Clubs

Glasgow Fridays continued

I Death Disco .II IIII' \II III-I

III‘III RIIII {Ill I1\I.:I \IanIIIIf. I)I‘IInII (iI.:Il\I I’.II\.III\ InIII IIII' III‘.:I,:. IMIII). .II II.I \I_I-'.I.I‘II II-I IIIIn. I'lI'I IIn .IIIII .III III:'III \n InIIIpI.IIIII\ lInIII IIC /n/ ,'/I/\ “My. I'I',. I /I\/ .I‘III’ r w It} M 'I .' Ila/l [HIM 11:11 Iw hm H .‘II'I wn.’ I Destiny .II I)I'\IIIIj. IIIIII 1.:III

LIIII .‘I \I.II I)I'\III1_\ II'I.IIIIIIIII~\ '.'-.1III ‘.'.Il.lI IIII'j. I‘IHIIII\I‘ In III' nIII‘ nl IIII' Ill1'1'\'\lIIII'III\IIIIIII‘III} I'lIIIIl\ ‘.-.I-I~III'IIII IIII'I Illk‘It‘.l\III‘.' ll\‘.‘-1IIIIIIIII\ nl .II1IIIIII \Hlli'IlI .IIII'I [\np \IIII. I‘llI '.|.I' IIIInI. II‘x :‘nIIIz' In III- I).Innn \IIIInz'nI' \I. III/I ./l ..

I Fnuk .II I510 InInI Illl‘lll {.IIII III'I‘ .lIIll|l\\|IIll .‘I \I.II \IIIIIIIII} \I".‘. llli‘IlI nI IIIIIII'Iz'InIIIIII I'II‘I IIn. II'I InIn .IIIII lIIIIII\ IIHIIM‘ lInIII II‘\IIII'III\ \IIInII} l\’\'I'\ I).IIIII_\ \\IIIII'\IIII'. Ill II'II} .IIIII I’I'II' I .IIII§ \pI'I I.I| ‘,'ll\'\I nII IIn\ an'InII-J III~.'III I\ III//_\ lInnI \I} \l.l\IIIII\‘\

I Fresh .lI IIII' I’HIII I HIIllg‘I‘

Illllll KIIII I‘ \\\'\'III-\ \IIIIII'III'.IIIII \IIII\ LIIII‘ I |I.II~.'I' nl IIII' Illll\l\.lI \IIIII\'\ III Ilnx III-III lHll\ \II'II II.InI ('II\ III1\I-II

I IllIl \\ Ilk'IIlCl _\nn'II~ Ill IIII' IIanI_\ RHHIII nI nII IIII' II.IIIII'lInnI. IIII' Illll\'\ \\IIII1l\'I}Hlll IIIIlll‘lllI‘\\

I Fridays in Bed .II III-II IIHIIIII'II} Illk'\k‘I\t'II\)1HIIIl\I IIpIII {.Illl If I97 {I “Ix-III} \.II‘I‘III I.IIII‘\ Min nII .III Ix’I\'Il .lIlII Inp IIHII Illll MM} \I.I'I'II \\IIIII‘ IlIII} \IIIII;'.III I‘llllf.‘\ IIII- lnII In IIII' lInIII I‘I'IIIUI‘III

I Friday Street .II III.I\'I\III.II\. \I~\I IIJII' II‘\'

I Fuel .II I III'I IIlI\IIan\II;:_~.'\I

Ill illpnI .‘.IIII Ll \\I-I'III_\ \I‘xx k'Illl‘ \I‘nInII' IInIII IIII' (i1 yInnp. \xIIII‘II l\ .lIIk'lIlllIIII‘.‘ In \'\|l.lIIlI IIII' .I\I‘I.I;.'I' (il.I\\\I'§.'I.In\ IIII'.I nI \\Il.II \xI-I-III'IIIIIII; llk'.Ill\ I’.III| Ix’m [\|.I_\\ I'Inh I'|.I\\II'\. I<I\‘Il. lnIIII .IIIII .III}III.III;._' \\lIIl .I ;.'Inn\I'

\nIIIIImII' IIIIII \I‘IIII\I\II' In :x-I IIII' I I‘IIIII'II III III'II' \ In! I Full On .:I I’II'.:§I'_'I‘

III lIIIIIII ;.1III 9“ t", \\I~I2>II‘. InIII \\ IIMIII. ( II'I InI‘ If. \II-'.~..::I (III'I'II \\III1IIIII I).IIIII‘I (I.:. IInInInII \III IIll\I IIII\I ( III‘ I III: .:II- j.nIII III'\I\ .II IIII\'.‘.I‘I'III_\\I.IliII'lIl"IlIIII".‘.III'I1III'I‘I'

I Funhouse .II Hull; I lpzn ¥.IIII

t 1 IN: “Ix-II} \ IIlt'III nI I.I.I\I~II lll‘ [‘IIIIII Il.I\Il .IIIII I.IIII.IIIII Ill'Il\I'II\I' I‘np. III‘xIa‘III‘II In I II-.II .III nl IIII' \IllI nnI nI _\nnI k'III\ Ix’.IIIIn lix III.IIIIIIII:‘ \ II (i.I|II~'.I..Ij. IIIIII \II I’.In| \I'I'IIII‘\ .III‘ III

I II.II-_'I' nl IIII‘ illll\l\

I Funk Room .II IIII' \IIIII'\

IIpIII ;.IIII {III .‘I \I.II \InIIIIII_\ \nnnn IIII'HInI .IIIII \IIIIICV. I)l‘.lIlI" .III' |nIIII‘II In IIII' IIIIIIII.I\III III'IIII‘ '.'lH‘.\lI I.III‘III\nI IIII' IIIH'_'.'.III‘|‘III‘\\'\II1'IIII‘I\ \KIIH [In |I\I' /nr fir/x .JIL'I my]. \ /l\/ III/III/IIIJJIH:14}

.I'u It’ll III/I.’

nu]! [II III I ll]! '. III-xi}!

I Gavin Pearson and Adrian Coll .II \II'III.I I IpnI KIIII LIIII \\I-I'kl} IIII' l\‘.n I)I\ \‘.Ilt‘ .IIInIII IIII' Inp nl IIll\ Il‘Illef, llI .I\\l‘\ I.IIInII \klIIl (.I_\\Ik' I. III IIll\ III‘v. I} II'\.IIIIIII‘II \I'IIIII‘ I’nIIIpIII' IllII\‘\ .IIIII .III \IllllIx\ InI If \nl I\.III

I Gdansk .Il \.InII I Illlll Knn UIK I-I \I.II nnI} \IInIIII‘I IIIII'II'xllng' \\'IIIlII\' lInIII IIII' g'n}\ .II \In\\ ('nIII'I'I'. II1I\ lllf.'IlI II-.IInII'\ IInIIII' _‘.'lU\\II I'\]\I*IIIIII'III.II I'II‘I’IInIIII' .IlIl\I\. IlIIII l\ \IIII' III III' IIII IIIIK'I\'\IIII_'.' [‘IH|\H\1IIHII 0 Global Groove .II IIII' IIIIIIII-I

I lpIII KIIII LIIII' \\I'I'III} \n .IIKnInII’I} nInnIII \\.III'InI;: \I'II'I'IInII nl _‘.'II\'\I\ .III' \\.IIIIIIj: III Illt' \\lllj__'\ In |\|.I} .II IIle III'\\ \nnIInI IInan- |Il_‘.‘IlI II'x ;,'II~.II In \I'I‘ IIII' IllllllI‘I [\IIIIIIIj: nII [\Ian'I IInan' IIIg'III\ .IlII'I IIIIIII' .I \kInII' Ill IIII' \xIIIII'IIII*\\ ll \I.II \L'L'\l K |InII\I' Intl I).IIIII_\ |{.IIII]\IIII)_' I'nIIII' h} In IIIMI IIII' II'I'I'IIIIJI} I n\I'§_'Inn\I' I);IIII'I'

I’.::I'. IIII I: II.:\I' I’Inlxmn IInn\I' I.!l‘.‘.‘ I .IIInII InI'I'IIII'I v. .‘I \lIlI. InIIn‘.I.I'Ii "\j. \I.:\II'I .:I \\nIII l\\‘llll_\

'I InIxV ( iI ‘II/.lI‘I'\. .‘\ \I.1l \\nIIIII'IlIII .'.II Il‘Inllll \I( [I'm 1':

I Haptic .II II‘II' \.IilII \I-xI ILIII- II\

I Heads Up .:I IIII‘ \uh ( ‘IIIII

I1;\'II \erI 2,\ _‘I \III \InIIIIII} I’.:III

( .:I1II \III'I I.:i CIIINI I WIlII I’I'IaIxnII .:zI' j.nI;I IIH\I\ .II IIll\ IIIII' III;'III nI IIII‘ IIIII‘ III~II\I'. III//V IInIIIII .IIIII IzanIIIIIy III.:I \IIIIIIII\ I.II1I.I\II\

I Kinky Afro .II IIII- MI I ‘IIIII \I-n II.III- II\

I Hustle and Bustle .II lulu/I hpn. Km, «Illx IInIII I II‘IIII I III III'InII‘ III‘llI. 2* .IIII'I \\I‘I‘II} I’.IIII II.I}IInI. \IIIIII .IIIII IIIII} Innm IIp II up \\lIII \Ulllk' III-,‘IIIjI I II.II1'I‘II RAH Illlll IIIp IInp IIII\I'II ‘.‘.IIII IllIlI\\ .IIIII InnkII'I II.II lo

I In at the Deep End .II \II I II‘

I II‘III Run 25 “Ix-kl} \\I I II‘ III‘.II\ IIII' I.lI‘I\" Jun} nnII' .I‘L'IIIII .I\ l\)I\IlI‘I\l .IIIII InIIII .I LIIII' InnIInl .IIII’IIIII' III-.le .IIIII \nIIII f_'lUH\I'\ \IHIIIIIIJIk’ \kInII' IleglnnI \InIIIII‘} [\Im I\I\'\ IIII‘ IIIII'xI Llll.lIII_\ II\I' [\I'II Il\\lilll

I .'.I I III“ IIII‘III {.Illl I lI‘I' I‘I'IHIC llIlIIIllg'IlII L“ .IIII'I \\I'I‘II|} kI'xIII \1\|llIIK‘I)k-'l{k.l!l IIIIII IIIIIIW (III IIIL' I\'.ll IIII‘llI\ \\lIIl .I \nIIII IIIIIII, \nIlI. _:'.II.I_;'I' IIIIII nIII \I IInnI I'I.I\\II\ \I'II'I IInII

I LiveVEvil .II (II.I\}_'II\‘. \I IIIHII III \II leIn inn LN tun ll \I.II IUlllllfJIIII} I I'I'I'IIII.II_\ \lt'IIlIIlk'IIlI I)nI' \InII |Ulll\ IIII' I I\I'\ I'\lI {ml} IIIl\ ;_'n_\ I'.III nuke p.IIpII.IIInII\ Imppcn “Ilk'll III' \[lllh IIIIIIII I\' Imm. \n pI‘I up In IIII' \I‘IInnI .IIIII lI-.IIII .I \.IIII.II\II' Ik'\\(lll

I Latin Fever .II II.I\.III.I ‘IpIII ,‘_.IIII l-II'I- “Ix-III}, I).I KI'IIII I) \[lllh up \nIIII- ('nlnInthII. (‘nIxIIL \L'\\ InIII .IIIII \IIII'.III \IlI\.l. .IIIIIIIIy ;I l\\l\l nl I IIIlll I'II.III. I{I\Ii .IIIII j_‘InI\III l‘k'.il\ In IIIL‘ III}IIIIIIII'II| \II'\\. LN}.

I Keeping it Sound .II IIII- \II-IlII'InI- RnnnI ILII. 3pm I.IIII. I'Ik’t'I \\I'I*III} 'InnI (‘lInII‘IIIII .IIIII .\I;IIIIII'\\ K [\II'xI'III .III k'\\'IlIIl_‘_' nI IInII IIIIIII‘I'IlnnI lllll\l\'. I'n\I~IIII;_' IIII \I_\I\'\ lll IIII-II l)_l \Cl [\III-II In III-.II .llllI‘lL'llI. Ilnu IIII'IIIpn IIIIII I'II‘I'IInIIII‘.I .Ilnngg \\IIIl \nnl. |.I// .IIIII II'yy.II' ;IIIII .III}iIIIII:_' k'l\k' IIII'} II'I'I IIIII‘ I Life .'lI IIII- (‘nIIIIIIInIII lllpnI \IIII. LII \VI'I'III}. KIWI” \III-.II'IIIIII' Iliml IIIIH pl.I_\\ IIII' IIIII'xl lll \HllI. InIIII. RIkIl. IInan' ;IIIII nIII \I‘IInnI I‘IIIxxlI'x

0 Medicine Wheel III IIII' th ('IIIII, IIpIII Knn LN. I-l .\I;II‘. .\InIIIlIl_\ .\ 3_'II-;II gnI-xl IIIjJIlI IIle IIInIIIII. ;I\ (in) ('.IIII'II (II-LIIII |Hlll\ \IIII'IIII. Bun} .IIIII (inIIIII_\ InI II InnII IxII'II .II IIIC IIIII-\I II.IIII'I‘ IIIIIxII~ IInIII IIII' I.le III'I‘IIIII' IlllII .I InnII IIIIn IIII' lnInIc. 8w lHI’llI’lI.

I Midi Hi-Fi III IIII' (IIIngnu SI'IInnI nl .'\II \\'\I (Idlk‘ IIWI‘

I Monox ill IIIL' SnIInIIIIIInx

IlpIn 5am L's IUII II .\I;II \InIIIIII}. II‘IIIIlllll .'\Il.l nl .'\llIUlll;IIlL‘. \I-III' III'IIIIIII .IIIII XII-IIIIII lIIIIll\II'IC\ plan InI- III IIll\ \cnInmI II‘I'IIIIn I'IIIII, 1\I\Il. «III IIle II;III' IIII‘} IIII\I~II IlL‘\\ IL'\ltlk'llI \III‘IMI‘I I'Hl\Il.l\\. \\ IIn |HIII\ IIIL' nxnnl hnIII'II nI IIL'ik'I «In \u‘llx

I National Pop League ;II IIlL' \\(NHI\I(IC SUI'IIII. \k'\l IIulL' IIK',

I Nocturnal ;II ,-\II I.Ih I IpIII ~l;IIII

H II \IuI. \InlIIIII} Hm I\ (IIIL' InI IIIL' IIIgIII \‘l.I\\ It'l\. II'x IInI uhnnl I.Ihc|\ nI‘ chII'I'x. \Impl} InanI' III;II gncx hump III IIIL' IIIglII. \VIIII I'I'xIIIcnIx SI \IIII'I'u} .IIIII ('IIIIx \IIII'I ((XII'IInIII. mpccl IIIc Ink-\III‘I‘ICII IIIIII )(lll llIIfJIlI Iw [lI'L‘I‘IlICtII I The N00 Groove III .'\(I IIh. Ililllllll ‘mnI. £5 35 Mai; .\InIIIIII_\, l)J\ \II‘II I’I'III'nI‘II illlII IlI'IIIII \\'IIII;IIII\nn \II;II‘IIIg_' Illk' llL'kI\\ \\ llIl il \I'II'I'IInII nI IIIIIII llICIIL'll. I,;IIIII IH\III_L‘. |;I// \gIIanIng. \nnI \L'.III'IIIII;_' I'IIIIInx

I Nuklear Puppy .II IIlL' \'.IuII.

lIlpIII KIIII L“) IL‘M l5 .\l.II' nnl}, .\l;IIII KII\.III.I;_'II. .Ill\IllI IlnnI'IIc. I’IIII YnI'II ;IIIII .I;l\nll (‘nI'IC/ III'I' IIIc SIIIIInIunI I'Icu III InnIII nIII'. .IIIII nnI‘ hn'u SIIIInII I-n_\. .-\I;III HCI\II.I\\ .IIIII (LII) (‘nI'II'_\ III‘c lllilklllf.’ \Ulk' Innlll [\MI I\ III) \InlchI CIIIIL‘I'.

I Nurture III (‘IIIh (N. llL‘\l dulc IIII',

I Off the Hook .II IIII‘ (}|;I\g_'n\\ ~\I‘IIIHII HI .\I’l. NIWI \IIIIL‘ IIK‘I

I Pressure .II III \IIIII~~ I Il‘lll ;.II‘I‘I L I \ .\ \I.II \InnIIII\ IIIII'I‘ Innnn n? In} II'.:IIIIIII_-_' \IIIIIII \I.II IIIIII.:I1_ (IIIII' \II'I'IIII'. I .2}n .IIIII llII\II\\.II kz'. III I\“II\II. Inn: \IIIIIIII'InII IIIIII Ill I) I Public Spirit .II IIII\I\I.'. I IpIII ;.‘.III 1 «1*» \\I-III_\ Inn Ila. \II\II I\ \‘III' nI IIIan' Illx \\I1n\\III_InI IIII'II‘xInI III\ III:_\\. IIIIII IIII' \xnIle 'IIII‘ II‘yI‘IIIIIIM IIII RI'II nII In IIII' \IIIII nI Inx ll.IIIlI‘ III' .IIIII I|II' \IInII‘IIIImI \ .III~ II.I\ lll‘.‘ IIII‘II \xI‘I'III} nun .II IIII\ IIII;'III_\ \I'IIIII‘. w III- IIICIC . Radar .II IIII' (II.I\_1'II\‘. \IIII‘HI \‘I \II I II‘III Knn 1* It II .‘I \I.II \InnIIle Illz' III§3III ‘I‘.IIII Ix’.I|l.II\’ II'xIIII‘IIh \InII. \pnIIII .III\I I I\I .IInII-j \KIIII ngIIwn IIII' ('IIIIIIIIMII ('nnkIII;' ('IIII\ Il.:IIIn_~.'~ nI IIII- IIIl\I\'IL'II‘lIII\I II'I InIn \II'III'. IIII'II II.IIII lIIIIll\IIlIII \|‘IIII\I \\lII III III In IIII' Ix’.III.II IIIK'J I Red and Gold Room .II \II.I IIII‘lll \IIII I III lenII‘ llpln. L ' IlIII'I \\I‘I'II|} Ill \III IIIII‘I I )'\III'II [MIN up In \pnI nIII_\ IIII' IIII\'\I \.II\II .InII I .IIIn InIIIw III .I \I'l} \\ Ilk'k'lk'tl \IIII \ I|‘\‘.\l I Rockit .II ILIIIIImn *IIIII Run 9 ' ILM \\I-I'III} \I-u IInI\ .IIIII I‘IIl \I‘IlIlllI' III.II I\IIII_~_'\ \nIIII' nl IIII~ IIImI \xnIIIn I\'\I\IK'III\ III (iI.I\;:n\\ Ing'I-IIII'I InI lllllII\ IInIm' .IIIII Ix’I\II \I'\\l|lll\ (icnll \lllllIIUHI l.ll\k'\ \.H\‘ “I IIlI' IIllllII'l. \kIIlIx' I’.Inl I n\ III‘.I|\ \\IIIl IIII- I.IIII'I. jJINIIIIIlllllllI

Super Scientists III (‘Inh In IleIII -I.IIII La ll\I.II ()llJlII'lI} IIngI'I} .IIIIhIIInnx II'I IIIIn .lll\I IIIII In IInan' llljJIlI. \klIIl .IlIl\I\. I).|\. IllII\I\ l.lll\ .IIIII .I \kIlllIk' InIIII nI nIIII'I lll.I\Ik‘lIllI I'II.II.II‘II‘I\ InnIpIII l\ IIII‘II Inxl IIIIIIII|.I}. \II II.\ IIIIII‘ In In“ II'pr‘I‘I In lIlI\ I'II-III ItlL'II HI .I IIIII‘ IIIjJIIl In! III/\ I!!!’( HII/‘. ll /l\I.( Illi/ [Il'/(/d I\ ‘I'il f.‘ “I, lll'l'l III/l I' lulu/I III/I/IIIu/II I Tantra ;II 'I l.I\Il lllpIn {.IIII I) III: \M‘I'III} \\.III In \\.'lII IIInIIII [\I'nplI' \\.IIII‘_\' I |\.I I IIIIk'\\lHlII .lllll I.IIII IIIHIIIMIII [lI;I_\ anInIII IInIIxI- In II [MI III-II II;IIII‘I‘ llnnI. \\lIII I)Il Rnlwn [\I.I}III;' lnnII) IInan'. IllxI'n .IIIII IIIIIII' III InnnI I Tidy III IIlL' \‘II.II II III illpIII i Wain {5 IL' {I \M‘I‘III} I vl III.II IIIII'I'IInnx I'll lk'k'llllf.‘ I;IIII- IInIIl nl _\nn \xlIIII' I).l I.IIII IIIIIIInII I.IIII'\ (IlllIIHI nI IIII' II;IIII*I' IInnI I Lick It .II IIII' \II'II‘III} I.Hllll_L'I' ‘lpnI \IIII L-l \\I'I'II|) I.IIIInI IIII- \II'I'II \Illlll\I\ and .III IIII}IIIIII_: gnu .IppnmI Il \\lII IIIgIIII- Ilnx II pnpnII'II lilfJIlI .II IIII- llk'\‘- ya} I‘IIIII I Tronicsole and Tracktion Sessions .II .\1:\.\', llpIII i.IIII I“ IL‘I \VI'I'III) SnIc In ;IIII.III :I III-II} \‘HHHI Ill IL'\CIICI\ Ill IIIL' I'll} t'k'llllk' (‘IIIIx IIIIII'Ix. .\I.’III_\II JI‘II;;IIII'.III. \IIIInn .I;II‘II\nII illltl (inIIlnII I,n;:.In .III' _‘.Hlll IIIIIxIInI III)\I\. PI.I_\III}.‘ nnI IIII' IIIIIwI IIIpp}. Innk) \HlIIIII\ I Urban III IIIc 'InIIIII'I I IpnI Run 95 (HI \\I'I~k|} ,-\II RIUI \k'\\|IIll InnIII-x} nI I’.IIII \HIIC .II IInx III-ul} II'I.InIIIIIcII. I‘II'IxxII' (iI;I\_L'H\\ \I-IIIII' I Urban Groove .II (‘IIIII IIIIIIII.I llpnI iInn Lil IUI “Ix-III} l-I-.IIIIIIIIL' IIII' IIIII'Ile nI I)nIIII'IIII‘ \I.IIIIII. \kIlII \I‘.IIIIII'\\I_\ lllk'lij'x l‘S IlthL' .IIIII g.II.I§_'I-. (IL'CP IInan‘. llhkll. \nnI. IIIIIII .IIIII |;I//. \klllIC .IIIIIIII}: IIIc «III III nI I,;IIlll .IIlII All“ gI'nan'x,

Glasgow Saturdays

Club

I Aerodynamico .II IIII~ l.l(llllll I.nnII;_'I\ .\'I'\I IIIIII' IN

I Amatis ill SIngIIIK \L'\I (IIIIC IIIL‘

I Bailamos III II.'I\.'III;I. 0pm IIIIII. I'I‘cc. Wet-III}, I)J KL'IIIl I) hrnIggx )nn ;I \xnI'III \I'II-I'IInn; \;II\;I. RIkIl. I.;IInI I'IIIII'I IIL'IInII unII \IIIIIIL'H'I' clxc Inmcx )nn.

I Base :II lIlL' 'I'IIIIIIcI III, {IIpnI hm. £7 IL'SI. \Vcckl}. ('lII'Ix illltl \IIII‘IIII III-\leh. ulnng \HIII (‘hI'Ix Ilill'l'h IIIIII .-\I Kcnl. \wmc :I IlllL’ IuhI'II' nI IIIIIII} lInnxc uml Rtkli :II \IIII'lIcII I.;Inc\ IlllL‘\I IIIInu- cmpnrnnn.

I Beatroots :II the ('nI‘IIIIIn;III.

9pm hm. I'I'cc. I5 .\I;II'. Ilcgin'nm‘ ll\ll;lI InI\ nl I'cgguc. Inp IInp. hnnxc.