Classified

TO LET I ACCOMODATION WANTED I FLATSHARE I BACKPACKERS I SERVICES I COMMERCIAL PROPERTY

Flatshare

EDINBURGH

I Fully furnished room III .‘ IN'IIII'IIIII II.:I IIII I .:\II'I I\'II.III. \II.IIIIIj_' ‘.-.IIII I II‘III.III‘ \IIIIII'III I.:III, I‘II'IIIII \IIII\‘-I‘I. (I( II gun IIHI‘ .\ III\I_‘.'\' II\'I'/\'I I’II-II‘IJIIII II \ \\.III.II\Ic le IllI\ L‘VI Inn. . lullx III II \III Min \\\ I Stockbridge. Double room III |II\III_\ II.II. unIIIII \lllI [IIIIII‘\\IUII.II. III \II.III' \'.IIII I nIIII'I \II III'\‘- Illlll|\Illle.'\ .\ IIInII \IIII\ 1“” Inn. - I‘lII\

II‘I II I.‘ III.\ ‘I‘

I Marchmont. Large room III I|.II \II.II|II_',' \kIIII .‘ nIIII'I\ \\nIIIII \lllI |‘|I|I\‘\\II'II.II II \ !._“l||I\III -( | ' I‘III\ II'I III ;I II (I II .IIlI‘I “pm

I Bright room overlooking g'.IIIII'II. III Inwly IIIIII'I I IIIIIIIIII;'II II.II. In \II.III' \IIIII I nIIII'I \\nIIIII \lllI

II \ IIII‘I\'\\I||II.II \\.III.II\II' IIIIII \IIIII {UH III III III\ IIIIIIII;' ('I

~ I‘lII\ IL'I III {5* .\‘§ III

I Single room available Ill IIIk'IItII_\ I III'IxnlI \I‘uIIIjJInII I|.II \\L'II I‘IIIIIIIIII'II .\ IIIII} Illllll\Il\‘\I \klIII ynnd Inml .IIIII'IIIIII'x LI‘NIIIIIII o III||\ o

ilclhhll Icl III II (Ill. * III‘)

Flatsh

I Room in large \.".\.III:'InII II.:I '.‘.nIIIII \IIII II \ \‘..III.II‘II' IIIII \IIIII I..\;II]‘\III -( l - I‘lII\ |\-| II III) I.[\ (IIIII

I Large room in \IIIIIIIII}'\IIII‘ lI.II. \‘-UIII\I \IIII II \ IIII-II-\\IIIII.II IIII\I§_'I.IIIII.III' 13‘"! IKIII o I‘III\ III III {I 31"‘1‘I3 II. II"\II% 'V‘ I"

I Slateford Road. Large InnIII lII IIInIII'III I|.II In \II.II\‘

In. IIII IIIIIII'\\InII.II .nIIpII‘ \II

IIIINI \IIII\. nII ynnll I‘ll\ IIllIII'

iIInI.'\\InII.II

\\nIIII| \lllI ll \ IIII‘I\‘\\II‘II.II LN“ IKIII o( | - Inllx III III ;I I'\ I {x} .I, ll 'IHIII _‘(.| Will I Leith loft. Large \llllll} InnIII III InIIwIII'II Inll In \II.III‘ \\|IIl I I'III\'| I’II|I\'\\II‘II.II [III-II‘III‘II Inn'l} .\ \I‘.I\IUll\ \‘-III| .‘ I‘.lIIllIH‘lll\ \\.III.II\II' IIIIIIII'III.III~I_\ 1 VIII IKIII - I‘III\ I.-I II'MIIIIIHIIII I Male, 20's required IHI \III},'I\‘IHI'|1|. III \I‘I} Ill\lllIUll\ II.II III \\'\\|ll_‘.'IHII .lIx'II. III |* lllllllII\‘\ IInIII III} u‘IIIIc If}; |‘\|Il lllt IIIIIIII;.' ('I III II ' 'i I I .‘ VI I Large double room \\IIII t'II \IIIII- Ill IIIHIICIII. IIIII} IIIIIII\II\'II_ .7 III-IIInnIIIx, II'IIII.III} Intuit-II lI.II \\HIII\I \lllI \l'IIIIIC. In \II.II\' \kIIIl \IIxxI.‘ InIIIIII' \\.l|I.lI‘I\‘ IIII\\ L VIII I‘IIII - Iullx III III II *R ' I‘M" I Room in well .Ippumml \wa In\\II II.Il nII (‘II.IIInllI‘ SIIIMII' t.‘ '1) ppm o lIt'INI\II o (‘l - I‘III\ II'I “WM: |.‘..\ 371 I Room in modern ILII Ill \\‘\\lll_L‘IHll \\nIIIII \lllI )nIIIIy [III‘IL'\\IHII.II LINIINIII III II '.\I_\ I III”)

I No females looking lnI I.’III.II.‘ YI.:II:I.:I.' In: IIIIxIIlzIII \I/cII InnIII III IIIII_\ IIIIIIMIICII !I.:I 'u. IIII LIII III‘II. Iz‘. Illi' InnIII .\ II.:IIIInnIII IIIII'IIII‘I .Itu'xx . Im.‘ In \IIIII‘\ .\ II.\|II.‘III I‘ll\\‘\ In II‘\‘.II 13‘"! [RI]! - I‘III\ ~ {NIH III...” |\-| II" ‘I.< i‘ l 1 III.” U, II|;1;1;_‘<1|

I Comfortable, fully furnished IInIIIII.‘ InnIII III

I ."IIII .II.'.I In \II.II.' \I. IIII nIII‘ nIIIcI \ \ [‘lIII\'\\IHII.II II‘IIIIIII'II 2. VII In III III\ IlIIIIIIL' I‘III\ o IIIInIII‘ III III {I 4“ VIII

I Sunny, single room \\ IIII ]‘.III|.II g'.IIIIcII \I\‘\\ III |n\yl_\ \I'IIII.II II.II \\I'llI\I \lllI ll \. nqu'IIII It'III.III' \\.III.II\|I' "III \[IIII {flR [\III IcI III II *‘HIII II

I Quiet flat in ( '.IIInIIIIIIII\ IIIIyIII. \pm Inle InnIII Ill Inwl} II.II InI II \. \I-;'I-I.III.III_ III.IIIIII~ \IlIlIL'III LXI"! [\III o I'ICIIII. ~ [IIInIII' III III II R". “If:

I Student required for IInIIIIII' InnIII III II.II In \II.III' \\IIIl III.II\' \IIItlk'III 13*“ [II III l,-| II"" {I ‘) (II (\‘II

I Single bright room .l\.III.lI‘IL' IIH\\ Ill \kL'II I‘IIIIIppI-II. IIIt'IItII_\ II.II \\nII|II \lllI II \ [‘IHIC\\IUII.II LINN III‘III I‘III\ ° (II ICI III {I 3.“) ;IN}

I Bright double room lll \|‘.l\‘lllll\. \wII IIct‘nInlmI \wa Inun l|.II_ \\HIII\I \llll )nIIIIj: II \. ya) IIII'IIIII} plnlcxxInIml .\\.llI.lI‘I\' IIIIII .\|lllI. I; “III [\‘III 9 \II.Il\'\I I‘III\ III {I <5”. {IFI I Spacious double room III I‘llfJIII IlIIIk'IH\\ I|.II In \IIJIC \IIIII I\\n nIIII'Ix, I’IIIIt'\\IIIII.II\ HIII}. {3.35 [k'lll I Iullx III

III {I ISIIIIVII

I Double room available III IIInIIcIII II.-.‘. II: I .‘IIII \'-.:II.II‘I\‘ .'3III n.’ \I.1I\ II I’.:IInI.IIIII. \ l\"-‘.\ .\ I\.~.I. nII_\ \\I‘III\I \IIII II \. I‘.I\\;'nIII;‘ I‘II'I\'\\II‘II.II L.‘ I" 3‘. III o ('I ' I‘III\ III H"\ 'h 211‘! LI I Dalkeith Road. No IllllIhIIt'II. xlmt II‘!l\ IHUIII\ III IIIIcc InnIII II.:I \\.III.II‘I\' \I.I\ \\|‘III\I \IIII \III\I\'III\ If H p. III . In”. [.5] II"~I<| lI\< II] 3.; II"‘I.: Inn " ‘\ I Single room in IIIIglII. \Imt InII\ II.II. \IIIIIII nI I II_\. II.IIIII} lnI I‘}[‘.I\\ .\ I\II\c\ IIIIn ('I-IIIIc (III \III-cl IxIIkIIIy 15"! I\ III III. IIIIIIII}' I I .\ I‘III\ III III 1] (\(\1II\1‘I‘I[IINH.\II I" I<I I Female student, n/s. \I..IIIII'II InI Inxcl} IInIIIIII- InnIII III \I‘.I\lHll\ II.:I nII IcIIx Ix’n.III. In \IIJIC \klIII III.IIIII.' II‘III.II.' \Illka‘III \\.III.II\II' le \I.I} 2, I‘m II. III o I‘III\II‘\\I1IIIIII:‘ (III IL'I HH‘IIIi "I. 1’“ I Double room in I.~\.-I\ I'I'IIIIJI lI.II \t‘JI (iIt'}III.II \ IIIIIIII} \IIII II \ plnlcxxlnml II'III.III‘ (K 'II .\ |.IIj_'I‘ InIIIIj.:c LJIIII (.I IIIII\ II‘I II‘I\I< I Room in lovely \IIIIII} II.II nII t'Ulllt‘I nl | nIIIInII Ix’IuII I:.I\IcI I-1n.III In \IIJIC \\ IIII nIII' nIIII'I. II \ \\.III.:I\|c IInIII lxI .\pIII {33” pan 0 (‘I . I‘III\ [CI III :| (ml (05" .lIIk‘l (\Plll \wt'kt'ntlx I Box room available lll I;II;_‘I'. IIIL'IIIII_\. II \ II.II II'II IIIIIIIIIt-x \\.III\ IInIII I’IIII\'&'\ SIIL'CI. (IIHL' III IIII\I'\ IIII IIIIIIIIIII anl .k lI-IIII \\.III\ LIINI [k'lll 0 (‘I . Iullx III III II “713‘:

I Large room in nu. IIIlI\ \I'u IIIyInII II.II In \II.II.‘ \‘-IIII nII.‘ nIIII'I I‘II‘II'\\II‘II.II III.II\' \\I‘IIIII \llII II \ [‘II'II‘\\II‘II.II_ XII {In \\.lII.lI‘I\‘ *III \I‘III if?“ IKIII ' ('I o I‘III\ III HI ;I I‘ll” (\IIII'

I Single room available III InuIIIIIIIIII} \IIII.II\'\I \I.‘.IIIn\\I\.IIII. II.II n\.~IInnI\III;.‘ \IIIIIII \ \I'.II \IInII InII;' II'IIII II‘I tnII\IIII-I.'II {I ‘H [II III ' I‘lII\ l.-| HI ‘1 (ml (NV

I Bright, spacious double InnIII. .III IIII‘II \I'll\ .\ §_'.IIIII‘II \\nII|II \IIII _\I|llll}‘. II \. gal} IIII'IIIII} [‘II‘I\'\\II‘II.II In \II.lI\' \\IIII \IIIIII.II Ill 1* lIIlllllII‘\ IInIII (‘III (‘I'IIIIIa \'\\\'II\'III .IIIII'IIIIII'\ .\ I'IIN' In I‘ll\ InIIII' !. UNI IN III IIIt IlliIlllf.‘ (‘I III II'WI‘I {III .‘V

I Min/double room .l\.lII.II‘It‘. \I'IIIIJI I IIIIIIIIIIjJII. IllII\ IllllII\III'\I \\IIII \\ \I_ InInIII Ix. \ItIk'tI L'Ik 241” 1* [m IIIt'IIIIIIIIy I‘III\ III III il (IV “4*

I Large furnished double IINIIII III \IIIIIIIIlg'xIIII' II.II lnI I‘lIII\'\\lUll.II (Inc In \K‘IIIIJI I‘ll\ InIIII' \\.III.II‘It' I.‘III \[IIII t IRllpIIII I (‘I . I‘lII\ o LN“ III'panI III III 1| NM WI.“

are Hotline 09070 201 610

How to place a Flatshare advert

The List Flatshare service is for people offering a room to rent in a shared flat and is a reliable and successful way of finding a new flatmate. It is simple to use and here’s what to do.

When you telephone the Hotline you will be asked for

1. Your name, address, postcode and daytime number, including dialling code 2. Up to 30 words of description about the room, rent and type of person sought 3. A contact number for would-be-flatmates to ring

The List magazine comes out fortnightly on a Thursday and weekly during the festival. Your Flatshare advert will appear in the next available magazine and will be included for one issue only. Subsequent insertions must be telephoned in again. The deadline for flatshare is 12pm on the Thursday before publication.

Each telephone call will be charged at 75p per minute and should last about 3 minutes.

Calls from non-BT and mobile phones may cost more.

If you need help or are concerned about anything, please call our Helpline on 0870-120 1504.

Please note that Flatshare is only for people seeking a flatmate. If you wish to place any other kind of accommodation advert, such as Rooms Wanted, Property to Let or Property Wanted, you should use the booking form in the back of this magazine.

If you are unable to get through please ensure that your phoneline is not barred from Premium Rate numbers. In the event of barring please contact your service provider or telecom company or use another phone.

122 THE LIST. "'

Only those looking for a flatshare should be using this service and as an advertiser you are advised not to give out personal details when recieving enquiries about your flat. Always ensure you have someone with you when showing people your property.