I B'Ding lll lllc I.l\llllll | l'llllL'k' \k'\l lllllc It»

I Caledonia Soul .l: \Muulxlllc Soual \L'u (Lllc lln

I Cuba! .ll( llllll \l'llk'

()Plll :lllll I'lk'k' \\Cl'l\l_\ (lk'l lll ll'lhll \xllll )olll' l,.lllll xllllll .ll Illlx l l.l\\_\ IllL'lll ol llllllu' 'l llc llllcxl I..lllllo l‘k'.ll\ .m- xllppllcd ll} I)llll\.lll. I'.ll.lll .lllll Slllllllloll. \Idlxt' xlllc )(lll .llllw lulll} lo gllglldnlcc Cllll}

I Club 69 .ll ('lllll (l‘). l llllll 3.:lll

U). 2‘) .\l.ll \lllllllll} Roll “.1” Hi Skull Ru'olllx llllll l’oxl lllllll.lll ol Su'll Ru‘ol'llx ylw él llw xlloxuuxc ;ll llllx l'L'llH\\llCll lL‘L'llllU .llltl clu'llo llllell olll ol In“ ll. (iclllux ;l\ ll\ll.ll,

I COIOUI'S All lllL‘ .'\l'L'llk'\ \L‘U (lillL' l:

:\ ll',

IICube Class lll ("llllc Illllll idlll {71L'5ll\\'cclxl).()lll xu‘lllllll llllllxl‘ cluxle‘x llllll llprlll (Illlk' lllllllclllx .llL‘ lllc onlcr ol lllc llu} ul llllx Pdk'kk'tl S.” lllglllcl‘. lllullkx lo lll.llll loolll lll.lll \l.lll lc l'ulllx. lll lllc luck |)\l(i \L'I\C\ up RA'H.

I Disco . . . The X Factor .ll lllC Soulldlluux .\'c\l (lillL' llk'

I Divine lll (illl\f_‘ll\\ School ol .'\ll llloxxllxlull'xl. lllplll 5d!” to lL'5 L-ll; £3.50 (BSA xlllllclllx, \Vcckl} ll‘x I‘m-ll golllg xll‘ollg: xlllcc I‘NH ;lllll lx lllllt’ldll} lllL‘ lollngl l'ulllllllg: lL‘Hle‘llk'} lll (illlxglm. xo lllL'} lxllou llou lo \xol‘k :l L‘l'oull \xllll llllluxll'lul xlll'llglll llllllxl

I The Edge lll 'l'llc lullggc (‘o.llllllll;_'c. llplll 3am. £5. \Vu'kl). (iol‘lloll .\llllcl and Paul Rm luxl ulll'l llclp llllxllclluxlllg ill llllx llllell L'L'lclll’ullllg glll llllll lx llcllllucllcd and Inn. II;I\L‘ :l Holly Hill] lllclll.

I Elektrik Sweat All llluykll‘lul'x. .\‘c\l llulc llly.

I Freeform lll Blll'l‘ly lllplll 3am, l’l‘cc llclol'c l lplll; £5 It‘ll ul’ll-l: \Vcckl). ‘l‘llc Wall hrolllcrx pl‘cxcnl )oll \\ llll glll cclccllc llli\llll‘c ol' clllxxlc xoul. lullk. ()(l\ hull lllll\lL‘ and l.;lllll llllwx. \\llll u xclcclloll ol~ big: lllllL‘l\ llll'lnHl lll. You lll‘c lllxl llx likcl) lo llL'ul' ollxclll'c l..lllllo \oodoo and «lurk luI/ ;l\ .\llcll;lc| leckxoll Ul' lullle Bro“ n,

I Freelance Science ul lllL‘ :\l‘L‘llL‘\. NC“ (lillL‘ lllt’.

I Fusion zll lllC lerxlllc (lull, \ml tlillL‘ ll‘c.

I Gordon Miller at l-‘ucl lllixhophl‘lggxl. lll.3()plll Zzllll. [5. Wall). l’llnk} home all lllc llL‘\\ Nol‘lllxldc club \cllllll'c‘x l'cxlllcnl.

I Grooveiet gll 'l‘l‘uxll. l lplll ,iulll. £8. \Vcclxl). l’uul N'ch pl'k‘\ltIL'\ o\ L'l‘ llk‘ cll} 'x llloxl popular leli glllll xoul lllglll. lllll'ucllng u lole crmul m UI') \\ wk. Room I llllx lllc Hroun lll‘olllcrx lll.l}lll§_' \ocul :lml C(lllllllL‘l‘L'lul llollxc £lll(l Room 3 llux I);l\c “illl lllc pull} gllllllclllx.

I Higher Ground ill (’(‘.-\. NC“ «lulc llk‘.

I iii-Karate :ll l.lqllld Loungv.

l()plll 3am. £3 lUll. 5 .-\pl: .\lollllll_\, Ncll Macmillan ulld (‘lum lol‘ll lull plu) lllL' lllglwxl gl‘ullc ill hip hop. luau} l‘unk. xoul. rcggllc. (lilllL‘Cllilll. Imulkx. dixco. L‘lccll'o :llld hullx. \'lxll;llx colllc courwx) ol‘ (lll‘l}:_'llll gllld ('ll) |)clfl

I Heads lll lllc lel'xlllc ('lllh \lilllllglll 3am. L'llllt‘h’l. \Vcckl)‘ Jcngllhcudx rock ;|lllllliL‘l' Cgll'lll-xllllllcrlllg xcl ;ll lhlx xlllllll. clllxxll.‘ ('ll.lx3_'o\\ \(‘IlllL‘ no! lo lllc (lulu (il‘cgll xllo\\ on llclll lllh. and gl't‘ul lllglll out hcl‘c. (‘hcck ll

I Homecookin’ ;ll Hum/u. lllplll- 5am. l'l‘cc I‘L‘llll't‘ l lplll; £5 illlL'l'. \Vcckl}. I)Jx Slowll‘l .\lc(';l|lulll :lllll .loc lligglnx kccp lllc llluxlc lullllllln' and the tlilllL‘L‘ llool'julllplll' all night long; lell ll‘uL‘ln llll\cd \\llll lllc odd L‘lglxxlc llllll old-xkool linourllg‘x. Jllxl much oul l’ol' l‘oolhull plll} crx.

I Homegrown All Bamboo.

5pm 3am. £8 (UH. \Vcckl}. Slm lc Middlcton l'rolll Solc play '.l lullk}. xoull‘ul llollxc xcl “illl (im in .\ICI.L‘ULI. Junior and J-.\lc plll} xoul and RNB. and .\'ol;lll ullll Junk“ (igll'klllL‘l' do \xllgllcwr llw) “um. .-\ linc llllc-up llll‘ ll Slll.

llsllrlgs Clubs

I lce .ll lllk' \l\llk'\ \L'\l \l.llg' llk

I Inside Out .ll lllc \llllcx

lHl-ll. Rm. LI“ 3" \I.1I \Illllllll:x Ilhlllk' ( llll lx lxllk \‘.Illl .l lull; .xllll llx lllxl ll.lll‘ ol SUN". \xllll .l \llll‘ll‘l) qxllloxlwc llllL' up \wx Rllxlcl I.lll I’lllll. lL‘lL'lx' \llKl \Hlllmll I.l:\ .lllll lllk' Il'\llll‘lll\

I Inside Out .1! lllc( .llllll; \\.llll~lll}. (ul.lx§;o\x ‘llllll l.llc LI“ 5 \pl olll} llhlllk' ( )lll .lll' lllk' lllxl \ llll‘ lo l.lI\k' .Ill\.llllllf_'c lll (il.l\:_'ll\\ .\ NC“ (\I \Cllllk'.

\\ llll lll.lxxl\c ll.llllc llollxc llllkl ll.lllu' .ll'lloll llolll |)_| llcxlo. (ill) ()lllAllk'l. Slllloll l'o}. \l.lll Ilclxllmx .lllll l'l.l\L'l I..lll.l \H [lll LIl'll.

I Jamboree .ll Rcllx llplll :Jlll L" «£5l \Vl'ckl} .lollll l,}llllx .lllll .\l.llllll llcxkclll ol \k'lwl Roolllx lJHIC llll\ llll .l lllcllll ol Ulllllllk‘lu‘llll lell .lllll xoul

I Joy .ll I‘ll] \olc (Lllc \k'\l ll.ll‘.‘ llnz I Kevin Austin lll (‘.m\.lx um.“

I“ illplll illlll, L" \Vcckl) (‘ollllllllc , I I ._ ll.lll\'lllj._' “llllL' lllc llw clllcll.lllllllclll .llk' ..‘ ‘. ~:'i " A L l.ll\lll§: .l \xcll (lL'\k'l\C\l lllmk lo lllc llllllll r.” , r H ; H'j'f'rf'rfz; loolll \llllll(l\ ol lllllk. (Il\(U .lllll \ llll‘ " l' "1’ "J 'l‘JJL’J‘x .llllllL‘lll\ "

I Kube lll I5l.l\'l\lll.ll\ llllxcllltlll

Nplll |;llll L3. 5 .-\]ll_ .\lollllll_\ Syl lx

Ilw. Ru lx on thy ('lL‘CllHlll\\ .lllll Sllk lll.l}x oul lllc llllll} ;l\'l\l lu'llllo 'l llc xpu'ml gllcxl lx llollv olllCl lllull Rgl‘x l\\lll lllollll'l. \wc IIL'leUl Rlllu. (iooll Illcu.

I Lee ‘Scratch’ Perry and Mad Professor .ll lllc .‘\l(lk'\. l lplll igllll. LII, 5 .-\pl olll}. l’cll‘}. lllL‘ \|l;lu'll olll klllg ol duh and one ol lllc \xol'lll'x ll'ul) \ l\lllll;ll) llllloxulol'x. prox ltlk'\ .l Inc xcl \\llll luck up ll‘olll l'K duh «loll .\I;I\l l’llllkNMllfl

I Life :ll l.llC l('(ll'lllllll;lllll lllplll .iilllll £5. \VcckI}. .-\ lol‘lllllluhlc lllghl ol lllllk [filllf

llll’ lllllxc “ll” llle‘ lllL‘ll' ClllL‘l'lllllllllL‘lll h, _ ,i. -H, I .. l, ,‘ \ lllgllulc. l‘lll xllll |;llllllllll'l 1)] Skull. (Hill ll'l; i’llv. lil‘l’ultlll‘

fil

alfilnfiflfi

lull l'llolllxoll ll'L'\CllI gl \L'lL'L‘llllll lll \ulll. r: "‘u'wr- "5'? I l M l, lilgltfilwlflll’lj

lllllk .llld lllxul ullglllcnlcll \\ llll ol'lglnul

ififlfifil

x;llll|ll¢x llllll loopx lo glllll'unlcc ;l llk‘“ lillxk' on lullllllul' xollmlx.

I Lifeboy ;ll [he Mcrcul'} lllllllgt', 3pm iulll. £4 hcl’ol'c llplll; LN ullcl. l-ll\l;lll'\ loll l’lk‘;l\t'll L'llllllllllL‘\ lll\ l'cxlllcnc} \xllllc lll;ng zlclx illHl llllhlL‘ pl'o\ lllc lllc lull (lll\\ll\l;lll'\.

I Lush :ll lllc l’olo lounge.

lllfillplll illlll. £5. \Vcckl}. l‘clllul'lllg J\ll(l.\ lll lllL‘ 'l‘l'opll} Room \Hlll llllx ll‘olll lllL‘ (lle lo lllL‘ 30x. \xllllc 'l'olll pl‘lnlllcx llll llpll'lllll (lllllk'L‘ xclvclloll lll lllL‘ lll;llll l'oolll :ll lllL‘ (ll) 'x pl'cllwxl gll} L'llllll

I Luvely lll Mcrclll‘) Loungc. Nu! lllllc lllk'.

I Mad Dog All Solllldllllllx. \ml lllllc llk‘.

I Melting Pot ul Rlxclxlllc (‘Iuh \L'\l (léllk‘ llk‘.

I Mish Mash ill lllc I.lk|ll|kl Lounge lllplll .5lllll. UH. 2‘) Mali .\lollllll). ()xml'. \ol'lllll /.;loul and Du lll Slmull'l plo\ lllc lhc u'lccllc L'lllcl'lullllllclll lll llllx L‘lihxlc (lull lllglll. lllc} arc cnlo} In; lllL‘ll no“ lllllllL‘. unll xo. ll \L‘L'lll\. ulc l w 1' -,,' _ WI“L TiEF‘ififififififilfifil I Moda lll .\lod;l. ‘lplll .iglllll l'l'cc. 1,» . " \Vcckl}. I);ll'l'cll |)llllll pl;l_\x :lll )lllll' lumulllc pop. lllllk. xoul :lllll lell. kll‘klllg oll lllc purl} lll llllx l‘L‘illlllllll lllll‘.

I My Machines lll (illlxgmx School ol :\l‘l. llplll .illlll. to (£4 £5l. \Vcckl). 'l'hC} 'w llllkl \UlllL‘ ol’ lllc gl'mIL-xl nullle lll lu'llllo comc llllll hICxx lllL‘ll' llcckx. xo lllc) kllo“ ho“ lo lll;l\ll ll up.

I Papacool at .'\\I Mb. I l‘5llplll 4am. L5. 2".\l;ll1 .\IUI1llll}.Jd//. xoul and llllll\ ll'olll lllc I’dllglullll collvcllw .\ lllglll ol xllcll IllU\lL‘;ll kll\L‘L‘l'lllllL‘lil lx lulu.

I Rapture lll Mullll. llplll .iulll (thy. \Vcckl}. "Hx and 80x clglxxlcx ll'olll J;llllC\ Rllxxcll. illlkl gllcxl l)_lx all} No \chx lllllkc llllx ;l l'un lllglll oul

I Red and Gold Room at .'\l‘l;l, lllplll Rum. l‘l'cc lwlol‘c I 1pm; £8 ul'lcl'. \Vcckly Blll) \lllllgull lllglnx lllc llcylxx lol .l llllL‘ lllglll ol l.;lllll llllll\L‘. 'l'lllx “lll xcl'lollxl} xplu' up )olll' lllc. ll lll.ll'x

\\ ll.ll'x l’cqllll‘cd.

I RUb Down ;ll .'\ki l.ll‘. \CU (lillL‘ llk‘.

.~llnmn.:. I ":llllfl'Ll

k ' MIN ‘0 Aw 2%”, THE LIST 75