I Escape from New York at (‘tihurct \‘olttitrt' ()pcnx .ix tht- \un gotw (ltmti. L: In Cultpt‘. \VL'L'kl}. l‘;tt't‘lt‘\\ l)J\ ll. Hit-u .ind l'll\ pt'otidt' ;in clt'clt‘o \otitttlttut'k .tt llll\ nondtint'c lot'uxcd L'\L'lll .'\lit’lltil't'\ ttl'L‘ lll\ llt’tl lti (Ulhpll't‘. t'l't'illt' \k'lllpllllt'\ :ind \Ktll'k\ oi .ii't, \tiih lllt' toolx .‘intl intitt'rtulx pt‘ot tdt'd; tht' Hill} ittpttt ltoiii t'xt‘upt't-x l\ t't‘t'utiw. ll'lpl}t'll \pt't‘tul on 37 Apt lollotttng tltc Kltl Ktmld lU \\Uil\\ll(lp,

I Fresh .il l’t'tw ('ount'tl. lllpin ‘uitti. t3. \Vt't'kl). Wind doutt _\otit \\CL'i\L'lltl lll \t}lc \Hlll Izdtnliut'glt\ putt-\t tit‘ligin \pot lot‘ Rtin tittd lttp ltop on titiothci

lcwl. lt'otti tht' rotating I)J tt-tttit l';il‘lllil/.

l'.£l\_\ B. Nut-viii. :\llll‘;t\\;ltltll‘. Rtt‘lttc Rull'tottt'. M(‘ i'lti“. Mt \igt'l tind tiioi‘c. I I Love Music tit ()ptil [.titttigc. Noon Mint. l't't‘t- lit‘lot't' Illpttt; i. \Vcckl}. (itit'cth Sotiitiict't tllc il'llt‘tigt'ootci lio\l\ :itt till-dirt \t‘\\ltlll thtit t'ltl\\t'\ tht' tittddlt' ground lwttwcn cluhhtng .iiid chilling. lctitttt'tttg gut-xi l).l\ und .1 pit-thorn oi lllll\lL‘;ll \l) lL'\ including ltousc. |.;tliit. [ti/l) gt'ootcx. dlwo illltl Rtkli.

I Insatiable tit lzgo. lilpnt .ititit.

{Ill {ll-1 Mu}. Dclcctcd iii the lltHhL‘ tout". gut‘xt l).|\ \llll to N t‘tilllll'lllt'tl.

I Kayos tit ()pllllil. llpttt ,ititii. i'lt't‘. \Vt‘clxl}. Mt'ltil tind rock I).l\ ('ltttt'c Molliit tittd .loliit l't‘otii llogxlituid lwt'p lllt‘ t'l'()\\tl\ .‘i tittixlltlig.

I Kid Koala and Sace - DJ Workshop All (‘gilitit'cl \tilltitt‘c. 3pm. l‘t‘cc. 37 :\pt' onl}. l-‘rcc \L'\\|Uil\ lrotit l)M(' tit't‘lzitiitcd I).l Kid Koulu tittd Sttcc pt‘ottdtng tin ittxight into thc tcchntctil tlw til. ilt‘t'lxx titltl tillit'l' DJ \lxlllx l’tit‘i ol- lt'ip'l‘} ch.

0 Mish Mash tit thc \tuuw.

lilpni .‘gini. (ll. 37 Apr ottl}. .\il\ll Mtixh tittikc ;t t';u'c \tl}£|gt‘ to lidttthut'gh “llll it httntpcr tt'tp'l‘} ch littc-itp. MUM) tittd lit'it “inning l'K hip hop star Rootx Munuxti pt‘oxtdm it I” w! ;l\ do [cm 7. Hip ltop l't‘oni J-l.t\c. Kid Kotilti

pt'o\ ltlL'\ ti nit\ ol' lttc ntuxic. l)J tictioti tind \pokcn tuit'd. All l‘uk'kt‘tl up h) lidinliut'gh‘x nu ju/l \pccttilixl Joxcph Mtiltk tittd Mixh Mtish‘x ()\L';ll' l'ullonc. Si’i' [’I'i'l’lt'it'.

I Salsa Romantica til ligti.

5 llpiii. [8 tan. ll Mti). Monthly. You'll llL'\ ct gttcxx \thtit kind of “11th thc} p|;i_\ hcrc. ch',’ ch. hot |.;ititt l'll_\llllll\. \\ tth ti licgititict‘x L‘l;|\\ at 5pm iundcr thc ttttclttgc ol' \ontc ol' St‘tilltttith i‘t'\l iltlllt‘t‘ L'tKlCllL'\l lllctt l).l\ Jttntcx ('onth. Ntitto l-"ct'ntindw. l)i‘ Stilsti tllltl gucxtx \pllllllllg thc hut itt [.titttto \oundx l't'otit (iptii inol l‘orgctttng the light hullct. \lll‘pl‘l\L‘\. (gilxit‘ct tiitd tlL‘lilth oti oll'cri.

I Tackno tit Muxvi il‘ot'ntcrl) (‘luh Mcrciidoi. lil.3llpni .‘zittt. {hit-1i. 27 .-\pt'. Monthl). ll\ hiick to thc floor for ’l‘rcnd} \Vcnd} :ind hcr ininttttihlc ptit't} ttti\ ol- l\il\L‘ll cltivlcx. Holding otil lot' ;i hct‘o . it‘x Supcr 'l'uckno.

I Taste til [llL‘ Liquid Room.

I lptit 3am. £5 hci'orc I l.3(lpnt; £8 tut ntctitlwt'xi til'tct'. \Vcckl}. 'l‘hc cupittil'x iiil‘tintous Sun ttigltt \L'\\ltlll continuux upticc. l"i\th' tind l’t‘tcc \uppl) ti [\l‘tlgl‘t‘\\l\c llll\ ol‘ houxc tittd gtirttgc iii the main room uhilc Mttt‘titt Vulctitinc tittd Stci c \Vttnclcxx “mu thc titiwd/gu} t‘t'ott d \ttth hix limit} ['8 houw gCtlh through thc huck.

I 24 Degrees ;tt Bongo ('luh.

lilpnt Stun. it». 27 .-\pt'. l‘ixc l)J~ ;|lltl thrcc htiitdx iincludiiig Btixtzii‘d Stilltltll lot it night of hip hop and funk.

Chart & Party

I Devils’n’Angels til (‘ttwndixh/lhui. lllplil~-3tllll. L‘thc. \Vcckl}. Stiut‘) l‘un tit thix new I) t‘clittcd L‘lllh. \\ till ;i hum L‘li tltid hell lllL‘tilL‘. l'ccl “11' to div“ lo \llli titld hoogic lti L‘lltlrl dtiticc till ttigltt long.

I Mood Live tit Mood. 0pm .‘mttt. l-‘t'cc below I lpnt'. £2 il‘rcc to nictithcrxi '.it'tct‘. \Vcckl). Mood opcnx tt\ doorx to it \clccuon ot' the countr) \ top coi crx hundx. \\llllL‘ Dix \pin hitx l'ront tlL'rtl\\ lilC )L‘;it\.

I Peppermint Lounge .tl l’cppcrtititit loungc lllptii :Jlll

l'rt't' [-1 \VL'L'ixl} SL‘L‘ llitl

I Subway West End .tt Sttlmu} \Vt'xl liliil 7pm ldlll i'll't' lit‘lot‘t- ‘lptit. t“ till :tllt‘t'. \Vt't'i‘l} \t‘t‘ llttt

I The Subway .it \lll\\\.t} "ptii {int tl \Vcckl}. St't' l'liu

Edinburgh Mondays

Club I cc Blooms .il ('(‘ l‘llootiix liHilpiii ititit. i'lt‘t' \\t't'i\|_\. I'lttngx lllL'lltl\\ out tot \o lltt‘) t'l.|lllll .it llll\ gut} t‘ltilt. \xtth ;iti uplimt tl|\\'ll \t-lt't'tton I Colours Live! .it lllt‘ l.lt|llltl Rootii lllptit .itint (Ill. IT Mu}. RL'\ltlt'lll\ putt} .i\ Jon Mttttt'tni. (i;l\ lltllhltlll .ittd Smoke) gittd th' litintltt pt'ow thc} 'w got ;l\ titttt'h houxt‘ gt'oott' ;l\ .in} ol lll\‘\t‘ \pt‘t'lttl {JULle I Merde L’amour til l’t'tn' ('otitit'il ltiptit ,‘ititit. U it'li. \Vt't-kl} \tglt on uttt'lttxxtlitihlt' night lt‘oni tltt' llittttttdttto t‘t't-u tttlto t'l\t'l ol ‘glitt‘h. \totitp. l‘t'.ll\. l"'t'ill\\ gtttd lili‘cpx' tittd lt't‘t' llo\\ tug t‘ocklutlx, (iottig lot .i non t't'tt'o \\'(' loll ptit‘l} lt‘t'l lot‘ttxtng on lt't'ltttolog) httxt'd mpt't'tnit‘nlgittoti lt'otti tht' t't‘xidt'ntx ('ltou. lttlut'l tind Sotiol. (‘lttt' tind \ltitt} [it't‘lt‘t‘l ltil lllL' \ltit‘l til lllt‘ \\ L'k'ix. I The Primitive Urge .it ()pitttti, ‘lptit .igittt. i‘l't'k'. IX .-\pl’. .\ night ll’tilll lilL' niot‘c olixt'ut't‘ cot‘iit't'x ol lllt' \\oi'ld \tt' likc to cull punk tind l'lK‘lK. l'cnlitt'ing illt' ltkt‘x ol .\it'll lintittnti. lllt' ('t';itiip\. Huttltolt‘ Suili‘t‘x t'lt‘. t‘tt‘ tlit' pct‘lt't't tinttdotc lo .Mott titght hlut-x.

Zero 7

r'il"'(/i;l1()UéE & MORE MISH MASH The Venue, Edinburgh, Sun 27 Apr

‘1 must stress that we’re not, by any means, professioiial

I,

mart !

in

I Spanish Fiesta Night .11 l i itiiiin l‘lpitt :.tlll l it'c “ct-Hi \ tt;'lit olti kitt't'x tip lot the \i‘.'.fll\li .tittl \p.i:itxlt

lo\ Ill‘_‘ \I‘lllillllllll} lioxtal lit l)l\ l cli\ .llltl ltlu .itttl lt'.tlllllll;‘ ll.:lllt'll\lllllt‘ \ll.tl‘_‘lll thtottgh to lll\l‘.tlll\ t ll.tll litt~

I Vod: Bull .ti \l.m.: 'li‘llllt'll\ ( llll‘ \ik'ithll'l lllptii ;.llll :1 l‘t'lott' llpiii. 1* .ilit't * Mu} loittiiglttlt \llltlt'lll\ lo\t‘ llll\ .ill llt‘“ litp liop hook-nanny limtctl l\\ lilq t\t'i.ittlii .llltl l‘i‘.t\llllL' .iltxuttllt (lighti‘ tllllll\\ ptoiiiox .tll iitgltt lotiz'

Chart 8‘ Party

I Decadence .ti lx‘cxoltitioti

Iii illptti Knit 1 i it?» “ct-Lit ilk \o t.itt t'nougli tl\ \loti. litit tlt.u\ tio mum: t‘ltt't-xi tutti-x .llltl t lit-.ip illllll\\ .lll tit-,‘ht long

I Flare .it \\ ll_\ \ot' lllptii ;.tlll 2‘ it $- 33 \pt Iot‘ttttglitlt ("ht-m} \lltlll .llltl tl.itit'c llllllll‘t'l\ \t llll .i good lt-tt "iix t'l.t\\it\ llttottn iii lot good lllk'.l\lllt'

I Peppermint Lounge .ll l’t'i‘l‘t'llllllll loungt' lllpni Kitti l we ti “ct-Ht \t't' lllli

I Subway West End .it \tili\\.t\ \M'xi l‘lltl “pin Run lit-c l‘t‘lt‘lt' ‘lptii. tiitfi .tllt‘l “t‘t‘kh \t'c llltl

I The Subway .it \lil‘uu} "piii Knit {l “CURB \t't‘ lllll

I Tasty! .il \ilNHl ‘lptii ;.I|ll lit'c lit'lott' llpiii. t3 Iltt-c to tiicttilwtxi .lllt'l \\\'t'l\l\ Rt'xtdt'nl l).l I).t\ttl \ [‘l.l_\\ tltt' l‘t'\l tn llllx liottt (ilk lo lht- pit-\t'nt tl.t_\ \t llll .i lit-.iltlit (ltl\t' ol tltt't'x} t‘l.i\\tt'\ llllti\\ll tn lot g‘ooil

I Toss the Boss .tl \\ ll_\ \ni'

lllptti i.itii 5 Mi ll (ll\'\\t'tl upi * \i.i_\

Zero 7. So how come they crop up in this star-festooned line-up closing night of tripTych, alongside (deep breath) UK hip hop’s gol boy Roots Manuva, Brooklyn rapper and Handsome Boy Modelling School collaborator J-Live, Ninja Tune-affiliated turntablist Kid Koala, local boy Jo Malik and Mish Mash mainman Oscar Fullone?

‘We do a monthly night at 93 Feet East in London,‘ he says. ‘We get asked to go and do things, but I'm usually reluctant because I don’t think of myself as a DJ first and foremost. So we tend to only do things that we think'll be fun, and open enough to accept our poor DJing skills.’

So is that what sold you on this one, then? ‘Well. it’s because we know Oscar, as he does his thing at 93 Feet East. I know Joseph Malik, and we’re both really into what Roots Manuva does,‘ says Hardaker.

Hardaker is vague as to where Zero 7 are heading on record, but he knows what’s going to be in his record bag: ‘Plenty of new hip-hop, some old soul and reggae, and a bit of uptempo house. Whatever catches my attention in the record shop.‘ (David Pollock)

lotttitglitli litcwit'nt \lllilt‘lll night tut-Hint: ttt \lict'xt llll\llllt‘ll;1ll\‘lll tlic

Edinburgh Tuesdays

Chili

I Fast .it my lliillzfii( llll‘ lilpiit “.illl 1“” ti \l.i\ l‘ittik lit;'li t'nt'tzw

tot kti'toll .lllil g.it.i~_'c

".7 Jump .it tlit' l ltlllhl lx‘ooitt

1H iliptti Knit 1* ti \l.i\ \lotitlilx \t-tx tttglit ol litp hop .llltl ttttik \\llll tcxttlt‘nt ll\\' l‘.llltl | ttpittl \tlllll\l\ .llltl \pttiiictx lilk' l\)t'\l‘ll.lll\t' IHC.ltl\Plll’ \pct i.i| g'ttt'xt llll\ itiottth l\ tiottc otlit-t tlt.iti l tilil\ l‘.itkt-t t'l\l\\llllt' Lippi't \tgnt'tl to \l.i\\t\t‘ \ilmk \ l.ll‘t'l \\llll lll\ lll p.itttit't

I Motherfunk .it Hit" llotitjxt otiili

Ill illpiti Kiiii ilk'k' \\\‘L.i\l\ \ii‘\\l\(illlt‘ litt't .intl \l‘t'tlllllll lit-.ik tlic lttnk l.llll.l\ll\ .it lllt‘ll t'otixixtt'tillt l.tlll|llt'il titt'ltt ol

t l.l\\l\ \ oltl .ttitl tit'u \l\\.l\ \ .i iii.ixting' p.til_\ littt l.l\ tot tn ( itt‘j.‘ lit‘lxoii iii \l.i\ i. .i iii.itt \\llii ltt'lpt'tl lxt‘li ll.n~,'t' \cl tip lll\ It‘gcnilutt llt't‘plititlx lllt'lll. .llltl \oti'it' litaitlttig lot liotlttiy potiit

I Opal Lounge .ti (iii.il l tiiiiigsc

ltlptii i.llll ti \\t't‘kl_\ \ llll\\'\l li.i-.' ol ltinkt'tl tip \ot .il lioim‘, lx’.\ li .llltl t l.l\\l\ tltxt'o ltoiii lolii \.llltill\l.lll

I Punk ASS .ti ()pttittt l lptii l.i|ll l lt'k' \\t‘t‘kl_\ \t'u lllk‘ tttglttt'i .l\ Ill l‘tt.tul\ tl|\llt'\ otii tlit' l‘t'\l tti ll.ll\l\l‘it'. \k.itt' .lllil punk

I Rhythm! .it Mood ‘lptti Knit Ili't' lit-lott' llpiii. t.‘ tltt't' to lllt'llll‘t'l\l .lllt'l “with \ \llltiiilll llil\ ol lx'.\li, litp ltop .llltl \tilll ltoiii lt'\ltlt'lll I).i\ ltl \

I Salsa Buena .Il in. \.i \.i

lllpttt lJlll l tt-t- \M'ckli Linux (‘ottilit' i.\'.il\.t Rotii.itttit.i .\.i|\.i \ l\.l Huh I .ilttioi .ittil l .iltti l \lllti\ltill \lllllhlllt' to you iou .t night ol hot \.ll\.l iii.igit" \l\\tlllllt' l‘t‘fglllllt'h \.tl\.t lt'\\illl\ l\_\ l .tlltl l \l‘ltHlUll lit'lttt-t'n \ptit “put

I Switch .it ('.ilMtt'l \olt.ittt' llpiii i.ttii l‘tt't‘ .T‘l \pt l'ottiitghllt \t'“ titg'ltl ol \lllllll tk l‘.l\\ ltoiii tht- \ll.ltlii\\\l\lll Illx .llltl .t \lll.lllt'llll;.‘ ol gut'xlx. \tlitlt' tltt' llt'opoul Illx iii.itt lllt' \t't‘otitl tootii \\ itli lllt'll \t‘lt't'tion ol tlttli, t'lt-t'tto. houxt' .tlltl lt-t'li ttttik

IVibe .il lgo llpiii Knit t_‘ \\t't'k|\ \t-tt g.i_\ night \tttlt .l.i|llt'\ l ongutittlt oti tht' \lk'klx\. tlit' l).ittt'ni_-_' \ttttl \illlllll\. lllt' Singing ll.tttt lilokt- .llltl tltt' \lttittttg \ttn |)oti't xi} \\L‘ tltilii‘l \\.Illl t.i

Chad 8 Party

I Nursery .it (‘.i\t'tttlt\li/|)t\.i

illptii :JIII t i it_‘. llk't' \\llll \ii.ipl.i\ lit'lotc tiittlntgliti \M-t-klt \ pl.i} .itt'.i lot .ltlllll\ I\\Illl t‘lttitlitttg ll.llllt‘\ cit l and lllt' lll.llll\llt'.tlll iii.itt .intl Rtkli .itltoii

I Peppermint Lounge .it l’t'ppt'ttitttit l outtgt' lllptii Knit l lt't' trl \\k'k'i\l'\ St't- Hm

I Subway West End .tl \ltliuu} \\t‘\l l nd “pin {.ttit l t‘t't' lit'loit' ‘lptii, t. Itli .tllL‘l “Ct'lxh \t't' lllll

I The Subway .it \ulmit “put i.itti Ll “t't'kh \t't' llll

Edinburgh Wednesdays

Club

I Bargain Hunt .ll \l.|\\.l lltifillt'l'l} ('ltth Mcnudm Ill illpill lulll ltt't- lit'lott' llpiii. ‘3 Anti iii \pt l'iillllllelll} \t'\\ night tti .iwit'tutton \tith l'lt'\ll \tt' l M \ttth l)_l\ l’hct- lth .ind thc llllhllp p|.i} |ll_‘_' otit tht' lit-xi tii Rtkli .itid litp hop

I Beltane Relocated .it lllt' \t'ntit' lllptii idlil t" i5» iii \pr onl} lllL' BL'llJllL' t‘t'tctiion} inn} ll;i\L' lit-cu (Lllltt'llk'tl tip ('.iltott llill. hut iii.it'x no t'xt‘uxt' not to pgirt) .-\t‘ctt.i l \k'L'\ ll\L' tiw pit-t't' tlt'utii & hucht-t'tt‘iinttu ltoiii thc \Vt'tt'tl .-\tlr;it*tor\ .llltl titt- Rllllllt'\\. Hill] NJ \lttllx lrotii Silk) .itid (‘o\.i|t-tit .\t'ctt;i I ll;l\ tct'hno trotii liittiihlc .ind ti‘tint't' ltoiii \t'tttuxllc'x littllllld 'l’t'.itttt- \Vhtlt- ’l'ongut-"nl it'oott' ht'titg thc tun} \torld lllll\lt‘ .ind dtint‘t-hall lit lllL' ('iiolt't. l’llh til tilllr\t' plt'til) ol Hcllutic truth-r}

I Bling til l’o \4i \;i. lilptii lttlll i'rL't' \Vccklt. l).t\ id (‘rtitg Lox tlottti tht- llilL'\l Rtkli .ind liip hop lrotii lllt' l;t\l lL‘ll tuirx

f. v ~ '.' i. -THE LIST 85