlllu liniiIiii.rii nl lllL' (‘nunlyx lL'.l\k‘l\. in innn' IniIiiicIl hliir‘x} xnln guixc, \l.iix llnlcl luilurv invinlwix nl ;in;_'ul.ii (il.ix\\I-§_'i.iii lunle lunglc; .llltl Ihc Yuiiiiinlui

I The Stand (l'lk‘ I ;[ll \iilc ('..ln'. 5“ (ill Kin): Slim-I. 55‘ In“. ‘lpm. U. I Battle of the Bands 1 hc (Iillinuxc. l5 l'ninn Slim. 2‘15 noun. 5 illpni. ()u-i' I-lx xhn\\

I The Crown, Skinless .mil Monolith SIi.i\\|\'ii_\ l'lk'ltl\. 5h ()\\\.ll\l Slivcl. UNIS “5 i WIN), ". illpm. ()H'l l~l\ \llii\\. \lClJl.

I Phil’s Session I'ixgc Ht‘.llll.l. 2 *2 \\Ulllll.lll\l\ RUJIl. 5H1 lS‘HI. ‘lplll. l'lUC. I Live Music \ruc'n'SlI-u/x. III Sunt'liiclmll Sliu'l. iii Uni". ‘lpin.

Eclinlr)urgh

I Acoustic Underground (‘.ixilc .\imx liar. .lnhnxlnn 'l‘crmt'c. 5, illpm.

l ICC. 5LT ‘l'llt' l-\_

Wednesday 26

Glasgow I Deacon Blue (liiling: .\\‘.iIlcin\. lll l.;_'linlnn Slicr‘l. INNS “Ill “NU/Ile! “I Illllll ~Plll. 13:5”. l'nilci l-lx In lw .it'I'nnipanicIl h} .1” .ulull. \llcr muuli c\pu\'I.iIinn .llltl ‘4 im in building: gnxlx Ilic (Kuhn; \uulcni} npcnx iIx Ilnnrx. l'an nn xI.ig_'c Mlx .lnr'krnck Iil.inx lkuipnn llluc I Eve Bui‘inu l.llltl. 3-H (l.lll\l\\:,_‘.llk'. 552 -lhlll. (‘ \\'(‘l-.l,ll~.l). I Biffy Clyro ()uu‘n .\l.ll_‘._'.ll'L‘l lillUll. .‘3 l'nncixil) (Liiilcnx. ‘W “"84. ". illpin £5.51! (il;ix;_'n\\ —l\.ixul pn\\ Cl .llllik'lx Iiin inunIl nll .innIlici m.innnnIli lnui. in xuppniI nl gurn‘nl xinglc 'llic lllk‘Jl Ilcighl'. I Blood Brothers 'l'hc (Lulinuxc. Ii l'ninn Slit-c1. 3-15 Iihllh. ". illpin. 1'75”. (hurl-1x xlin\\. (Li/ml. il \IllllL' l‘l'llllillll IlixininIcIl gringc punk incl.il In ni.ikv )«iiii L‘.Il\ hlml lrnm unIlci Ilic “in; nl lll.Il IlH} Cll ill :JUUIl lthlL' lll‘CI [‘lUIlllx’L'l |\)Il\\ RUl‘lllMHl

Beth Orton plays Usher Hall, Edinburgh, Wed 26 Mar

I Paradise Lost ‘I lit (triage. .wn Suuchichull Shch ‘33 Ill“. .‘plll, (ll), ()\ ci‘ l’lx xhn\\, l)c;illi incI.il UH'I'lnI'ilx.

I Future Kings of Spain Kin; llll'x “uh “uh lluI. I‘lu SI \‘mccnl SIrch. 221 537‘). 8. illpin {5.

I Rutabega, The Cage of Wire and String and Indafusion (‘i'Iiiiiul llL‘tIllll. Slcrcn. I: H Ku‘lunhuugh SIi'ccl. 57h SHIN. Xpin, U, The (‘iigc nl \\'n'r' illltl Shin}: .iic ;i L‘clln l;ipInp and guilur llll'L‘C picu' \Ullllkl L‘\|k'l'llllt‘lll \xliilc Rulchcyu .iic lunk |;i// i'ngk

I Cosmos, the Hucksters unil Raul Duke 'l'llc ('cllui' HJI. Rillllilkld .l;ir\ix ilngi'uini llnIcl. lllll \llllL'l Sli'ccl. Inln: 55‘ 3515‘ .\. Hlplll. l'icc I The Medicine Room Hit-I. x\\lllHll lune. i-l.‘ JUN» Spin. l‘i’cc linpi'n\ ch unwn linin guilui. luuxx. kc}hn;irilx. Iui'nliihlcx ginIl \xliulcwi clxc \‘UlllC\ In hand.

I Acoustic Open Stage ‘l’hc ll;ill Hiii'. lhll \\'nnIl|;inle anl. 50-1 153“. ‘lpm. l'rcc.

I Live Music 'l'hc 1 Kill \nIc (uric. 5” (ill King: Slit-cl. 55* lliih. Upin. U

Edinburgh

I Spear of Destiny l‘hc \‘I-nuc. l~ 3| (';ilIni1Rn;iIl. 55" ill“ i, Spin. Kirk Brunilnn'x i'clui‘nx \xilh lllUlL' nl liix \L'll-(Ullu‘llllhl) l‘tillltllllln‘. Ilui'klx pnclic i‘m'k lL‘llllll'lllfJ xnngx li'nin hix mi'lici' lllL‘tIl'llulIUlh Ilic Puck. 'l licuIi‘c nl llgilc and till crux nl Spcgil‘ nl l)L'\llll}, I Beth Orton l'xlici' llgill. l.nIlii;in anl. 328 1155, 8pm. Lll U050

it I 3 I; l 4.5m. ()i‘Inn'x niclgint‘hnhg ci'icx li'nin Ihc xnul hclpul Plilx'k' llL'l .ix nnc nl lllC man iiiipni'l;iiiI :irIixIx in i'cccnl )cuix Slic \lllf_'\ li'nin hcr ncu .ilhuin Din/milk: r \\ iIli unIlnuhchll} ;i Iv“ nl Ihc Ilclining l.i\nuriICx.

I Emergency Red lhu' l'ntlci'unrlxl. lillllllL'l'llliIlhx \iIlIlr} Slrccl. 550 335-1. 8,-15pini L4, lllIllC xnunle Hull] 1 livc l'nIlL-mnrlil. xuppni'Ix inll In hc (Hill—lllllL‘Il.

I Fleamarket Funk I .1l‘.‘.l\‘l\r'li.:llc. in *\ him \nqci. .‘.‘,H M 'h

llpni ;.llll lzcc \x' “ml 1"

I Raff Iniil Miyagi \\ liixllcliinkicx.

»1 h \nth liiiilgx'. ‘* *1 l1 ‘lpn‘. lull nn lunk linin \li_\.r;.'i

Thursday 27

Glasgc‘a

I Bryan Ferry I .nlin-J \\.iIl\'ni\~ l.‘l l «sliman \uI-ci, WI" It‘ll “N” M ‘r' "i :lllNl “pin 1." ‘l' l nilci l A In ‘x- .lxxl‘llll‘JlllCil l‘} .1“ .iIlnlI llru .llllil xninnlln runx Ilnnuyh xninc ncxi. xnln in.ilcii.il ,lllil ,I luv. l\’--\\ \lnxn I l.:xin x I The Rezillos Ih,~ I i.ll.I‘.'\'. \iiutlnclmll \nccl. i‘.‘ ll.‘l‘ 'l‘n‘.

Ll 1‘“ \nllunil'x \.1llm‘ll punk int kcix ll.l\\' iciniinnl lni pinch nan.il§_'n purpnxcx. liuI Ilicn I niiilnii.:Iinii nl xtuxxx punk iillx .inIl *Hx \l li llll.l‘.'\'l\ \xiix .ll\\.l}\ .i \xrnnci

I Nightmares on Wax .mrl J Walk (Jun-n \l.ir;.'.iivl l ninn. l lll\\‘l\ll\ (l.ll\lk'll\. H" "WW ' ‘l'pm tl.‘ \ lnkI'l'x Ilcliglil .ix \l1'llllll.il\‘\ I )n \\.i\ Ilr'lnu .i llll\ nl lnp linp Ilnl‘ .lll\l Il.intc tulluic \mx xinylc 'l'x \Hx- ix .l l‘ll nl .rn nl\\inux nnxl.ilj.'i.i lixI \Ullz' llli\ll:‘ll

I The Darkness, Ten Benson .mII Easy Tiger l‘\|ll‘.' lnI'x \\.ili \\.ili llnl. 3".‘u \I \inu'nl \Iiccl, .‘i‘l *3 "l \ {Hpin L“ ()lil x\linn| llll\i‘;'}lllxl lllk'lJl muller \xlin lr‘u‘llll} xuppnilcrl IN! I cpp.nrl .lllll .llL' .lllk‘jJL‘il li‘ l‘I‘ .I lllllll li‘ \I‘I' ll\I‘ lx'll llcnxnn an .i lnI nl lun lllI'll inI kinz' \llll llll ‘l\’n\k ('nll.i§,'n \\.ix lll\' 'lkrnuvi' lliph \nlLifsv' lll.ll ncwr in.iIlI' [In I huh I Sharon Kraus .unl Idatroyd Illi- lllll \iilk‘ (-.ll\'. O” ("l Klilj.) \llk'k'l, ‘\; In“ ‘Ipin U [III-Int I-lulininm

I BR549 (lldllil ()lc ( ll‘l}. l’.ll\l\"\ lx’nml ln|l_r1:‘l"§"l~ \pni. Ll.‘ *ll llnx nlIl xthnnl linnk} Iniik l‘.lll\l li.i\c ln-cn Icnipciing: Ilicu iclin \Ullllil .lll\l ;'nin:' lllHlI' lll,llll\ll\'.llll nxcnlly unikinjx xtilli lhc l)i\ic ("liipkx [‘li‘kllkt‘l | lnpl \l.nncx I Big Man \rII-'rr'\II-.i/}_ ‘1.‘I hiiughichull Slit-cl. i“ ‘Nr i" ‘lpni

I Mr Projectile \rm-n IlHlllII'll} \\I-xr lillii. l.‘ H lx'chmlmuyh \lin'l. * 'lr Slllh .\pni Lll llk'xlllillli

I The Inner Circle .lllil Larkin Sliuuhcin l'lt'lll\, V) I )\\\.ll\l \IiI'I'I, UNIS Us USN) " illpm Ll lllilli‘ nu k

I The Pedestrians, Pylot .m.l Bad Obsession lhc ('I~Il.u Im. R.iiii.iIl.i .|.u\ ix llllflellll llnII-l. lllll \lillci Slim-l lnln “i I‘l‘ \ Ulpm l'lk'C

I The Nimmo Brothers \mmu I luv. (iinxu-nrn llnlcl. (ilnxu‘nnl lx‘lldx I‘ Inll B}lk'\ l<ll.ltll. §-ll (Sll‘ “Illll llk't' (Ilil\:__'ll\\ ‘x llllli‘x l‘lillllx'lx

I Open lvll.” ()\Il.i_ i.‘.()l.i1'ii l..lll\'. 571*“ Spin llk'k'

I Jam Session \iinucl l)n\\ \, II‘ "I \iIlixIlalc anl. ~13 4 Hlllfl \ lllpin llk'k‘

Edinl’xirgh

I Rammage Inc, Zillah .lllIl Mute Media \Iilmu}. (ll) ( 'n\|.;'.ili'. 32* ()_()(\ " illpm L31 llc.i\_\ imk hill lni .l Hm I Skoobee, the Discipline .mIl Comic Book Superstars linin'n (‘lulx M New \liccl. “k "rrnl \pni 2,1 IL‘v liiplc hill nl hnl up .inIl \I‘llllll;,' link. lunk .Illtl hip linp .Ikl\

I Zoot Money lli'ni} ‘x .l.:// (I'llui. \ \lni'iixnii SIICI'I. in” *Illll .\ ‘llpin 2}) Run" xnlrI [M'llllllllilllxt' liniii Ilnx nIill.if_'L'nllx RIKH xl.il

I Black River Falls Iliu- link-innilil. liunncinmn'x. \iIlIli} \IicI-I. “0 {3‘1 .\ 45pm L-l Rmk \Hllllll\ linin 'l liccl nIlr'iunrlIl. xiippnilx inll In hr uiirliiiiiul

I John Watson .lllIl Mr Greenfinger \\lnxilI-Imikicx-1 I) \Hlllll lliirlpc. <<" 5| l-i ‘lpm Siiiiml lunkmlclig xnunrlx linin l'ilc‘x .\li (in-cnl'ingci

I Apache lluinun llc In: .‘x “ml ('inxxhruxcuu}. “()2 \Mill ‘lpin \I'c lliu 1 ‘x

I Out of the Bedroom win-nix Hui. 1 SI \l.ii_\'x Slim-I. 5‘" UN)

‘Ipin llllIlllllell licc \cc 'lhu l‘