Clubs listings

Glasgow Sundays continued

I Offset v Solemusic .Il rIiI- Imiqu Ilpiii Run 1‘ it ‘- Ill .lul niil} \nlI-iiium lL‘.lll|\ up \‘-llll ()IIwI [llHlllHlI'h Ini llll\ nin- nII \uiiiln} i'H'lIl In \I'lclimlc \lllllllII'l

\li". Ii' \i'li' .ilIil (IL'l‘ll \l L‘i' lli‘ml lii ll’x'dkl \i illi (IIIwI il ll\l.l_\\ iii ( 'ulwu rI-xiilvnix (m; (IIIlI') .iiiil l l.I\I‘l I .iII.i Ini .i iii-ng nI liiiiki-il up thunk} linuw \kllll lllk‘ nilil

I l.l\\l\ llIlH‘.\lI Ill Rnlmnl l I".lll\illl [‘ll'\lklk‘\ \HIIII‘ \llli'illll RAB ginnuw ui Ilic \ ll’ innui

I One Sunday .iI Ilic liiiiiiI'l

llpiii iJlIl L l iLli “vi-H} Ilic RAH \illlllllll\'\ \-.iIli llII' llIlIllI'l Iii-v. nii llll\ \lllllll \ililmili \I'lk'l‘lJllI'll “mi llle‘ \lillllk'\ Ini .IIlllll\\|Ull. plinm‘

I Optimo (Espacio) .iI Ilii' \uli ( ‘luli Ilpiii idlll L" IUn \\C\'l\l_\ llIl\ hurt- lll_L'lIl “k'ltlllllk'\ lllI' mil} I'ig'lilicx lr'gciiil Ili.iI I\ l iquiil Iiipiiil. .i \l‘llk'klnk' \inh .i |.in:r' ll.lllil III lllL' gciii'xix nl llll\ lllii\l l\'lllll\ pluli I lll Iln' l’.iik \i‘lllk' \ll'\\ll [I.Ill)'

I Streaker .iI Slintk lll illlllll “Lilli Li 'L ii \M'ckl} l).l Il.IIllI'\ illlk' ll“). (l.llllllk'l \[lllh Ilic ll.I\l\\ Inr Ihnw I'lI|iI}IIIjJ Illlllllllllli' .Illll\’\ .IllIl ii.iki‘il Iiiii 'l lll\ \illlllIl\ Iikc .i ynnil Lurch. I'li’

I Sunday Surgery .ll (‘qu

Ilpiii i.llll ‘5 NJ: \M'ckl) (Liiiicinii ('i.iij_' \ll\llk'll\\'\ \IIIIIL' \.ll\I' lni )niii \nul iii llIl\ IlIH'llIle.‘ \\lll\lk'l ilnuim \\llll .i iiinliml Iliciiic

I Sunday Best .Il lllI' SllL'Il

lll lllpiii :Jlll U itli “Ci-kl) I‘lic leJlII Rcu'iciiil Jim in llcxl ill}pc. ('iilici [\l.l}\ ulmli'u'i Ilic lICll llk' “unlx Cilt‘ll .lllll cwi) Sulilmlli lni llic liiiiignu'i niii'x.

I Temptation Sundays .Il ‘I'igci 'l'igci, ll illiiiii iJlll l'i'cc, \M-ckl} l)_l \Villx Iiniii ‘lpiii pl.i_\iii;_' liiiik) linuxc .lllkl x'llll‘ t'l;l\\l\'\ In .iii .i|\\.i)\ \wll llL'L'lL'Il unml iii'Iii Ilic \lt‘lt'llJlll (ii)

I TraI'ISis‘OI' .ll llk' l’illii l.iIllIIf._'I'

Ilpiii Run {5. “ct-kl} RL'dl pnp lni mil pi'nplc “Uh Uh \lilll \lt‘.\liii‘i.i} .lllil \\il_\llt' I)i\nii

I Urban Vinyl .iI lll.iiikcl. Ilpiii idlll Ll IL‘i \M‘ckl} R;i_\inniiil “unilx. \u‘ciii Ik Slim! .\lt*(‘.i|liiiii hung: a III‘“ Suinla} iiiglil In Suiicliiclmll Slim-I Ini' Ilic iii-Ilic.iII'il lnllnuch nl li'l‘ull Illll\l\' 'l'lic \ci} but In llip llnp. Rikli. Sniil .lllIl cu'i} kind nI llll\.III hail»

I Vinylicious :il |.n\uln\\ ii.

Midnight iéllll. t5 iUi “ti-kl} 'l'lic \ci') \i'\_\ pcanI' li'niii Si‘lllxl lii‘iiig ll\ .iiinllicr lillL‘ llllell nI liniiw liiii .lllIl _‘_';llllk'\

Glasgow Mondays

Club

I Burn Iil .\l.-\S Ilpiii .igini, l'iu- lni \Iiill nl an} puh ni L'llll‘; (3 In cxci‘yuic clxc. \Vcr'kl} Illx .\'niiii.iii Iiiiil /L‘ll\ pi'cxiilc nwi' llII‘ biggth .iiiil lniigr'xl running \Igill iiiglil niiI Ill lll\liil'}. l'iu‘ilniii lni' Ihc \mi'kci‘x. and Ilir‘i‘c'x .Il\H Ii gum! :ippuii'unu- mu) "0“ mil Iiguiii

Back of A List card

I Breakaway .Il llic Shark

Ilpiii i.llll. {5 IUI \\ccl\|_\ \lcy .lllIl ,\lltl_\ ilrnp Ilicii lllllklllk' lilciiil nI \‘ll.ll’l l.l\IIlllllC\. Helium-l} nnc lni Ihc purl}

I In Bed with Jim Da Best .Il lil.iiil\cl IIni'iiicil} llcili. Ilpiii ‘xuii. Ll till \M'ckl}, .lllll lll\llC\ )nu In lll\ linurlnii Ini .in owning nI [MIDLHIK ll.l\ll. lllllk} \llll .Illil .l \\lIiilL' liIl L'l\L' l‘k'\l(lC\.

I Budda Ill lllllltlil Ilpiii iJlll. [Ilit' “cckli iliniii 3.\' .lllll. Rcluuiiclicil \ciiuc link nii Ii'IIcL \\ iIli llk'lilll\ \llll Ilka

I Passionality .iI (‘ulic l lvilllllll i.llll. £3 IIZI, \M‘L'kl} |)_l Sli.i\\ii RUl‘L‘I'lN L'll\lll'L'\ Ili;iI Ilic \wckciirl I\ \I.i_\ inf: .iliw \\llll llll\ me “Ck‘lxk'llll llIleIl nI plum”; \‘llill‘ll\ll'} Ini' llll\ p.i_\/iiii\cil I'i'nml,

I Undercover .il lil.iiil\cl, Ilpiii idlll. Ll IL? I \\k'k‘l\l_\ Sk‘k'lk'l .lfJCIIl .lIIII l).I llL'\l pl;i_\\ lunk} lliith‘. L]ll;llll_\ RIKB .lllIl pcr'lccl pnp lllllC\ lni }nui C.Il\ niil}. l’lvnl) nl ili'iiikx piniiinx luiw )nu \lMle‘ll .lllll \llllL‘Il. Inn Su‘ici .ljJL'lll Iliviiicil puriin .ii'c nii lllL'll' \\.l}.

L

l§T

This pass entitles you to a discount (stated in the Club Listings) at the clubs listed on the front of this card.

l Your pass to great club nights in Glasgow 8. Edinburgh

want in the two weeks it’s valid and when this one runs out, you can get a brand new card in the next issue.

You can use this pass as many times as you

Valid from: 1 7/07/03

Until: 30/07/03

I?1r?l.:;Iti-\ilS ruin! :; Ii 18cc ."

rigiixl 18 \ri-Iirt; Iii‘ui A‘Ii‘v' in m". cini'. "‘

Iiiiiiiissecn, l’in miss I‘m; 'i‘o'ip-‘uir‘

841115 LIST '

CUT OUT 8: KEEP (33)

Roger Sanchez plays The Great Summer Soundclash, Fri 25 Jul

Glasgow Tuesdays

Club I The Beat Delivery .Il liquid

|.niiiig_'c. Illpiii i;iiii. L71 rL'li, \Vcckl} .\'c\\ iiigliI nl Iiiiik u'lu‘litn liillml .l\ .i i‘uil Iillci‘imliw In llli' llllllillk‘\\ ll.IllL'\‘. pi'cdit'liililc chi-cw .iiiil iiiilic Ili.iI \iIllIClllllI‘\ pcrnnlcx lllL‘ cu} '\ Illlllk'L‘llUIHX liL'll Iiniii llnniii .\lniil\\ .lllIl I).l l’llll l’liiil ;iic Ilic llk‘ll .il Ilic iIllI'\ .lllIl

I BOO .il Huiiilinn Ilpiii Kim I; i ILZI “with. (ii;i|i.iiii l'k‘llehIIH lIiI\l\ .lllIl I)le .Il llll\ lit“ (il.I\f_‘ii\\ \lIIIlL‘lll lllfglll

I Budda .iI liuililu. Ilpiii Kim Lilic \Vci'kl) ili'niii 3‘) .lIllI Rcliiuiit'licil \I-iiuc hick nii ll.l\'l\ \xilli \lCl.lll\ \llll [IN

I FUN ill ('ulic. llillplll iJlII L" \VI-ckl). l'uiik} uriiquc iiiiil \I-i} ll.Ill_‘._‘lll_\ [le'lxt'll \\llll pluixiiig pnp lllll\l\'. Iiniii Sliimii Riilk'lh .lllIl SIM/Li ll.illi\wll .il llll\ ya} lleJlll.

I Laid III llic Slint‘k. Ill illplll idlll ‘5 I23). \Vcckly 'l lic licxl .lllll l.llL‘\l iiiilic pnp-im'k guiIIII' liip linp Rtkll \‘ll.lll dIiiiu‘. Ilic ulluunlc \llIIlL‘lll llII',

I Juicy Tuesdays .Il Iilunkci ilniiiici'l} llcili Ilpiii idlll H :15 \Vcckl), SLI} li'i‘xli. \I.i} )niiiig." 33c! iiiIn l‘L'tl nii 'luc \\llll Bill} \Iilligaii III llIL' lug: lut‘k lk‘lllUUlll \\ iIli iiiniilli \KillL'llllf,‘ \Iuilcnl Imnui'ich \\llllk' Sgnll 'l'lllfJL'h. .\lLL\llll;Ill pinxirlcx \UlllC lull Il.i\nur lllll lll llk‘ lliIIIl lk‘illiiiillI

I Fool’s Gold .il \l.\.\' Ilpiii Kim £5 it'll. \M-ckl} ,\\ llk‘ lllIlllI‘ lIlIleIl \uggcxI. llll\ |\ .i night nI lllIllC .iiiil ingk’n‘inll lni .ill nI Ilinw \kllII kiinu Ili.il clubbing; ixii'I .ill IilinuI l‘k‘.ll\ .iiiil lirmkx. I Snoopy Tuesdays .ii lllullltcl Ilpiii .iillll. (5 «Ni. \Vcckl} Jniii l’L'illlllh giiiil ('liiii‘lic liinuii cu'i'} ‘l'iicxil.i_\ llllIlL'l .i \\.ii‘iii. cm) \Cx'lllll} l‘l.llll\Cl nI \lllIlL‘lll L‘l.l\\l\'\. pnp .lllIl Rrill ll'IIlll Sgnll "l-iiigcix" .\lc.\lill.iii and Bill} \lllllgdll

I TIT III ll'.l\ll. Ilpiii Iiillll L5 it 1i. \Vcckl}. l’Iiul N'Jic [‘l.l}\ nuI Rtkll dllkl hip linp. (il'JClllL' l‘L‘l'lelMill lIIl\ )nii \Hlll llk‘ \lllIlClll cliixxio lll Rnniii I Illltl Rnh B l\ iii Ilic Iliinl i'nniii pl.i_\iii;_' pull} .IlllllL‘llh .Illkl lmr limo.

Glasgow Wednesdays

Clui‘

I Allure .~.I Ili\~ l'..2‘iIl\‘: L; “cckli Iiniu Ilic pcnplc Il‘..i'. l‘inuz‘lii \nu \niiic nI Ilic liingcxl p.ii!\ iii:'li1\ .i: l'ul‘c

I Battle of the DJs .ii \I \\

Ilpiii :IIlll :1 it 1* \\cc'.\l\ \ \Hllll‘t'lllll‘ll llltll wih Iii; \liccp lli‘lll Iliu ‘_'\‘.Il\_lll\'lll\'ll lli‘lllll1\'l‘\i\\ :lic l\\.Il\ Iiniii Ilic §_'nil\. Ilic lll.illl iiicii lli‘lll Iliu \.l\l l‘.l\l.ll\l\ (“my Il.\ IIiil ZI'IIll\ llI.il

I Ian I M. l\uI il'x .I lillllCl l.I\l\ Ill \‘llll‘\\-llll‘lll‘\\llll1.‘§l)-lll\l.l‘,-l:'

ll il’l‘lll 1.1111 Hi; I i'.\ \ ii;\\;\I ‘_'.I\ iii-.‘li'.

curl nI Ilic Ii;'lil Ini Ilic \\llllII‘l

I Bennet‘s .iI liciiiicik

ll illl‘lll ‘xuii t.‘ ‘ll Itl ‘l'i “Ix-Mu \.ii.i 1.1km \i‘lllli‘l i‘ll\\' llli‘lt‘ Ill Iliu I llll‘ lrzllliilh Ini lll.Iilll\‘\\ .llltl .Ill. .IllI'lll. lll‘x'l.il I li.iI up pnliI \

I Budda .ll llll\l\l.l Ilpiii i.lll| tilu \M'ckli iliniii lll lulI l\’\‘l.IlIII\ licrl \ciiuc lxnk nii ll.l\ l. \i. llll Ili'IJilx \llll Iln

I Cubata .il lltlllll‘l‘l‘ ‘piii Run 2‘ :1 l: “Ix-Hi \InIII ll Illl\l liiiiini (Liuipnx iniii Ilic \lnix lwmui'ii l.I// llIlllx. \nul. liip linp. lx’.\ll .Illxl l .Illll In ilI'll\I'l .i \\\lll\ll_\ llll|\l\.ll iiii\

I .ll lllC l IlI'I' (inill‘lhl'fx' Ilpiii i.llll LiiIiI-ci \Mx‘kli III l.llil\.\ (‘uiiii' pl.i_\ui;' .ill Iliv lwxl p.iil\ lIlIIi‘\ In .iii up Ini iI nul nI Inxm \l\‘\\\l

I Elastik .il llillll} llillllli'll\ Ilic I‘lli \nlc(‘lul\i Ilpiii i.llll L.‘ \\\-I-l\l\ |)| ()ii.i |.Il\.l \lll.lllIl.l liniii lliw .Illil Ill \liiigtn jgn. Likc nwi Ilic lllll\|\.Il \I'Ictllnli lnI Ilic l\‘l\‘\\'k'.|l‘lk' luluic xxliili' Ml; l.ll\\'\ .l l‘lk'.ll\ [H (“In \‘llllJlI' till i'llli‘l llllll;'\ llllx'x'llllgf \HIIIC iiiinli iicnlcil III‘\lliI}‘I'll iiiln llk' \xnilil nI [Hui-n .Iilil pl.i}iii;j \Ullli' Il.l|llll lIlII‘ cln'un llll\\'~l iiiln .i l.llliliillll} \clix lcil \iHlllIlM .ipi‘

I FAB .iI ll.il\.i/.i I lpiii Run lin‘ liclnic I Ipiii. L I it ii .lllk'l “with |’.iul Rm. (iniilnii \llllk'l .iiiil ('i.ii;' lwlumu l‘lk'lltl i'.ii.i;'i'. l\’.\ll .iiiil luiiki linuxc. pl.i_\ iiij: In .i ilicxwil up I lll\\\l \\lIi| llt'll‘ In lll.ll\I' llll\ Ulli‘ nI llli' lIll\II'\l |lllIl\‘.\‘\‘lI lll}'lll\ lII (i|.i\;_-n\\

I Fourplay .II I rm I Ipm Mm I1 iLII. \M‘I'lxl} \i'xi. iiig'lil nl \l.lll\\'li'll.l llil Ilic (i|.i\;,'ii\\ \i‘l (lillllHIilg'x‘ \lli‘i‘l \\lll inI'k

IJungo.ii \lemnx Ilpiii i.llll I. Iliu'i “Ix-kl) \IuilciiI I l.l\\l\ \. lllIllI‘ .Illil I’lII'I'M‘ .le' llli‘ iilili'l Hl lllk' il.I} .Il llll\ \M'x‘lxl} \\\'\l

I Joints and Jams .Il ('1in Ilpiii i.llll L ILII \M'I'kli llli‘ .l\\.llll \\llllllll_‘,‘ I luli l‘llllf,'\ _\nu llli‘ l‘k'\l |x’.\llI liip linp .lllIl \nul l)l\ iii IliI- I ii} chiilciilx .\l.iiliii ll\‘\l\I'lll. lnliii l iniix. l’Iipp.i Sliniig'n .iiiil l).\l(i nii inI.iIinii (\cr} \\k'll \\iIli li'j.‘lll.ll _‘_'lII'\l l),l\ \ .lllIl |’\~. iIK iin “I‘lltli'l Ili.iI .liIIlll\ .Illil ,l.llll\ l\lllk'lllll_‘.,'l'\l llllllllllf.‘ l<.\lliii1'lil Ill (Magnum

I New Flesh .il l’ll‘-lli'f.'\' ‘lpiii Liiii Ll “ct-kl} Rm k .iiiil iiu lllI'l.Il .iI llll\ llillk' \llk'k'l lli|\l\‘ll} llll\ l\ .I IIIleIl llI.Il lk'll\'\l\ Ilic ill\I'l\ll} nl I'luliliuifn .iI lllk'

I People Music .Il \I \\

Ilpiii Run Lil iLIi “Ix-kl} \cv. |ll_‘.'lll nI liip Iinp .Illll liniiw Irniii Iun nI lllk'

l‘k'llk‘l iiiiili'iginuiiil (Il.l\_‘,‘I|\‘. liii}\ \llkllIIk'l l’u‘k .iiiil lniii Rccw l.l\ ll llII‘lIl up .iiiil kiint L lllI'lll Ilimii (ilt'Jl Ini .i \\k'll

I Shackass .Il \Im II

Ill illpiii * ;Ham 1* rill “yr-kl} llic iiiiiiiil.ililc l)_l lil.l\l \[Hll\ Ilii' llllk'\l III \'ll.lll I‘liixxn'x. \inh .i lunilili} \llldllk'llll‘.‘ ill (lici'w .ll\H

I Stud’essential .iI _liillf.‘l\'lll\

‘lpiii Kim l‘rcc \M'ckl} llI'\ll \lllilk'lll llllell .iI Ilic I‘niiicil) pluli lli Ilic l‘lfJ liiiililiiij: l'ICL' cnIi} .lllll .l \llllllmil nI Ill'llll\\ pinuim imam Ili.iI Ilic Iinml \Hll lic III lllIL' IcIIic

I Traffic Light .il lilniikcl llilllllL‘ll} licdi Ilpiii idlll L5 iii: \M'vkl} Ship and [lit liyliix .lllkl pcl iiiIn licil I'm-i} \Vcd, 'l licic'll lk' iiiIiiii.iIc pillnu Inlk iii Ilic IiniiI licilinniii .Illkl w\_\ Rikll .lllil pnp iii Ilic lm'k l‘CIllHHlll \\.inli nuI Ini Ilic ll.llll\' pnlit'c \‘-lIiI §_'i‘.c Iicc .llL'HllUl In .ill lllll\L' \klIii (lull: liI \Il III llic \‘ll \L'.il