-i-/- -

xxnndci'lnl'

BIRMINGHAM ROYAL BALLET

Brum dancing is all Greek

\thn lx’nxiil Bullcl xI;n‘ lh‘hni'nh lénll ;l\l\L‘Il

l);Ix id Hinllcx In I'hnn'ngmpli n xhni'I nicu‘ l'ni' lIL‘I‘ HI“ ‘3 \I‘I’IL‘\ V/illi' /)(IIII'('I'.\ HUI/x. \llL' UllL‘I'L‘Il him ;i ( li‘cx'lx \;l\L‘ nx inxpii'nlinn. llc unnc up

xx iIh (ix'nmn/m/n'x. II dIII‘I \L'l In Sulicix

I‘pnnx mnnx L‘nlllpnxlllnn :ind lnnxx‘l} huxcd nn (ii'cx'lx xx i'I'thng.

\nxx Hinllcx ‘x nxx n I'nnmzinx. Birmingham Rnxnl Bullcl Ihnclx in ScnIlnnd nl'II‘i‘ iIx inci'cdihlc (Urn/mil li’unmu Ian xI'ni'I. ix xxni'ixing up u xxx cuI xx iIh iIx nxx n I‘I-ndiIinn. .-\nd xx hn hcllci' In lmlnnu' Ihc HRH pi'ngmmmt‘ lllllll Balanchine. xxhnxc II'/l(ll/xlll'\/x\ pm (/(' (/('[l\ I'L‘Illlll'L‘\ Ihc dzmcu'x ln xlip inIn I'Ulllélllllx‘ Iiindc'.’ lnilinllx inlcndx‘d l'nI' (\Cl 3 nl Sim/I I.(l/\('. Ihix xI'cIinn nl' ’I’I‘hznknx xkx 'x xI‘ni'c xxzix ncxci' pnhlixhcd :ind Ilmx lfiiilcd In mnlxx‘ iI inIn Ihc l’cIipn/lxnnnx lmlch. 'l'hc mnxic \\il\ it'dixcnxcrcd in l‘)5.\'. nnd Ixxn _xc;nx lulcr Balanchin did Ihc dcccnI [hing :md linixhcd Ihc inh.

Award winners show their mettle Sc! up in mcmni‘x nl SI‘nIIixh llgillcl'x lnnnding lIIlllx'I'. Ihc l’I‘IcI' l);in'ull (‘hIurngi'gmliix~ ‘\xx;n‘d hnclxx Ihc mnncx Illlxl -incd.il [Mid and anx lni' nn inlinilclx Inni'c Iixclnl pri/c: Ihc I‘hnnu' In I‘I‘mlc ;i ncxx piccc. 'l‘hix xmi‘. lu'dx huxcd lficlh (‘uxxuni and (’gililni'niii hni'n \'icIni (‘lllllllxld cunghl Ihc indgcix I‘} c :11le hnxc xinu‘ I‘hIurngi’dphcd lxxn dixImI‘IIxc \\Ul'l\\ xx iIh St‘nllixh l);mu‘ 'l'hcnlix‘. \nn um \L'L‘ linlh hI‘I‘I‘. lh'mlxdnncing: h‘nm Ihc iigc nl cighl. ()niiiidn ll;I\ gnnx‘ h‘nm lhc hip hnp I‘n-I-ch nl' I ..~\ Ihi‘nngh 'l‘xxxlu lhui'pK \cxx \‘ni'lx xIIidinx In l.k‘\ (ii'nndx llzilchx ( 'unudicnx in \lnnIrml. \nxx Ihc III-xmi' nld h;ix I‘I'cnlcd Sv/l ()/)\(’I'l III/nu nil/Inn].lmlgi'lm'ul.gi l1_\l\I'lIllel\L‘llllll'L‘ dinxx in; nn hix in‘chIlgniI‘v/I‘ImIcmpiiiin'x /lm|lcl lmckgi'nnnd.

(nxxzmi. mmnxxhilc. ll;l\ hccn Pd} mg: Ihc hillx lxx ImI'hing dnnt'ci'x. llcr I'nnli'ihnlinn In Ihc nighl ix allx l/UIIH' 1x .llr/Imz. :i l’nndni'n‘x hnx nl' gnndiI‘x dL'xI‘i‘th-d hx (Xixxnni ;ix ‘;1 dnncc l'ni' \x‘x‘l‘x'l animixIx'. nnd dI‘xL'I‘ihcd hx IlInxL‘ nl~ nx xxhn xnxx il in l)nndu' Ian mnnIh :ix fian xxni‘lh IhcHit/1w('n/I/II'I'Ii'nnx llk'l’xk‘l priu‘ nn iIx nxx n.

Another Page in the story ~\x‘xlllhll lidllx'l Ln‘lxcd up lllle' x‘nhmm mI‘hx‘x l.ixI xxxn Ihim m IIx cnIn‘I' hixInix \lxll_\. IIIle Hl Ihcm ncgnnxc. Slllx'x‘ lllx‘ll. Inimcr .nIixIn‘ Illl'x‘x‘lxll l\)xll\‘ll \Ul'lll lI.I\ x‘\llx‘xl xlugc lcll. lmx my my xpnIhghI llx‘x‘ lni nnc \xhlcx l’ngc. ;1 mini xx llll Ihc hcxI .md xxnixI nl Inlix .Ihmd nl him. Liking: nxci Ii x'IllllP.lll_\ nn lllx' pi'cx‘ipiu‘ nl I'hnngc man lw nnc nl l’ngnx man cxt‘ilmf: Inhx In dulc. Hm n.ixi;;.1Img; Scnllixh llnllrl'x Imnxninn li'nm I‘lnxxnnl l‘Llllx'l In n mivdcrn/I‘|;ixxn‘;i| IIixinn \xnn‘I hc VIM}. 'l‘hnxc xx hn lun I‘hangc xhnuld Inlxc I'nmlni‘l li‘nm l’;ig_'x"x lx’nxnl llnllx'l pcdiggi‘cx'; cxI‘I'xnnx‘ clxc um I'nlnx Ihix l;l\lx‘ nl llIIlIfJx In I‘nmn SI'I In mnxic lxx IhI' .\phI‘\ 'l’xx in. \«m/ \l'li/ .lIl/H xx;ix ni‘igginnllx (hinx‘npmphx‘d hx l’.i_uc lni Ixxn xIndI-nlx in Ihc \;ilinii;il \nmh l);lllx‘x‘ (‘niiilmiix lk‘xignnd In in'I‘II'h lllL' xkillx nl hnlh xl;lllx‘x‘l'\. n IIx‘lle‘\L'xl nx aim

(icmmn \Ixnn ix nnxx xx iIh SI'nIIixh Hunt'c ’l‘hI'nIi‘I‘ ;md .lurlxlxn l.chnmx ininx Scnllixh Hulk-I m .'\II:_'Ile. \VI‘ ;I\\;Ill iIx SI'nIIixh dchnl. px'i'lni'mcd hx l’nII'It'in llim‘x ;ind l'.l'll\ ('nxullui‘i. xx iIh hziilcd Imunh .

Jeux sans frontiers

l.cxI xx c l'ni'ch. lhmw ( innmiinnx xxnnld nnl hc lIIIppCIIIIIg ziI nll hnI l‘nI' nnc mun l’clcr l);n‘rc||. lhx nnIimclx dcth in l‘).\'7 lcl‘I ScnIIixh Bnlch lici'cl'l nl~ :i lcndcr Imd Ihc dnncc xxni'ld xx iIhnuI nnc nl‘ iIx lcuding lighlx. 'lL‘n )L'lll'\ lIIlL‘I'. Ihc l’clci' l);n'i‘cll ('hni‘cngi‘nphic ’l'i'an pnid Irihnn' In hix pcnchunl liUl' nni'Ini'ing xnnng Inlcnl hx ginning iIx :IxxnI‘d xchcmc.

Sn iI xccmx nnlx I‘ighI IhnI Ihix mnnnmcnlnl nighl nldnncc xhnnld li‘nlm‘c xnmthing hx Ihc mun himxcll'. linIcr dnnccr and chiii‘cngi‘nphcr. .r\d;nn ('nnpci' :n‘mcd xx iIh l);n'rcll'x xci'x xcxx Ii'in. .lI'lll. SCI In l)chnxx_x 'x cpnnx mnnx \L‘UI'L‘. Ihix highlx churng menngc ii Ii‘nix l'cnlni‘cx ll man and Ixxn xxnmcn plnx ing Icnnix ill :1 garden purl) nnlx Ihc gnmc I'nnIinnL'x lnng ul'Ici‘

Ihcx ‘xc /ippcd np Ihcii' i'uckclx.

llnx inf: xcl hczn‘Ix racing: Ihc xxni‘ld nxcr plnx ing Ihc lead in \lnIIhcxx Hnm‘nc'x llll' mnlc Snail l.(l/\('. and III lllL' L'lnxlng xL‘L‘IIL‘ Ul- I)’i//\ Iii/in! nnI In mcnIinn u minni' l'UlL‘ :ix Ihc lull. hlnnd nnc in Ihc Bl“ "x .‘IUI/(IIIII' liniurx' (‘nnpci' ix xx L‘ll plnccd In Izikc nn Ihix ncxx I'nmnnIiL~ i‘nlc. llc‘x zilxn duhhlcd in Dnrrcll hcl'nrc. dni'ing hix xpcll nx gnI‘xI :n'IixI xx iIh ScnIIixh Bzillcl in I098. l'nllnxx in; n i‘nIhcr dI'IImnIic dcpnI'IIn'c liI'nm Ihc Rn} III Bullcl I ‘l IIL‘\L‘I' i'cullx l‘clI cnnlidcnl ll\ :1 dunccr ImIiI l Icl'I Ihc Rnxnl Bullcl.~ hc Inld mc lnxl Iimc xx c mcI.)

‘thn l lii'xI dunccd xx iIh ScnIIixh Bullcl I did Dun‘cll‘x Iii/m u/lIn/Imun. xxhich l rcnllx cninx cd.’ x;I_x x ('nnpci' Indnx. _ian hack li‘nm .lnpnn. ‘Sn xx hcn l \\;l\ nxkcd In lill'xL‘ [mm in Ihc guln cxcning iI xccmcd likc n grcnl nppanImiIx In dixcnxcr nnnIhcr nl' hix xxnrkx. .~\x n chiu‘cngruphcr. hc I’L‘llllllIl\ inc nl~ lx'cnnth .\l;Ic.\lill;m. lllc Incl lllill Ihc dI‘nlnu x‘nmcx lil'xl. IIIle llIIIIix llIL‘ xnI'I nl. hullcl l Chin} dnillg.’

.lnincd hx Ihc qunning 'li'lm' ()u/ ;\xx;n‘d-

xx inning dunccr ( )\;m;i l’unchcnkn I lil\l xccn in

Scnllnnd xx iIh ( icni'gc l’ipci‘ l);lllCC\l and In} In llui'rixnn. ('nnpcr xx ill Cllle‘ilHllll' In xlzix [Inc In Durwll‘x ni'iginnl ci'cziIinn. xx hilc pulling hix nxxn inimiInhlc xpm nn iI.

‘( )l'cnni‘xc _xnn xxnnI In make it il\ clnxc In xx huI l);n'i'cll xxunlcd nx pnxxihlc.‘ hr x;i_xx. 'BIII l :IIxn llIIIle IhnI l'ni' nldcr xxnrlxx In xm'x ix c. _xnn hnxc In lnnk nI Ihcm :lll'LNll. xn l H} and pnl xnmthing nl' nic inIn L'xL‘i'xIlIiiig l dn zind hnpclnllx lh;il \xnrlxx. \thn l‘xc dnnc l);u'i'cll picu‘x hclnrc. l‘xc ill\\(l} x hnd pcnplc an‘nnnd In pnxh mc in Ihc righI dirchinn. :md li'nm Ihcrc l gn nl'l :md Ii'_x zmd mnkc iI lixc l'ni‘ Indnx 'x amdicncc.‘ Dance Connections is at the Theatre Royal, Glasgow on Sat 12 Apr.

THE LIST 13