Film IISIIIIgS

Ster Century: Edinburgh continued

II’II/XI/ I” IIIIA’I'JI/I/

I’III;.'IuIIIIIII' IILI-I) III III- \IIIIIIIII III llIL' [III-x llill\ \II-I'k I’IIIIIII' HI ;I 4‘ 1 IVINI IIII ilL'lIlllS quI iuucx \I'u IIIIII\ IIuI- III IIpI'u IIu l'ii 2* Jul

Agent Cody Banks I l:.'\l

Slnbad: Legend of the Seven Seas II I

"Ch Edinburgh

KIIIIIuIIII I’qu. \I-uI'Iulghull RIIuII. III ‘II “(N (IT—m lnlII I\ IIIIIIkag (IS-(III llljlllll -\IllIIl\ £5 :<

I.\IIIII l‘li IlIlL‘l 5pm .IuII Sui Ik Sun {pm HII\\.IIII\I l,-125I.\IIIII l‘ll I‘L'll‘lt' Spin quI Sui I\ SuII l‘i'lillk' llIIIII SIuIII'nh

L I “5 I\IIIII lliil Ik I'll/Sui liliIlIlIleIh IIIII} I ().\I’/( ~IIIIII l; ‘05

IIII III.‘ IIJAK I /

Bruce “Mlghtylll;\i II IIII.IIII. I III.

3. III. HII. -I.-III. IIIIII, “.3II. .\ III. Charlie’s Angels: Full Throttle I I 3.\ i

ll Ilium. |2.5ii, JIM) 5 5H. II5II. SSH. II.:II. Daddy Day CareIl’iiI II._‘lIqu. I *II. .I jII. (IIIII ‘illi

The HulkII2.-\I IIIIiIqu. uIIIIu. I III. 3.2”. III). -l.5II. 5m. IIJII. SIIII S-l‘, VIII

The In-LavvsIIMI I ill SSH.

Kangaroo JackII’(;I II.III;IIII. I-III Mein Premki Diwanl Noon ll’(I ll‘t’l Illili, Sill).

Nicholas ulelebyIl’(Il IIIIIIII. IIII. IIIIS. IIIIS

Piglet’s Big MovleII‘I II.II5.IIII. IIIII. NH). 455.

Thunderpants II’(II I llllluiii.

2 Fast2 Furious I I2.I\I ",IIII, IIIII

\III. ~I. III.

I IIIIIAY If) IIIUIISIJAY 1":

Agent Cody BankSIIJAI

llllli II.-15;IIII. 3.0“. I5”. (I45. ‘HIII. Brown SugarIIZAI

l);ill)1 III). -l.(iii_ (INKII, IIIII.

Bruce Almighty I I 3.-\ I

l);ill_\§ |I.-liquI. |.I(). III). I-ll), IIIIII 7.:II, 8.30. 0.5”. Charlie’s Angels: Full Throttle I I 2.x I Dull}: II.Ii)qu. IISII. Jill), ill). mm. 5.50. 0.50. IIZII. Daddy Day CareII’iiI

Dull}: II.2(Iqu. I5”. -l.l5. IIIIII.

TheNulkIIJAI

I)IIII)I nIIIIn. I,~III_ 3.20, 3.I(I_ -l.5II. 5m. IIJII. Sill). 3.4.5. IUII. Kangaroo JackII’UI

Dull}: I|..‘~i)um. I.-li).

The Lord oi the Rings: the Mo Towers

.HII

(Isll),

(I3:\I Sun: IIIIII, ’I'uc: Till).

The Matrix Reloaded I I5)

I-II \VcII: I |..5(Ium Ik UNI K (I. ll) IuIIi Sui I\ Sum. “.15.

Mein Premki Diwanl iloon II’i; II‘L‘I I‘I'I. Sui Ik .\IIIII 'I‘IIu: 3.5” Mini ’I‘ucI. SIN),

Piglet’s Big Movie II'I

IXIII): I |.lI5uIII. 1.00. 3.05. 7. III.

Slnbad: Legend of the Seven Seas II‘I Sui IQ Sun: IIII), Hill, 5”), "IIII Spirit: Stallion oi Cimarron Ii' I

Dull}: I I.(I(Ium.

2 Fast 2 Furious I I2.-\I

Hull}: 0.50.

Wrong Turn I Is»

Dull}: SZII

ill).

FRIDAY L25~THURSDAY g3?

I’I‘IIgruuuuc Iikcl} in he \inquI~ iII ihc pm IUU\ \\ L‘CIN. l’IiIIiiL‘ (IISqlll) IIIZIIRII I'III' IIciuII\ unII iiIuI‘x. NC“ llliih IIuc III upon IIII III 25 Jul:

Agent Cody Banks I I2.-\I

Slnbad: Legend of the Seven Seas Ii' I

56 THE LIST 'm' S‘I IIII .‘I‘ 6

DEC Fountainpark: Edinbu - h

l‘IIlliiIJllIIXIIk. I)uIIIII'I- SII‘I-I'I .‘.~IIII IIIIIIIquIIIIu I\ (‘II'IIII (LIIII IIIIIIkuiy

I IIII' Uh-“ ‘IIL‘ II-ll“ (ult' IluI MM“ (5. ill. IIII [II-.Ik \IIIII llill III'lIIII' 5pm III (III ('IIIIII’SIIIIII-IIII ) \i’ Him I‘ XIII I'.;II'I}IIIIII I’I'II‘I': (355 .III )II'I'IIII'quuI'I‘x III‘IIIII‘ IIIIIIII l'.iIilll_\ iII‘kI'I. LII \I‘uII} P.I\\ ququIII'II Illli\lt‘\l L‘I‘I‘I )II'I IIIIIuIII.

II IIJII‘UIII'II’

BadGuyIISI II Ill.iiii. IKII. -lIIII. IIAII, *HIII,

Bruce AlmightyIL‘XI II._‘II.IIII. I_‘.§II. I,-III. ‘~.III. .I.I5. 5.~III. II .15. S3”. 0.15.

Charlie’s Angels: Full Throttle I I 3.\I II.(IIIqu. lliiiill. III), IIIII, UNI. SIIII. IIIIS, II..I5_ .\.IIII, 51.1.5. 0.1.5 Daddy Day CareII’IiI IIII5IIIII. IQII. Isu, (IIII, SIIII,

Dark Blue I ISI IISII. II.‘III. The HulkII3.\I IIISqu. .HII, 5.I5. .\'.IIII_ XXII The In-Law5II3.-\I Il.-lll.Illi. JIIS. 4.3II. um. um,

The Lion King II’(iI IISSqu. JIM). -I.IIII. IIIIII,

Nicholas Nickleby II’(;I II._‘IIIIIII. 2.2II. 5.2II.

Piglet’s Big Movie II'I IIIIIIIIII. III5. .KIIII. 5.IIII

2Fast2FuriousIIJ.\I 3.1.5.

Whale RiderII’i‘II II.IIII;iilI. I.I.5. .K-III. mm. 8.35.

Wrong him I I.\'I u ii).

5.45.

I.IIII. 3.I5.

HI‘IIJIW ‘5 IIII;IISI)¢\Y.T~3

Agent Cody Banks I l:x\|

lIiliZ II.3II:IIII. IV). 3.5“. (III). Animal FactoryIISI I)uII_\: II.-III;unInIII Squ. 15“. I20.

IISII. (I. III. .’\l\\l Iuic I'll Ik Sui: Bad Guy I ISI

I'll \IIIII. \VcII Ik 'I‘hu: .\lIIIi IK \VCIII.

Bruce Almighty I IDA. Dull}? 13.31). VIII. .5..III. SIII. .-\I\II IIIIL‘ l'l'l IK Sui: I ll)”.

Buttan Soldiers I I5I

Dull}: I I.III.IIII. I.-III. 4.10. (ISM. ‘II5.

.‘\I\U Iuic I‘I'I Ik Sui: I145. Charlie’s Angels: Full Throttle I I 2.\ I Dull}: I ISSum. XIII). (HIS. S45. Daddy Day Care II’(;I

I);III_\: I I.II5;IIII. III). ‘50. 5.4”.

Dark Blue I I5. I);III_\' I I ,SIIIIIII

IIZS.

".IIII. IIHIII IIIIII

(I III.

5.5” IIIIII 'I‘uc I.

Double Whammy I I5-

I).uI_\ II IIII.IIu IIIIII Squ. I I5. (I )5. S 5i)

\I\II Iuic l'II I\ \.II Dragonflies I I5. I).III\ IIJS. IIIIII ,-\I\II \\\‘L'I\tlii}\l I I IIIquI. The Four Feathers I I 5I I);ill_\ I IIIIqu Ik 2,_‘II IuIII lIillI. IIIIII IIIuI. SH)

Goodbye Lenin! I IRI

\VI'II: ‘I. I 5.

Noover Street Revival I I5I

I)uII_\: 3.5”. IS 5* IuIII Mom.

The llqu I I2.~\I Dull}. I I .III quI. 5.15. SIN), um. .'\l\i\ IuiI‘ I'll Ik Sui: I I III Plgiet’s Big Movie III

III5

I .‘5.

5 III

I.IIII. 2.II5.

I)uII_\' |I.IlIuIII. Ills. VIII) I\ 5 IIII IuIII SuiI.

Slnbad: Legend oi the Seven Seas I l I Sui Ik Sun: |I.55u1u. I. III. -I III.

Whale Rider I’( II Hull}: Ii) SiIuIII. |.I5. SIS.

.‘\l\li Iuic III I\ Sui:

HII, (xiii).

III.5.5.

I'II‘IIMY l’5>- IIIIJIISIJFW c“:

I’I'IIgI‘uuuuc lulu-I) III III- \lliilIIII III IIII' prm mus “ct-k l’hIInc (IS—'ii ‘Iin III I T [In III‘iuII\ unII Illiit‘\ Non llllih duo in “PC” IIII I’I'I 35 Jul:

Agent Cody Banks I I_‘.\I

Goodbye Lenin! I W

Slnbad: Legend of the Seven Seas I I I

Warner Village: Edinburgh

()uuu. (iI'I‘canIII‘ I’Iut‘c. IIIIII IIIIL' HIV”: MIND“. .'\IIuIi\; L5H) IL-IIIII .\IIIu III IIclIII'c SIIIIII. ('IIIIIII'I‘II' L' ISII SIIIIII-uh L-l. l‘;iiilll) lit‘lu‘li L I 5, (IIIIII (II.i\\ Ilt'ItL'I5 IIII‘ Int-I IIS'x IIIII_\‘ £75“.

THURSDAY '..' Anger Management (Gold Class) ISI

‘IIII. Bruce Almighty I I:.'\I 1:,4II, IIIII, 5.4II. .\'.:II.

Bruce Almighty (Gold Class) I I:.-\.

I._‘III. 4.IIII. (IRII HIM).

Charlie’s Angels: Full Throttle I ll.\ I IIISIIIIIII. 12H. 3.5II. -l.I‘rII. SKII. II NI. .\.IIII_ ‘HIII.

Charlie’s Angels: Full Throttle (Cold Class)II3.-\I 2.5II. .5.‘III. ISM“

Daddy DayCarIeIIK'II II.IlI;ilil. I III. 35H. IIIII. Mu.

The ilqu I I3,-\I IIINIqu. llliiill. V‘~ III 530. IIQII. .\_‘~II. ‘) KII identity (Gold Class) I ISI 2 III. 4 I”.

0”“ I,

II“.

Ben Harper and the Funk Brothers are Standing in he Shadows of Motown

‘l‘uIII ill

Theln-LawsII.‘\I II I III II '.II I) ‘II

The Matrix Reloaded I‘I a ;\ Nicholas NickiebyII'III I IIII. II M Piglet’s Big Movie I III II I.IIII 2Fast2FuriousII‘\I :IIII II ;II WrongTumIIm II IxIIII. I III ‘IIII

II III

Agent Cody Banks I .‘ \I IIIII III 2mm. I‘ 41‘ Bruce Almighty I.‘ \I |).III\ I“ III :IIII \ III \ ‘II \I\I‘I.iII‘lIII\ \.II III‘II

Bmce Almighty (Gold Class) I \I IIIIII I {II IIIII I. III ‘lllii

\IxII |.III- I II .\ \.II .‘II

Charlie’s Angels: Full Throttle I .‘ \ ILIIII III *llulu. | I ‘HuIII lIII'I \.III. |_‘II 3 ‘ll. :IIII \ III II IIIIIM Hmr .\ llll_ ‘lllll \\ ‘I .‘II I||III [huI \Iw I.III- I II .\ \.II III III. II I Daddy Day Care II’I’II

II.II|_\ II III.IIII. I III. <5II. II III \IMI I.III' I II I\ \.II I II”

The Four Feathers 5I

II.IIII .‘, .‘II. 5 III. \ III

\IxII I.III‘ I II I\ \.II II III TheilulkII.‘\I

ILIII} IIlIlIuIII. IIIN‘II. .‘ III. IIII 5 _‘II_ (IjII .\ (I). ‘) QII

\IxII lIIII- \.II 1H

ilqu (Gold Class) I ,‘ \I

I)..Il_\ I III 1<II \lill \I5IIIIIII'IIII\ \.II II II”

Identity (Gold Class) I5I

|).III_\ (ill. ‘I III \Im LIII- I II I\ \.II The In-Laws I.‘ \I I'll \\I'II III lituu. IIIII. ‘l."I The Matrix Reloaded I 5 I).III} IIIIII II III

\ISI‘ IIi.lIIIIL'I' ‘Ik I'L‘IKIIJ} \ Nicholas Nickleby I’( I III \\I-II IIII II in Piglet‘s Big Movie II l)IlIl.\ III IIIIIIII. I32” RussianArkII

I).IIIj. _ “I

Slnbad: Legend of the Seven Seas I \IuiIIII'I' Sui .\ SIIII II :llIiIII. I III.

2 Fast 2 Furious (Gold Class) I: \I I).III_\ IIIII. (IIIII

Wrong Turn I IM

his I II I\ \.II lII

I.|\ \‘il

II‘II

|_‘ II). III5

I’III;:I.IIIIIIII' IIkI'I} III III- \IIIIIIIII iII IIII- [III-Hum III-II I’IIIIIII' “VIII IIIIIIIjII II.) \lL'IIIll\ .IIIII IIIIII'x \cv. IIII|I\ III: [II IIIII'II HI] I II I; IIII

Agent Cody Banks I: \I

Slnbad: Legend of the Seven Seas l