Music rock a pop llstlngs

Box Office: 0|3| 228 |l55

UsherHoll .

EDINBURGH ’7'. g An Evening with ’. Lesley Garrett 3 .\ 3 a March, 7.30pm *3; ~ £27.50 - £39.50 Ed Byrne + Support 5 April, 8pm i I 4.50, £ I 2.50 + 50p CC Charge

A "9";Gotan Project -1 «a. ; 22 April, 8pm "'il kl

Wm, £|2 + 50p cc Charge

Fusion of classich tango WIth dance mus:c

Dame Kiri Te Kanawa

in Recital 24 April. Scottish‘Life Sponsors? by £29.50 . £4|.50

Royal London I‘ 1...; *. ."_

i . . n I p I . . . o I . .I .0 .z‘

Thezlues

Brothers g“ Soul, Rhythm and ' , Blues Revue £ I 2.50, IS I 0.50

6 May + 50p CC Charge 9

j‘JLlD 3113133 3";

°€DINBVRGH°

CULTURE 8: LEISURE

wwweusherhall.co.uk

50 THE LIST Q" l.'.1.'~‘f AI" .3. 7?

Monday 31 continued

EiIII‘IJII'g"

I Heading for a Fall IIIIII-

l llkik'l'»‘-Ul1\i. ll.IIIIIcIIII.III\_ \leIiI} \IIu‘I. ‘5“ 115-1 \ ~151‘III t

.ItllI‘ll In \l.Ill I'll IIIIII Inn-R gnml .Ititl IIIIIIX-I

I Acoustica (\leIII-I \I~II.III.-. in ‘~\ BLIII \llt'k'l. :3“ III-“ llI‘III ilk'L' -\IIlIIIII.II} guIIIIIl‘IIIIuIIx I‘ll I-\II~ \ III‘\\ III;_‘lII III .IuIII\II\ \I‘llllIi\ I‘llI'llll}: \.IIII-Il llllI‘rlllN IIIIIII l IIIIIlIIIIle'x llllk'\l

\IIIch \IIIIngII-h \IIIl lI'lllI'llli‘L‘l III‘ tum-I \L'l\|1‘l1\ .liil‘V-Cki

I Miyagi (LIMII‘I \nlI.IIIc. W‘ W lil.-.II SIII-I-I. 32H III—(I NIIIII L.‘ llIglI (IRIS) \iIlllxk' wIIl IIIIIII [1le l \lIIIlIIIIglI \l\ I‘It'x't‘

I Weird Attractors Hung» (‘11le II \t'\\ SIILK‘I. 55\ “NH ‘lIIIII Li I: it i.l\L' pcIt‘IIxquII .IIIIl t'lchIIIIIIta [IxIIIIIIIIg lilL' Icl’( )( )K.I IlIIIIIIIIIch. l),l\ ‘Illki Rudd Ilc (".Ipwud .\ll:.'Hi.l

Tuesday 1

Glasgow

I Love with Arthur Lee (LIIIIII; ,-\t';uchII\. l_‘l l.;:|IIIIuII \IIL'I'I. INNS Hill WIN ll.\;'ll “l 3IIIIII “pm Ll" <II l'IIIch leis In lIc .It'uIIIIdeIIg-Il lI) .III .ltillil lu' Icpmh ill\ lll.I_L‘l\'.I| Inn I. I (VIII/IQ: \ ml} \\k"\ lIII .I ( il.I\f_'H\\ .IIIIlIcIIt‘c. lI.I\ lllj.’ IICI'IIIIIIII'II lik‘ .IllIIIIII t’lIIoIIulnyIt'all). \\ IIlI \lllllf: .lllti IlHlll \u‘IIoII. III l-.IlIIIlIIII;_'lI I'III‘III'I' Ille In”. \III In ht IIIIxxul. cwII Il ilL' tillt'\ LI}: on II lnI Hi t'\ll'.lllL'Hll\ lillllli‘L'H LIII-I III lilt'

I Kain, the Stunts and Magic Alex iiIII'l-l}. 30‘) (ink SlIL'L'l. “5‘” "Ha “WM hl‘m. L31. lIIIlIc I‘wkIII' .IIIII IIIllIII' lI‘nIII Kalil.

I Sneak Attack Tigers Slum IIIII’IIIL‘I'I} \chl liIlII. I: H KcIIIIIlIIIIIglI SIIu‘l. 5‘0 Slllx .\pIII {'3 Spark} IIIdIc l’IK‘lK.

I The ilk" lilll \IIIC (illit'.

5” (II) KIII; Sum. 55‘ loih. 0pm. I i, l’lIIx l\\ll lIIIIIle In lw L'Hllllllllt'tl.

I Phil’s Session l‘ngc HmIIm. 2 ‘2 \VIIIIIlIIImh Road. 504 lS‘NI. 9pm [111'

Edinburgh

I Acoustic Underground (‘IIxIIc .-\l'lll\ llIII‘. JUillhlUll 'l‘cI'IIIcc. h. illpm. l'I‘cc. .'\ll}llilll:.1 gum IIt‘ouxIIc I;IIII \L‘\\IHII \Hlli open llllt' \pnlx. IIII il(l\lt'(i III} l’cch \lIt‘lIIIcl Ruuun IlInIIw gIIIIuI‘ and l’.\ pl'In lLlCIl I,

Wednesday 2

I)

Glasgow

I S Club United Sl'.('('. l'llllllL‘xlUll Qua}, INII ll-lll -IIIIIII. {ZS/£22.50. 'I‘III- lIIIIIIl \xlIo kIllL'Il linlpnp. IIt't‘III'IlIIIg In mm film [.mr lmrII-r. IIIIIl liiL‘ll' hollxpmx II lUlll IIIchlII-I' loI‘ an all» xIIIgIIIg. illi'tidllt’lll}: 3lxI t‘I'IIIIII'} l)llIl/’/(

/ ,

J Walk support Nightmares on Wax at QMU, Glasgow, 27 Mar

l)( - ‘~( ‘\ \:}l\' it'\th' «‘3 \Z.‘.'_'\' \ilx‘x‘l III-III; II.-...:~. :0: :I:.- “30...: .Ix \ I‘IIIII :I.‘.«.II§ \zui :lI.'III\.'i\c\

I Inspiral Carpets (gazing \..III.-III§. 121 l glIIIIIIII \ZII'.‘I. NW" Ill" 1mm II\“II ""1 :Illlll ‘pm 11‘ MI

l IIIch l-1~ lI‘ Ix- .ztIIIIIIIMIIIcIl In .1” .ulIIlI HIIH' IlIc IIIm'. IIIIIl.;IIc::II§;i_\ IIIIIchI h.IIIIl :tI IIIIiII‘IlIIIII. IlIc (’.III\'I~ II'IIIIII I‘.\ mgc IIIIII} \IIIIII'IlI1IIyx IN! .1 Ic\I\.Il III IlIcII IIIILIll} IlIwIIIII; Mpg} llll\ \IIIlI .l\ 'llIIx l\ HIM II lI'I'lx' .zIIIl IlI.II glImI uII.‘ \‘-lll1 \l.:Ik l \IIIIIlI \l.‘.f_'j_'t'lil‘.f,' IIII‘lllhi III IlII‘ lxzt kquIIIIIl

I Reel Big Fish ll.IIII~\\l.IIIIl. 3-1-1 (i.:llI~\\;;.IIc. “I lmll A ‘HI‘III Ll: *Il ()IcI l-1\ \lImx liII\uIII \ku. l‘lllllx Imp llI‘lll Im} IlII'I'kI-Il IIII'II llI‘llI U\I'l IlII‘ IMIIIl \l' \\.I' IlnII'I kIquI. \\ilI' l‘ll_\ \ IlII' [ikkK-i\i“iiii\‘\\‘1iiiii;:\ I'IIlII'I

I Burning Brides .IIIII Winnebago Deal lx'IIIg; lIIIK \\.Ill \\.~.'II “III. ."'.‘.I \I \ IIIIcIII \III'I'I. .‘II *3 "l \ *HIIIII I" ik'1\l_\ 1;.II.I:;I' lllH llI‘lll lilk' l \III \

_\c\. .IIIIIIlII'I Ullk' liIII lllh lIII Imll} IMII l. .I IIIIIIIlI (‘lII'Ik Ulll \IIIgle' “Plank III I Irv~ .IIIIl .IllIIIIII II..’.' I" {in /'.'I.'\.'II lnrgwl ll )l'll IIIIII'I lwllcw 11\

I The Vanities .llhi Episode III.-

I iIII \uIc (‘.III-. in MI lung \llt'k'l. <*% HI“ ‘lpIII L:

I Cage, Truce .lllIi The Big Easy iilL' (\‘lldl li.II. lx’.IIII.IIl.I .|.Il\ l\ lillt'lJlll' iiIIlL'l. illll \iliik'l \llx‘k'l llllI‘ R‘: .“lg .\ ‘HIIIII l'II'I'

I Linda FIe‘Cher iilk'i. \\lllI‘ll i .IllI‘. {~12 ‘Whh \plll lII'I' l.IIIl lxnk IIIIIIIz'I‘I \Ullllxl\ llUlll l'lI'II‘lII'I .IIIIl lII'I lmml

['(lllllnll'gll

I CapDown \lllkllti 3-1. (hlill‘ll RIMIi. :_i\ H HIP”) L" ‘H L\ 5” l'chqux \kdlc punk uIIIIIIIp IlIIuII;‘lI \liIIlPhil III IlII' IIImlIcI \I.Il\c\

I Fleamarket Funk (10me \'II|I;IIII'. VI ‘5 BLIII \III'cI. 32H (IIVI llpIII i.IIII i‘lt'k' lIgglII Imul Hllllll [illl_\lll_‘._' IlIcII II\\l] kIIIIl Hi lug lmml lIIIIl. III llll\ llL'\\ \II'clxl} chIIchII'} \Kllll .I \III.IIIcIIII;; III I” \uppoIIx .IIIIl IIIlII-I Inc

. Charlie’s Boat ilt'k' iillkit‘lflllliti. ll.IIIIIL'I’III.III\. \IIlIlI} \III‘L'I. “(I Ciel K -l5pIII. H .\ IIIIII‘lI III lllIllt' \IIIlI \IIpIIIIx In N \"Ullllllllt‘ti

Thursday 3

Glasgow

I S Club United Sl:(‘('. i'llllll\'\ll)ll Qua}. llh"l) IIIII .lllllll LB {33 RI) Su- “t'xl

I The Warlocks .uIII Raar Km; 'lIII's \Vllil \\'.IlI llIII. Flu SI \‘IIIu'III Sum-I. III 53“). H illpm t" .\ Iml lllL'lll;lil\l\ IIIglII Ulll. \\llll lilL'\t' (LIIIIHI‘IIMII \[idt't‘tifllll Im'kch ulIn. l'L'PUl'h \llijJL'\l. Imc lik‘ll \I'I‘) L'\l\lt'llt'L' In Ihc \L'lwl l‘IIIchgInIIIIIl. \IIppuI‘IcIl h} loyal u't'cIIII'Io IIIIIIIcIl .‘IlIcI lllL' :JL'llL'llk mum! nl ll \I Ild IIIIIIII.I1. HI \IIIIIcIlIIIIg