Music rock 8 pm; ll<>1ll1’}“;

BRITISH SEA POWER Here is a band who could be called an English garage rock act, the only M N”?!

with leather jacketed Antipodeans and Scandinavians aping the Stooges (body) but on. M I: I

with space for potting plants and taxidermy, should the fancy take you. New dam The MI! 7_ '__, a Power is admitedly a flawed affair but has an intensity that hints at a kind doorny rock-magic m5: 5%- 14.2 break hearts over time. (Mark Robertson) ' ' I Blll/flll Sm Power play King Tul's. Glasgow, Wed 28 May.

Saturday 31 continued

I Andy H uml Doghouse \\'l1i\l|clmiklt-\.-l (l Sunlh IIl'llljJL'. 557 51H. ‘lpm. It'lll‘lt'ltl pup ll'mu Mr H. \xilh rm‘k, l'uuk guul lwlucx cm L'l'\ lmlu Ungllmlxt‘.

Glasgow

I Arab Strap, Eva and Chris Gordon Mum). l3 Klugx (hurl. 55* llllll, 8pm. £8. ’l‘it‘lwlx Ill guluuicc l'rum lhc \cuuc. \luuurull. l‘npp and .\II\\lll}_' Rt'umlx. 'l'hc Strap plu} lhcu \mullt'xl St‘nlllxh Ill u ululc. \lnmt'uuug luucx _\c\. luucx lmm mm- uc“. uml lwxl. ulhum .lIum/m (1/ HM [Inc and I’ll”. Dclit‘ult' \llppul'l l'rnm lint. and u w! lmm (innluu. uucc l'mnlmuu nl Huh} ('hum. l’url n/ (In ()m' m I'Uur lmmul.

I Music and Movement, National Park uml Lucky Luke Slcrt‘n. 12 I4 Kclnuhuugh Sll't'cl. 5‘0 5(llh'. H.3(lpm. [ti/H. .\Ill\l\' and .\lu\cmcul ix lhc no“ pmlct'l 1mm 'l‘ccnugc l-uucluh‘x kc}lmuhl Pl;l_\\‘l'. llc l‘ ll‘lllL‘tl ll} (it'llgl'uphlc i'u‘ni'tlmg urtNm Nulmnul Park and [he \'cl\t-l l'udcrgrmuul wuudx ul Luck} l.ukc. I’url a! 1hr ()Ilr' In [Our [mm (1/,

I Bunnin’ Riot and Debris Bul‘lvl). Zhll (lulu Sll‘t‘t‘l. (“all ‘lll‘ (NW). 7.3llpm. H. ()\ c1" l-lx mm» Punk nighl.

I Trade, Bad Obsession and Atreides Slimxhcrr) l'lcltlx. 5f» ()\\\;lltl Slrccl. (ls-15 053 938‘). 7.3(lplll. L4. ()\L‘l‘~ l4\ \hinv ()ItI

\cllnnl ruck.

80 THE LIST . Q Ha.

I The Cobramatics lht- mum. III ll-l Slm'kxwll \liu'l. 9‘.‘ MAI 0pm. l'lu', lx’.\'li lx’twult-nt}

I Big Blues Jam \‘uul... ( mu. (iln\\\'l]ul IIHlt‘l, (llll\\\'lll'l lt'lle't'. i-ll (filh (mm l'lt't' lllwlnl In the \t-\\ IIIllk'\ Slulcix \\ uh t'nullllmlinm lmul Sllulm ( )uc It'yuluh \ut'll .l\ lx’m “(it uml lllv \quuu llmllu'h

I Phil’s Sunday Session l mu- lit'ulhu. .3 ‘3 \\mull.uul\ lx’uml. R(\1 IS‘H). (lluu. l'n'c. lining: yin: «mu

I Live Music (imml ()It- ( )Im. I)&ll\lt'_\ I\)U.l\I lull. ll” 5“”) " ;“pm {-1 iii lllt‘llll‘k'l\l (‘uuulyx wumlx

I Live Music .\l.lt*.\'l>lIt-; .13 .LuuuuuSlln'l.31% 55M Rpm l In- 'l'lucc llll\l}‘llt‘tl Im'.l| lnunlx

Edinburgh

I Live Bands lhn' l ullt'mulltl. liJnm'iuLul'x. \nllli} \uct'l. “0 ‘51 .\'-15p1u Ll lllk'k'l ullcnwilll myhl but \\llll .u‘lx \llll In M \uululunl

Glasgow

0 Marilyn Manson ml Queen Adreena “th'ht'Jll \wuu. lil.u‘llc.ul Shopping; ('cuuc. UV“ 1:: mm]

L I .\ Ml \n .iyc lulu, Hun \l.:uwu .illt‘g:t'tll_\ gum l‘llllk'\tlllt' on lu\ ll\'\‘. .ill‘lllll ll.“ (I‘l’.‘u"( If lg’r 1"(llll’.'( Ml.“ ll.ll\'\\'l ll. kuim lllk' mum plih \t‘tnull lullllc Iv lhc .llicxlluj: \ I\ll.1l\ tlluluj; lux \llllllllullllz'. Lulxluu; \huux \uppuxl lIHlll ,'\ [hm (‘htuuxmx ()utx'u \\ll\'k'll.1

I I Am Kloot, Troupe .mll Superkings Km; lul'x \\,lll \\.xl1 llul.

I‘ltlSantx-mNun-1.22! ‘3’"

' *Hpm

\I-lll\ unmu .u I‘ll\ll\ llUlll‘,l\lHlll\ v. llll g'lml. \ |1.u.it lk'lllll

\ ll'plu !_'

\nt.ll\ \ct' \Iug'lcx [hum IN”

I Mars Hotel \mm. I.‘ I l Kt“l\lllll.lll_‘.,‘ll \llk'k'l. \ ‘h *lllx \qu L.‘ lunillumg' \'\ lllt'llllk‘l\ ul \uuuu} llIl .uhl | uuz'It-j:

I Saving Jane, Versity .ml The People’s Alibi lllx‘ l <1h \nlt‘ ('uc. *ll (ill Kill? \ln't'l. “‘ Ill“ ‘lpul 9,; I’uuk llll‘lk‘ lull

I Acoustic Jam \lH-ln‘xluuy l_‘l \uu luclmll \llt't'l. “*‘Nii' \pm

llcc \\llll ,: llct' think .1\ lllxt'llle‘ in] [hunt unuux

l (llllllln’qu

O Biffy Clyro lllk' l llllllll lx’umm. ‘k \ l\l|‘ll.l \llk'k'l, f.“ .‘Vll "[uu !_\ *Il (iluxt'wv. 1m Lt’lx \Illllt- t'lllltl, .unl llillll'.‘ lule nu lllcu \umuu k'\\|ll\' :‘uILu

mt km \uc pm 1\'\‘.

O The Tindersticks (Jim-ilk lltlll. ('lt'lk \llk'x'l. NW .‘Hl‘l " Winn 11* HIV tl‘ukl} Iulutumt \nlt' «ll llnlpwp tlt'llxt‘.lllll1\llllwug'x1.1}clnl'mlll lllt‘lul} lull \. lult'll'muulz' lllk'll‘lll’x'\. Illllllll‘llll‘,‘ \m .11\ .uul pculll lllk'l.lll\ hill} nit ll\‘\ll.lllllll\ \cc [xxucl pupc “l

I Live Bands llm- l mil-mulltl. liuuut‘mmu'x \ltlth} \ln't'l. “h ‘3‘1 \ l‘luu Ll \vc \uu l

I Acoustica (gum-1 \ulec. m <\ lll.:u \llccl. ff“ “I "h llplu lim- lxnluuml} tnulnhulwux nu cull \w \luu 3h

Tuesday 3

C {15%;}0'3.’ 0 Deftones llmt'htuul \lt'lm. limcllcutl \lwmum' ('cullv. llV'" $11

rumf My“) 1 l\ ‘ll \H ‘11-;

\x‘ g‘ltw 1;“ l0! Ills uu mcml llk'll‘\'\ zl'x ( ll\ lt‘l .‘l\‘\\ll up\ In llkt' in I Mark Gardener with Goldrush .znti Snibglider lxmy llll \ \\.1ll\\.:l‘. Hui, .‘A‘.: \l \zuu‘ul

\ucul. _‘,‘l \‘ W \ 1H 2‘

l \ Rule l!«'ll'.lll.:ll !\ lxit kctl lu (l\‘l\llll\ll lHl Illt' l.~.lc\l Ml lfh l‘l.~.\c, nuu l‘t‘1'llilllll;'\

I Heavy Metal Kids, Blue Sugar, Stone Whisper .lml Immaculate Conception Ill,- (tullnuxa l‘ l lllllll \Iltx'l ,‘ ‘.\ mum

' *Ilpm 2‘ (My! lb \hm‘. llt‘.i\\ \lul‘ll lxltlx .uc :‘nmiluut' :‘i.uu ltlxlxk'l\ Hum (In ‘W. Hutu linulctl l‘x lllk' Luv (i.u\ llnllnu. lx'llt'x kumxu lnx lux let‘ m \ 4' Hum H. mu: [1:

I Bob Catley’s Magnum .mu Danny Vaughn Ihv l \‘H\. 1,‘ ( 'Ixtlt- l'lutt‘. l.“’ I‘lll' \pm !_|_‘ ‘H

\tuuxln xvi llwm Il.l\l [m kc! (ullcx

I Drowning Dog, the Deletist .uul Raw Knowledge \lnnn. I.‘ I\lll_‘.'\ ( 'nml. *‘§ .‘ lllll ‘lluu llt‘t' \ mylu ml t‘ltx lzuun .l. \[n-‘m'u mull .unl. .illcm. .umnluxllt pininuuuhlu

I MU330, Vanilla Pod, the Skarsoles, Muwk .uhl Almighty Me \lltl\\l‘t'|l\ lit-llk ‘h ( lun..l|\| \[H-k-L ll\ 1* Us : \l,‘.\‘l (My! ll\ \lluv. \ku punk I Deadly Yet Sterile cabaret lt ll.” ( )\H.:. l,‘ ( ll.1'_'u I .Ilh‘. “I 1‘_‘l \luu El \lllt'l'l \uuvxxnlcl lllt'lll \‘.lll1

{llpln Q(\

.l [NMI I“\ L \l.l|ll

I AI Hughes \lllllll‘ l luv. (uwxu'unl llult'l‘ ( l|«'\‘-\'lllll It'll.l\ \- lull Hum lx’nmlu ill h‘lh "pm In't‘ Iilucx

I Phil’s Session I wry IIK'JlllJ.

.‘ l.‘ \\(NNIl.lll\I\ Rinul. ‘lll IV)“ tIlllll Ilk't' |,llll

l (lllll)lll(lll

I Mull Historical Society Iln-

I nluul RHUlIl. ‘lt \ ltlllllJ \llvt'l, I“ .‘Rlll "pm LI“ \lmut'h Imln‘ pup .uul Illk'l.lll\ lull} vim \ lllllll lliv l\\lll [H‘.llt\ Ill \Iull IIl\lHll\.ll \m |\‘I\ \ \l'l

Wednesday 4

(1|; 153g ;< )w

I Ten Benson, the Blimp .unl Stickman Klug' lulk \\.ili \\.ih |lul. .‘f't‘u \l \ Illtk‘lll \llwl. .‘.‘| ".‘ "l

.\ lllluu U) lluthlnptlut .lllll tlulull lull luu .lllk'lllJlelKlll'.‘ llHllI lcu llx‘llvill, \llll l‘\'\l lHM'tl lHl lllx‘ uwuuuu'ulul unuwuw llml \mx lulluvi \quslt' 'lx’m k ('lllluyt“ \uppnllml In lllt‘ \lt‘\ II.ll‘-t‘-\'Ilt'k'lllk'Jll I)! .lllllll I‘lll\‘\lllk'\\ Hl llu' lllllup

I Gilmour \Ilk'lk‘ll. l.‘ l l Kt-luulmuyli Slim-l. *"(l *lllx H illplu 9.; HIV lilllllt'l llnulumu \kllll lln' Silentth lluuh lll\ n\\ll ;'Ij.'

I Red Snowman, Ampersand, Covan, Cosmos .uhl Pulse lllx‘ (Lullnuw. l; l'umu \liu-l. .‘ l.\' will!) " illplu Ll ()wi I‘lx \Iimx lmln- mtlt I The Cobramatics \lmm l.‘ Klugw ( hull. *‘i .‘ lllll ‘lpui I'll't' Ix’nt'kululI} .unl 1m k'u‘lull

I Madflower .unl My Favourite CO-piIOt \lmxxlu-H} I'lk'lll\. Vi ()\\\.l|(l Suwl. us 1* ll< 4 Wm

lllpm 25 ()u'l l1\ \lhm \llk'lllJlHk' link

I Palomino Hut-I. \xhlun lunc. ll: l‘lhh Mun I lt‘t' \Hllllj.‘ llllllk' pup lmml \nlli \nuull} Inllulmux

l:(llrll)urqll

O Ani Di Franco .unl Hammel on Trial (‘Illt't'|l.\ llull. (~lk'll‘x \llt‘t'l. (l(l.\ _‘_l)l‘) h" {llllm LI" Rll I<lllil\.\ lituullcll wujgx llHlll In I Luna

I Bab Noakes .uul Fraser Speirs ltlluluuyh lull, ('lulx (1mm ll.u. (ill 'I llt' I’lL'JMllltk'. (fill I H‘) 3pm 15 U) IL ll llu' tnuuli} pnpxlt'i [M‘lllilllh u llll \ ulunw lldlllll‘lllkll Nu)“ ll.l\L'l Spun pl.i_\m: .x mm ml unyuml \H.ll\t'\ plux lllucx. \Hllllll} .uul pup

I QC Country Band (JUL-cu

(.llllllllllk‘ RHHHH. Vm ()uccu ('luulnllc