reIIeIIIpIInII SIM ('I IIIIII‘L /.I/lII}IIUL'/I Pure I IXI O... IIIIIIIex \Ine KInIInn. l'K. ZIXIII I)I'I\l(I \VeIIIIIIIn. \lnlI} PIIIIxL'I. KeIrII KIIIfJIlII) ‘HIIIIIII In Ihe xIIIIIIIm nI Wexl IIIIIn x InnIIIIIIl gInIInII. IeII»_\e.II nIII I’IIIII II'.(ICIII Innkx .IIIeI IIIx |llllleC InIIIn \Iel II’IIrkerI IInII )nIIngexI I‘IHIIII‘I \VIIIIII Ixn'I xn eIIx} \NIlk'll )nII IIII\ e In den] u. IIII IIIII}: IIeIIIerx. xneIIIl xer\Ieex and III] IIIIerIerIng; \IIIIIIII INIeIanInI .I\x Ix IIII Ihe xIIpeIh .Smull I'III m. \IIII‘IIInnnn e\pInIex reIIIIInanIIpx IInII pIIIIeInx nI eIIIIIIIIIIIIIe.IIInn IIIIII IIII\ e been xI_\InIeII II} pIIer}. Inxx .InII xIIIpIIIII} x\IIxnn IIIIIIII"x er‘eeIIpIII) Ix prIre .InII InIIeIIIng. IIIII ne\ er IIIIIIIIIIIII. IInII XIIIeIxInnnn IIIreeIx \xIIII IIIx IIxIIIII IIIxI'egIIIII InI \IxIIIII IIIeIIIIIex II IIIIIIIex InI' enIIIpIIIxIxe \IexxIng I-I/nI/IIIIIII: IleIII/IIue/I

The Quiet American I ISI 0... II’IIIIIIp NU} (C. I‘S/I 'K. :INI2l \III‘IIIIL'I (lune. IiIenIIIIII l-IIIer'. I)n 'I'III II.II Yen IIIIIInIII. The pre\ InIIx I‘ISH IIIIIIpI.IIInII nI (irIIIIIIIn (ireene‘x IInIeI k'\kI\CII Ihe IInnII‘x eI'IIIeIII enInIIIeIII nn .-\IneI‘IeII‘x eIII‘I} III\nI\eInenI III \‘IeInIIIn and (heme IIIIIeII II. 'I'IIIx nexx \eIxInn I'eIIIInx Ihe enInInenI. xn II'II he InIeI'exIIIIg In xee \IIIIII IIe “HUIII IIIne InIIIIe nI IIIIx IIIII]. xInIIIII} xerIpIeIl h) IlrII (‘IIrIxIanIeI' IIIIIannn. IInpeeI‘IIIIl} IIIIeeIeII h} AIIxxIe I’IIIIIIp \n) ee .InII IeIIIIII‘IIIy II eIII'eer IIexI peI'InIInIInee II} (lune, III IIlCl. ('IIIne. \IIInxe peIInIInIInee Ix IeInIIrkIIhI) IexIIIIIIIeII IInII heIIIIIIIIIII) InnIIIIIIIIeII. IIIIerI IIIx pIII‘I. ‘I‘hnInIIx I‘nu IeI'. II IIIIIeII BI‘IIIxh nexx prIpeI enrrexpnnIIeIII In SIIIgnII III IIIe enan Ihe I'I'L'IIL'II IIIIIn-('|IIn.I enlnnIIII peI'InII. nn (ireene IIIInerI ()III'IUI IliwlI'r IlIll/¢'\. l'fI/III/IIII'e/I,

The Recruit I 13m .0 IRIIch I)nnIIIIIxnn. 1'8. 300.“ .-\l I’IIeInn. (‘nIIn I’IIrreII. III‘IIIgeI .\IU)llIlIlIlll. l I-lInIn, 'I'IIIII [he ('I.'\ gIIH' IIIII' RI'I'I‘IIIl‘x I‘lel IIIIII I'IL'“ IIIIprL'CL'III‘IIlL‘II IIL‘CCxx In le I.£III:_'IL"\ IIeIIIIqIIIIrIerx. endex IInII prIIeIIeex. gn ex )nu II eIIIe In hmx Ihe} 're panrII}eII III IIle glnxx) IInII)\\nnII IIII‘IIIeI'. I’IIeInn Ix 'I'IIe

ReerIIIIer. IIIx nIII \I..Irhnrxe \\IIIIL'I Burke IIeIIIIIIIInIx (‘I.I_\Inn. IIIIIIIIg; IIIIn In .I erIeI xp} IIIIIInng; III\IIII_\ Ihe Keene} IIIHIIIL ‘\'nIhIn;_v Ix \IIIIII II xeeInx‘. Ix .IIxn IIIe IIIIII'x InnIIIIx npeIIInIII. .Ix heenInex I Ie.II In .I erIex nI pInI I\\l\l\ IIIII I)I>II.IIIIxnn ILIx IInIIe IX‘IICI \HIII Inx nIIIeI pnIIIIenI IIIIIIIeIx.

[huh I II III“ \ IIIIII \l‘ Hm. ()III' I’eIIIIIpx pIanIgIInIIII IIle IInII‘I InIIIIe InI ennII (lllL‘lllII SI ll I In] I‘I'II II”

The Rules of Attraction IM

0.. IRngel ,-\\.II}. [‘8 (ieIIIIIIn). ZINIZI JIIInex \IIII I)eI Iieelx. SIIIIIIII}II SnxxIIInnn. I'II_\e I)IIII.I\x.I_\_ I‘lIt SInII/ IIHIIIIn. (‘IIIIIIIen (‘nllege Ix IIn .IIIIIIenI Ne“ I-,II;_'IIIIIII pIilx'C-III*lIII-IL'IIIIIIlIg \IIIeIe I.IIlllI‘li ISnxxnInnnI \xIIkex up In IIIxI'meI' xIIe'x hem; IIIIneII. peneIInIeII IInnI I‘I'IIIIIII \xIIIIxI hemp PllIxCII nn. \IIIIle Sean IVIIII I)eI' Beek I. lIIe ‘eInnIInnIII \IIIIIIIIIe'. eIIn’I I‘eIneInheI' Ihe IIle IIIne IIe IIIIII xe\ xnheI I)epIeIIn;_' .III enIIlexx InIInII nI Ixnn/e. IIIIIII IIIIII \L'\-Illk‘IICII eIInIpIIx p.IIIIex. '\\.Il‘.\ eI'eIIIex II IIIII'IIrIllIllll‘L' Ieen Inm Ie IInIn III'eI I'..lenn I'.IIIx' nan \xIIII xnIne xIIIIIIIng: er pIeeex IIIIII II xII'nII; enernhle e.IxI IIn\Ie\er. Ihe IIIIII. IIII‘I'II xI_\ IIxII .IIIII eIIIeI‘IIIInIng. IIIInx xIIIIIII’eI) III xIInek \IIIIIe XI'II'I'II’I/ I'I'II’IHI‘.

Russian Ark III 00.0 Ix\IL'\IlIllII Snlxurm. RIIxxIII/(IeI‘InIIII}. ZIIIIZI SeIgeI I)nnIxn\. .\lIII'I)II KII/IIeImeI. I.ennIII Mn/gnxn}. ()(illllll. SnkIII‘m IIIIIIIII-I am! Sun) IIIIx III\\II)x been II InIInIIIIxI p.” e\eeIIenee. III IIle Innk .II InnIIeIn Rll\\l.lll Ili\lI)l‘_\. SnkIII'm 'x eIInIeI'II pIIxxex lIllUllfJII nne I'nnIn In IlllUIIIL'l' III .I \I'I\I SI I’L‘lI'l\I‘llI'_L' InuerIIII IIx IIIxInI'} IIIIInIIIx heInI'e IIx \xIIIInIII II eIII. I.Ike IIIe eIII‘IIeI nne IIIIxe \HIIIIICI'. .\IIIxe I‘Igng‘ IImI'I l’I/I'. IIIIx InIgIII IIehIe\ e IIIIIe III‘IIIIIIIIIeIIII); IIIeI‘e‘x II IIInIIeII eInnIInIIIII I'IInge III \\III'I\ IIeIe. IIx

\\ e Inllnu Ihe IIIIxeeII IIII'eeInI' IInII Inx L‘IIIIIL‘I‘II lllII) IIIIICI‘L'III I'I'II\. NL‘\CI'lIICII‘\\. Il'x unIIeIIIIIhl) II ernIIIIII “nI‘k. .X'I-ln ml I'l'lt'IlH'I

S Club: Seeing Double mm

C. (\Igel I)IeIx. I'K. IIKHI IIIIIIIIIIII

131.5 3171:: 111-23 i/_/_7_’/_'c’ J'L/JJ'JJ

Miike Takashi’s 0

Love. Music. Honor. Volcanos. Cinema was never meant to be like this!

MAYIB-MAV 29

0870 907 0789

SpeIIIIII. R.IIIIeI \Iexenx. .In I )'\IeIII.I. .lnn

I ee. IIInIIIe} \IklIII|‘\II. IIII.I BJIICII

‘IIIIIIII \I I we [Ina/3.} Ina} IexI nn .I IIIInx} pIeInIxe pnI‘ xI.IIx .IIe I InIIeII In .I III.III IIIIIII I‘UI IIIIII eIIIpIn_\x In.In_\ I IIIeIImIII InIIex In make IIIIx .In e\I\eIIenIe III.II xIInIIIII I‘IIW e x.IIIxIxIII;; InI IIIe xIvIIII; IIII\I IIIe IIeIIIIIeII ('eIIIIe xIIIge .IIe \ (‘IIIII RIIeIIeI In. IIIIIIIIe}. IIIIIIIIIIII. .lnII .InII IIII.I \ InIanex xe\IeI. Ihe} 'Ie keenl} IIIIII\IIIII.II I‘III xIIIIIIII.IIIenIle§ IeII.InI nII e.II II nIIIeI InI xIIIIexx \nI. men. .I InIIIeII Inn\Ie. InnIe IIIII‘ IIII' IMIIIII} III‘JIIex IIIIII. Il/IIIII l’Ii\ '\ \Ig/I! In III III/ Sandra IIeII II\ II IIIIIIIIn \ IxInIIII. II.II}. I‘III< ( 'IIIIIIII.I ("IIIIIIIIJIe Jenn \nIIeI

III—iInIn \nInI‘Ie I.IIIIII_\ \IIIlIIIIl “IIIxII Inngex nn .I [\le e\enI \IIIen .I \\IIIIIIIII I\eII.I_\eII IIeI JequII IIIIxImnII In Ihe \.I/Ix I .IIeI IIIe \Innmn gnex Inx.IIIe .IIIII IIeI xnn II.Ix .III IneexIIInIIx IeI.IIInIIxIIII‘ \HIII IIIx xIxIeI. uhn ll‘ IIIIII Ix II\.IIeII upnn IIeI I.IIIIeI \IIII» IIIeII III '\ll\\'II\\lI/ III’HIIIIIIIII III’III/nugh Secretary I IM 0... ISIex en SIIIIIIIIIeIg. l S. .‘INI h \I.l}_‘_‘.flk' (IIIIeIIIIIIIIL KIIInx SpIIIIeI. I exle} .'\nn \\.IIIeII IIIJIIIIII \VIIIII IIIIppenx “III'II .I xIIIIIxI .InII .I IIIIIxneIIIxI enIne IngelIIeI ' In IIIIx S.\\I hlm‘k I‘nIneII}. II‘x IIIe I‘I'lellllllljJ n! .I I‘I'IIlIIlIllI Ie|.IIInanIIp \\ hen (I}I|I‘IIII.I.II'x xeeIeInI‘} \xIIII .I erI InIIIIIIIIInII [‘IIIhIClll Ix L'IIIPI\"\C\I II} SmeeI'x xIIInIIInf;I_\ IIplIgIII I.I\\)I'I. IIIe [‘IlII eInIIIIIII nn .IIII SIkNI |n\e II_\xI \xIIIeII Ix IIIIIIII.II|_\ IIeIIeIIeInI In IInIII p.IIIIex. .Ix eInnIInnIII \InIIIIIIx IIIe IIeIIIeII IIII'nIIgII IIIe nil-lee .IIIIIII \ xIIIIIIII) III.IIIe xIIpeIIII) IIeIeII ennm~ IIIIIIIIII. Ihe IIIIIII IIIIIIeIeIII'IenIx nI \\Ill\'Il ene \\.l_\ In xnIIIeIIIIng IeIIII} \eI_\ x\xeeI. IIIe IIIIII'x IIIIIngI’exxn e InexxIIge x.I}x IIle and In\ e III \\IIIIIL‘\I'l [mm mm he heIIIIIIIIIl IIIIII}; See l'L'\ [Cu SI’II'I II‘I/ I'I'lI‘Ilu'. Shanghai Knights I ISA» .0 (Hand I)n|\l\m. l'S/I 'K/(‘xeeh RepIIIIIIe. II)“ M ,IIIeIIIe ('IIIIII. I)“ en \VIIxnn. :\IIIIIn (illlen. ll-Innn. ()II nn. IIIe (iI'eIII SeIII nI ('IIIIIII IIIIx heen lllk'IxL‘II \VnIxe xIIII. IIIe

111:3 :3_U_/J_/_/_// 11f

#3le 555

Mm

Index Film

~\enl'x gIIJIIIIIIn II.Ix been kIIIeII \e\eI‘ Ie.II. IIIe gIIIIIIIIIIn'x xnn Ix nnne nIIIeI IIIIIn (‘IInn \\.In§; IIIx III Jnhn \\.I}III‘ geIIIIII ‘I \\.In:_' II'IIIIIII .IIIII pIII Rn_\ (YIIIIIIIInn

I\\ lennI pIIIxIIe Ihe e\ II I nIII RIIIIIhnne I(ilIICIlI .IInIInIl \IeInIIIIn l nnIInn lI‘x .I eIIxe nI Inn nun} ennkx xpnIIIng Ihe I‘IUIIL .Ix Ihe IIII\IIIIe nI \\exIeIn IeIeIeneex_ IllI‘lllL‘\ In xIIeIII Innuex .IIIII Inkex III‘HIII Ihe I‘llgIhIl IIIII In InIIke .I enIIeIenI \xIInle HUI .Ix e\eI “IIII (‘II.III. II‘x unIIII xIIIIng IIInIIgII Ihe In.IIn IeIIIIIIe In “IIIeII Ihe nIIIIIIkex .\I'/I'I In! II'II IIu' Shirl I ISI 0.. IJe g_\II KIIng. KnII-J. jINHI SIIII K)“ IIIIn. Kiln-SIR (‘IInL \nnn JIn KIIn 135mm II'x nnI IIIIIII In xee \III} KIIIIg'x IIIIeeInIIIII \ICI‘UI \xIIx \llk'IIIIIlllIIIII\I1.II1\C\‘I‘UIIII} I’IIIx Ingh neIIIne pnIIIIenl IIIIIIIeI'x gnI IIIIIIgIIe. eprnnIIgIa In}; e\plannnx. IIIIIIIIng gun IIIIIIIex. e\p|nIIIIIg IIeIIIIx and .I II.I3_'II‘ In\ e xInI'} ,\In\ lllgj III .I IIIII'e IIle xIInII nI IIIe \IK'CII HI II_L'III. IIII' HIIL‘II hIlltI'llI IUIIU“ .IeIInn III\n|\ex Ihe xIIII .Ix }k'l IIIIIexnI\eII ennIIIeI hemeen \nIIII .IIIII SnIIIII KnIeII .Ix II Ienegnde gInIIp nI xnlIIIeIx InIIIIIIIp IIIe I'.l}_'IllIl SpeeIIIl I-nIeex nI \nIIII KnIeII .IIe nn .I IIIIxxInII In IInII) IIIe enIIIIII} IlIInIIgII IeI'InIIxnI I‘.l\l'[‘Ilt'k‘(I .IIIII IIeneIIe. IIIIx IIIIII Inn) make )0“ III/x) II Inn InneenImIe Inn IIIIIII nn \xIIIII‘x ynlng

nII I III RI'IIIII'II XIII'I'I, (ilIIwmI, ('(iI '. IzI/III/Ime/I Show me Love I IS» .0. II lIlelx

\IIIIIII} xxnn. Sweden. JUUIII RCIX'I‘I‘II IIIIeheI'g. .‘\Ik'\IlllIIl'Il DIIIIIxIInIn X‘IIIIIII A xIIgIII IIIIe nI l\\n IeenIIge gII'Ix IIIIIIIIg III In\e III IIIe xIn.II| Snedlxh Inun nI .‘\lllI|I. MnnII}xxnn'x IIIIII enIIIhInex .I eIIIeInn \eI'IIe e) e \xIIII xnIne xlnek xIIIIIIIInIIx .InII eIIIII‘IIeIeIx, (‘IeIIIIng Ieannn IIIIII IIII'InnII nIII nI Ihe IIIe nI pIIxxIIge Innx Ie gelx harder and harder. IIIII MnnII} xxnn IIIIIIIIIgex II InnIIIeIIIII nI IIexIIIIexx. .IIIII IIIeI'e .II'e ennule \III‘IIIIIlex III unIIx In keep IIIe IIIIII gnlng InI' IIn engugmg IlUIll' IIIIII .I IIIIII. (Imn'u. IZIIIII/Illluh,

511/23" JJJJJJJJ

ufll

EXTREME

UGC UGC

co.uk

8~22 Ma; 2003 THE LIST 33