maex Film

Films screening this fortnight are listed below with certificate, star rating, credits, brief review and venue details. Film index compiled by Paul Dale

AandazI II.\ ISIIaad .-\II. IndIa. ZINL‘I Ram \IIIkI'IIII'III'I' ISHIIIIII II'x been a In; IIII III le naln e InIInII}. IIIIx enmed} muxIeaI IInIII Ihe IIIIeeInI nI Ihe eueIIenI \qu/IIIII xIaIx IIIe \lnlIIeIIand'x \llllk‘lll In; x“ eelIIeaII and hnaxlx a j._'IeaI \UIII‘ h) :\ R Ralunan Ilium: Ill/(1:14. IIIHII’HIQII

About Schmidt I 15) mo I.-\Ie\.IIIdeI I’.I}III'_ I'S. 200M Jaek \Iehnlxnn. Kath) Ilalex. Ilnpe I).I\Ix IZ-lnun l’uIIIng: axIde .IlI \anII}. and exeheu. In}: Ile IxIIIer xIIIIIe and e_\ehIn\I .IlLlllllfJ. \Iehnlxnn anIIInaIex may “arm n! IIIIx hIeak UIIIIL'II} ahnuI a IeIeIIII) IeIIred mxuranee .‘IdInInIxIraInI nn a ernxx IIIIIIIII} le} \\t"\ :\x III' II‘\lxle lIII' [\Idu'x III Ile eIIIIIIhnnd. Warren Sehnudl deeIneIx Ihal IIIe map nI IIIx IIn/en human IIearI Ix InIIIprIxed. IIke IIIx name \ehIaxka. manI) nI Ilal. empl} xpaeex 'IIIIx Ix \Ie‘hnlxnn‘x IIIm. huI kudnx Ix alxn due In Ihe enIIIInIIed dIIeeIInn and \IIIHI} ennue nhxer\aIInnx nI I’.I_\ne and IIIx erIpImg: partner JIm la} Inr. \xhn prex InIIxI_\ InlIaImraIed nn Ihe xaIIrIeaI llljJIl \tllllil enIIIed} lulu [Inn l'l/HI/IUHH'. Infill/Hugh

The Actors ISI one I( 'nnnI Mel’herxnn. Ireland. ZIIHI .\lIeIIaeI (lune.

l)) Ian .\InIaII. \lIehaeI (iamhnn (Hillllll 'lImex me hard InI ()'.\l.IIIe) I('aIneI and 'I'nmm} I.\lnranI. (\in xIrugglmg .IeInrx \InIkmg nII a ranIxhaekIe I)ul\Im pIndueIInn nI Ru Iran! [I]. (‘hanx enxuex aIIeI ()'.\IaI|e} enmmeex 'I'nmm}. an apparenll) hnpelexx aeInr. In xeam xnme lneaI gangxlerx h} ImIIaIIIIg; men In} xIeIInux eredIInr and IIIIeI'eepImg IIIe Ieprnmenl III a Inan. liaxed nn a xInr} h} Nell JanIan I [he ('rune (Mme). IIIIx lareIeaI. IeelgnIId eaper Imex mueh In pla) \\ I‘Ighl/xereelmIIIer/dIreeInr Mel’herxnn. “IIII xuhxenx Ihe Iueenexx pnIenIIal xx IIh hIIIIIanlI) IIndeIxIaIed lIuIIInur. And Ihere‘x an .l\lUlll\lllll“_' Ix-I‘Inrmanee Irnm xland up ennue .\InI‘an. llimu'r III/nee. Ink/In/Iure/I Adaptation I ISI m ISpIke Jnn/e. l’S. ZIIIHI \Ienlax (age. Meal Sheep. ('hrIx ('nnper I l-Inun. Ihe en-erealnrx nI Heme .lnlm .lIu/Lm II II. \xI‘IIer ('harlIe Kaulman and dIreeInr Inn/e. unuld ha\ e ux heIIexe IIIIx xInr_\ nI Kauhnan'x ellnnx In adapI Suxan ()rlean'x pnpular nnn—IIeIrnn hnnk 'I‘III' ()n‘hul I'lm'l In he Irue ()I enurxe. II'x an elahnraIe prank. the nu\ nI Ind and llL‘llUll. real me and reel IIIe makex Inr a enmnluled ennundrum. IhII ele\er-e|e\er ax KaulIIIan'x xerIpI Ix. II Iaer Ihe pla) IuInexx IlIaI made Ihe mmd- hendmg: .llulAnI (I'll xueh a w}. .-\nd

unenm enIInnaI ax Ihe pInI Ix. ll quIelxI} heenmex predIeIahIe. IrnnIeaII) ennugh Inr a film xn nhxexxed \\ IIII plnI. Ihe xlandnul eIemenI Ix a [x'rInrmanee. a remarkable nne h} Ihe greall} undenalued ('nnper ax Ihe enIgmaIIe rare Iln“ er enlleeInI (Mm/I (‘III (Mm; (iluwnIL

Andaaz II’(‘II IRaI Karmar. lndIa. ZIXIRI .-\Ixxha} Kumar. I.ara I)uIIa. .\lIn Ihe. RaI and Ka|n| ha\ e a paxxrnn Inr aIreraIIx and each nlher. ('Iaxx} llnll} \xnnd muxIeal enIIIed).

('( ~l. (Yule/hurl.

Anger Management I ISI 0” Segal. I'S. ZIIIIRI Jaek .\'Iehnlxnn. Adam

II’eIer

Sandler. .\larIxa 'I'nmeI. 1.qu (Eu/man 100mm.

.-\dam Sandler nnee agarn pla) x Ihe dnunIrleden her) man. here meek huquexxman I)a\ e liII/Iuk. I‘nIlnmng an an rage IneIdenI nI \Ilueh IiII/Iuk Ix enmpIeIeI} InnneenI. Ihe he“ Ildered huxmexxman Ix xenIeneed In an anger managemenl prngramme nn pam nI' nnprIxnnmenI. BuI Ihe unnnhndm IIIeIhndx nI‘ Iur} xpeeIaIIxI I)r Budd} R}de!l IJaek .\'Iehnl.xnnI puxh Bu/Iuk In Ihe hreakmg pnInI Ix R)del| a eharlaIan nr Ix he emnIInnalI} beefing up Bunuk‘.’ II‘x a one Inke mnx Ie and Ihe Inke Ixn‘I Sandler'x. II \\ ax dreamed up h} Paul 'I'hnmax Anderxnn \xhn prex Inuxl} eaxI Sandler a.x a man \Hlll an anger manageIIIenI prnhlem in I’Imeh Drunk 11m: See re\ Ie\\ (iem'ml release.

Antwone FisherI l5) 0.. II)en/el

\\.IxIIIII;IIIII.l \. 3‘"? Den-I. I 1£I.e'.l)g‘TZ/\'I \\axIIIn;_'InII Il-IIIHI IIan. \\.IxIn: '\III\\IIIlI' I'IxIIeI'x auInI‘Ingraphle.II IIIeIIInII in!

I-_'Inn eI'Inxe IIIx dIIeeInIIaI dehuI Ix an e\IIanIdItIa:} xlnr} l‘lxllL'I \\.lx unrkmf; III Ihe \nn} xIIIdIn'x ‘.'1II xIInp uhen Ihe ( )xeaI ‘x\lI1IIIIIj_‘.I\II‘I eIIIIHIlIIII‘II IIIIIIerI In IeIImg: IIIIx IIaIInIIIII; I‘m IIIIIIIIaIeIx IIIe .IIIIIIIIIng xInr} nI xuerxaI \I‘JIIIlHIICII II} IIIx mnIlIeI In Ihe eaIe nI a IaneI IInIIIe. \xIIeIe he quIeIed }I-.IIx nI phynal. menIaI and xexual ahuxe. I-IxheI ended up III Ihe l \ \.I‘.} Here he Inund .I xurIngaIe IaIIIII}. I‘III IIIx IIIIIexn|\ed paxI meanI IIIaI he \Iax .Iluax x III IInIIhIe. IIIanI) InI lIgIIIIII; \IIIII .I xInI}. III \IIIIeII a x}IIIpaIIIeIIe xIIIInk IIeIpx a Inune hIaek man enme In Iermx \\ IIII Ihe xhame and anger engendered h} a erueI eIIIIdIInnd. LI‘IIIII eaxII} Il.I\ e been Iedueed In 'I'\ mm Ie pIaIIIudex \\.IxIIIIIg_'Inn’x IexIIaIIIed IlllI‘xlII‘ll. hmuwel. Ix eanIIId IIIII neer L'\[‘IHII.III\ e. IIprIIaIInnaI l‘lll IIe\ er xenIImeIIIal III/I In: If [he Qum. (i/munu. ()III “II. [aim/Hugh Armaan II’I Illnne} IIanI. IIIdIa. 301W '\llllI.Il\II liaehehan. \IIII Kapnnr. I’IeII} /IIII.I. (nae) SIngII ISUIIIIII I)I \Ingh Ix mm; mm- Iundx In llllIlI IIIx dream .I xlalernl Ihe .III IInprlaI \\ IIII IIIe xudden deaIlI nI I)I Surgh IIIx xnn IaIIx mm a dIIeIIIma InaInI) heeauxe nI IIIe I\I.n IadIex Imnhed and IIIx IaIIIerx dream IIIaI Ix )eI In he IuII'IIIed Supennr drama. InIIIanee IInIII lIIdIa \IIIII a IanIaxIIe eaxl I ('l. lI/Iu/Imen Artists’ Films (Beck’s Futures 2003 Prize for Music & Video) lx'Cll Ihe. (\annux. I'K. ZINI‘H III5IIIIII I-nurIeen .IIIIxIx and IlIeII IIIIIIx \IIIM ux uh} Ihe} g_'nI xhnIIIIxIed (I ll (i/IHL'IIII

3-52 I I::\I IIIarImuI IlIInIIka). ( ierman}. ZIIII I \laureen Selunnd. JnII “agneI I\nne nIII_\I IIZIIIIII lllllL‘I) de‘umenIar} ahnul Ihe lIIxInr_\ nI Ihe I'S aIrInIee'x Inan dangernux \Ieapnu. IIIe Il-SI linmher lI/nI/Inuu. la/III/Iureh

Balzac and the Little Chinese Seamstress I II.-\I coo Il).II Sme. (‘IIIII.UI'I‘.IIIee. 3002! I IlIllllll. .\ enuple nI enllege qudenIx. 1m and Ma I('hen Kun. I.Iu Yen. gn In a remnle InnuIIIaIn prnx Inee ax parI nI ('IIaIrIIIan .\l;IU\ re-edueaunn prngramme Ihe xeamxlrexx nI Ihe IIIIe Ieeen ex a erIIIIIIenIaI edueaIInn Irnm IIIe hn_\x IIIrnIIgh an InII'leueIInII In \Inrkx nl IlaI/ae. I‘lauhen and I)umax In I)aI'x ad.‘IpIaIInn nI IIIx nun hnnl. Ihe IIIree eharaelerx mm a Iearmng eurx e The hn} x enme aernxx .I eaxe lllll nI harmed I-reneh IIIeIaIIIre and IInd m Ihe )nIIng xeanIxIrexx a \\ lIIlll}: learner :\ IUH‘I} Innklng. nI'Ien enehanImg llllll. But II Ix In \Innder \IheIher xueh IIIIIIx reall) ean Iell ux anyllung neu nr “IlL‘Ille Ihe) 're |ll\l happ) IellIng )el annIIIer rIIe-nI-paxxage xInr) \\ IIII anl) a \ague IIIxIaneaI nr pnIIIIeaI edge See

re\ re“ I'll/n/Inme. l-{I/In/Iure/I.

Bend it Like BeckhamIIZImo I(iurIIIder (‘hadha I'K. ZIXIZI I’armmder K \agra. KeIra KIIIghIIe}. Jnnalhan RhIx-Me) erx I 13mm. ‘llIe parenIx nI Ilnunxlnu Ieenager Jexx INagraI \IanI her In enneenlrale nn her qudIex. In learn IInII In ennk IradIIInnaI IndIan Innd. and In Inarr} a rexpeclahle )nung man Jexx.

hnu e\ er. Ix l'ar mnre paxxInnaIe ahnul playng InnIhaII. and Ix axked h) I'ellnxx xehImIgIrl Julex IKIIIIJIIIIL') I In ,InIn Ihe lneal \Inmenx' leam .-\x \\ Ilh Blur/I nn Ihe BUN/I and What '\ (hull/1e ’. \\ rIIer-dIreeInr (’hadha ennl'IdenII} IIxex enmed} In e\plnre xneIaI. raeIaI and IamIIIaI Ixxuex. \x IIII InnIhalI a de\ Iee In Im extreme \xhal II meanx In he _\nung_'. Iemale and erIIenIII'IdeIII In ennlemrmrar} IinIaIn, (‘(i(‘R¢-nlnvu .S‘m-I-I. (ilIHQIIII.

Benjamin and his Brother Iecn Ihe! I.-\rIlIur llnuex, l'K. 2003i 87mm. l)(\'lllllL'lll;lr} ahnuI Ihe Sudanexe ‘1.an linle Ihe )nung men \xhn ha\ e xpeIII Innger III Kernan reIugee eampx than Ihe) e\ er dIII III IheIr nu II enmmIIIIIIIex IIIankx In Ihe hInnd} en II \Iar III IheIr nu II enunIr}. I’llmlmuw. Iidmlmrgh

The Birds I NI”... I.-\IIred IlIIehenek. ['8. I963: Rnd 'I‘;I.\Inr. 'I‘IppI Ilendren. SII/anne l’lexheIIe. l Wmm. BrIIlIaIII maeahre Idea Irnm a I)u .\IaurIer IaIe In ha\ e nur \unged IrIenIIx Iumed InIn malemlenl kIIIerx. 'llux Ix IIIIeII aI qu IIIan lill\L‘lIC\IUll\ ()h and Inr Ihe amateur px} ehnInngIx amnng _\nu. Ihere Ix a glaeIal blnnde leadmg lad} and xhe Ix IIIIxIreaIed (Ii-l. (i/uwnu.

Bonhoeffer Ieen IheI I.\Iamn [)nhlmerer. l'S.-\. ZIIIISI 90mm. IXx‘IIInenIar} ahnuI I)IeIrIeh Bnnhnell‘er. Ihe )nung (‘Iennan IhenlngIan u hn heeame nne nI Ihe llr\l \nIeex nI rexIxIanee In .-\anI IIIIIer. I’Ilmhnuu'. I'kIIn/Iurelz

now open... celebrate with us

MONDAY‘SRWM‘S

wednesday’s

special drinks prices for special ladies

FRIDAY‘SkSATURDAY‘S

(J [2

I

,.'r/’|.l

all day everyday ill Jjfiihflfi LI: . U— pitcher

I) for 13733; ye

Nubian lu :I'Izrilziifiliry. I)?“ 131') only. lllllJl I»: cumumzd on In»: prruibtJ

"r II' -’: THE LIST 27

withanypmchmcandon presentation ofthisadvertiscment