Films screening this week are listed below with certificate, star rating, credits, brief review and venue details. Film index compiled by Paul Dale

The Actors I‘ O... I( "IIIIIII

\II I’III'IxIIII. III'I.IIIII. II II I \III IIIlL'I ( 'IIIIII‘. I)_\|.III \IIII.III. \IIIII.II'I (I.IIIII‘IIII lHIIIIIII IIIIII-x Illk' II.IIII InI H'\I.IIII‘_\ I( ’.IIIII'I .IIIII InIIIIIIj. I\IUIIIIIL I‘J-II xIIIIgglIIIj: .IIInIx ‘.'.IIII.III;.: nII .: I.IIIIxII.II LII- I)IIIIIIII IIII-IIIII IInII III /\'II I'IIIII/ //l I IIIIIIx I‘IIxIII'x .IIII'I ().\IIlII\') InII‘.IIIII‘x IIIIIIIII}. III] IIIIIIIIII‘IIII} IIan'II'xx .IIIIII. In \\IIIII \Ulllk‘ InI.II :.III;.'xII‘Ix II} IllllIIIIlllL' IIII'II III). xII'IInIIx III'IIIIIII .IIIII IIIII'III'IIIIIII.‘ IIII' II‘I‘.I}IIII‘I|I III .I III.III ILIxI‘II IIII .I xInI} I\I \I'II .InIIIIIII I [In (III/Ia (III/III I. max l.III II.II. IL'I'I jJIIIIII I.I[‘L‘I Inu'x IIIIIIII In [ILII ‘.I.II;'III xI II'I‘IIIIIIII‘I IIIII'IInI \II I’III‘IxIIII, \IIIn \llI‘\I‘lI\ IIII‘ I\II'I‘III'xx [InII'IIIIIII \‘IIIII IIIIIII.IIIII_\ IIIIIICI\IIIIC\I IIIIIIIIIIII \IIII IIII'II'K .III IIxInIIIxIIIIII: [K'IIIIIIIIIIIIII‘ IInIII xI.IIIII up IIIIIIII \InIIIII UI/I MI I I/III/IzuzjiI

Adaptation I I‘I ... I\IIIIII' ,InII/I'. I \. :IIIIII \IIIIIIIx (IIII'I‘. \II'I}I \IlL‘I‘l‘. ('IIIIx (‘nan‘I I I-IIIIIII [III In III'.IInIx nl H! 111:: .lII/m \III/IIII II II. \‘IllIk'l (‘IIIIIIII' K.IIIIIII.III .IIIII IIIII'IInI .InII/I'. ‘-\IIllI\I II.I\I- IIx III'III-w IIIIx xInI} nI I\‘JIIIIIIJII’x I'IInIIx In .III.IIII \IIx.III I )III'IIII'x I‘III‘IIIJI IInII III'IInII I\IIIIIx [III ()II lllI/ III/I I III I\I‘ IlllL‘ ()I I'nIIIxI‘. II'x Illl I'I.IIInI.III- punk. IIII' llll\ nI l.III .IIIII III'IlUll. II'III IIII- .IIIII II'I'I IIII' IIIIIIII-x InI .I \HIHUIIIICII I’HlllllhIlllllI IIIII I IC\CI III‘\I'I .Ix K.IIIIIII.III‘x xIIIpI Ix. II l.II'IIx IIII' III.I}IIIIIII'xx III.II III.IIII' IIII- IIIIIIII III~IIIIIIII_' \III/AIII II II \lII'II .I |n} \IIII llllI'Ule'llIll‘lLlI .Ix IIII' plnI Ix. ll IIIIII‘III_\ III'I'nIIII'x IIII~IIII‘I.III|I' IInIIII'.I|I_\ I‘IIIIligII. InI .I IIIIII xn nIIxI-xxI'II \HIII plnl. IIIL' xI.IIIIInIII CICIIICIII Ix III'IlnIIIIJIII‘I'. .I IL'IIIIIIIIIII‘II' nIII- In my }IIK‘IIII_\ IIIIIII'I\.IIIII'II ('nnIII'I .Ix IIII' I'IIIgIIIJIII' I.III' lln\\I-I I‘nIII'I'InI (II/m II. l.I/III/IIIII'II

Agent Cody Banks I IJ.\I O

IIIIII.IIII /.\I..III. I .\'. IINHI I~I.IIIIIII' \IIIIIII. IIIIIII} I)IIII. .\II§:II' |I.IIIIInII. KI'IIII I).I\III. ('IIIIIIM XII'II‘IIxnII. l.III \II'SIIJIII‘. \IIIIIIII

\ xII_\ IIIII \IllIllI II'I'II.I;_'I‘I. ILIIIIIx I\IIIIII/I II.Ix Illl\\llllllf..‘I) I‘Ck'll II.IIIII'II .II xIIIIIIIII'I I'.IIII[I \\ IIII xI‘I'II'I .IgI-III xIIIIIx \\ IlI‘ll IInII'II [IIIIxII'x IIInII'xxnI |)I (‘nIIIInIx I\I.IIIIII I)nIIn\.IIII Ix IIIIIII.III|II‘II. II Ix In IIIIIIIIx III.II IIII' (‘I.-\ IIIIIIx InI III-III. IIII' IJIII x|I_\ \lll‘k‘l xp} IIIIIIII'x III nII IIIx l.IigI'l. \IIIIII‘ I‘IIIIIII‘IIII: .III IIIII'.Ix_\ II'IIIIInIIxIIIp \\IIIl ICIIlIllL‘ l.IIIIII'. Ix’nIIII‘u \IIII'x III.IIIII.IIII \ \'IIl\\ IIIllllI‘lllf.‘ lIlI\\II nl

I)nIIn\.III. IIIIIIIIII

.I I.Ill_‘_‘Il.II‘II' gI‘IIII‘. ,Iu'n! ('III/I [III/III InII'I‘x \IIIIII/ In III.IIII' IIIC lump IInIII IIIgIII} IIIII‘JIIII' IIInleI‘I nII Huh II/m III .I/II IIII/I/II' In IIn-III} IlllllI\}lll:_' II'I'II xIIII III-'x .IIIII'II .IIIII .IIIcIII'II II} l.IIII‘ IIII' IIInIII') .IIIII gIIIII III-IInIIIIJIII‘I'x IInIII IIlll \II'SIIIIIII .IIIII I)IIIIU\IIII. \\IIIIC IIL' IIIIIIpx IlIInIIgII Inllx} I‘IllL‘ xI‘II-I'II IInnpx In II‘III’II IIII‘ IIII'I IIIlI‘Ik‘ I‘IIIIIII; (/I m ml n'lum

Alice I IFI ISIIHI' II.III_\nI. I'I.IIII‘I'. .‘IIIL‘I \lllit' Ii.II;;.IIII. I.CI I)IIII‘I_\. IzlnIIII‘ \II'IIIII-gJIIII ~II\IlIlll \III'I-‘x \lxII‘I Ix gI'IIIIII; IIIIIIIII'II |I Ix .III I-\I‘III III.II Ix :_‘\\III_L‘ In IIIIIxI' IIInIIII-IIIx \\IIII III'I lnIII; II-IIII :JIIIIIII‘IIII .IIIII II-IIxInII \\IlIlllI III'I l.IIIIII} \IIIIII'. xI‘IIxIInI' .IIIII \L‘li\ll.lI III.IIII.I I’.III nI IIII' l"III I nIIIInII l.I'xIIIIIII and (LI) I IIIII I'I-xII\.II nII InIII (Hing: ".I

0 All the Real Girls IsI «u

II).I\ III (IUhIUII (iII'I'II. I S. .‘INHI I’.IIII SI'IIIII'IIII'I. /.\‘lK"\ I)I‘xI‘IIIIIII'|. I’.IIIII'I.I ('IIIIIIxnII. SIII‘a \\ IIIglIIIIII. III-IIIIIIIIIII .\InIIInII. \IIIIII’II‘I‘ (‘nIIIpInIL IIIIIIII} \ICBIMIL'. IIIMIIIII SI-I III \'nIIII (LII‘nIIIIII. III! [III Rm/ (in/x Icllx IIII' III-I'I-IIInI-I} \IIIIPIC ln\I- xInI) nI I’IIIII ISI‘IIIII'IIII-I‘I .IIIII \ncl II)I-xI‘lIIIIIcII I’.IIIl Ix .I IIII-I‘IIIIIIII~ “IIII .I I‘ll nI .I ICPUIIIIII‘II .Ix IIIL' In\\II InIII.II'In \III'I Ix IIIIII-II II} IIIx IIInnIIIIIg “I\x IIIII IIL‘I IIIIIIII‘ III'x III I‘nllcgc .IIIII II IIII' II\\.I} IrnIII IIII‘ L‘I‘llllllllllll} xIII- II.Ix ginun up III 'I‘III'II InIIIIIIII'I- I\IIIIIx IIx llIC\ II.IIIII- \\.I_\ II‘nIII IInI‘ I') M IIIIIIIIIIIIInII In III-IIIIIIII'IIII. (‘III'I‘II‘x cucllcnl. II‘IIIII‘I‘ Inllnu -IIp In IIIx

10 THE LIST ' '-'. I‘I..:.

Sparrows and Amazons: Johnny Depp is Jack Sparrow in Pirates . . .

ICIIIIIIIIIII‘IC III'IIIII. (u nu}. III.-II'III:;:.'III:

(i/ I. (i/u'wnu, ('II‘IIII II. II/III/IIII;;/: American Pie: The Wedding 1‘ IJI'xxI' I)}I.III. I S. SHIN» .IIl\I'Il IIIjgyx. \I’IIIIII \\IIII.IIII SInII. \I}\Ull II.IIIIII-.'.III. I IIIIII' I\.I_\I~ ‘HIIIIIII IIII- IIIIIII IIIIII III IIIU \m. III /’:. xI‘III‘x JIIII .IIIII \IIIIII'III' .III‘ p'I'IIIIIjx III.:IIII-II w IIIC} IIII' gull]; III II.I\I‘ II I\II-‘A nIII ‘I'.I‘IIIIIIIj.' IIIIII IInIInIII Ix _‘_'I|lle: In InI;:I‘I I’II-\1I~\I.x IIIII}, II'\ II‘\\ (II III'\I \\ (III (II III Inf II .-( “\I

Babe II I .O... I( ‘IIIIx \nnII.III. :\ll\llIIIl.I. I‘NSI .I.IIIII‘x (IIInnII-II. \‘IlIIl IIII' \nII'I'x nI ('IIIIxIIIII' (‘.I\.III.III_-_'II. \IIII.IIII \I.III;II|}I'x. IIIIgII \\I-.I\III;_' ‘IIIIIIII \II HIPIIIHICII [‘lf.‘ l.IIIx lllhIk‘l IIII' I~_\I‘ nl .I IIIIIIII} I‘nIIII' IIIIII III'I:IIIx In IIIIIIII III-’x III'xIIIII'II InI jJIIIl) .II IIII' II'jJInIIIII IIlIlI\ l.IIIIIIII; .IIIIIII.IIx xIIgIJI‘xI III.II IIIIx Ix .I LIIIx' IIIn\ Ik‘ In Illl I'IInIIgII \ka'\\\'IC(I IIIIIIInIII III.III IIIC [IxII IIn

and .I gImI Ulk‘ IIIII IIII'II"x IIIII'I"I lnI .IIIIIIIx In IIIxI'an .Ill IIIII‘\III-III-II I‘IIII IIII .\ IIIIIIIIIIII InI IIlk‘ llllIII‘lI‘l}_' \II I

('I IIHII \_ III/II/IIIIg/I

Balzac and the Little Chinese Seamstress I I_‘.I\I 00 III.” \IIII‘. ('IIIIIIIII‘IIIIII‘I‘. .‘INL‘I I IIIIIIIII \ InIIIIII- III I'nllI-gc xIIIIII'IIIx. I.lll .IIIII \I.I I( 'III'II I\IIII, IIII YI'I. gn In .I II-IIInII' IIInIIIII.IIII IIInx IIIII' .Ix [IIII‘I nI (‘II.IIIIII.III \I.In'x IC I'IIIII.IIInII pInquIIIIIII' 'I‘III' xI‘.IIIIxIII-xx nI IIII~ IIIII‘ IIII‘} IIII‘I‘I IIII‘II' II'I‘I‘nI‘x .I xI-IIIIIIII'III.II I~IIIII .IIInII IInIII IIIL' I\n}x IIIInIIgII IIII' II'.IIIIII;: nI IIII' \CII'I‘II‘II \IInI‘IIIx nl IIIII/III'. I'I.IIIIII'II .IIIII I)IIIII.Ix III I).II'x .IIIIIpI.IIInII nI IIIx IIIIII IIIIIIk IIIL' IIIII'I' I‘IIIIIIII‘II'Ix CIIICI II IL".IlllllI_‘,' I’IIIII' IIIL‘ I‘U} \ I'IIIIII' III‘III\\ .I I‘IIxI‘ IIIII III I‘IIIIIII‘II I'II'III'II IIII'I'.IIIIII' IIIIII IIIIII III IIII~ _\I\llll_‘_‘ xI'.IIIIxIII'xx .I \\ IIIIIII; II'.IIIII'I ,\ InII'I) InnIIIIIg. UIICII I'III‘IMIIIIIII: IIIIII IIIII II Ix In \IIIIIIII'I II xIII'II IIIIIIx II'.III_\ IIIII II‘II IIx Illl}IIIlll_‘_' III-\\ III “III‘IIICI IIII'} 'II- IIle II.IIIII_\ IcIIIIIg _\I'I .IIInIIII-I IIII' nI [I.Ixx.I;_'I' xInI} \‘IIIII IIIII} .I \IIglII' IIIxInIIIuI nI pnlIIII.II I'IIgI'

(‘( I. (iIIng'n‘II

Being John Malkovich 1* 00000 ISIIIIII- .InII/I'. IS. IIIIIII. JIIIIII (‘IIx.II II. ('IIIIII'InII I)I.I/. (‘.IIIII-IIIII' KI‘L'IIL‘I. JnIIII \IIIIIInI MI I IIIIIIII I IIIxII.III-II IIIIIIIII-II-I'I (‘IIug \I'IIIIJI'I/ I('IIx.IIIII l.IIII‘x .I IIIII .Ix .I IIIIIIg: I‘II'III .IIIII IIIxI‘n\I~Ix .I pnIIIII IIIIn IIII- .II‘InI .lnIIII \IIIIIIIH IIII'x IIIIIIII \\ II.II InIIIII Ii.l\L' III'\ I‘Ian‘II IIIIn .I nIII‘ IIIIII III‘IIIIIII'x II gCllkICl'I‘L‘IkIIII; I‘\II.I\.I;_'IIII/.I 'II IIII II I LII) IIL'IIIIII'II nI In\I' III.III:.'II'x. “IIIIII IIIIII.I\I'x “IIII II IC\I‘lIlIl II'IIIIInIIxIIII‘ I‘k'I\\I‘CII Inn [ICnIIIc nl IIIL‘UPPU\1IL' xI‘\ \ I‘I‘IKIIIII'IIII; IIIIIIII‘CI nI pnxxIIIIIIIII'x .IIIII In IIII' \CIIIIIII III‘I'IIIIxc .IIIII IIIIpnI'I.IIII IIIII'xIInIIx .IIInIII [IcrxnnIIl IIII‘IIIII} .IIIII \CII-IllIIIIIIl'I'lII .III'

I‘IIIchI. IIInnII III/um. l.II’II:/I:u:/I

Blazing Saddles I\I O... I\II-I IIInnIIx. I \. I” I ( ~II'.II.IIII I IIIII', (II‘III‘ \\I|III'I. \IIIII I'IIkI'IIx. II.II‘.I'_\ I\nIIIIIIII

‘I *IIIIII \InIII' ‘J-IIII IIII‘ I’IIIIIIIII‘Ix. IIIIx '-‘-.l\ IIII III IIInIIIIx' InIIIII III.:xII'IxIInIII’x I)I~IIIIIIIIx|} IIIL‘\('|\'III_ xIII} .IIIII \I'IIII'IIIIII‘\ IIIxI [‘IJIII nIII ‘.IIII.'.II. II Ix .l IIIIIII IIII-IIIII IIIIIIqI III’IIJHIIQII Boywonders IV I\IIIIUIH. \.IIInIIx. .‘IIIIII "IIIIIII I’InyIIIIIIIIII' III II‘II' ;.'.I_\ IIII'IIII'II xIInIIx III.II IIIIIII‘IIII.III' nII IIII' \IIIIIIK'I xIIII' nl IIII' /I.'HI/III!I\I III'IIH'IJII'L'

Bruce Almighty I3 \I 000 IIIIII \II.III}.II. I \. NIH II .IIIII ( ’.IIII'_\. \Ian.'.III I‘II'I'IIIIIIL II'IIIIIII'I \IIIxInII IIIIIIIIII |\

.IIII IInI III.III IIIIIII' \nI.III I .III'I xI'I'III In ;'I'I IIIIII IIInIIInIInII III' III-I‘IIx. III' IIIn.IIIx. .IIIII IIII‘II IIIII‘ II.I} (inII f,.'1\ I'x him .1]! Inx IIIIII. I-I InI IIIII- \II‘I'II \ IIIIHICIII II.I_\ l.IIIlI' III.II .IxIIx IIII' _-.:I.IIIII IIIII'xIInII \IIII-II' Ix (inII’ \IIII IIII-II [IInII‘I'IIx In “H IIIIIxI‘ IIII‘ .Ill\\‘.I‘l III.II III' Ix .III .IInIIIIII IIx \ IIIx.IxII'I IIIIIII' .III IIII~III.III} IIIIIxI'x III (‘IIIInI II} l.IxxnnIIII.‘ IIII‘ IIInnII InI \IIIxInII'x InIII.IIIIII [III'.IxIIII' Ix IIII'IIIIIIIII‘II .Ix IIII' IIIIII InI IIxI'x nII IIII' IIK‘K‘. xIII.III'x I-\I‘IIIII.II I‘IIIIIIIJII} \IIII. II (LIIII'I ix \IIIP xI'IIIII’II .IIIIII'x .IIIIIIxI' IIIII, IIII'I "II IIIIIII\I' IIIII Ilk'Ik' (II III III/ II [(1‘“!

Buffalo Soldiers I*I O... I( .II-IIIII .InIIInII. ('II'IIII.III_\ I \ I I\. .TIIIII ‘)\IIIIII \ InnI llIII\ II' \‘.lIII .I InnI I.le .IIIII .I 'L'IUIII xnIIIIIIIIIIIII IIII' III'IIIII \\.III Ix .IIIIIIII In M”. .IIIII III .I I \' II.IxI' III \\I'xI (II'IIII.III} .I. IIIIxIII xnIIIII'I I.III.II|IIIII I’IInI'III\I IIIIIIxIII‘x IIIx \II'II II} In .lII\I IIIIIIIx lll‘ II.III. IIII.IIIII' I\I IIIg'III In xI'II nII IIII~ IIIIII II III.IIIII'I \ xI.IIIIIII_:,' IlII\I .IIIIIIxIIIj: l“'III.I_\IlI nI IIII~ I \ IIIIIII.II_\ .I I.l III/II I\I/ILA \( II! .'I (I; II III (A\(

Chalte Chalte II’( II \/I/ \IIII/I IIIIII.I. .‘HH‘I \IIIIII Ix’IIIIII I\II.III. Ix’.IIII \IIIIIIIII'III'I‘ IIIIIIIIII \I‘u IIIIIIIIMIIIII III.IIII.I xI.IIIIIIj.' IIII‘ IIIIIII; _I_'IIII nI III‘I' gI‘IIII: IIIII'III'II II} IIII' III.III I‘I'IIIIIII I‘I"W\ \k" III“\ (1/ I (II‘II\'.""I'- Charlie’s Angels: Full Throttle II_‘\I.. I\II(I.I\ISII‘I;I(IIIIII‘IHII I)I.I/. I III) I III. I)II“II IIIIII}IIIIIII'. ('IprIII (iInII'L I IIIIII‘ \\IIxnII. I)'I‘Illl \IIIIIII: IIIxIIII IIII'InII\ III‘IIIIII IIII' \IIgI‘Ix IIIIIxI IIInnI-I I\In IIIng. '.'.IIIIII. II I\IIIlljJIII IngI'IIIII \‘.III II'\I'.II IIII- IIIIIIII'x III I-II‘IIIIIIc IIII IIII-l \ _‘_'I“.I'lIlIlI‘I‘III.\ \\III1L‘\\ I’IIIII'IIInII I’IngIAIIIIIII' \I-IIIIIII‘xx '-I\II.:I I‘III'IIx IIIIKI IIIIIIII gIII [IIIxxI'I IIIIIII xIIIIIIIIIIy II‘.I'.I- IIII‘ _~_'1le \IIIII I.I.IIIII nII In:le InIIxIxIIIIj; IIIanI_\ nI IIII'xxIII; up. IIIIIIIIII; In \I(‘ II.IIIIIIII'I

" I. .IIIII IIIIIII' IIIn‘. II‘ IIIIIIIIIII'x I/.'I;\/':I."I.‘I:II ()IIIIxInIIIIII}. IIIII~IInI \II(i IIIIx IIII- I‘IIII\C IIIIIIIIII. \IIIIIII _~_'I\I'x IIII' IIIMIIII IIIIII ;_'Ile II IIIIIIIII’ III (\I‘IIIIII IIII' \IIII} III IIIII‘ IIIIIIIIIL’I \IIII IIIL‘IK' IlII‘ .I III-v. II'IIIIIIIx In III.:; III

\IIIIIIII.;.II x \III '_‘.::\ .:: Ii .;x l.III-:I'H: .Ix

I: I;.::: x;‘:.:‘. .:.i III I. -I Chori Chori Chupke Chupke I'I.

\I‘I‘.:x \iI'I‘II’I.;: II:;::'I.;.‘..:...:.:t:I1\I.:xt.I:I \I."I:..: II;I:':;.;'.-..:ii.: Ir: I\II.:ZI I\‘.:II: \I::'xf1I':I;; I'II :f‘. /:':1.:

\I".l I II

I\III'I I‘II' III 'I IzI'\ I'I'Ii I I I'xI.IIIIIx xIII' Ian'x IIII I IIIII‘L .IILI'. :x II:I.:"‘II‘ ’I .II'IZIII I IIII‘I \I.:.EIIIIII II‘:IIxI:IIIII' '.I.IIII Ix ‘.'I1IIIZI}' In IIIIIIInI~ x;;::II_'.:II' II.II7III'I TIII III; IIIIII‘II' “13:: II':.:': ‘IhILI‘ III IIIrtII x

I'III.III;'!I‘II '.I. IIII .I '::.-.'I.'iI' ".I.III :I \ImIIII‘I‘ I.IIIx III IntI' .I.:I? Ix'.:' thaw I' [In (In. (I‘.»..I.

Cyberworld I'I. \mIIII I x II‘IIIIIII \I".I. III IIIIII TIII 'III~ ';.III' x InI'II II'.IIIIII:I;' .IIIIIII.III'\I I II.II.II=I‘Ix III'III \I' III lisI \,"'.“,'I\III.I /\I\\ II ..I

Daddy Day Care PM 00 IxII~~.Iv (.III.l \ .‘III'II I III; \IIIIIIII‘. II‘II I I.:IIIII \II-'.I' /.II1II. Ix’I‘-‘III.I. I\III;' \IIII‘III.: IIIIxIIIII ".‘IIIIII XIII I.IIIIII‘- \IIIII‘IH .IIIII I I.IIIIIII IIIxI‘ IIII'II InIIx III gIIIIII-IIII III-II'IIIIIIIII'III .II .I l.III'I‘ IIIIIII II‘IIII‘IIIIK .LIIII .III' IIIIII'II In I.II_I- IIII'II xI-IIx nIII III IIII‘ III\I.I'( II.IIII:I.III \I.IIII'III} .IIIII III'IIIIIII' xI.:\ .II III-IIII' I..IIII'Ix \\ IIII IIn IIIII IIIIxxIIIIIIIII'x I'I‘I IIII' IInII/IIII III’I' I‘.I.n II.IIIx IIIII‘II IIII'II II'.I.II II.I\ I.:II‘ I.II III". IIIIII I‘IIIIIIII‘. xnIIII' IIIIII‘. IIIIIIIII‘.I'IIIIIIII.I1

nII. IIII‘II IIIIIII‘II .IIII.II Ix IIII' I\IIIII'II

IIII‘IIIIIIIx III I.II;II.' IIII IIIIIIIII'II

.IIII‘IIIIIIIIx III IIII' \I .IIII‘III‘. x I| IIIII'I InI IIIIIxInIII /.IIIll .IIIII IIIIxInII .II‘IIII IIIIx Ix I'IIIxI‘.I‘ I.IIIII\ InI IIII' \IIIIIIIH IIII‘ II.IIII

Dolphins II II I \ .‘IIIHII IIII llllll IIII' IIInIIIIII‘Ix III IIII' IIIan xIIIII‘xxIIII I\I \\ IIIn\ II' I“.I'I, / II ’4 I! l.II.I' IIx IIIIIII'IxI'.I IIIIII IIII' .IIIII.IIII IIIIIIII' III IIIIIIIIIIIIx \\IIII II.III.IIInII II_\ I’II‘III' IIIanI.III .IIIII IIIIIxII III. \IIII}' (II...‘\.'II.'

Etre Et Avoir (To Be and to Have) II I.... I\IIIII.Ix I‘IIIIIIII'II I l.IIIII'_ .‘IIII.‘I ( II‘IIII'I' I I'l‘k‘l IIIIIIIIII I'IIIIII‘L‘II-x IInIIIIIII‘III.IIII'x .III' \ha'II II‘IIIz'IIIxI'II InI III.III.I;'III;.' In I‘IIII.II IIII' I'IIIIIIIIIII.I| III'IIIII IInIIII.I|I} [IIIIIIIIII‘II IIIIIIIlz'II .'II'.II III IIIIII .IIIII IIIIx IIIIII InIIxIIII'II'II III» III-IxI xIIIII‘xxIIII In II.III2 II.I'. III;' [III'IIIII'II'II .II

I II I III III ImI/ {II I/II.I IInI IIIIII'IIIx I‘lII‘ j.I'.II .II (II‘IIIrI‘ I IIIII‘fx IIIII' IIIIIIII xI IInnI IIIIIIxI' III IIII‘ II'IIIIIII‘ II.IIIj. l.IIIIIIIIz' II'.'IIIII III \II\I'I;'III‘ [(I( /\’( III/I ‘.'. \."l1,' (1 I. .'I'-'I (.HIII II III/I'L'HJIJI.‘

0 Far from Heaven I.‘ \I O... IInIIII II.l_‘.III‘\,I \, _‘HII§I IIIII.IIIIII' \IIIIIII'. I)I'IIIIIx (_)ll.lIII. III'IIIIIx II.Ij.xIII'II III ‘IIIIII III xIIII' .IIIII IIIIIII‘IIII II.I'\III‘x‘ IlIllI IIIII‘IIIIIIIIIIII\ II'xI‘IIIIIII‘x IIII~ II‘.IIIIII IIII‘IIIIII.IIII.Ix III.IIII- II}. I)IIII§.'I.Ix \III, III IIII- I‘I‘Hx III III'I'\I' IIIIIIx II-IIIII.IIIIIII IIlI.\'\ IIII‘I I‘III'III I- II'.I-I I'IIIIIIIIIII .IIIII II'I‘IIII;'x III IIInI‘ .III‘ IIIIIxI'IIIII'IIIIj. xIIIIIIIII'II IIIII III IIII~ I IIIII .II IIIIII.IIIxIII.' III IIII'IIIIx .IIIII I.IIIIIII. \III II Ix III.’ I .IxI' III II.I.\III‘x‘ IIIIIII.I-.'I‘ '.'.III'II (IIIIIj. I\IIIIIII'I IIIlII

I l.IIIII I(_)II.IIIII IIIIII IIII’IIIxI~l'.I-x II-IIIIIII-II II; IIIIIIIIIIII'II IIIIII III IIII'II [‘IIIIII‘IIIII II.IIIII'II III IIII‘II |I.I}IIII'x IIxI-x IIII' xI‘I’IIIIII-x IIIIIII I'IIII- III IIII' *le In I‘\I‘IHII‘ .I IIIIIII .IIIj. II'-IIII.IIII IIII‘IIII' III IIII'.'. [IIn-[III .III‘ II'xIIII II'II IIj. xI'\.IxI .IIIII I.II IxI III.'IIIIj. III .I I IIIII.II’I' III

\ IIIIII III .IIIII II.I‘_'I‘II:. \I’I I I III'.'.'l/I III'I/IS/IV'IIL’VII Fargo IxIOOOOO IIII-I I III-II. I x. I‘NIII I IIIIIII'x \IIILIIIIIIIIIIII \II".I' IIIIxII'IIII \\IIIIIIIII II \I.IIjI ‘I-IIIIIII IIIIIIIIIz' III III.:I.I- xIIIIII- IIIIII.x. .I I.II \III‘I'\lIl.III .IIII'IIII‘I‘ III I1.I‘.k‘

I I IIIIIII.II \"III xI.IIIIIII_I. .'II'.II III‘IIIII

IIIx ‘~.I.III~ I_IIIII.IIIIII'II II} IIIIIIII‘II IIIII IIInnII Ix IIIIIIH} prII \x IIII' PIK'.'IIIIIII IIIIIIII' III‘II-III‘.I‘ IIII IIII' I.IxI-. \III)IIIIII.IIIII IIInnIIII'x .I ‘I‘IIIIIII IIIaIIII'II II'IIIII' InI IIII' IIIII‘. II'. '-‘-IIIII‘ IIII' .IIIxIIIIIIxI IIIIII .IIIII ‘.I.I'IIII IIII.II IIIIIIIII ;.IIII IIIIIIIII':IIIIIII III] III: IIIIIxIIII'II'II I: IIIIxxII. ;_'I'.II'II IIIIII' (( I (I‘VII\’K’III‘.

Final Fantasy: the Spirits Within II’( iI .... IIIII IIII IIIII \.II..I:III IIII \IIIIIIIIIIIIII SIIIIAIJIMII I \ IIIIMII. :‘I‘III \IIIII'x III \Im; \.I \\CIII \II'I II.IIII'.‘.III. XII-w IIIIxII'IIII III"IIIIII /Ir:III' III/:IIII. IIIIIIIchIInIIIIIII) II'IIII‘xI'IIIx .I IIII.IIIIIIIII Imp InI .IlIIIIIIIIII'Il \II.IIIII'II IIIIIII III;- I‘IIL‘IIHIIICIIIIII} xIIIII‘xxIIII IIIPIIIII'\C IIIII' III.I}III;: IIIIIIIIIIII'I _‘._'IlIIIC xI'III‘x. l/II \pI/III