Film lustlngs

llGG Parkhead: Glasgow

II “C l'nlgc. l’al‘HIcad. “HI 55)) 435: [Mn and ('l lmnkmg, ))X7))| 555 IV) [D] Ilzl Adull H5“. ('lnld L' i 5)) ).\l)))) 'llu): £3 5))). Sludcnl‘ 9.55)) ).\lH)) 'II))). L3 50), (‘nnt'oxinn U5” l'alllll} Ilu‘kcl UJIK) :\ll llclu'h hclurc )IHHII L5

I I II Jl-IbIJAK If

BmoeAlmlghty)I2.»\) l|_))))an). I20. 40)). on), 34)),

Charlle’s Angels: Full Throttle ) 12A)

II ))))an). I“). -l)))). 0.3)). 535. ‘).)))). Daddy Day Dare)I’(;) II.))5a)n. I20. )50 01)). 3.4)).

The iiqu I ISA) ll.l))an). 445. 5 )0, 3.0)). 8.45. the In-Laws ) I2.-\) I 1.40am. 2.))5. 4.2)), 0.4)), )).l)).

Plglet’s Dlglevle)l') II.))))an). I.)))). 30)), 50)) 05)).

I 3)). 2 2)),

) HIDAY I§v~'I_HLJBS_L)_AY_ g4

AgentGodyDankuDA)

’Iliu ||.J5an). 2.4)). 5.3)). 8.0)).

Bruce Almlghty ) IZA)

I).))|}' II.))))an). l.2)). 4,)))). )),I)). 3.4)), Charlie’s Angels: Full Throttle)l2..\) hail): II.))))an). l..‘~)). 4.0)). 0.3)), 9.0)), Daddy Day Gare)I’(i)

Dad}: ||,))5an). ISO. 35)). )).l)). 3.4)). Dark Blue)l5)

l'll Wed: ll.2))a)n & 25)) )))0I Sal & Sun). 5.50010) Sal am Sun). 8.55. Theer Feathers)l5)

Hall): X.l)).

The iiqu ) IZA)

hall): Il.l))an). I5)). 2.2)). 4.45. 5.3)). 8.0)). 3.4.5.

Plglet’s Dig Movle )l')

l);lll}1 II.))))an). I.)))). 2.5)). (rill. SlnbadzlegendottheSevenSeas)l') Sal & Sun: II.55a)n. 2H). 4.2)). 0.3)).

4.4)),

FRIDAY 25— I HynggAYSJ

l’i'0gralnnw likcl} )0 he \inular )0 [he I‘I'm I0le \\ cck. l’l)))nc )).\'7))| 555 I30 I0)” )Icla)|\ and limos. No“ lilmx )l)))' l)) upon 0)) l'l'l 25 Jul:

AgentGodyBanltsHM) SlnbadzlegendottheSeven Seas )l‘)

54 YHE LlS‘I’ 1 7 31 Jul 2(‘03

UGG Bentrew Street: Glasgow

7 chlic“ \"Irccl. )))l0 and ('(‘ hunk”): 0.x 7)) 00’ 073)), Adul) 9;.) 5)) ('luId/Sludcnh £3 5)) ).\l0)) Hm). L" 5)) )I')‘) Sun) (‘nnuwxlnnx U 5)) l‘.llllll_\ nckcl U2. l'..lll_\ Bud .ldllll\\l))l)\ lwlnn- Ilan) £3 K)d\(‘|ul) {I 5)) l'nlnnllcd (aid WU” pm ll)))l)lll

I HUBSDAY I 7

Animal Factory)l5) 20)) 03)) BadGuth') |l,))))an). I“). 40)). 03)), 0.2)),

BmkenWlngs)I5) II.)))).)))). 250 BruoeAlmlglrtyMLx) ll Man). II“). 2.30. 5.30. 5.30. 03)), 33)). )),))) Gharlle’s Angels: FullThrottleMLx) ll.))))an). ll..‘))an). I4”. 33)). 5.)))). 5.4)), 7.4)), 8.4)), 03)).

Daddy Day Care )I’(;) I l_))))a)n. II..10;un. 15)), 2.3)). 4.0)), 00)). 7.00, 33)).

Dark Blue)l5) 1150.)”). 2.40. 00)). 0.0)). EtreEtAvolonDeandtollave))l') ll.5llam. 2.4)). 5.))). .\'_)))),

Godsend Generals)l2..\) 7.0)).

The iiqu ) ISA) I)).5))an). I l,5))an).

I.)))). 2.0)) 3.3)), 4.3)). 5.3)) 7.3)), 3.0)), 3.5)).

identity)l5) 2.5)). 3.3)).

The ln-Laws ) I2.-\) I l.))))an). I5)).

4.0)). 0.3)), )).l)).

Kangaroo Jack )I’(‘.) ll.2))an). ‘I'helAatrtx lteloaded:)5) 5.2)). 5.2)). lllcholas lllcltleby)l’(;) I5)). 4.3)). Plglet’s Blg Movled') I)).-l))an). 12.4)),

2.5)). 4.5)). Whale llldern’m Il..‘_))an). 2.0)). 5.2)) 8.2)).

mAYJfiIfiLJBSl/Wfij AgentGodyBanlts ) 12A)

'I'hu: ll.))))an). IN). 40)). 0.3)). 8.5)). Bad Guy ) IX)

I‘ri 'l'uc & Thu: 7.))().

Brown SugarnzA)

hail}: ll.))))an). l..1)). 4.0)). 6.3)), 9.3)). DruoeAlmlghtyHM)

Dail): ll.3))an). 2.3)). 5.3)). 8.3)).

AIM) Ialc I‘m 6'; Sal: l l.2)).

Buttan Soldlers)l5)

l)ai|_\: Il.l))a)n. l.-I)). 4.)“. 0.5)). 9.2)).

:\l\)) lalc l‘ri & Sal: ll.5)).

Daytripping back to the bad old days in Goodbye Lenin!

Charlie’s Angels: Full Throttle ) )2 \~ l).))l} IllNlan). II man). )4“, I 5H. 5 I)“. 5 4)) Inn) luv). 5 4)) H10) \Inn). .\ 4))

'\l\)) l.IlL‘ l‘ll N 5.“ La Gomunldad « I5) l).n|\ II 5)).)))) )I‘.))l Sal). I 5)). 5 3)). x 3))

Daddy Day Care )I’(.)

Had} II “Ham. | 5|). I “I. MM). .\ =0

.'\l\)) l.llL' l'I'I «K \II Dark Blue ) I5)

l'l'l \Vcd I l JUan). I 4)) mm \a) .\ SunL )))))).

Double Whammy) I5.

I)) 2)). || .1))

.1))))_

III“

l)a)I\: II)))).)))). I 5|). 40)). h 1)). 00)).

AIM) lalc l'Ill & Sal II ;I) Dragonflles)15)

Hall): IIWUan). Ill). 5 “I. N “I Etre et Avolr (To Be and to Have) )l ) Hall): 3.4)). 5H). .\‘_))))

The Four Feathers) )5)

Hall): I|.2))an). 3 II). 5 H). .\ l)) Goodbye LenlnI)I5)

“)Jdi 3.5)).

lloover Street Revlvahl5)

Hall}: 3.5)).

Thellulk)l2.-\)

Hall}: |)).,‘))an). ll.5))a)n. I.)))). 3))“. 5.3)). 4.5)). 550. “.20. .\',)))), 35))

.-\l\)) Ialc l'I') «k Sal: “)5”. ll“). Identity ) l5)

Dull): h. “I.

.-\l\)) lalc: H“) & Salt IIJII

Plglet’s Dlg Movle ) I‘)

Hail}: III-10am. ll-W. 3.5)). 4.5)). Slnbad: Legend of the Seven Seas )) ) Manncc Sal )\ Sun: Il.))))an). | 3)). 35)).

2 Fast 2 Furious ) I2.,\)

I-‘rI Wm): 00)).

Whale lllder ) I’(i)

l)a)|): Il.2))an). 3.)))). 5.2)). 8.3)), Wrong Turn ) Is)

In ’l‘uc «k 'l‘|)u: 0.5)).

FRIDAY THURSDAY 3‘) l’rngrannnc Ilkcl} l)) hc \Inula)‘ )0 UK“ pm l))ll\ \\ L‘L'k. Plum): 087)) ‘)()7 IITK‘) l))[ dclailx and 0mm. NC“ II|)))\ dnc )0 0pm) 0)) Fr) 25 Jul:

Agent Cody Banks) )2.-\)

Goodbye Lenin! ) I5) Slnbadzlegendotthe Seven Seas )I')

Films are listed by city, then alphabetically by cinema. Film Listings compiled by Henry Northmore

Cameo: Edinburgh \

55 iil‘llIL' \llk'k'l. Hl 5| ‘5 -il il l) hunk”); HI 5| ','.\-1|Jl Ha) .5) Hum lnIuinmnun l lllt‘ III ‘I .735 INN) |I)I L53)))L15Huu)ual|da) Inmda} llIlIdea} and l Inla} \unda} lenn' ))p)))). L i 5)) all da} \lunda} and l'ucxda} ll))n~da_\ lwlmc it‘ll) \M'd L) \‘))I)\\ )0) Mn) \lI))\\ )n cad) \t‘n'cn l .m- nigh) \ll))\\\ Ial)‘ nigh) ))).nn H )L‘ 5H). )nldnlyln inmn' U 5)) Doubli- lullx )Snn niallnu' lalc lllleIl) LP) 5)) ) t 5 5)) t'HlkN) Tll') ‘l‘\§)l W?) ' Etre et Avolr (To Be and to llave) ll ) _‘|))_ .1“). 05)). ))|)) lgbyGoesDown ) I5) )05. 0 )0 Secretaryclm .\ s<

Under the Sand (Sous le sable) l I 5) _‘))5

Whale Rider)l’)‘.. 2 I5. .155.

))|§

h 55.

lll!llll\l llllll‘lid'fh .-l Buttan Soldiers ) )5)

Had}. I II). -) *5. l) 55. ‘) )5

Etre Et Avolr (To Be and to Ilave) )) . l)all_\ -l “5. f) 5)) )Il))l \M'd)

Run Lola Bun ) )5)

Dad} 3 H5

\Vcil () Sll

Secretary) ).\)

Hall}: ‘)))5.

Whale Blder ) I’m

l)a)|\: 3.))5 )\ I KI) )nul Sun). h 5))

)) 2))

Far from Heaven ) )2 r\) ) Written on the Wind )l’(i)

\laInwc Sun. I5))

FRIDAY 3‘?) IIIUIISIMXI’ 1's

.\')'\\ liln) duo I)) ))[))'ll Inun Ir) 35 Jul Goodbye Lenin) I )5)

(‘all ))I )I 22% -ll-II/))I 5I 33.5 33000) pick up :) ucckl} InncIahIc Imn) Ilk' (Int-Ina I0) pcllunnancc Inncx

Sun ll);lllllL'C 0)) 3" Jul.

In Thls World ) )5) + Dlrty Pretty Thlngs )IX)

\lalmcc Sun: I. 5)).

Dominion: Edinburgh

l3 \L'\\l).’llllc 'ilk'l'l'llk‘k'. lll 5l ‘i-lj Ji'ml lI)l))1lll 5| 4-17 30))” an)! 447 5.15)) ('(' hunklng: ))I 5| 4-17 »)"7I RL‘\l;llll.Illl Ha). |I)|. .-\dull. Slandai'd' 2.5 II); Supcllui‘; £5.00; Pullman: (0,2)) )lenlc ()pn) .\Iun 'l'lm. Slandard' 158)): Supcrlni: (4.1)); l’ulhnan: L54”) )).-\l’/l 'li-II). Standaid' L' 5.8)); Snpcrmr UN); l’ulhnan: £5 3)); ("Int-Ina Mk -1 UN) )lemc ()pm: I; 5N); ('Inclnzn in; -l: £44”). ('Inldrcn. Standard [4; Supcruu. (‘Incmax 5 & 4' 12-3))“ )hclm'u ()pn). Standard: L 5.3)); Supcruu' LII-ll); Pullman: £5.30). l'annl} mkch \laI'l a) ILIJ hclnrc ()pn) uni}

THURSDAY 17

Charlie’s Angels: Full throttle ) I 2..\ ) 2.|5. 5,).5. 8.].5.

Daddy Day Cared’m I 5)). .1 )0. 0 )0. H50.

The liulk)l2.-\) I5)). .155. x )0

IGapturethe Gastled’u) 52)). ltlvers and‘fldesil’u) 25)). 5.4))

FRIDAY 1?; -)'HUP~5[JA/ 2.: Charlie’s Angels: Full Throttle ) I 2.\ )

l);n|_\i 3.35. 5,35. 3.45. Daddy Day Garecm‘.) l);tll_\i IJI). 55)). () 2)).