SHARMANKA KINETIC GALLERY

2lltl l'ltml. l-l KHIL' \llk‘k'l. 22.2 film" Sun. lln' (\ lhu noon (mm

Old Haunts New Work I nlrl Sun ll \ug \ lhxplu} ol orlgrrml lurnumr m \‘.lnul h} IIIK' Lm' lnu \lg'ml Without Sanctuary l nul l n l< ;\ug ,\ (IIKIIIIIL'IIIJI.\ mlnlulron trmlul h} [In Ruwmn \lcmorml Sour-l} \xhnh lookx .rl hlc .uul (ICAIII m Ruxxm umlm ,mll .lIIL'I lln' ('ormnmnxl rcgmu'

STREET LEVEL

2!) King Sin-cl. 552 2l5l Warn 5 lem

Gillian Steel: Come to my House l'nlrl Sat 5 .lul (irllmn Slccl mplorcx lhc complmnu‘x ol \Ulllllllllll\.lllllll \thm llu' l.mn|} uml m lIll\ ncu boll} ol \xork lhc \ho“ urlnpllwx ol lhrcc m.nn \Mll’lxx. .m .unrn.rllon \cquvnu'. phologmplm' portrth and .m mxlulluuon “uh .I l)\‘l) [HHIk'kIlHlL

luv Sul

THE STUDIO

chlm' .*\l(llllk‘\'l\. IN) \VL'xl chcnl Slrn-l. ‘5‘ 22M. .\|on Sul ‘lum 5pm; Sun Illum 5pm

Unbuilt Mackintosh Exhibition l'nlll Sun 22 Jun. Surlc .mlnlwlurul llllNIk‘lS ol 4: \clu‘lron ol (‘lmrlcx Rvnmc .\l;rcl\mlo\h\ unhmll Inuxlcrplu'cx. (I'vulml Ir} (iluxgmx lurxcxl ()/lurl\ \lrulclnmkcrx ’I'hc Imrhlmgx mcludc .r conu'rl hull lor (il.|\go\\. u r;n|\\.r_\ lcrnmmx JIMI u \ucnu- and All muxvum.

TRACEY MCNEE 8: PIVOTALS ARTS

47 l’urnlc Slrccl. 5.52 5(r27. 'l'uc Sal Ill. illum 5. illpm; Sun I .5pm. TWO of a Kind: Robert Burns and Bill Ellis luv | Mon l-l Jul. Jun photographic nnugm h} Rohcrl llurnx and Hill Izlhx. I’m! n! [/H’ (i/uwun ./u.'.‘ /'(‘\II\(l/.

TRAMWAY

25 Alhcrl Dmc. 034.5 NH 35M.

luv Sul noon Spur; Sun noon (rpm. 0 MFA 2003 Thu l‘l Sun 2‘) Jun. l‘mul )cur \lum lor \ludcnlx on HIV pl'cxllgroux .\lu\lcr ol I’mc .r\rl progmmmc ul lllL‘ (lluxgou School ol :\rl. .-\l'll\l\ Inclmlc .'\lc\ lh-llcncourl. KRIII‘II ('unnmghum. Sull} ()\l\i)l'l1. ()an I’Ipcr. l.|li I{k'_\llillltl. Ruul ()rlcgu uml Mrchucl \Vrlklnxon. NE S: l( )‘.'.'

TRANSMISSION GALLERY

2S ng Slrccl. 552 4313. Inc Sul l|;mr 5pm.

Max Ernst, Andrew Kerr and Katharina Wulff l‘nlll Sul 2| .lun. :\ group \hoxx lmlurlng u .\l;r\ larnxl prml l-f/c-«Im. on loan lrom lhc llunlcrmn (iullcr) urcluwx. [nunlmgx h} (icrmgm urlN \Vulll uml no“ nork h} (ilgrxgon huml Kcrr.

Michael Fullerton Sul 2S .lun Sul 20 Jul. .\ \olo \lnm ol ncu uork l3) (iluxgon -h;r\cd pgunlcr .\lrchucl l‘ullcrlon. NE ‘.‘. Sl KW.

TRON THEATRE

hi ’l‘rongulc. .552 420".

Gavin Piercy l'nlrl Sun o .lul. :\ \ixugrl I‘cxponxc lo lull nruxn‘ lrom (mm l’lcrc}. l’url o/ my (i/uwnu Jug: /‘(‘\I!\U/,

TRONGATE STUDIOS

IS .-\llnon Slrccl. 552 2822. Mon l'rr lllum 5pm.

Fake l‘nnl HI 2" .lun. .\ \olo nNulluuon h} 'l‘rongulc Slulhox mcmhcr l.oui\c .\l;rugh;m.

VACANT SHOP FRONT \Voodlumh Road. For morc mlormulron \\ \\ \\.crncrgcd.nc1 or email

cmcrgcdw IIUIIII;III.CUIII

rooted l'nlil Sun 22 Jun. .-\rn\l-run orgguuxunon li mcrgc l) prcwnh a rolling progrummc ol' mhilnllonx houwd m Ihix drxuwd drop from on \Voodlundx Road. .-\1lccn (Xunphcll

\lro‘.'.\ utorl. lllllll 22 Ill”. ll‘lll“‘~‘-'\'\l lfi. lym- llmlon '22 2" ,lunl .uul \un llHl;'l.1lll'2".llll1 h lulI

WELLINGTON FINE ART ll5\\L'\l I<Cj_'k'lll \Ilk'k'l. ‘Illl" \lon lrr lH “Mm 5pm

Summer Stock l lllll\IHl1 ill Inn llr.r\|.rrr:'\. \xllll‘llllr' .unl cm lu\r‘.c lumlml uhllon [umlx lr} \.urou\ .ulrxh Summer Stock Inc Ilm <1 lul ('onlcmpomr} Skl‘lll\ll .uul .mquuc [l.llllllll_‘.‘\ nn‘lmlmg \lmumgx \ ulplurc .uul lmnlul ulnron prmlx

WHERE THE MONKEY SLEEPS 152 \VLWI RL'ij'lll \llL'Cl. 22“ NH“ .\lon l'rr "um "pm. Sat lH.un "pm lam the Law ll! 2“ .lun Hm ‘I .lul x\n mlnlnlron ol donulul \xol’lx h} Slu Mug. uho \IIC\\ lol lhc \(I ll (ohm 2’"!!! ll) lwlorc hc \\;r\ \n'lnn ol .m ;lll;l\'l\ lhul [ucwnlml lmn dummy: uni ol yhumclcrx rnclmlm .lullgv lhuhl. Rulmun. ‘Iunk (inl and lIln'lUl \Vho. llé

lilk'

iSl ‘.-’

WHITEINCH LIBRARY

l-l \n'lorm l’urk l)rI\L- Soulh. “5"

| V“.

Enid Blyton l'nlll Sul 2S .lun. .\ {lupin} Ul lumlo ll} \\L'II IU\\'(I (lulllrcn'x unlhor l2nnl ll|}lou. grurlor ol lhc l'l/Hll'll\ llu hookx umong mun} ollu'rx. I’urlu/ I/n' Hm! [null/(«11ml

Glasgow Museums

This section lists museums currently showing temporary exhibitions. For details of other permanent attractions, see Glasgow Life.

ART GALLERY & MUSEUM, KELVINGROVE

:\rg_\lc Slrccl. Kchingrow. 2X" 20‘”). Mon 'l'hu «k Szrl Illum 5pm; I'l'l & Sun lluln 5pm. (mo. l‘rcc.

A Kelvingrove Centenary l'nul Sun 2‘) .lun. .\ amuncmorulnc L'\hrhllron murkmg lhc u'nlcnur} ol llu' .-\rl (lullcr) and Muwum. Kch mgrow. 'l'hc \u'll |o\ ml \umlxlnllc I‘llllkllllf.‘ IIUlI\L'\ UllL‘ Ul IIIL' llllL'\l (M It all C(lllt‘k‘lllllh m liuropc. lculurmg \xor‘kx h} llollu‘clh. Rcmhrumll. \\'|n\llcr and lhc (lluxgoxx llo_\\;unl(i1rl\. uml \\.'r\ lhc \cnuc lor \ollu‘ ol lhc llncxl mlnhmonx \ccn m llriluin mclmlmg l’lcuxxo .\Iull\\c l l‘Hol. \un (logll

l l‘MSr :uul l);rh"\ .l/‘I In .lr'Ht'/\

l l‘)73 -l l. Scc :\rllwul. lixSl (Ll 1AM) l(> SE l

Endangered Wildlife l'nlll Sun 2‘) Jun. .-\n mhrhmon luglrhghlmg lhc cmlungcrcd \\ rllllil'c in Scotland. Drawings, Studies and Academies l‘nlrl Sun 2‘) Jun. Burr} Alhcrlon mplorg'x cluxxmxm uml nuluruhxm through lguulxcupm. porlrmh :uul ucgulcnuc druu mgx :uul \uggmlx ho“ {ho} nughl hc uncrprclul m lhc hcgmnmg ol lhc 2l\l ccnlur}.

AULD KIRK MUSEUM

'l'hc ('roxx. Ku‘lxmlllloch. 57S HH-l. 'l'uc Sul lllum lpm & 2 5pm. Painting Partners l'nul Sm 30 Jul. Scollixh lillIkI\(;I[‘C\ lll ollx \urlcrcolourx uml ucr) ho h} huxlmml and \\ il'c [cum Bob and Norma Rurnxu).

BURRELL COLLECTION

2060 I’Ullolwllllux Roml. 23" 2.5.5”. .\lon ’l‘hu x Sul Illum 5pm; l-rr «k Sun ll.un 5pm.

National Treasures: Masterpieces from the National Gallery of Scotland l'nlll Sun 1‘ .-\ug. .4\n mhrlnllon ol

l\\ CI\L‘ lll;I\lL‘l'plCCC\ Ull luull l'l‘UlIl lllc \(lS. ltulurmg Jun \"crmccr'x ('lum’ m I/I(' [IUUH‘ U! .Ilul'l/m (U141 .IIHI'L .IUIHI Smgcr Surgcnl'x I.m1\ .lgm'n or

lm lmun and porlrurlx h) l'l‘unx llulx. :\ lull progrummc ol lgmul} orrcnlulcd \\Ul'l\\lll‘l“ ix uer on ollcr. ('ull lhc gullL‘l') lUl' \lcl;lll\.

HOUSE FOR AN ART LOVER llcllulzouxh-rz l’.::i\. I" Hurtful". r. I\,\‘.;\l.

ll.:1l\ lI'.::n "‘fi. 1‘ 5"

.1: 5H.

Mixed Exhibition l Zlfil \lor‘. \ llll\\‘\l \ho‘.‘. ol l‘.:llllll1.'\ l\_\ nurxom .ulrxlx Ifltllllllllg‘(ll.:ll.;lli l ‘1..\T-..(.:<~.‘o: Smth ,rlhl \rulrcxh \\.:ll.;z

Will Maw Inc llm ll lul

I l}'lll.lll\'\‘ l‘llllh l~_\ \\1ll \l.:'.|.

W l:.::

HUNTERIAN MUSEUM

l mwlxrl} \kcnuc. “ll-12H \lon SM. " llMm 5pm

Lord Kelvin: A Life in Science I 11111 \Mul ll lkx \n «\lnlulron o! lhc \\ rcnlrl'n lll\lllllll‘\'lll\, mwmronx .uul [xrlcnlx uxnl l\_\ (il.r\;jo\-. k erom pron-“or ol phyxn \. \\1lh.rm lhomwn The Fine Art of Porcelain 1 Hill lhu -2 Sup \n mlnlulron ol l‘l\'\\'\ llom lhc (iluxgov. l’ollcr} ounnl l‘} l.unl \I I’L'ISHH IIk'll. \‘-ll\‘\'\' In: \l'i\ ‘J-r'l“ ,lll .rluolulc mud h.r\v m lln‘ll hallo «ISII l‘ll Ir

MUSEUM OF TRANSPORT

Kchm llull. l llunhouw Roml. 2.\ 2 222” .\lon lhu ,\ \.u Ill.un 5pm. l ll .\ Sun ll.mr 5pm

Fire! l'ulrl Sun .lul llu' luxlou ol lirclighlmg m lhc \xml ol \‘ollmrl l\ \lm'urm'nlml m llll\ mlnlulron lmlmmy .1 lo) |.uul l‘ncnmxlcr vugnu' gnu-n Io lhc muxcum h} lhc Slmlhplylc Inc lunarrlc

PAISLEY MUSEUM 8: ART GALLERIES

llrgh Slrccl. oh" ‘l5l luc S41 lle 5pm. Sun 2 .5pm l‘u'c Artists Astray SJ! 2| .lun Sun 20 ()gl~ ,-\ \lhpIJ} ol \\H[I\\ on [mpg-r \lcpn'lmg C\Ull\' I.lll\l\\‘.llk'\ h} \.urou\

Fresh Sul 21 Jun Sun 2(»()yl Ru'cnl mlrlrlronx lo lhc \‘ollu‘llon

Get Oct! Sul 21 .lun Sun 2" .lul lhc

.\\‘r..1\. l‘rrl'u‘; ...,‘. \

PEOPLE’S PALACE 8: WINTER

GARDEN

(ll.'.\‘.'l".\ (rhk'fl. \.:I llmn 5pm. Heidbangers Sun ‘l \u-.‘ lll\‘\l}l\'\ ol l l.‘.l II.:l\\"\. l\‘.n ol( \ongxmlcrx .zlhl

\ l1:'ht luau

‘51".‘21 \lozi ll:.: ,\ l :1 l\ \un ll.~.".: 5p: and Heroes I ::::: ml look .;1 tim- lk1c\lrllcr .unl \lm. vl.x\j.'o\‘.\ mod. Lurroux

zx'rlorrncr \ lrottr {ltc

SCOTLAND STREET SCHOOL

MUSEUM

\luxcum ol l \lll\.:ll~‘ll.

Silver. .7\ ml m

.‘.‘g \\l‘ll,lllxl

\lou llm ,\ \ll

lll.un 5pm. l ll ,\ \un ll‘mr 5pm We Have Fun I Mill Sun lll \u-' \n

c\lul\rlron ol rllr l‘lllll\\ Il.lll_\

orr-_'ln.rl .uluork //:u lhc .nlwn .lllkl Illk' [SUSHI \

l\ll.lllHll\ lor l .ul\l\n.l \\ln:‘llcl\l h‘ulllllll‘.‘

lor 1:13.) /\'4 r." lmcx ol l’ulvr .zlhl Lun-

311:1: I‘III‘I\\

ST MUNGO MUSEUM OF RELIGIOUS LIFE AND ART

2(1mlc \In‘cl. “l .“V

S41 lle 5pm.

\lon llm ,\ Ill .\ \1mll.un 5pm

Faithfully Yours l nul llm 1m m \

pholoymph} c\l \hllcrcnl .hpuh

nlulron \Il‘\lllll\'llllll‘,' ol rcllyrom mprcwlon

lomnl m .uul .lllilll1\l(il.l\;'n\k

THE TALL SHIP AT GLASGOW

HARBOUR

Ill” Slillk I|I\\

o.ul. 5‘" WWI l).ul\

I‘LHII 5pm Ll SH 2. l 25:. .l\\l‘lll[‘.llllk'\l

plnlrlrcn lrcc

Across the Water I nlrl \lon w

.lzm \ nun C\ll| lll\llll} Ul \ltl\\l grcu m lmlh \r/ lhc «lcnnw ol lh

lullon uplornn' lhc

ng lhc ( lull- .1\ [hr rrwr v .uul rumouqu c mml

c lk'll} wle m l" ~H

KELVINGROVE’S SPRUCING ITSELF UP

Klil.Vl\'(}R()\’lZ ART GALLERY & Ml'SlZl'M (Ll.()Sl.\l(i l"()R MAJOR RlinRlllSllMlC\'l' (’l.()Sl-’.S soll \l: film» l{l1()l’l.\’.\ I'lllRl ARY IMHO.

.’\.’l ..~:l."r‘ n? ‘.:f .5? 1’11 l. .". \m' r~ Dr "H; lo: r: :.1:-:rt,..'::

' III’I'IIng‘ . . I.

THE LIST 91