Film index

it On Iz'... ‘I’t'jIII‘II RI‘I'II. I \. ZIHII KII\IL'II I)IIIIxI. IilI/a I)IIthIII. JI'xxI' BraIIlIIrII ‘I‘I'IIIIII 'I hI' 'IIIIII IIII‘I'III'aIIIIII; IIIIaII IrIIIII RaIIIhII (‘aIIIt' IIIfJII SIhIIIII. \aII I)II~;II haw \tIIII IhI-III IIIL‘ IIaIIIIIIaI LIIIIIIII‘IIIII\IIII‘ IIIIphjx II\L' )t'arx IIIIIIIIIII; \t'\t'IIIlL'It"\ III'III} II-II'IIcII It'am I‘apIaIn 'IIIIraIIIt' II)IIIIxII Ix pIIIIIII; IIIII all Ihc xIIIpx IN a xI\Ih IIIII IIhI'II 'IIIIII'IIII- IIIxIIIICIx xhc'x IIIIII'rIII'II a IIIIIIIIII- xIIIII-II III hI-I PIC(ICLC\\UI IIIIIII I'axI (‘IIIIIpIIIII'x hIp hIIp t'III'I'rIcaIIIII): \qllIItI. IhI' ( 'IIIII'Ix. IIIIllj..'\ III-gIII III look bad IIIr ’IIIrII \ prIIIk} pI'rIIIIIIIaIIII- III I)IIIle IIlIx IhI' IIIIII .IlIIIII- IhI- IaIrI} tIIII\t'IIIII‘IIIII \IUFHIIIC .‘lI‘UllI IllllllIl‘IllIlj.‘ .IfJIIllIxI IhI- IIIIIIx. and an t'\t'll chx IIIIagIIIaIIII- IIll'\\Il_‘_'t‘ aIIIIIII IhI- IlIIpUI'IIIllt‘L' III paIIIIIpaIIIII; IthcI IIIaII II IIIIIIIII; (.(I'(. RI'IIII'I'II .SIII'I'I. (IIIIIL'II'I'.

Bringing Down the House 13\II \IIanI ShaIIkIIIaII. I‘S. IIIIII XII-w .\I.IIIIII. ()llt't'II I.aIIlah. I'.II_:.'I'III' IIIx IIISIIIIII I .IIIIah IIIII}\ a I'IIIIIII'I. (‘IIaIII-III' \IIII'IIIII. SILWL' \IaIIIII Ix an aIIIIrIIc). I’I'II'I S.IIIIIcixIIII ShI- IIIIpI'x IIIIII IIIIII IaIxIIIg IIII hI'r I'axt- IIII IaIxI- IIIIpIIxIIIIIIII-III II} cIIIIIprIIIIIIxIII}; IIIIII IIII an IIIII-IIII-I IIaIIII; \t‘I\ III- Shc lllU\t‘\ IIIIII IIIx hIquc \HIII IIII' IIII'I IIaIIII' I'Iaxh IIl III-r ghI'IIII IIIIIIL' \\IIIl hIx IIIIIIIIII-I’laxx IIIIIIIg Sht' IIIIIkx up We xIIhIIrIIx. hc IL'IIlll\ III lakc IhI' hug; IIIII III IIIx Ill\t‘ ()II III'aI' (II'III'IIII n'll'llH'

Broken Wings I ISI .0 I.\'II III-IgIIIaII. IxracI. 200] I ()II} SIIIII'IxaI/ IIaIIaI. \I.I).I MarIIII. .\'IIaI (Iamal/ VIIIIII 'II'I'IIagt' IIaIIghII‘I Maui Ix I'aIIghI III‘IIII'I-II IIIIIIIIIIj: a pm III III'I‘IIIIIIIIg lhc xIIIgI'I xIIIIgIIIIII'I III a IIIIII hand and helping: Ilt'l IIIHIIIL‘I IaIxI' III'I IIIIIIII; IIIIIIIII-I aIIII \I\It‘l. XIIIIIII‘I I)alIIa pr'IIIIx hI-I Illllt‘ \tIIrkIIIg: lIl_L'IlI\ III xII‘I'pIIII: IIIIIIIII'I \aII Ix IIIII IIl xI‘hIIIII \llIIt'lllljJ aII I'\IxII'IIIIa| t'll\l\ ()I IIIIIIxI'. Ihc laIIIII} IIII'IIIIII'Ix IlIt‘ .III. III IhI-Ir IIIIII \t.I_\x. aIIIIIIIIIg III'aIIIII; \IIIh IhI-II' I'III'I. .'\II\I “IIIIC

Ith It IIIIIIIg Ihal. Iht'} Imp IIII'IIIxI-Ixt'x IIIIx} IIIakIIIg cat‘h aIIIIIhI-r unhappy Mata II-xI-IIIx III-I IIIIIIIIcr IIIr IIIII gI'IIIIIg IIII‘r Ilt‘l IIIIIIL‘I. I)alna Ix IIIII an all xIIppIIIIIII- III IIL'I IIaIIglIII‘I'x lllll\lt'.lI IaIcnI and Yan \trIII-x t”\L'I')Illlt' IIII ax a pr-I‘k III IIIle. 80. Ihc IaIIIIII IIIIIIIII alIIIIII. IIIIaIIIc III IIII aIIIIIIIIIg \HIII IIII'II Il\t‘\, ('III-I‘I'} I\I.IL‘I| IIIICIIL'II xInk drama, SCI: IL‘HL‘“ (illilt'll. I-fIIIIIIIurIIII Catch me If you Can I um 00” ISIcwn SpIclIx-rg. I'S. ZIIII‘II lI-IIIIaIIIII I)I(‘aprIII. 'I‘IIII IIaIIkx, (‘III‘IxIIIphI'I \VaIIII-II IJIIIIIII. IIprIII'II II) (he IIIL‘ III I-IaIIk \V .I\IIIII_'naIc JI‘. Ihc IIIlll IIIIIIIIIx Ahagnalc'x I'\IraIIrIIInar) L'\PIUII\ I'II'I'a I‘IM (II), III-gIIIIIIIII; \lIIIIl IIIIII nInIIIIIg; a\\a) IIIIIII a IIIIIkI-II hIIIIII' agcd I7 and t'IIIIIIIg \\lIII IIIx .II‘I‘I‘xI II_\ IhI' I‘III III IX‘I\\CCII. .I‘IIIagnalc gIII II} paxxIIII: IIIIIIchI IIII .Ix II Icat‘hcr. aIrIIIII' pIIIII. IIIII'IIII‘ aIIII I.l\\)t‘l. aII IIIC while I‘athng IIIIIIIIIIIx III IIIIIIarx IIIInh III IruudulcnI chcqucx. (‘axIIIIg t‘IlIlfhlllIIIlt‘ I)I('aprIII ax .»\hagnalc Ix Ilhplft‘tI Ihc )IIIIIIg IIIIIIau gIII INII) \\lIIl xII IIIUL‘II IIII' xII IIIIIg pl’llllurlI) IIccaIIxI- IIl~ IIIx IIIIIaIc I‘IIIII'IxIIIa. (‘axIIIIg IlaiIkx ax Ahagnalc'x IIL‘IIIL‘\I\. lht' IIIIggI'II. hIIIIIIIIIrICxx I’III apt-III ('arI IIaIIraII}. Ix cquall) iIprIrCII. An t‘lltlrlllUlhI) I'IIIcrIaIIIIIIg t'UIIIIC adwnlurc. II} Iar SpII-IIII-rg'x III-x1 him In )0.le I'll/"hulfll'. I'Illlllblll'gh,

Cathy Come Home mm 0000 IIx'I-n LIIach. I‘K. IQNII ('arIII \VIIIII‘. Ra) IIIIIIIkx. 79mm. [.IIIII‘II'x xcminal tItK‘ll-IIIIIIIIII .II'I'I'I‘II'II IhI- IIaIIIIII III a “at IhaI an) IV IWUIIIICIhI Ix IIIIIIkI'I) III IIII IIIIIa). caIIxIng Ihc IxxIIt'x III III- III-IIaII‘II .IIIII

FTH

Thurs 72th June

Adaptation (15) 7 30pm

Tues IsI July Far from Heaven (12A) CUPPA III 77 for I] 300m 5 05pm ISI 7 30pm

To join our mailing list, call (01324) 506 850

Tickets and further information from The Steeple Box office

(Tel: 01324 506850)

or on the day from the hall

28 THE LIST 5349 JIIIII‘, L‘LXXI

.I IIt"-"- II'.:I:xt \I:-:t' TI I'\' II- IrfI \\ fizft‘ :-I‘Il.'I‘.' I'IIIIIII'II-tx '.\.IIII‘.I:I". xIILIgglIr: ' tII IIIx-p 11;: IaIrIII} III:I;'.hI'I .IIIIf aIIhIIIIgi': !I1I' .::‘I- 'IIIIIIII.1IIIIIX'IIX‘III1IIZ IIII;Z':I‘\-:.:'I':;r x:::.;‘lx IIII:‘.\II. II II‘III.IIII\I1!IEIIII‘.:\\II :II‘Iig‘mc-It I:.'II:I:II,III II.":I:'I.II:I:

Chalte Chalte III'II II\ \/I/ \IIII/.:. II:IfI.; :‘lI‘I \hah RIIHI I'\II.'.II Ram \IIIHII'III‘I' \III: II\ \L"-‘I IIIIIIquIIIxI IIIIIIIIJ xIaIIIII; IIII- jII'IIYZ: L‘IIII III III: .‘I'IIII‘. II2II'III-II II} III;' II:.:I'. III'IIIIIII I‘MAK \I‘x IIIIxx I I / II.':I:II.II;I;

Chicago I.‘ \Im -I<II'II \I.IIxI:.III I x 3‘“: RI'IIIII‘ /I‘II\\I';‘I‘I. I ’thI'IIIII‘ /c'.: RIIIIaIII I Inc I I IIIIIII \IaIxhaII x IIIII; .maIIuI

I. IIII'x,

xIII'I'II .IIIapIaIIIIII III IIIC II‘II-IIIaII-II IIIIIxIIaI I'\pIIIIII'x IIII III IhI' \II'It‘I xtII‘I‘II. II-IIII'.IIII: Ihc I'\pIIIIIx III IIIII IIIIIIIII'IIIIIx Ia/l IIaIIII'x Ix’ImI' IIaII I/I'IIxtI-pI'I and \I‘IIIIII IxI'III I/I-Ia IIIIII'x- and Ith III'II'IIII' IaxxII'I. IIIIII I IIIIII I( II'IC' \IIIIIII; III'IIII'I‘II IIII- II‘aIIlI III I’IIIIIIIIIIIIIII CIA ('IIIIagII aIIII IIII' IIIII'IIIII IaIIIaxI IIIIIIII III Ix’II\II' IIaII. \thI'II' I'ath \IIIIIII\ICI III'IIIIIII'x .III .III xIII_I_'III_-_'. .III IIaIIIIIII; pIIIII‘IhIIIIxI‘. \IaIxhaII \IIIIIIIII} xIIIII'I'IIx III .I pIIII-IIIIaIIx [‘IIII‘II‘IIIIIIII \III_L'L' III xIII'I'II aIIapIalIIIII I .IIIIIIII: t'III'IIL'II xaxx aIIII xI'\II.II IIIIIIII'IIIIII, (’IIIIIIII .' IhIx .IIII‘I. IIIII (IIII Ilg'I' IIl'IIt'IIIt'It'\\ III K" lllxlltt' III IIII' xIapI‘ IIIIIxIIaI and my IIa//IIII-: IIIaIIII III IhI' IIIIxIIII'xx lellflkll ax xIIIIII (III. III: II."II:IIIII-;I'I

I I:I '.\I‘IIxt' I Ct'.l \. I‘I‘III' \IIIt' \\IIIIII.IIII. I)I'IIIII I IIIIIII. \IIIkI' I II I I-IIIIIII I.aIIIIIaxII'II III IIII~ IIIIIIx. I I'I"x III-IIIII-IaII'

\‘\\'I\ IxI‘ III IIIIxI.III:I.I Ix aII IIIIpII'xxIIIIIIxIII, IIL'JI \IIIIUIIL II'IIIII'IIIIg: III IIIx II\\I| xIIIIIIIIIaII \t‘“ \IIIII I'IIIIIIIIIIIIII \\ IIaI III\IIII_‘._'III\IIt'\ II apaII IIIIIII a IIIIIIIIIII: xIIIII \I‘IIIIIIIIIltIx Ix IIII' IIIIIIIIpIII III III pI'prI‘IIIII‘x IIIIIIIIIIIJ IhiIIugh II III IIx \Ia}. a \I'I) IIII' .IIIIIIIIIIII: IIIIIIII- ("I'I (IIII\‘\’1'I'.

0 Dark WaterI II. I IIIaI-II \.II..I.I. IIIIIII. .‘lNL‘I IHIIIIIII \IIpI'IIIaIIIIaI I'IIIIII‘I .IIIIIIII .III .IIIIaI'IIII' IIIIIIII'I'I' \IIIII IIIIIxI-x IIIIII a MC“ apaIIIIII'III \\lIII IIt'I xI\ )I'ai IIIII II.III;:|III'I IhI'II' IlIL' IIle III IIIt‘\PIIt.lI‘It‘ gIIIIng-IIII IIIIIIIIIIIII; IIII' IaI'I IhaI IIt‘I IIaIIghlI'I kI'I'lIx \aIIIxIIIIII: \HIIII‘III IIaI‘I' \ IIIIaII} It‘lllI}lllj._‘ IIIlll IIIIIII JapaIIR II'aIIIIII: IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIL'I See It‘\ lt'\\ \I II I II I.’ “It IIH

Darkness Falls I ISI «0 IJIIIIthaII |.II'III'xIII.III. I S. IINIII ('haIII'} KII‘}. IzIIIIIIa ('aIIIIII‘III. (IIaIII I’IIII 55mm II Itax IIIII} .I IIIaIII'I III IllllL‘ III'IIIII' IhI' 'IIIIIIh I‘.lll) pIIppI-II IIp III a IIIIIIIII IIIIIHt‘ -\ IIIIIIII) IIIII \IIIIIIaII hangI-II I5” )I'aix agII alII'I III-III; IIIIIIIgII at'I IIxI-II III I‘hIIII IIIIIIIII-I I’I'IIIIIIx pIIxI-IIIIIIII‘III III pI'IIII} IIIt' kIIIx III xIIIaII III\\II I)aIkIchx I'aIIx IIII IIII- III;_'III IhI'} I\‘\C IIIL' IaxI III IIII'II IIIIIk lchh I‘Il\I Illllt' IIIICL'IUI I.It'IX‘\IIlIlll \IIxI'I} IxL'CP\ IhIIng \IIIII‘IL‘ ll\lll_‘_‘ IhI' pla} III lighl .IIIII xIIaIIIIxx III III-Ighlt'n lt‘IIxIIIII III a xIIII' lL‘IIIIIIht't'III III IhI- I‘M.‘ I'IaxxII (III I’I'II/III: .'\lI t‘IIt't'IHk'. lI pit-IIII'IaIIII' tIIIIICI xIaI‘I'IIII: [III/II legIIIaI (‘aIIIl'II'III (II III IIII II'II IIII Death in Venice ISI .0. II.III‘IIIIIII \'IxI*IIIIII. IlaI). I‘FI I I)IIk IIIIgarIII'. IIIIII‘II .I\IIIII‘I'xxI'II. XIIIaIIII ManganII IIMIIIII \gmng I‘I'II‘IIraIcII I‘IIIIIpIIxI‘I \IIII I\IIxI‘I'IIII.II‘h IIIII' t‘apaIIII'. xIIgIIII) IIIIxI‘axI IIIIgaIIII‘I I‘IIIIII'x III \I'IIII'I' III IIII' IIIIIIxI III a I‘II'alIII‘ I‘IIxIx .IIIII III'I'IIIIII-x IIIIaIuaIcII II. IIII a IX‘IIIIIIIIII I’IIIIxII IIII} IIIIII I-IIIIIIIIIII'x the Mud III ph} xII’aI aIIII prIIIIIaI pIII‘II) hc'x III-I'II IIIIIIIIIII; IIII III IIIx IIIIIk Ihghl} III‘IIII'aInI- aIII'IIIpI aI IIIL' IIIII'IIIIIaIIIc. IIIIIIIgh IIIL' u.xc III .\IaIIII-I\ I‘IIIII XIIIIphIIII} Ix highl} IlIIt'CIIIIf.‘ (III. (IIIIVJHH

Devdas II’(iI ISaIIIa) I.CCIII IIIIaIIxaII. IIIIIIa. IINIZI Shahrukh Khan. \IaIIIIIII'I I)I\II. .'\I\Il\\.ll"\.l RaI IIIFIIIIII, .\ IIagIt’ xIIII} III IIIII' aIIII IIIxx III Il'llt‘ I'pIt‘. IIIIIIIIIIIIIII xIIII' (i/ I. (IIIIIQIIII.

La Dilettante I5I II’axIaI 'I’IIIIIIIax. I'IaIIt'I'. I‘NXI ('thaIIIII‘ I'lII. SI'IIaxIIaII (‘IIIII-IIII. IIaIIIaIa SI'IIIII/I IISIIIIII IIIIII‘IxIII'I‘I IaII' III UIIL" pI'IIIIIII-xx \IIIIIIaII'x aIII-IIIpI III Il\t‘ \IIIIIIIIII IIlt' pII} III IIIhI'Ix \IIIIII- \III)III:.1 III III-I xIIII'x IIIII apaI‘IIIII'III III I. (iI’IIIIIIIII.

Deeds I I5I .. II)a\ III (‘at'xaL \uxII‘aIIa. IINL‘I Bryn IIIIIIIII. IIIIII (‘IIIIt-III'. JIIIIII (iIIIIIhIIaII I IIIlIllll II'x I‘WI III SIIIIII-I. IIIIxIIII'xx Ix IIIIIIIIIIII; IIII IIaIII R}.Ill IIIIIIIIIII I‘IIU)C\I IIp II} IIIL‘ IIIIIII\ III I .\ xIIIIIII-Ix II-IIIIIIIIII; IIIIIII \'II-III.IIII \ (‘IIIt‘agII IIIIIII xI'IIII IIIII} I(SIIIIIIIIIaIII IIII'I III III\L‘\Il:_'.lIL‘ ' \\ rIII'I IIIII'I‘IIII I).I\III (‘at'xaI \IIIIIx IIIIII\t'II up IIIIII a SI‘IIIxI-xIaII Iur} \HIII IhIx xIIt't' III III II IIIII II'III IIII- IIII'II' .lIL' .I IC“ IIII‘I' IIIIIt'hcx and a \IIIIIII- IIII III IIxII-IIIII-III ItaII‘I' IIIkI'x. (iIIIIIIIIIaII IIkax like hc‘x IIIIIII; II IIII Ihc Ircc IIIIIIIIa) and Inn: ('IIIII'III' ax IIaIII 'x mm IaI'I'II \xIII' SIIarIIII xII‘aI'x L‘\CI_\ xt‘cIIc xhc Ix III \\ haI Sam \I'III Ix IIIIIIII: IICIC Ix .IIIIIIIII~‘x gut-xx ()II Ihc pIIIx xIIII- IIIL' IIIIII IIIIIIIIx gI‘t'aI IIII' I‘IIIIhcx

IIIIII xI‘I III'IaII III IIII‘ IIIxI II.-.II III :hI' IIIIII Ix IIIIIxIaIIIIIIII; IhI' III'IIIIIII'IIII‘III III IhI‘ IIIIII-aII. II.:x III'\"“I\1‘IIII\ cIIIxI III '.\I'.I\IIIIIj,'I IIII I);II:..’II _‘ .IIII'I .III I'\II'xxI‘.I'II IIcasz III.IxI I).IIIj.'I'IIIIIx xIIIII \I'I' II'I II'u \I III .'I I: II .I IIII O Dolls I: \ m. IIxII.IIII- 'III'aI' IaIII'th. ,IapaII, .‘IlIII \IIIIII I\aIIIIII. IIIIII'IIIxIII \IxIIIIIII‘Ia. IaIxIIIa \IIhaxIII I I IIIIIII IIII' IaII‘xI IIIIII IIIIIII .:\\\' IIprIIIIIj.' IapancxI' \l'IIIIx. .IIIIII [\IlllIt‘I .IIIII IIIII'I IIII IakI'th xI'Ix up an IIIIII IIIII IIIIIIpI'IIIII;' IIIIIII‘pI III a pla} III (‘IIIIIaIIIaIxII I.I.IpaII'x I‘IIIIIIaII'III III \IIIIIsk"I\'IIIC I. I‘.IIlIlIIxIl IIIIIIx pI'IIIIIIII a xaII IaII' III IIIIIIIaII II.I_::I'III Iakcxhi II‘II'IxI'x IIII' pIIIaIIIII‘x III IIII' III‘CIIIIC. IIIakIIII: IIII' IIIIIIx IhI' IIIIIIIIIkI'Ix III Ith. \II‘Ilt'\ pI'IIIIIIIII'II III IIII~ aIIIIIx III kI'cpIII; \\IIII IIII' paIII .IIIII xIIIIIIII II III'pIIIx. III "I Ix a IIII'axIIII'II .IIIII IIaIIIiIIII pII'II'. llIlItII IIIIIII' III IhI' IIIIIIIII III IakI'xIII'x IIIIIII; II’; IIIaII IhI' IIIIIIIIxIIaIII IIIIIIIIII IIIIII I:.' (II/II (I/ I. (IIIIIIyIII Down from the Mountain II mo I\Itk I)IIIIII. (.Illh IIt'_‘..'C\III\. I S, .‘INII ‘IHIIIIII IhIx II~IIIIII III IhI~ IIIIII'IIII :_‘l\t‘II II} IhI' IIIII\It IaIIx \\ IIII II'IIIIIII'II IhI~ xIIIIIIIIIIaI II III I) II'III.'I'II I IIIII II \I.‘ IIIIIII lI'aIIIII'x IIIC IaII~ .IIIhII ||.III:IIIII .Ix \I(‘ I'aIl} IIII. IIathIagc. III' Ix .II \It'IlIII.\ IIIIIII. IIIII IIII xlagt' IhI' \IIIIIIII‘IIIII IIIIIxII .IIIIIII.IIC\ IIIIII IIIIII .l |l_‘_‘ IIaIIlIIIII Ix IIIIII IIIII' III IIII' aIIIa/IIII: IIIIII'I:Iaxx lllll\ltlIllI axxI'IIIIIl} IIII IIIIIIIII; II'IIIIII \I-II'IaII I)l Ralph \IaIIII'I .Ix “t'II ax IIIIIIIpI-I .IIIIxIx \lIt'Il .Ix ( IIIIIIIII \\I'II‘II .IIIII \IIxIIII IxIaIIxx \IIII IIII'II' .III' a IIIIIIIIII'I III xIIIng IIIII IIII IhI~ IIII_I_'III.I| \I‘IIIIIIIIII\I\ ("IIIIII II. IIIIIII’III'JI! Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd III-II IIII‘I I'IIII} \IIIII'I.I \] Ill”- I'.III‘ ('hIIxIIaII I )IxI'II. DUI-k RIIhaIIIxIIII. IxIIgI‘III- I.I-\_\ ‘NIIIIIII I’II'IIIII-I III I):III:I'I IIIIII l)IIIII/'II I (II III IIII II II II\( ECA Degree Show/Animation IIIIII IIII . I\.IIIIIIIx. l'Ix'. IINIII \aIIIIIIx \IIII II\ IIIgIIIIIJIIIx IIIIIII IIIL' I'IIIIIIIIIIgh ('IIIII'I;I~ III \II \IIIIIIaIIIIII. I'IIllI and "I \ III'gII‘I' thIII x IIIII:IIII:III, [.IIIIIIIIIIgII 8 Mile IV 0. I('IIIIIx IIaIIxIIII.l S. IINIII Iillllllt‘lll. KIIII II.I\III_L'I‘I. IIIIIIaII} \IIIIph} IIIIIIIIII I)III'III'II III \IaIII'IIII \\\.IIII \‘Illlllt‘l ||aIIxIIII II.I (‘IIIIIIIII IIIIIIII. thII III IIIp \II‘\IIaII I'IIII'IIIaIIIgIapIII-I I{IIIIII_I_'II I’III'IIII ‘INI'II I II III'\I aIIII II'aIIIIIIIg: IhI' III); xIII'I'II III'IIIII III \kIlIIt‘ IIIII I.I[‘|\‘l I1IIIIIII'III III a xI'IIII .IIIIIIIIIIIgIapIIII.II IaII' .IIIIIIII IIIx IIxI- III xIaIIIIIIII. \ III/I Ix a pIIIIIIIxIII; pIIIpIIxIIIIIII II\‘\\C\CI. IhI' IIIIII‘x pIIII Ix xpaIxI'. II'x xIIppIIxI'II III II-aII IIkI' a IIIp IIIIp \I'IxIIIII III II’II. III. C\\CI‘I IIII'III'x IIII IIII-al III IIII' pII' I)Ix.I[IIIIIIIIIIII3:II. aII IhIx .IIIIIx up III Iillllllt‘IIl pII'xI'IIIIIII: a \IIIIIII\t‘tI \I'IxIIIII III hIIIIxI-II ax pIIIt'II} IIIIIII'IIIIII: IIIIIIL‘II III-Ihgicc IhaIIIp /!III:III II‘III. [.IIIIIIIIIIQII 11’ 09’ 01- September 11Il_‘\I C.” I\.IIIIIIIx. I‘IaIIII'. .‘IIIII I.‘IIIIII I'II‘II‘II IIIIIIx II_\ ICIIU\\IIC\I IIIII'IIIaIIIIIIaI IIIIII IIIIt'I'IIIIx IhaI cath IaxI II IIIIIIIIII‘x. ‘I xt'tIIIIIIx and I IIaIIII' .IIIII \IIIIIII II-III'II IIII'II II'I‘IIIng .IIIIIIII Iht' I\\II1 IIIIII'Ix IIagt'III I'II'III I-,;;}IIII.III tIlIt'xII‘I \IquxI'I ('hahIIIt-"x \thIIIxIIaI IaIII' IIII IIII\\ III- xaIIIIII} IcnaIII III'aII .IIIIIII- IIIIIt'Ix IIIIIIIigh KI'II I II It‘h'x IIIII'IIIIII‘IIIaIx III-IaIIIIIg; Ihc I'II-IIIx III II \I'IIII‘IIIIX'I I‘I'II Ixhcn \IIIL'IItII IIprI-II It-IIIIIII' IIIt‘ IIt'lIII\I.IIIt.III\ t'It'tIt'II \\'\I.III\I (.IIIIL'IIII :_'II\L‘IIIIIIL‘III II} IIaIIkIIIIIIII; IIIL' I’IIIIIIIII'I II'II xl‘III‘ III \IIIIIx ( iIIaI‘x III".I'I .IIIII IIIIIIII I‘IIIIIII-IIIIIaIIIIII III IhI' IIII-IIIa. IIhaI IhIx gIIIIIp III IIIII-IIIIIx haw III \a} Ix IIIIIII pIIIIcI'IIII and III

Cantankerousness and kitty knits in Anger Management

:IIIIxI I .IxI'x IIIxIIIIxxIII' II! IIII' ;I..II‘. II::I* /. H'IsI III Essential Frame 1 IIIII II\ \.I::I-.Ix

\IIxIII.: I‘l“ IIII‘.x.IIIIxI \ IIIIHI III;

\I.xIII.III IIIIII'I\'IIIII'III fIIIII Ill.:I.III‘.‘ Z'IItz “I” III I‘l\2 /: II:I2I III I..' IszIyI: Essential Frame 2 IIIer III. \.II..II.;x \1l\I!I.: 1"”; ““ \\IIIIII ( IIIIIIIIIIIIIL'I‘i‘. fr-III. I'xxI'IIII.-.I I I.:2!1I‘ IhIx {‘II‘:'I.‘.IIIfIII‘ III".le 'J-III‘I IIII‘ 'II‘Ij. III‘x'. III \.:xt:I.-.II ItIIfI'pI'IIIII'III TIIIIIIIIaIIIII.‘ ‘II‘I'.I.I‘I'II 2"": ‘l" / III '4‘! II. I:'~II.'I: EVG'WII’III. IIIIIII' III'II'xIIIIII I I'\ SWIII I'II-III' IIIIIxIIaII \III.II: l)II:::IL IIIII.IIIII.I \I.-.I;'IIIII‘x ‘l‘IIIIII IIIIIxIIaII I'...x II‘JI'I. IIIIII' IIII IIIIIIpr\ \IIIIIK‘\.I\I‘III.I\.IIII'.'II\II.12'I'II' l.III.I'x III-IIII III ;_'I‘I III IIIIII II xxIIh IIIx IIIxII :II IIx ‘-'.I'.Il IhIx IIIIIII'III III.IIII.: xI'I III I‘NIx IIIIIIIII‘. \pIIIIIIII IIIIIII xIIIIIIIII' .IIIII I".I'II IhII I.I-I I‘II‘i'III‘. I): pIa‘. x \IIIIIIIII-t I Iaxx IaIIII‘I .iIIII xIle'II' paII'III III'xIIIIIIIII IIIIIII'. IIhII Ix .IIII‘II‘II‘IIII" III z'I'I IIIx IIIII'I' I IIIIIIII'II IIaIk IIIIIII IIII' I‘II‘II.III.:}'I'\ IhI' xI.:'II‘ hax I .IxI IIII‘II] IIIIII \IIIIIIllz'II I .I .II: Ix IIaxI‘II IIII a II'III' ;7IIIIIIIIIIIII'.II\III;' II'j.'.II \axI'. IIIII' III.II [\‘IIIIJIII‘IIII‘. IIIaIII'I‘II IIIxh I.I\‘-. .IIIIIIIxI I'I\II‘.III‘.' .IIIIIIII IIII' IIIIII Ix I‘IIIIII\‘_\ \II IIIII' I‘IIII'Iz'I'x IIIIIII IhIx I.III.I','I' \\IIII IIIllIII III‘IIII \.'I I I II:.'III II.".-I-II.II;II: EverestIl I'\.IIII|II\. I \, .‘IIII.‘I \IIII IIII IIII' IIIIL‘ xIIIIx III a II'aIII III IIIIIIIII'Ix xI.hII xIIII I’\\IIIII\ IIIIIIIII‘II \IIIIIIII I \I‘II'xI IIIxI II.:_\x .IIII'I IIIIIII'J. IIII'llIII.IIIIt‘t‘I\ .IIIII IIII'IIIIx IIII'II IhI~II~ III \\ (IIII'HJII'I'.

Far from Heaven I.‘. \ 0000 III IIaIIII‘x. I \. .‘INIII IIIIIaIIIII- \IIxIII'. III IIIIIx ()IIaIII. I)\‘IIIII\ Ila} xIII'II IIVIIIIII III ij.iI .IIIII IIIIIII‘III. “II-\IILN. IIIIII IIIII-IIIIIIIIaIII II'xI'IIIIIII'x IIII‘ II'aIIIII IIII'IIIIIIaIIIax IIIaIII' III I)IIII-.'I.Ix \III. III IhI' I‘le III IIII'xI' IIIIIIx. II-pIIIaIIIIII I.II.I-x

[‘lt't t'IIt‘llt t' II‘II'I t’lIIIIIIIIII .IIIII II'I'IIII:'\ III III'.I‘ .IlI‘ \l‘II\Ct|IIt'IIII:I xIaIIIpI‘II IIIII III IIII- IIIIII .II IIIIIIaIIxIII; III IIII'IIIIx aIIII IaIIIIII. \IIIII Ix IhI‘ I .IxI' III IIaIIII‘x’ hIIIIIajJI' \IIII'II ( 'alhj. I\IIIIIII-I .IIIII

I IaIIk II‘IIIJIII' IIIIII IIlt'III\t‘I'-\'\ III-IIIpII‘II III. IIIIIIIIIIII'II IIIIII III IIlt’II paIIIIIIIaI (LIIIIUII III

I In IIaIIII‘x IIxI'x IIII- \t'I'IIIIIIL' IIIIII-II'IIII- III IIII' *le III C\I‘I1‘It' .I IIIpIIaII} II'xIIIIaIII IIII'IIII' III IIII‘II. pI'IIpII' .III' II‘xIIIIII-II III xI-\.IxI .IIIII IIII IxI IIIIJIIIII. III .I I IIIIIaII- III IIIIIIpIaII'II! xIaIIIIIII \ IIIIII III j,‘II*aI III'pIII aIIII II.I:I'III (InnI II It l'.’l’f‘II’.'l\I IIIII:."‘;1I;'II

0 Fausto 5.0 IxI 'I\IIIII' I )III/. \IIII. IIIII: \paIII. I‘III \II-JIII'I \IIng‘I \IIIa. I IIIIaIII I‘L'IIIIIIIIII'I.\.lI‘-'-.1\IIIIII ‘l‘IIIIII \ III:'IIIIII.IIIxII lIIIIIIIxIII IaIII' IIII lhc I .IIle II';_'I'I:II /..,II.'II II IIIIIIIIIx IhI' IIIIIIII IIIxII} I)! I‘.:ll\I III III I'IIIlla. uhI'II' hc I'IIIIIIIIIII'Ix .: IIIIIaIIIIIIIIij. xIII‘.I'.III:' IIIIIIII'I I‘JIII‘III \l-IIII I.I.I.I'x IIIIII III IIII' .IaII. xIIII- III IhI' III} \IIIIII aIIII III:.'II.:II} I‘IIhaIIII'II ‘.IxII.II IIIIagt'I} IIIIIIIIIx I .IIIxI'x III'I.'IIIL'III' I IIIxIIIII-IIIaIIIIII .Ix IIIt':I \IIj..:j.'I; IIIIII IIL‘ xII.:III x III hIx xIIIII \I'I' It"-Ik”~‘. I (II M I:'II \iII I .' (I-I'II\'\'I‘I'. IIII

I.":I:II:II L'I.‘

Check out the great

Offers

on page 13