Theatre listings

Edinburgh Drama continued

CHURCH HILL THEATRE

nii \lui‘iiiiigxillc thltl. 32‘) 4‘4” ll’. ll] Ring around the Moon \Vcd

l4 Sui l" \l.i_\ " iiipiii 9.— «UL l'i'cdci'ic \\.illi\ in \.i\L' lll\ min hi‘uihL'i' lruiii iii.ii‘i'}iiij; .iii liil\llll.ll‘lt' girl. w hc im IIL'\ ii hmiililiil .illtl ill}\lL‘l'lHll\ «Linn-r [U IIIL' lXilli \Hl Hill} \lm’x \hc ;i\L‘i'l pnlciiliul (ll\;l\lL'l hui \hc lmu hcr hcui'i UN \wll. .'\illiilk'lli [‘liilllltlliill h} l.CilllC;ill‘L'.

A Midsummer Night’s Dream ch ll Sail 24 .\I;l_\ " *Hpiii iSui iiiul

2.3llpiiii. F iii»: 'l'hc iiiml luiiliixliciil nil

SllukCNpcul'CN (UiliL'illL'x [K'i‘lm‘lllcd liCi‘L‘ h} lidiiihui‘gh I’cnpch 'l huiii'u

FESTIVAL THEATRE

l3 2‘) Nimile Sli't't‘l. 53‘) Mill“. Ill. m ‘. \\'.-\|

Buddy l‘iiiil Sui iii Mu}. 'l'uc 'lhu 7.30pm; I‘l'l 1k Sui Sillpiii & H, \ilpiii. {USU LZISU. lligh cncrg}. i‘wk'ii'rnll li'ihulc it) lhc lllc ()l IIlltltl} llull}. including L‘iilt‘ll) “cc gL'iih \uch ;i\ "l'hul'll hc ihc l);i_\ ‘. ‘l’cgg Suc‘ and mini) ilIUl‘L'.

GATEWAY THEATRE

lilm Rn“. l.Cllli \Vulk. H7 .WW. ll’. \\'(‘.

\\‘.'\|

Stars in the Morning Sky 'l‘uc 2i) Sui 34 .\l;i'\i 7, iilpiii. U) (L1H. :\lt'\;liitlL‘i' (iiiliii'x phi) uhnul ihc Muxum PI'()\IllllIL‘\ \\llu \\ L‘i'c lmnixllul to ill] iilnimluiiul zix} lllill in clczir lhc \laigc liil' lhc IUSU ()l}iiiplc\.

KING’S THEATRE

2 I.L'\L'll Street. 53‘) (Mill). |ll. TI. “(1 WA]

Our Song 'l‘uc l3 Sui l7 Mu}. 7.3(lpiii (Wed & Sail iiiiil 3.3ilpiiii.

U250 U850. Rngcr il’cicr Bt)\\lL'\l lx \luck iii the fill iii hix iiiiihllc-ugcd cwc lilbxi}lc :iinl lll:l\l\t‘l'lt‘tll) \lumhlcx inln

iiii .ili.iii‘ iii llll\ Ullil[\.i\\lflil.ilcl} llllllllil'th [‘lk'k'c liuiii lllL' pun ul Kt'llll \Viiici‘huiiw -\ii llili‘lt'\\l\c hixl liltllltlk‘\ l’clci Iimx In. (liiuliiic l..iii;.'ii\hc .illtl ('h.ii'lullc l'.lllllk'l\i\il. \\llll \liiu'iiiiii t’tilll'lL'\} Ul \L'tl Sllt'lllll SL'L‘ Plk'\lk‘\\

NETHERBOW ARTS CENTRE

-l‘~ ~15 llllel Slim-l. 550 “5"” [\\'(‘. \\,\l A Woman of No Importance l illll Siil I” May "Slipiii. {(1 «Hi. ()xmi \Vildc'x puxiichc Uil high \(K‘lL'l) pci‘l'uriiicd h} \iipicr l)i';iiii;i SUUL‘I} Mort Sui l7 .\l;i_\, ".Rllpiiii 9;". ion} l’michcll‘s .Uurl. ihc lUlll'lli hunk in lil\ l)i\L‘\H)l‘ltl \L‘i‘it'x. pci'lni‘iiicd h} I)C\pCI'&ltlU 'l‘hcuii'u

Boston Marriage \Vcd ll Sui 3-1 .\l;i_\. 7. Allpllli L71L5l‘ Scc (ilmgim. ihc .-\i'clk'\,

NORTH EDINBURGH ARTS CENTRE

lSu l’ciiii}\\c11(hurl. .il5 3l5l. Women on the Verge of a T- Junction Thu 2" Mil}. 7.30pm. 25 «Hi. 'l‘hi‘cc \wiiicn. lhi'cc gcllL'i'uIlUlh. ihi‘cc zigcndiix. and «inc lzipw ul' miicciili‘ulinii ix gill ii iiikt'x in imluu‘ ii grim ii .'\.'\ [Hill] in [can ('Uiiicd} about :i L‘Ulll\lUll that “ill change their ll\k'\ i‘ui'cxci‘ . and \criuuxl) (ltililiigc their war \ icu iiiii'i'ui‘x. Utter Nonsense Sui Ii) .\i;i_\i Scc KltI\ lixlingx.

Boston Marriage 'l‘hu IS Mu}. 7.30pm. [5 (Bi. Sec (iliixgmx. lliL' .-\i‘L‘liC\. SL‘C l'C\ IL‘\\.

Rumpelstiltskin at the Fairytale Laundry Sui l7 Mu). Sec Kidx lixliiigx.

PLAYHOUSE

13 23 (li‘ccnxidc I’liicc. 0370 6063434. lll. \\'('. WA]

Roy Chubby Brown 'I‘uc I3 Mu}. 7.3(ipiii. £l71£l(i.5i)i. Scc (‘uiiicily Cats Tue 20 Mu} 8:11 7 Jun. 7.30pm iWul & Sui iiiui 2.30pm” £050 L" ‘25“. The \mi'ld'x luiiggt-xi running: lllll\lL';ll

lawn 1h \\c\l l lltl liuiiic in pint; U\ \kllll ll\ lcliiic lunNciN

ROYAL LYCEUM THEATRE (iiiiiillix \iicci. I~i\ 1\~1\ .l’i II. I l.

\\ ( '_ \\ \

The Breathing House l illll \.il l" \l.i_\ Iiiui \IUll l3: _ l‘piii. \11 i\ \\\'\I “1.1!: ‘Hpiii L“ Ll\ Kt‘llil) liclnihl lmlx .i li‘lltl liiicucll .l\ .illl\ll\ \liitxlni ml ilic l_\\\'lllll \\llll llil\ .iiiilunnm nu“ “ink liuiii (il.i\jgn\\ pl.i_\\\ii§;hl l’clci \iiiuli .ihuui lhc tniilmiliginu iiiipiilxcx .ii Lugg- iii I‘lih \Cilllil} llliiiluiigh Soc icxicu

ST BRIDE’S CENTRE

lii()i\\cll lt‘ll.i\\‘. Uh l-llli< |\\(‘. \\.\l Elemental Passions i n w .\Id_\ Npiii L" “Si \igcimn tldllx'k' ihmli‘c llHill linilcin \ll\ \xhit‘h t'iiilll‘lllLN liinliliniml \iiignii dungc mih lllli\l\ lt't'llllltillt'

TRAVERSE THEATRE

(Liiiilii‘nlggc Siiu‘l. 333 Hill ll’. H. l l'. m ‘. \\ v\|

Outlying Islands l'nnl Sui li) .\i.i_\ Spin L ll) (Ll UH, SL‘C (il.i\:_'U\\. (‘ili/ciix' 'l'hmii‘u Scc M iv“.

Ouangle Wangle \M-d H S.” l‘ \lii}. Soc Kltl\ ll\llil:_'\.

40th Anniversary Reading: Rents 'l‘uc Si) Mn}. 7.30pm. i5 iUSHi. ‘l’hc 'l‘i'uwixc 'l'hcuii'c (‘Uiiipiiin pi‘cwiilx llicxc popular lllllll\L'l’\;ll'} i‘cinliiigx. Scc litlinhiirgh l.iic \L‘L'lIUll.

Just for Joe \Vcd 3| .\I;i_\. 3pm. {13.50193 {SSHL lii'cmln (‘m‘lii‘giiic'x uiic-uniiiiiii \llU“. cu “i'lllCil h} liluiiic (' Siiiilh. i‘ccuuiilx livi‘ «m ii hic llii'uugh ili'uiiiii uml mug.

Edinburgh Dance

FESTIVAL THEATRE

IR 2‘) XIL'UlMill Sim-i. 53*) mm. Ill. \\'(‘. \\'..\|

Way out West line I l i\ \M-d H

\l.i§ liic :llplll. “ml I “win 1\

" ‘Hpiii :5 L‘.‘ l-ullmun; liiiiiiiii;fh.iiii lx’nyil ll.illcl\ xiiu'cxxlul \u‘llhll \t'ilM‘ll iii .liiiic LN )txii. llll\ ilili‘l\‘\\i\t‘ (\‘llli‘JID l‘lt'\t'lll\ ll|l\ pimliniiuii \Hlli iiium' h} It‘ll.ill\\‘\\l\}. l Ct‘lliilkl IIk'llthlll .llltl llcixh} Kn}. .illtl t'linicugmph} h} I)tl\l\I liiiiihfix \cc l‘l\'\lk'\\

Coppelia lllll l5 Sill l~ \lin

' ‘Hpiii. Sui _‘ ,ilipiii .\ llli‘lil. 1* 1‘2 liiiiiiiiiglmiii l{\i}.il li.illci \hmunxcx llli\ L'llt'lldillillg lmc \ini‘}. \\llll illll\l\ llHlll lcu l)clil\c\ .ilkl t'liuicugiupli) uiiiiicx} ui l’cim \\ iighl. .\I.illll\ l’ciilm tllltl lilll'lt‘n (‘cu'clii Scc picncu

PLAYHOUSE

l.\' :2 (Ilk't'll\l\IC l’ldx't‘. (“all N)“ I l.‘-l Ill. \\(‘. \\V\|

Sensational Ice: The Russian Ice Stars Illll 8 Sui Ii) .\l.i) iSJi um I lllpiiii {i 50 {2351) llic Rll\\l.iil lt'c Sinix picwiih .i pinginiiiiiiv nl highlighh li'uiii PlL‘HUlh llllL‘l'ilJllHlliil mun .iinl \HlllL‘ L'\L‘lllll_‘_' picu'x iiuiii lUl'lllt‘Ullllil}: pimluciiuiix

Central Drama 8: Dance

Alloway

BURNS COTTAGE, 01292 678100.

The I-Ioughmandie Pack l‘niil Sun ll .\l;i_\ Spin L'”. (ii‘itl liUll [H'L‘u‘ilh llll\ \Pt't'ldl (Ulilllilvlnn dummy ill\pli.illH|l li‘niii liliiiix .illtl lll\ lgimlxuipc l‘icc l‘ll\L‘\ lcgiw \_\i i;iil\\.i} \llillHil .ii " illpiii ’iu'! u! Ilium iiii’ii' Illill.

Ayr

BORDERLINE THEATRE \uilh |l.iilmiii Slit-cl. ill 3‘): (il Ill: Tam O’Shanter and Other Works Sui I” .\ Sun ll .\l;i_\. " LS. SCL‘ (ll.i\_‘__‘(\\\. IIIL' :\l‘t'llL'\. SCL‘ pin lL'\\ ’iiri u/ liurm (III (1' I‘liiii.

iiipiii

V lpiii

Arches

CCA

Citizens Main Citizens Circle Citizens Stalls Cottier Theatre CiimorehlllC12 King’s

Mitchell Theatre Ramshom

3 o a on < -I o

Thursday 8

Bmluii Harringt- SCC Rik k «\ I’up

Smart} l’.ilii\

Ihc Kin; .iiltII

M37; .1

Friday 9 liusinii Munigigc Smart) l’.iiii\

lhc Kim: .IIltII

Saturday 10

Boston Manugc

Slim”) l’.iiii\

Sunday 11

Sec (‘in I.IIL‘

Monday 12

Tuesday 13 Wednesday 14

Yuu (in in iii) llcml You (in in my llcml

iiiiil'. iii-,' I\l.ill«I\ (Illll‘ulll1'l\l.iiiil‘

lliv kin,- .IlhlI lhi' I\Ill.' .IIlilI

SL‘C I‘Ulk

Scc ('liixxicnl Sec (‘liisxiuil Scc (‘l.i\\ic.i| Scc ('lmmuil

RSAMD Tiamway

\l.li\ lwncalh llk‘ \m Slab IK‘llt‘dlll iliL‘ Suzi Sun .I)!‘ll)L‘\lit \ll.lli\ l| \k't' ('ii} 1 iic I’i'llllelt \ll.i|i \ ll

“on (iccku (iccku , (lcckn Attila the Siwkhrukcr Scc Ruck (t Pup Scc Rm'k 3" l’up (‘uinpam ('liuidclm BI'IIIIIOII \imcm nun“ lhc Sim nl uu- i mic IN, N W CIIIII'CII Rim: .man ihc an Festival Theatre WW) “midi Budd) m3. .m \xi-ti m; um um King’s ' 01.,

x\ \\'uiii.uiui \u Ilili\‘ILU\'L‘I .-\ “i‘iiLulnI \u Iiiiililmix‘t‘ \ \Muuuiui \u Imp uuw so; i 11:. l ,1;-

Playhouse n. .B9iial lvceum St Bride’s Tiaverse 1

"averse 2

Sensational lcc Scnsiiiimml Icc Scc (Emu-ll}

l'hc Breathing “0th l’hc Breathing lluuxc lhc llimthiiig “0th lhc IIM‘JTlllllf Hum; lizc li:c.:iliiii.' lluiiw IIlk‘ IIH‘AIIIIHJ II‘ilva

()Ull)ill:_‘ I\l.ill\l\ (Illll}lll:,‘ I\l.ill\l\ ()iill}iii;.' I\l.lll\I\ (JUJHSIC “Jililk'

66 l\"d\ .Ex‘t‘f,