\IHIIII- ,\ II \I.

I’I-vrIy. AII-I II

0 Cube Class .II r

.11II‘1I" f‘ 'I '.’I 7i \ 1' I. If

.I,.. " -‘:\.:I 'II,‘?:' I I' .II.’

III.-:': :I " " " \I 7' I'I-Izfi» I‘ "II - II\IIv 1‘ I39.“ (III \\I .1' '!.II\I f". III III. II.::‘I:T', III III ' 'IIII "In (\I' \I, ". ., " "I"

I Death Disco a IIII'i. ‘I‘Ii III M I I\I.:' (IQ I'II’I “I .f'If I.:I: I I1'-=I\'\-:.III\.;'II.I\II~:I ‘I’I

vI-_I I. II'II I' ‘I. III'I HI

I Disco . . . The X Factor .:= Im- \IIILIIIIII.'II\ II..'~ I Divine II (I.

\\i}q||l III \II

'IIII‘.‘.II\I.:II‘ "H2: II'III WM“ ‘o' g;\II(I\ '\ \IIIII \\Iu-I I'. I? \ .II'I'II 1-.II:I;'\II.III;'\': ‘I‘II'.IIIII '\II!IIIII|1 \ IIIK'II‘II"I'\III.I':IIII.I\'\III\.II\:\IIIIII.‘\1""-I-V \‘I HIV-I iIIII'g, ‘IIJ. III .‘IIIII .III|‘\‘.\I .‘.I'II

IIIIIII\I!I.:I \II.’I.,’I" 'IL'TI (lIk'.‘.I "ll"\I MI I \I.I\ I\ Itth -‘ \I'I .\ ‘.:I\I'I Inn“ \IIII‘I \I~I~I ~-I In" I III.:' IIIII'IIIII III 5 VII .I/x I/ ...» I III x -.'I ,' I,., 'rIxII II.'/. III’II/I I, \I. ,'III.II..

I The .II IIII‘ I \II'I'I 1|.III‘IIII'.\' III‘III ;.IIII \\I'I'III. (II‘III"II \IIII.'I IIIIII I’.III} Ix’cn III\I .II II!I\ IIIz'III II~II~I\I.IIIII:' .III Hm I\

.III‘I III';I\ IIII\I‘I'II.I'~ |iI‘,'

III-IIIIIII III‘II .IIIII IlIIl II.I\I' .I Ill'IL .I. IIIi IIII‘III

I Elektrik Sweat .II III.“ IIIII.II\ \\‘\I II.II\' II\

I Freeform .II II.IIII\ IIIiIIII IIIIII IIn‘ I‘I'IHII‘ I II‘III. ' \ ‘I II .IIII'I \\I'\'I\I\ III\’ \\.III IIIIIIIII'Ix I‘H'M'II' \Ull \\llII .III In III Illl\Illl\' III I I.:\\II \UllI IIIIII.. Mk I\I‘.II Il'll\l\ .zIIII | IIIII Illll\‘\_ \HIII .I \I-Ict III‘II III IH‘.‘ IIIIIx'l\ IIIIImII III \«»II .III' ill\I .l\ II'kI'Ix III IIK'III UI‘\\ IIII‘ I .IIIIIU \IIIIIIIIII .IIIII \I.III\ I.I// .I\ \III ILII'I I.II I.\IIII III I.IIII\'\ IIIHV-EI I Freelance Science .II IIII‘ \II III‘\ \I'\I \IIIII‘ IIM

. FUSion III III\' I\)I‘-\‘I\IIII‘ I 'IlII‘ \('\I \I.II\' II‘\

I Gordon Miller .II I III'I IlllxlIIIpIIII;'~,'\I III IIIIIIII ‘.IIII 2* \\I\'LI\ I IIIIk\ IIIIIIw .II IIII' III'u \IIIIINIII~ I IIII‘ \I-IIIIIII‘ \ II'\IIII'III

I Groovejet .II II.I\II IIIIIII \IIII !.\ “(I‘ka |’.III| \' IIc I‘I\'\I\I\'\ Int-I IIII- I II} \ IIImI IIIIIIIII.” Ix’t\ II .IIIII \UllI IIII'III.

.lIII.I\ Illlj: .: IIIIJI IIIMII I-\I‘I\ \In-k Ix’IuIIII I Il.l\ IIII‘ IIIImII IIII‘IIII'I\ II|.I\III;' \III .II .lIIlI \IIIIIIIIK'Ix I.II IIHII\I' .IIIII RIMIIII l|I.I\ I).l\t' \\IIII IIII' I‘.III_\ .IIIIIII'Ile

I Higher Ground .II (“I \ \I-xI ILIII- IIII

I Hi-Karate .II I IIIIIIII | IIIIII:'I‘

IIIIIIII :.IIII !_\ IIIII §\I.I_\ \IIIIIIIIh \IIIIIIII'I IIIIIIIIIIy lll\l.lIlll\‘IlI III IIII\ HIIfJIIIJI IIIIIkI .IIIII I'I'II‘IIII III-:III \t'II \IIII IIIIII.III .IIIII ('I.I\\II~III I.III .III' IIIc III-I'I.I\ [\III'\

I Heads .II IIII‘ Ix’Ixt'IxIIII' I III \IIIIIIIyIII IIIIII \\I-I'I\I\ I III I M .II'II;,‘.IIII‘.III\ Int k .llII‘IIIt'I L'.IIIII \IIJIII‘IIIIL' \k'I .II IIII\ \IIIIIII. I I.I\\I\ (II.I\§:II\\ \I'IIIII' II\'\I I\‘ my I '|_\III‘ (iImI \II|‘\\ IIII Ilml IIIII, .IIIII :‘II'.II IIIz'III Ulll III'II- (III‘I k II

I Homecookin’ .II II.II».I/.I IIIIIIII <.IIII I‘lk‘t' I‘k'Il‘It' I IV”). Ig .IIICI \\\‘I'I\I\ I).I\ \II-“.III \II'(‘.IIIIIIII .IIIII .IUC III}‘}‘III\ III-VII IIII' lllll\lt' I.IIIIIIIIII‘ .IIIII IIIx‘ \IIIII\\' III‘I'I IIIIIIIIIII' .IIl III-:III II‘IIL‘ I<I\'Il I|.l\I\\ IIII\‘\'\I \\ IIII lIlI' l‘\I\I \ I.I\\I\ .lII\I I'III \IuHII I.I\UIIIIIC\ .Ill\I \\.II\'II IIle IUI II‘I‘II‘JII III.I}I'I\

I Homegrown .II IIIIIIII‘IN‘ *IIIII :.IIII 1511‘" \II‘HI' \IIIIIIII'IUII III‘III \IIII‘ I\|.I}~ .I IIIIII\_\. \UllIIlII III'lht' \cl \\IIII (I.I\III \Itl I'IIII. IIIIIIIII .lIItI I \II' I‘I.l\ \I‘llI .IIIII RIKII. .IIIII \IIIJII .IIIII IIIIIIIN ( LIIIIIII'I \Il‘ \\|I.IIc\cI IIII'} \\.IIII \ IIIII' IIIIC up Il‘I .I S.”

I Ice .II IIIc \II'IIIw \\'\I ILIII- II\

I Jamboree III RI-IIx IlpIII Run 1' ILSI \\I'ckl_\ ,IHIIII I _\IIII~ IIIIlI \Itllllll Ilt'ku‘III III \cIu-I RIIIIIIIx I.IIII\' IIII\ up .I I‘IL‘IIII I‘I {I‘llllIIL'It’IJI I\)I\II .lIItI \IIIII

I Joy .II I ;III \IIII' (IIII‘ \\'\I II.III' IIM’ I Kevin Austin III (‘.III\.I\I \II.“

III IIIIIIII Run 1" \\k'\'I\I_\ (‘IIIIIIIIIII- \I.lllt'lll:_‘ \\IIIIc IIII' wa \‘IIIUIIJIIIIIIL‘III tilt" I.II\III:_‘ II \\CII \I\'\CI\\'\I I‘Ik'tlIx In my III.IIII [\‘I‘III \l‘lIII\I\ III IIIIIk. \II\\II .IIIII \‘IIIII .IIIIIICIIh

I Kid Koala and Sace - DJ Workshop .II M \ ‘IIIII III-I- ‘II \l‘l IIIII§ I IcI' \t'\\I|‘II\ III'III I)\I( .III III I\III KII.II.I .IIIII \Iu' [Hm IIIIII- III\I‘._'III IIIIII IIII' In IIIII\.II Im- Hi In xx IIIII IIIIII'I III \I\III\ I’.III III Il'|\I\\ II

I Kube .II III.“ I\Ill.ll\ IIJM'IIII'III \IwI \I.II\‘ II‘I

I Life .lI I III' I(‘IIIIIII|II.IIII 9‘ ‘~\I'I'I\I} \ IIIIIIIIII.II\II IIIIjIII I-I 'IIIII nu IIIIN' \\III‘ IIkI' IIII'II I'llIt‘lIJIIIIIIi'llI III -IIIII' I‘llI \IIII I‘IIIIIIIIII III \kIIII. .IIIII I.III IIII‘IIIMIII IIIIM'III .I \t'It'xIIIIII III \HlII IIIIIL

I.-IIIII~II

IIIIIII‘ III].

.IIIII \II\\I‘ .lllL‘lIIt'lIIk'lI \\ IIII IIIIL'IIIJI \.IIIII‘II‘\

.IIIII Innpx In ::II.II.IIIII'I' .I III-\\ I.II\\' IIII I.II||III.II \l‘lIII\I\

I Lifeboy .II IIII~ \II-II lll\ IIIIIIIs'I'

IIIpIII Run 85 \\I'I'kI\ \IIIII‘II I).I\I'III\IIII |\ I\'\I\I\'III \\IIII IIII' \I'I} IIII\‘\I III ‘le (‘I‘IIIIII'\ |)I\\|' .IIIII IIIII HII II.III\I\ III IIII' .III

IIIII;'II'\\I\I' II.I|I\\' \ IIII'IIIII} IIII\I-II I Il‘\\tI

I I‘llll‘IL'I\'\ IIII' I'IIII.IIIIIII III IIII‘ I‘I‘IIHIII I\.II. IIIcIvK .I I'IIIIx} \ IIII'. .IIIII IIII‘_\ 'II- I‘llIIIItKI II IIlIII_\ | IgghI III“) “(IV I\ IIIle 2;

. LUSh .II IIII' I’HIU I IIIIIIIII'

III ‘leIII KIIII 1* \\I-III\ I'I‘Jlllllll‘.‘ \IIIII III IIII~ IIIIIIIII RHUIII \\IIII IlII\ IIHIII IIII' (\le In my \II\_ \\II|I\' II‘III IIIm III\'\ I!“ up IIl‘IlI II.III\'I‘ \I‘II'I‘IIIIII III IIII- III.IIII IIIIIIII III III\' \II_\\ IIII'IIII-xl :4} \IllI‘

I Luvely .Il \II'ItIII) I Hllllth' \I'\I II.III' II\

I Mad Dog .II \IIIIIIIIII.III\ \\'\I II.III' II»

I Melting Pot .II RIM-IxIIIc ('IIIII \IILIIIIL‘III ;.Illl LIII ‘(I \pI \IIIIIIIIII I\,\‘\III\‘III\ II|_‘_'III \\IIII \IIIIIIII .IIIII \IItIIl'“ IIImn .II IIII' \II‘IIIII; I’III I \III-II HIII\ IIIC IIlI\'\I II|‘1l\k'.lII\I\II\\'H |llIl\l\ .lII IIIL‘III INN“;

. "35" .II IIIC I ItlIIHI I II'IIIL'I' IIII‘III inn Ll.‘ ‘II \III \II'IIIIII\ I’I-wn I \I'II'II. §_'III\I .II IIII\ III-\IIIIIK IIIp|\.'II \II\II\I.I\II.1\IIIII‘UIIII.II\I‘II'IIQIIIHPIII pcnplc “III‘ I .III I'I.IIIII III II.I\\' \IIII; I'll .I gt‘IIIIIIIc IIIJ‘II'II‘IKKC III \I.III\'\‘ lllll\l\. RI») Hm I\ ,IIIIIIIIIK (III/'sz f IIII\ .IINIIIIII'I) \III‘IIIIIC play \‘I II\I t'x‘llllll} \lIlII I\ [ll\I any III III: \ IIIIIIm» [\I'IIUIIIIJIItt" IIUIII .I III.III \\IIII IIII' MN “I \lkJI [.IIL'III III.II \\\‘III\I \I'IIIc _\l‘lll .I\I'I.I§_'I' {ILIII \I.Il “IIIIC (Mun I'IIIII\ me I IllI‘ Int-I IU IIII' :ImI II1.III IIIIIIwII. .IIIII IIK I0 Ile \ICKIII III.II III‘ \IUC‘ I Moda .II \I|‘\I.l ‘IIIIII :.Illl I'It'k' “cckh [hm-II IIIIIIII [‘I.I}\ .III IIIIII I.!\I‘lIIIIk' Imp. IIIIIk. \I'lII .IIIII RA‘II. letlell; \‘II IIIC IMIII} III [III\ I‘L‘JllIlIllI I‘JI I My Machines .II (iI.I\;_va \I-IIIIIII III \II I IpIII :IIIII MI I 14 15: \M'ckl}

I'III‘} ‘\c II.III \HIIIL‘ nl IIII' ;_'Ic.III-\I II.IIIII-\ III II-I‘IIIIII t'IIIIII' .IIIII IIII'\\ IIICII III-(In. \II IIII'} knnu IIIm In III.I\II II up (III .‘h \pI. IImcK Ihc IIIIgIII} .I.IIIIIL‘ I.I\I\ICI III \\.ll'|‘

Jamie Lidell follow. His obtuse electionic abstraction. His colla

with Cristian Vogel. as SiprCollider ere

‘~ \9 I '5 :- I « AMIELID , _ olArt.Sat26 apath mostfind too comploxto , Muddlin Gear, was pails: II . “ow ;

‘Moving to Berlin has added ' . second [Super Coll 7 reflective.’ he says, ensc - .' mobile pressed to his ear. had a lot of difficulty finding a . . old East German radi

spooky tracks that He continues: “You've got’ then come back to some sim " that‘s really deep and sparse. l, I. the idea of deliberate alie could just be a noisy fucker. l .l n people go: “You‘ve turned

ling out." Fuck that shit - a I idiot caget up

' I . makearacke enry No

I'. I‘I|I\I '\ 'LHI III II]. |||l\" II "\[L'll IIII

I Nonsense II \I.-I. I.“ I.

\I" \I-"""' >‘ IL“ ‘;'| II, ,II .I-III ..I I Papacooi \.I a II I' I II ’\I---.III ,II

III-Inn II. I\ .|I\|lIlIiII\' \II .IIIII. I‘\ “HI

I Rapture III \II'III.‘ 'l‘ll :IIII III\

\‘IIIHIII \I-IIII III"III\III

\\I'I‘I\I\ _II\ 'II|'\‘I\IIIO\\|. I I...,.. I“, Rll\\I'II IIIII -'II-\I I)I\ -IH-.‘ I', I k

I Red and Gold Room -I \II

IIIIHI ;"I III' \\I-I-II\

.I In]. IIII'IIIIIII IIII Ilill|\I ‘Illx |II|

IIIII\ \IIIIIg'Jl III-In III. I. . v... \I'IIlIlI\I\ \Pl. I- .II. “.II. I”. H H _, “h I. It'tIlIIIg‘II

I Rub Down «I \-I I -h \I-II III. II\ I Saturdays at Blanket .- III .III 'I"'II 'I‘x “MI I" I'M" IIIIIkII'\I RA'II III III. .I.\ . I\.II I\ I‘I'IIIIIIIIII -\lI -\.IIIHII I\ 'l H .I :III III\' I"‘.‘\‘|I|I.II\ I{.I\IIII-IIII “INIle II-I. I. IIINI .lIItI Ill\ IIIII\II .II IIIII. ~ t.

IIllII ll

'l\ ‘..||I

.I\\.|I\I' III IIII IIIIIII III'IIIIIIIII 'lI din: IIle

ll:‘\\ \JI IIIL'III IIIII‘ III IIII- [Illl\' III-[IIII- II III\' \ I'\

I Seismic .II \II I III \.-\I .I .II- II\.

I The Shack .II IIII- \II.I.~l

{IIIIH o 30*. \\.-.-LI\ Ir” \IIIII ILIII .III\\I. -IIIIII\.'I1'IIHI-_'« 'l‘ II

III ilIPII-

\I.'IIII'I'|"' II IIII \I'IIIIII\-'I III \-~IIr \|~ I

I ‘II IIII- \III'II III :IIIHII Illl III \\I-I-Ii\ III-IIIIIIII I\ III‘_'II IHI IIIIx I-III. \II gI-I III ~II- \'.-II\ IIIIII‘ I~_'I III-III.“ ~.I In III R.‘.\IIII\'III l)‘ \II'II III IIII IIIJII II -I3 RA II IIIT..~II-.I..I um IIINII‘III ;I III I m ISidewinder.II \II I -I~ I [m mu]

1“ ‘\I.I\ \IIHIIIII} \\IIII InhII IIK'II‘I \ IIII' IIIj_'II IIch \III'chIx [\IHIIII\III‘_' .I III‘_'II “(LIIII' IIII\IIIII' III IIIIII- \IIII' ‘_'II\H\I'\ 'IIII II.IIIII' IIIN‘I IIIIIk _‘_‘l|IIl.IIII"\'\I II- L'I'I \I‘IL .I\\ \II.II\III .IIIII II-III IwI LIPI‘III \\IIII III

I lI\‘\\'I|‘IIII\ \I‘Ilh II\I' IIL'\.IIII‘\ III II.III\(' IIIH‘I L'IHI\\I'\

I Slam Presents III (iIstgIm \ILIIII-IIH ‘I‘IIIIIII :JIII 9‘" :\II_\ \IIIIIIIII} \III.III .IIIII ()IJV III‘IIIfg ‘II III'.' I‘IL' L'I'II\ m : I‘.'.'I'I IIIkc \I :II'I I)‘\1IIIII‘IIII;'\ .III\I III: \Uungxmx IIIwI .III- III I II ~I2I' III IIII- IIIIIxII' .II IIII\ IIIIgIII} III-u \I’IIIIK' .II-IIgnIII-ndx .II‘I' .Ilw III IIII' I‘Idt'k’

I Soulsa .II \I \S I IIIIII :IIIII ‘\ IUH “Ix-kl} \IIII} .IIIII \‘ILII- I) III III I'IIJIQI' .II IIII- glIIII III RII}.II I.\\’II.III‘_'C \qUIIIV' \ pImI wIIIIIII IIIIIN' \L'\\II‘I‘ an IIII~ \\CII

[.III\_-\ I I_\(-III_-

ore)‘

"l‘III‘ III] ;\1‘\"\‘I \l\.IlIvv‘I

‘\. .II, II:\ III VIII: ’I‘ " I‘ III\

I Streetlife -' I II'I'I I"'II"I‘ \ -\I

\ L H \I |\ \II '. ,...IIlII- \4. II \[Ii III .I' II III \\IIIIII\III \II I.” 'III III. ‘II\. \ \I \ IIIIIIIlt'IIII'

II.II I II II. rill' II' I -I.-\'_'II\‘ \ [\II‘IIIII'I

Iln‘ 'llllk III||'\.|\ l.-.||””]I'II,III\ I. III f\ Ill -.- \l\\ IIIII \llll\ \III\ III IIIIII IIIx'

IIIII IIII\ III-'III II

\I III um IIIIIIIII ‘\,IIIII III I'\\ III-.II-II. II\.II.~ [‘l‘||II|\I‘\Ii III

I Syntax u' \IIIIIIIIII «In \ "\I II.II IIII ITraxx I‘ \I‘IIIIII'I.|II\ II QIIIIII ‘.IIII .‘II ,. \| .\ \IIIIIIIIH \II'IIII\I‘I\ IIIII III 'l .IIv -\l~ .III\ \\III- \II» III I'IwaI

“II l\ III-I Illlll] IIIIIII 'IlII I‘,‘ \ III

III-fin III III' lll““I‘IIl.lll IIIIIIIIII'\ I‘ll II IIII\ IIIIII‘Ix'IInIIIII II'IIIlv I-III1' IIII\ II .Vegas II 'III' RI'IIIII'K‘. I 'II\ \I'\I II.II\' . \I I\ \II \IIII InI \.';'.-\ \\‘.III:'\ IIIIIII I The Winchester Club .II IIlk' \\“l‘lI\IIII \III I.!I \I‘\I II.II\' IIM IWired II \\\Illlll IIIII'IIHIIIJII

“I l\|I\ I IIIIIII IIIIIIII ;.IIII ';

\\.-I-LI\ II|.I\I_'I-\I \ II‘II1't‘\' ’IIIIIIIIIL'

.III III-II\I IIIIIII III-_'III IIIIII IIIIIIkx

II;-~_ nu .!|\I"Ill‘.

.Seduce -I \I. II.IH\ IIIIIII {.IIII ‘\ .III. \M-uklx I II.I|I\ II.Ill '.III\I I<.\|II IIIII In IIII‘IIIII‘II .lII IIIIIII'.IIIII_\ \III.IIII'IIII‘.' .II III-I-xI- .II. IIII\ Illlet' \II IIII'IIII'I

Glasgow Sundays

I III)

0 All as One Bank Holiday Special .II I IIIIIIII | UllIIL'k' IIIIIIII {.IIII ‘5 '1\III\ IIIII\ \II IIII- \II IIIfJIII I IIIIn ‘_'t'I IIIL'I'IIII‘I .I\ “NC IUI .I \k'IIC\ III II.IIIIx IIIIIIII.I} \III-I'mlx \IIImIanII}; IIII' I‘('\I III II-IIIII'III Illl|\l\ III III\\II III IIle _-_'II-.II I'\[k\‘l IIIIJIII} IIIII IInp . IIlI |.l//. IIIIIII-II III- M. IIuIm- .IIIII .IIIIIIIIIII; III.II 'II- -‘.I'~ 4x .I III IIHIII mph I'IlII‘ I‘I'IIIL'\ IIY'fII I'IIIIII'I- \'l|I\ III! IIva \III-I‘mlx

I Audioporn III \Ik'lk III} I IIIIIIL'C IIpIII §.IIII HIII‘ “In-kl} \ IIIgIII IIII IIIIN- \xIIII \IIII IIIHlII'lI IIII- pmun: III \|;I\k.I 'IIII\ IIIL'III Il.’l\ .I IIIIII} Im IIIIH .IIIII IlIlIIK} I-II-I'IIII III-III. and .‘III Hpt'II IIImI pnIIt‘}

-- -. THE LiST 79