Art Itstirigs

Gallery of Modern Art continued

Sanctuary Selling Show t‘nnl Sun iAug. .\ slum «it uttunluhlt' .iil \Hlll pint‘ct'tls going In .'\lllllt‘\l} llllt'l'llilllttllill ltlltl tlic Scottish Rctugt't' ('iiuiit‘il giiitl iiit'lutlt's “(ills h} Knit‘uii gii'tist ;iiitl ltll'lllt‘l' liiisniici ttl t'Ulht‘lt‘llt‘t' llniig Sung |);iiii,

CYRIL GERBER FINE ART

MK \Vcst Rt‘gt‘iit Sti‘t't‘t. III NW5. .\ltiii Siit ‘). illiiiii 5.30pm.

First of the Summer Wine l‘niil Sun 3| .v\ug. .-\ sciistiii tilt'huiigiiig \uii'ks on ;i \lllltlllt‘l' lllt‘lllL‘ iiit'hitliiig \mi'ks h} lini‘tllv). HY (‘;llllt‘l'ttll. l't'i'gussuii. x\lllllt‘ l'lk‘llt'll. \\'(i (lllllt‘\. .\lc(‘;iiiu' Allltl mun} nthcrs.

GLASGOW FILM THEATRE

l3 RUst‘ Slt't‘t‘l. .553 Nllx.

GET Staff l'iitil 'l'hu 3| .lul. .-\ii t'\liihitinii «it “fills h} i't't‘t'iit (iliisgtm School (it .-\rt grutluutcs \\ liu \uirk iit the (ill

GLASGOW PRINT STUDIO

23 & 35 King Slrcct. 552 (PU-l.

'l'uc Sgit lttuiii 5.3(tpiii. Arrangement in Grey and Black Sdl 5 .lul Sal ‘) .-\ug. lii\ itt‘tl iii'tists iiiiikc prints iii i‘cspniist' tn \Vhistlt‘r's liuiitius painting (it his Iiintlit‘r {\I'I'tlllg't’lllt'lll in (iriw (Ull/ Blur}: .\'u. /. .-\s ligirt «it tho \Vhistlt-r L‘t‘lllt‘llill'} Ct‘lt‘l‘l'llllltll\.

Contemporary Abstraction Sui 5 .lul Sat 0 .-\ug. :\ll mhilutioii t‘\;iiiiiiiiiig t'uri'ciit trends and lhcii~ guiding pi'iiit'iplcs llt iihstrut't :ii't.

Glasgow Print Studio Gallery

—-—-

Pavdion for Public Transport .

88 THE LIST 3

THE GLASGOW PROJECT ROOM

'l'tip lltitil. (Ll ()slmlttt‘ Sitt't‘l. 55: l-l“) l'ut' Sun ltthll (iliiii.

Recording Angels l'ut- .s' Sun I t Jul. :\ll lll\l;tll;lllttll l‘.l\t'tl Ull [is}t‘liti gt'ngiuph}. ;irt'liilct‘lurc ;uitl \Ulllltl tlt'sigii h) (liluiii Stirling.

JOHN GREEN FINE ART

IN: llulli Slit-ct. 355 1991. Mon l'l'l lll..5ll;llll 5pm; Sat llHHniii lpiii. Summer Selection t‘niit 'l'hu H .llll. .\ sclct‘titiii til paintings iiit‘lutliiig “(irks h) \Villiuiii \lt‘i'\_\ii (iluss. lliiiiiish .\l;it‘tluii;iltl. l’ctci' lltiustill. Iztigt'iit‘ l)cl\l\t'rt. \liiritiii llgiixt'). (icm'gt' llUlhlUlt ;iiitl Stuart Park,

HUNTERIAN ART GALLERY l’iiiwrsit} iit'(i|;isgm\. NZ llilllimtl Strcct. 330 5451. .\lnii Siit ‘l..‘ll;tltl 5pm; Sun I350 -l. ittpiii. l‘ur iiinrc iiitni'iiiiitinii su- \\ \\ \\.\\histlt‘i'letHymn :3 Anna Whistler - A Life t'iiiil Siil 4 Oct. \Vliisllcr's painting ut liis iiitithcr. :lrrti/igi'nii'iil III (ii'i'i uml [flail .\'u./ is (Ulllplt‘lltt‘lllt‘tl h} :i spt't‘iul t‘\|iihitinii hust‘tl Ull pm itiusl} uiipuhlishcd t'tirrt-spniitlciit‘c lllltl lll't'lll\t‘tl lllillt‘l'ltll. rcwuliiig lllL' Iitc ht‘liiiitl lhc ruiiiit‘ iiiiugc. Scc llitlist. ’m‘! n/ ll/iisl/t’r SHIN. Beauty and the Butterfly: Whistler’s Depictions of Women l‘iilil Sat 4 Oct. l’;istt‘ls. ctt‘hiiigs tllltl lithographs illiistiutc \Vhistlcr‘s tlcpit‘tiniis (ll “unit-ii. focusing on cliiltllimitl. utlultlimitl giiitl lllL‘ tiltl iigt‘. l’iirl u/ H lith/t'r NIH}.

(‘33)

I2 July - 9 August 2003

a Contemporary Abstraction

(Li 1‘" - Arrangement in Grey and Black

Sawyer 8- Ice by Dalziel + Scullion on show at Street Level

Copper into Gold: Whistler and 19th Century Printmaking l‘niil \Vt'tl 3-1 Huh '1 his c\hihitinii pi‘cst'iils ctt‘liiiigs .uitl lithographs h} \Vhisllt'r and his t‘niitciiiptiiuiit‘s. highlighting his ;lt'lllt'\t‘lllt'lll\ .is our «it lllt‘ gimlcst iirtist priiitiiiukcrs tit .ill lllllt‘ ’iui u/

H lint/('1' SHIN.

In Grey and Black l'nut Sui -t (M. \Vhistlcr's lgiiiiuiis pgiiiitiiig (it his Iiiiitht't'. .lri'iuiui'nii'nl Ill (inw inii/ li/iiil .\'u./ aunt's tu(}|;isgm\ tni thc liist lllltt‘ iii mcr 51))mrs. on loan li'tiiii lht' \liist‘c tl'( )i‘s;i\ iii l’uris, I’iirl u/ li'liixI/i'r :IIUJ'. .

Women l'llltl \Vt‘tl 2-1 l)t'tfl lk‘pit‘tiniis ()l \Hilllt'll h} \Vliisllcr’s t‘niitciiiptir;irics lit-iii'tlslt'}. Mackintosh. ('gii'los Sclmuhc :iiitl uthcrs iiispii'ctl h} t';iiit;is_\. iiii;igiii;iliuii :iiitl s} iiihulisiii.

’iirl (it lIJIHl/(‘I' JUUA', Whistler and Scotland t'niit Sui .1 Oct. This mlulutmn L‘\Plt‘lk‘\ \\'liistlci”s ptm crlul iiit‘lut‘iit‘t' nii llk' Scottish :irt \uiiltl during his litctiiiic. lculuriiig lllL' (}|;isgtm liii) tinnitus. tlt'ult'rs giiitl t‘iillct‘tnrs giiitl iiit‘lutlt's \xurks h} l-.:\ Walton. J;iiiics (iullirit'. (it-mgr llciir} :iiitl ('liiii'lt's Rt‘lllllt‘ Mackintosh. l’iirt n/ ll'llnl/i’l‘ Bum. The Whistler Collection 'I‘tit- lluiitt'i'iuii's iiitcriiutiniiull} Illtpttl'ltlltl \Vhisllt‘i'(‘nllt't‘linii is on \ icu iii llt‘“ tlisplii}s tuituriiig Xti oil paintings. liuiitlrctls HI tli'uu iiigs iiiitl \\&llt'l't‘t)lttlll\ iiiitl in ct ItNN) clt'liiiigs untl llllttigl'uplts. I’tll'lr'l llI/tl‘\l/1’I‘JUU,". Whistle-Stop Tours ’l’ut- H tk 'I’ut- IS Jul, lpiii. Hull—hour highlight ltttll's ()l llit' lluiilcrigiii's \Vhistlci' tlisplii} s. l’ur! Ii/ HJIHI/(‘I' JIHIJ Ten at One Talks \Vt-tl t) it \Vt-tl In Jul. Ipiii. 'l'L‘ll‘lllllllllt' talks «in st-lt't‘lctl \wrks ti‘niii lllt‘ lluiitcriuii's \Vhisllcr tllsplil}s. I’d/'14"lt-lll\l/('I'JIIII.;. Whistler Centenary Lecture: The Taste for Whistler 'l‘hu I“ Jul. (rpm, {5, (‘hui'lcs Suuiiigirw Smith. tlirt‘t‘ttir nt lllL' National (iiillci') Ill l.tllltl(tll giws u talk on lltt' thi't't' iiiipnrtuiit \Vhistlcr piiiutiiigs ht'tiut'utlit'tl tn llic giiIIt-r) h} .-\rthui‘ Sttitltl iii l‘JI‘). ’iirl I” H‘liisl/i’r SHIN.

INTERMEDIA GALLERY

IX King Strt‘cl. 552 3540.310” Sgit lltllll 5pm.

Artists’ Workshops in Hospital l'iilil Sat l2 Jul. :\t'l\\(it‘l\s t‘rt'utcd during tnur i'csitlt'iit‘it's iii t‘liiltlrt-ii's hospitals iii tutu liurnpcun t‘itics: Brusscls. \liitli'itl. (ilnsgmt and Paris. ()rguiiisctl h} Art in Hospital. (iliisgms. in colluhtirulinii \s itli :\l'l thins l;i ('itt‘. Paris. lllL' shim tcuturcs \Wt‘ls l‘} Janit- Nit‘oll. “high “as crcutctl ;it (ilusgms ‘s

Yorkliill hospital.

LLOYD JEROME GALLERY 3”” lliillt Stlt‘t‘l. Hl “‘3: ltlt' Sal ‘).uii (iltlll

Tat Tvam Asi (Thou Art That) l‘iitil \Vctl lb .liil i\ll t‘\ltll\lllUll «it p.iiiitiiigs h} l'it'iit‘h .ii'tist lh'lphiiit- ('Ii;ii'.‘i/.it'.

KELLY COOPER BAR

I58 llgilh Slit-ct. .iil 4mm. .\Ittll l’hu llUHll liiiii; l‘ll S.it iituiii Idlll

Noah Saterstrom [mil in ~1Jul .-\ sulu slit)“ ut ltt‘\\ [tillllllll;1\lt} (ilusgtm School at :\ll .\ll":\ griitluiitt' \Utlll Siilt'rslrtiiii. 'l'hc .irtist ll;l\ lit-cu Ill\ llt‘tl luck to ( ES.-\ ;l\ 4ii’list iii rcsitlt'iit't' this \llllllltt'l ;iiitl tht‘ c\liiliitinii t‘uiiluuis llt‘“ \surk cit-gilctl ill this slutliu iii :\\lt\ illt'. \tii'th ('gii'uliiiii.

THE LIGHTHOUSE

ll \lllt‘llt‘ll l.;iltt'. Ill Mt»). \ltilt.

\Vt‘tl Sat lithium 5pm; 'l‘ut' lliiiii 5pm. Sun lltitill 5pm. £3 (Httpi.

Designers’ Briefs l'iilil Sun 0 .lul. .-\ii mliihitinii slitmcusiiig pinict'ts iiiitlcrtukcii h} tiiiail )t-iii‘ griipliit' \llltlt'lll\ iit (ilgisgtm (‘ullt'gc «it Illiiltliiig ;iiitl l’riiitiiig.

Emerging Architecture 3: Kommende Architektur l'niil Sun I“ Aug. Thu thirtl iii ii triltig} til t'\hihititiiis lliiit tltit‘uiiit-iits lllL' tliwrsit} and high tlciisil} (it iiitln itluul sluiit't‘s iii thc .'\ll\ll’l;lll .'\rt'hilt't‘lurc st‘cnc. (‘urulwl h} ()llt) Kuptingcr. thc cxliihitinii plt‘st‘ltls ti tic“ gt'ttt'l'ulitin ()l [)t‘ut‘llt't's. St‘c rm lt‘\\.

100 Houses for 100 European Architects of the 20th Century l‘iitil Sun l7 Aug. .-\ lUL'll\ till thc iirt‘liitt‘t‘l's ltUlllL'. lcuturing Hit) lllL‘-\|/L' iiiiugcs (ll Hit) :irt'liitct'ts u illi plinltigruphs illltl tli‘tiu ings (ll their rm Ii lititist‘s.

Opening Closes - The Transformation of the North Holyrood Site l'iitil Sun 34 Aug. All t'\hihitinii charting lllL' L'llilltg't's that lignc lukcii plut‘c iii the North Huhrnnd \llt‘ iii lztliiihurgh.

Locofoco: Make the Message Move Hi 4 Jul Sun l7 Aug, .'\lt L‘\llll\lll(ill highlighting the uuurtl \slttttlltg \ktirls til tlt‘slgllt‘l‘s ltit‘tilnui. Rct‘ciit \uii‘lt lllL‘lllle\ shnrt lllU\lL'\ that (ill) iippcur Ull illllltisl gin} kind (ll \L'rCL'll tnriiiait.

LILLIE ART GALLERY

Stutitin Rttiltl. Nllliig;i\1c.57h‘ 3347, 'l‘uc Sgit Winn lpiii tk 3 5pm. Interface Silt 5 Jul Szit ‘) Aug. Nuic British ilrllsls cxplnrc thc rclzitinnship hctu ccn art and st'it'iit'c including unrk h} l.Ulll\C K.\\'ilsnii. (’liirii l'rsilti illltl llitlcti l-iirutii.