Thunderpants'l’ I 0. I'm III-MI) I I'\ "It" (4") I" III I’JII‘I'I' (IIIII \I'Il III' “II ‘l“III:II "

I -II I It TIIII

m.- I’l .,lm Ii‘u. IIII.II.~'I. IIW .lyII-l'. :,I [I

n? I. In; Illnvh II II"- "III""I)II.'II" -'l I'XI'IlIlIIlI ‘IIIl'II‘II lnl lIII' lI'III x II .IxII n1! [Huh]: I-IIIxI \) III lIIIx IInII' 'ltII I:.:ll ml IIIIII‘II ': (.III InI-‘x (1/ WITH/Ills). (l/l Together IMO... (I III II \II-IIIlpwn. \‘.'.IuII'II. ‘INNIII Ix.II IIII-‘II'II (IIIxI.Il II.lIIlIII.I(\II'Il \.IIII kI'xxI-I IH'IIIIII. \I'l III l'II‘ IIIIII 'l) \Iwwhxx-III hlz'th. rum) \1- I": I

TI'II-N. III‘ III (III'

-'I'.I'x .I -,'I'III|I' InIIIII -II:' II) IIII~ lII‘x In W; IHI‘I‘} IIII'.II \\ Iljlr I le ~IIIII;

II‘III1'I'llnlII.I'.I-III'IIIIIIIxIXIIIII‘I‘.IlIIIII‘IIIIIIIII

II IIIIIi'lI‘IlI .II‘II I)\'I IIIIIIIII'II I.III'

IIIIIIIII'I (Inrnn III.IIIIIIIIIxII'III .II III\ I nIIIIIIIIIII'. II.IIIlL‘iI IncI'lhI‘I IIII'II IIlI-xIIII'x IlIk' IInl lhI' nlllf. nII' lh.II I'IIII up I‘I'lll‘.‘ II‘.IxxI‘xxI'II IIIII‘I'II.IIIII‘. IIII' lIIIII I'xI III-xxx hnIh IIan.I|;'I.I lnI IIII III'III- I .‘l'II IIIn I ‘l\ nl Ill III‘prII' lhI' II'lIn ~I'IIIIIIII.II LI \hhn Il.lIllI.lII\ and \‘IIII‘.lll.I\\lII‘.' InIIII'IIIIInInI} I Inlhinfg /I7II:I':H:I\: Lilli/Hun};

Treasure Planet ~| .0000 :Run

( Ii'Ile‘I|I\ .IIIII InhII \IIIxInI. I \. .‘(NHI \nIII‘ III I"\I‘k.II ( II'IIIHII I C‘- III I).I‘- III II\\I\‘ I’Ik'lxk' I III'II.I IhnIIIpxnII ‘HIIIIIII I)I\II\"\ 'x I).II II

III N nII' III.I-.'II (I‘Illlll\ III IIII‘II (.III'xI. II II“I-.nII lll‘.‘ nl Ix'nhi'Il I nIIIx \II'\I'IIxnII'x

I Imx'I III at xI‘I‘x .I thll nl InI -IInII lInnI IIII‘ III:'h \Ia-x In lhI' xl.IIx \nI xIIIII' l/Ii lInI. III/Iv hm IIII-II- III'I'II xIII II .III I~|)II InIIxIIIIIIIIy IIII IIIII- lll hII II IIII- I .IIlnnII I h.II.II II-Ix |I\I' .III-I (mailh nII xI III” II) III.IxxI\I'. III-.IIIIIIIIII) II.IIIIII-II xI-Ix \II'IIImIIIII'. IIII' lIIIIIIIxIII xI'IlIIIj; .lIIl"-‘- x lnI ‘-'~\)IliIk'II(lI IIIInI; I II-.IlInIIx III' nIII' InhII \II\I'I \IIII IhI~ I II'.IIIIII- \xhn (.II)\\ III II.IIIIII-IIII' IIAI' nIII' III-n hilhhh I.Il( Ix II'.II .l \\IIIIII'I ‘.‘-|lIl IIII' IIIIIx \nIl/I II/I/I/IIIIQII )I!\ (.III): /I/III/IIr/g'/I

T-Rex 3Drl IIllII-II l I-nII.IIIl.l \_ lwx. IIIIIIIII \lll.I/|Il‘.' IIIIIIIIII‘: I\)v\\ IIIn\II- .Ihnul .I (.IthI'I IIII\I II.III;:IIII'I III II.III~_'I'I lInIII .I \IIInIIx I.IIIII\nInIIx IIIIInx.IIII (iII'.II lIIII III \.\V

2 Fast 2 Furious \ O. IJIIlm \IIIgII'lnII I \ IINI‘M I’m" \\.II)"I PHIHII) I’I'.IIII' ( nlI‘ II.IIIxI'I. I ‘..I \II'IIIII:x ‘HIIH'I xxIII‘I-t I.III'I III I II‘IIIIII IIIxz'InI I~II| \ II-I‘ Him; ( ) ( 'nIIIII-I '\\.1I)I\'I Ix lnIII'II I\_\ I III .:IIII I 'I\II'III\ IlL'CIII\ In :n IIIIIII'IIm I'I nIIII' I'III'II' II.IIIIII: xIII'I'I III'II tnI xlII‘I'l Is. lll‘.‘ IIIII-I InI ,In'tIII \lleJIk‘IHlI InIIlIIIIII'x IIII' III'I IIIII' III II )\I':.III ‘JIIIII VII/ll. IIL‘IIH'IIII; IIIL'IIlI IIIIIIIIIIII: IhIIIIx .IIIII prIIx \IIIII InIII IL'\ IllllI .lI \) I III' x“ VIII}. It‘\Ii‘\II'II'IIi' lIII'III‘II .II lInII xIIII'IIx \InIxI‘ IIl.lIl IIIIIIIIII: lllI‘I‘II .IIIII thy u hnII' lhIII: Ik'.l\\“ nIII' I‘\.II.IlelI’II (u (I! It“ I. .l “I.

Under the Sand (Sous le sable) H. C... II I.IIII_nIx ( )/nII I IIIIII I- TIAIII

( h.IIInIII' R 'Illl‘IlllL'. IIIIIIInl Ii'IIICI ‘ISIIIIII \TIIIIA' IRIIIIII‘IIIL‘." hm (\I'I'II IIIl|)[‘II\ Ill IIIII'II In IL'IIII II 'II'IIII-I I lnI '\CIII\. I‘lll uh .I InIIII III'IIIIIIV hI' lll_\\(I‘llI'll\I} IIIx.II)I\I-.IIx \\Ill)\‘ \\‘.lllllll|ll‘_' .II xI-.i RI-IIIIIIIII: In I’.IIIx_ \I.IIII' IIIIIIIIIIII'x III'I II.III\ InIIlIIII' lI'.II|IIII:' .Il lhI' IIIII\I'IxIl}, II'lIIxIII-J tn I‘CIIC‘IL' lh.Il th‘ hm III-I‘II III-II'mI'II \IIII IIII'II IIII' In.le_-_:II.IIII IIIng In IIIlnIIII hI‘I Hm .I Inrpxc hm III-I‘II IclIII'\I'II I)I'\ IxI'II h) H/IIII IIIII~II.II\I‘l.lllHll \\III1IIH\'I' lI‘III.III‘ \hIIII'Ix, iI\I'lI\II)\\ll IIII‘InIII.IIII.I Ix

I'xI I)k'\\\'tI III l.i\nIII nl II xIIxI.IIIII'II IIInnII nl IIII'I.IIIIIIIII} RJIIIPIIIL‘.‘I‘l1|\liIt'\.l\lI|)\'lI) III'IlnIIIIIIIIII‘ nl IIIIIII~IxI.III~II I'\IIII'xxI\I'III'xx. I.IIIIIIIIII§: \I.IIII"x [IcIIIhnI IIII'IIII nl

\ IIIIII‘I.II\IIIII. xI'Il .IhxnIIIIInII .IIIII |I.IIIIIIIII;_' L'Illl‘lll)\'\\ (Imun I.lII;(uu;;/I

Whale Ridefll’fil... I\II.n('.IIn_ \I'u /I'.II.IIIII. SHIN) T\\'I\IIIl(..l\IIL' IIll_L'IlC\ IIIIIIIIII III .I xIII.III \I'\\ /I'.II.IIIII Inmlnl

\ III.I;'I'. IhI' \I.InII [)I‘nIIII‘x I |.IIIII III'xI I'III lInIII I’.IIIII'.I. IhI' \\ h.III' RIIII‘I. .I P‘CIIIIU IIIIIIIII IIIIIII' I~IIII'I uhn um nIII' \\ IIII IhI' h.IIII.II II'II III'Ilex IIII‘ I‘IINIIIIIIIC I\ \UPP‘)\CAT III II'.III li) Ixnrn. IIqu uh) (“I”) “(In Ix \\Illl_\ll)jJ III.“ |le xnII |’nInIII.III:I hm nIII) _L'l\\'l) IIIIII .I yI.IIIIIII.III;:IIlI'I I’III \xhn I.IIIIInI I .III_\ nII IhI' II) ll.l\l} KI-Ixhn ( 'mlII' IIIIghI-x Im lhI- I IIan'II UllL' I’III I III“) IIlC I\'\( HI IITC \ .l\l .IIL' III'IIjJIlIIlII. \\I1I|I~(‘.Iln IIIIIIch III.I\IIIIIIIII IIxI'nl IIL'I In“. I‘lltLL'CI .IIIII .IIII.III'III \TL'\\ h} \IIII'LIII; \HlIllll

lhI' InIIlIIII'x nl .I II'.II I'mI In.le \I.InII II'xI'I\.IIInII .III-.I InIII Illll_'_' .IIIII lIlIt'IIlL‘CIII II.IIIII.IthII III.IIII.I lnI nIIII'I LIIIx .IIIII .IIIIIIIx lhIx hm I'IIIIII.II|I'II .IIIIIII'III I'x .II lIIIII IC\I|\III\ .II Inxx IIII' \\nI|II l: I l. I/ It It mi

Withnail & IIIR .0... IIIIIII- RnhIIIxnII.l I\. I‘m”) I’.IIII \II( I.lllll. RII h.IrII I (iI.IIII. RII‘IIJIII ( iIIllIIhx It) 'IIIIII Inn nIII nl \InIII IIIlnIx xIII\I\IIIg.' I‘NI‘l I nIIIInII gun xIIII.IInI IIIIII' .I (mark III .I [III IIIII'xIIuI' I .IIII' |)IxIIIII I'nII.I;_'I'. \IIII‘II‘ nIII' nt IthII xIIIII'Ix IhI‘ .IIII'IIIInIIx nl lhI‘ .IgI-Ing: IInIIIan-\II.I| IMIII‘I I IIII‘II.IIIIIII;_' IIIIIIxh InIIII'IIs (In .I xI--_nIIII xI.Ih .Il :_'Il'l_\, .IIIII Il'x (IIC hImIII'I I'IIII nl (Ilt’ III-I‘.IIII' I'II'IIII'IIIx Ih.II h.I\I' ImII'II IX‘\I (( II (I/Il\g'uu

Written on the Wind l l’( i) IIIIIuglnx

\IIII. l 8. Who) I .IIIII'II Il.II.II|. RnhI'II SLII‘II.

Ihnnlh) \Inlnnc. RnI'II IIIIIIxnII ‘NIIIIII -\ IIIIL' lIIIII .IIIII UIIL‘ nl IInIl}\\nnd'x Ik'xl I'u'l IIII'InIII.IIII.Ix I nIII I'h.II.II (CI\ I‘nIIIIcI'II'II In .I

Buscemi and Leary get to play big dicks in Double Whammy

IIIItex Film

II'\.III nII l.IIIIII\ .III nII IhI'II pmxInIIx I.IIIII'I lh.III lhI'II IIIlI'III'I Ix .Ix |n\I' .IIIII III'xIII' InIII I-II .I II'IIIpI'xlIInIIx |I|l\ II'.IIIIII;' In lI.I-.'I'II\ \ prnlnlspc xn.I|\ an'II hut IIII IxIxI' III IIx

I IIIII IxIII nII IIII‘ IIIIIIIIII' I I.Ixx .IIIII IInIInIIx nl III.IxIIIhIIIl_\ (II/Hr I: III’III/III/I-II

Wrong Turn 1M... III'IIII \I InmIII

( \. .‘lNHI |)I'xIIInIIII ||.IIIIII::lnII III/.l I)IIxIIIIII. I IIIIII.IIIIII'III'( I)ll\|ll|. II'II‘Im \len h‘IIIIII (‘IIIIx 'I)(‘\III|'II\I |I.IIIIII;.'IIIIII hm .l Inh IIIII'I\II'\\ III R.I|I'I_-_'II III‘ Ix III.I)IIII_-.: g'nnII (lIIlI‘ III hIx nIII \IIIxI.III~,' \\III'II .III .III IIII'III nII lIII' highs“) InIII’x Illlll In I.ILI' IIII‘ In.III IIIInII-_'II lhI' \\(N)\T\ ()II IIII' iIIII II.IIII III' IIIIIx IIIIn IIII' xIIII'nI JI‘xxII'II |I/.I I)ll\Il)Ill‘.II1IIIII'I IIII‘IIII'x I<.III;_'I' RH\\'I .III' IIIx.Ih|I'II l ll\lll[)ll\lll;'I} lhI' xI\ Ile LIIIx

IIn nIII' Ix IIIIII IIIII hnlh I .IIx

III-I IIII' In xIIIII up III IIIIII'I In ;:n and WM IICI", hut IhI'II' Ix xnIIII'lhIIIgJ III~I\III;' III lhI- I‘ll\IlI'\ .IIIII II hm gnl I‘ll\)x huh I |II.I xI.II_\ .IIIII InIIII II'I'II xImhI-I (i. III ml Ir II IiH

TRAVERSE THEATRE : SCARLET FESTIVAL 2003

TRAVERSE THEATRE COMPANY w x--' ' II c --

The People Next Door

by Henry Adam

The Peon/e Nev! Dow Is ‘frI‘f‘K‘Xh‘,’ bark miredv "MI .-.r ter Henry

Asan‘ tenant" 0‘ 257373 l/eye' I‘I‘" ‘~.'.0r‘.’l heard for Ame/II; Unit/HAM) .5 Serf/"I75. Green

Hearts) II I: 't'Iz-cled :Iy ROM’TA S'IIIW‘. JIM fie/I7. (he [35! Show (me ")

l‘ S“l‘»!°'l“(>€' Iltt‘ .7003 change? v-I'ewz‘zgdys Me (yea/9! son‘ebedy forgct '0 To) Me Wit.” " s XbOI TV and Split? Nigel s ('9 seelrs as sweet .Is ever llI‘T” 'TIJV9'1‘TA’E‘W2PII‘I[)UISIIIS size or somescd‘, - Is

2173 III As ll)». (Vt‘SS-Illt‘ sues 0') senlvtltmg (10mg (-3 S'Ial)

ruCelv soptIIstIcated ant: downrign' 'I.|aI:oIIs (SUNDAY HERALD)

PREVIEW Tue In, pms Wed II: II,

Sat ?3 Aug ("cf Mondays)

Dark Earth

by David Harrower

When Valerie and Euan's car breaks down near the Antomne Wall they have a problem. With their mobiles at home and an evening out arranged. they have to tind help last.

I,‘ TRAVERSE THEATRE COMPANY present the world premiere of

TRAVERSE THEATRE

The Traverse. her»‘ an unrivalled reputation for

produrnng contemporary theatre ()I the highest quality, Invention and energy, and (or

This comes in the term of Petey, Ida and their daughter, Christine. 3

larming tamily who breathe the history and traditions of the small area of earth they've made home. With the rescue van taking longer than expected, they are drawn into a world which is both lamiliar and unrecognisable at the same time.

(TIME OUT)

Darlr Earth is the much anticipated new play from one at Scotland's

leading playwrights, David Harrower (Knives m Hens: Fringe First winner Kill the Old Torture Their Young. Presence).

PREVIEWS Fri 25 - Sun 27 July & Wed 30 July DATES Thu 31 July - Sat 23 Aug (not Mondays)

Its dedication to new writing (SCOTLAND ON SUNDAY)

One of the most IITTTJUTIdIII theatres III Britain (THE OBSERVER)

The Traverse has always been the place to (|an COIISISIEITI quality beyond the haze of hype

For tickets, full programme & latest information, call our Box Office on

0131 228 1404 or visit www.traverse.co.uk

, . It THE LIST 51