Events are listed by city, day, type, then alphabetically by name. Submit listings at least ten days betore publication to clubsglasgow®yahoo.co.uk, by post or by tax on 0141 353 2803. Glasgow listings are compiled by Johnny Regan.

Glasgow Thursdays

Club

I Bennet’s .‘Il HI~IIIII'I‘x IlIIIII RIIII U ILZI \Vcckl}. (‘I.I/} llllell III IlIIx IIIan panIIIII nl ya} \I-IIIII'x llII'} .Il\\.l_\\ §_'I'I .I lek'JI I‘Inml III and HIV .IIII'I [IIIIIII'x .III' ;I|\\;I_\x xnIIII-IlIIIIg: In III-lInlIl

I Budda III HIIIlIl.I l IIIIII iIIIII LIlII' \M'I‘kl} IIInIII " \II-:I l<I-|.IIIIII‘|II-Il \I-IIIII- buck nII II'III‘lI u IIlI IlI-I.Ile xIIll IlII

I Carnival Ill 'IIIleI Ill ‘IIIIIII \IIII Ll ILZI. \Vcclxl} ,\ \II-I‘M} III.IIIlI le.l\ .II IlIIx I‘luxxII~ xIIIIlI-III \I-IIIIc. I).l RnlIcI'I IIII\I'x up Rx”. \xlIIlI- SII‘xI-II HI'nIIII lIl;IxIx nIII Ihc I'IIIIIIII' lInIIxI‘ .IIIII lInIII I'IIIIIIIII' lJIllllH III-uh. 'l lII‘II"x .len .I lIII nI kui‘unkc. Il IlI.II lInIIIx )Hlll' l‘IKIl.

I Columbian ;II IlII‘ ,r\x.\ lIIIII ll4II‘lI RnnIII. 8pm IIIIII. l-II‘I- In(‘l 'Sl IIII'IIIlII'I'x‘. {I nIIII-IIIIxI', “Ix-kl) I’III \Hllk' lIII-ukIII' lIIIIlI III _\nIII II'IIIIlI \\Illl IlIIx I'IIII'IIJIIIIIIy llllell nl xIIIIlI'III lllilklllLWN

I Dirty Thursdays :Il liIIIIIkcI.

llpIII iuIII. £5 IUI “CI-kl). (iI'I III‘I‘p IlnuII IIIIIl IlII'I_\ I-wr} llllll'uld} \IIIlI R;I_\IIInIIIl \\'nnle ;IIIIl Nilk‘t‘lll IIII\III;_' up xnIIII' nl IIII' IIIan l‘IHIl}l|\'IIIU\ RIkll III lllL' L‘iI}. \IlIIlI' lllll) \llllljJIIll xI'I‘wx up llIL' hcxI \lIIIlL‘IIl L'IIIxxII‘x Jiltl IIII'I_\ pnp

I DogGod III (3 IlIII'. Ill.3()|IIII \IIII. £2. \Vcckl}. \I‘“ III;_'lII nl I'I‘II'I‘III'IxIII .‘Il IlIc III‘IIIIIIIIII I'lIIlI IIIIIlI-I' (‘nI'IIIIlIIIIII lI'x lwcn clan'Il lnI’ .I_‘_'L'\. ;IIIIl IIn\\ IlII'_\ 'II' gI‘IIIIIg luck IIIIn IlII‘ grnnut l’IIII‘ I‘|.Ixx_ I The Edge ;Il IIII‘ IlegI‘. ('nIIIlIIIIIgIh llpIII .iuIII. [3 Hum». “Ix-kl}. RL‘\|IlL'Ill\ Slcw [human and \III'lIuI-l ()‘SIII-gI giw llIc Ilcckx :I lull \InI‘lInIII \\llll IIII' \I'I} hL‘\l in club I'IIIxxII‘x ‘Iil .iuIII

I End of the Month Club .II I {III Nuic. .\'c\I IIuII- IlIIx

I Fire Wire III llnIIIlInn, 5pm ium. (3 (HI. \Vcckl}. (iI'IIlIIIIII l-I‘I‘guxnn xpiIIx Rkli ;IIIII I'IIIII'I I‘IIIxxII‘x III I‘nnIII l. \\hll\l l).| In;le Ix iII IlIc I'I‘Il l‘INIlll pl;I_\III;_' IIIIIII' pup and I'nI‘lI. lII llk' lnuIIgI: RnlIIII ll pl;I}x :III CClL‘Cllt' IIII\ nl Ilixcn. lIIIIlI ;IIIIl \Ulll.

I Freakmoves Ill (ilzlngm SIIIIIIII Ul .'\l'l. IlpIII .iIIIII, U IL‘RI. WITH}. Dunn and Mr \II‘I‘ plgI} ll|‘\l;lll'\ III IlIc III;IIII hull and hung IlII' lIIIIlI In IlII- pcnplc nI IlIc xI‘IInnl. .'\\\t‘llll‘l} IIIIII-x “CH' III'\I'I' lll|\ gnml.

I Homework Ill \‘IIIIII. llpIII Run. [5 (Ll), “Ix-kl). lull Illlkl 8ch IL‘ III;III lllk‘ lIn\. xn IIll iIIch‘uI'iIch nwr IIIc IIIIII-x ;II'c Ilixpcllcd. 'l‘lIIx IIIglII ;IIIIIx InI xIIIIlI'III lIuppIIII-xx \\llllUlll cnIIIpI'nIIIIxIIIg llk‘ quulil} lcu‘lx.

I Hype III ('IIhIfl ll.3I)pIII .igIIII. U IL'ZI. \Vcckl}. .liIII I);I llcxl II‘IIIIIx up

\\iIlI IlIc llHIc do“ In [IIII nII :I IIiglII nl’

l\\l\lCtl. IIIII'II-I‘IIIIlI) lInIIxc. l’lt‘lll} nI clIczIp lInn/c IIIgIkL‘x IlIIx II I'IIII IIIglII

I Loaded III Liquid l.nIIIIg_'c.

lIlpIII .igIIII. {-1 IUI. \Vcckly 'l‘lIc [.IIIIIIIl [.IIIIIIgc pI'I‘xI-III II III'“ ‘l‘lIuI‘deQ IIIglII Cllll‘ lllul \lul‘h L‘\L‘l'_\ \\ L‘L‘k “illl llll'L‘C lixc IIIIIIle Iill IIIIII. 'I‘lIIII‘x I’nllnwal up II} II ch nl' IIIIlic IIIIIl I'IIIIlI I'I‘nIII I'cinlI-III l.CL‘ \Vulxnn

I Madhouse III IlIc Shack.

lll..‘~I)pIII .iIIIII. [5 I93). \Vcckl}. (II and AIM) IIIlIc )nII In th' hI'IIIlI nI' lll\;lllll_\ \\ iIlI xnIIIc nI‘ IlIc IIIan nuII‘IIgcnux Illlkl cnurugcnux xIIIIlcnI :IIIIIII‘IIIx.

I Old Skool Reunion ;II .-\I‘c|I;Inx. l lpIII .‘~;IIII. £5 II‘I‘cc (ISM. \VL'L'lxl'M ()ld \chnnl lL‘ClHlU L‘l;l\\ic\ IIIId Ilixcn xI_\ Ic lllllL‘\ I'nr IlIc l'rcn/iul quIlI-IIIx Iln“ II .-\l‘L‘h;lU\ \\ gI}.

I Polo for Me .il IlII' I’ni.» I IIIlIIL'I' I‘lpIII lIIlll III'I‘ \\I'I'l.l} \nI;. III; III»; [‘lllllL‘lI Ink: IlII' lII'lIII InIIiglIL .zx :I'IIIII'x'I I.IIIl\ .III“ II\.IIlIIl\lI' II‘-I‘I llII' l‘III IIIIIl III IlII' lInnIlI \nIIII' InI IlII‘ lllllll‘II‘.‘_'iT‘..:Tl‘.I‘ nIII'x "I \III \\ lI.II I \lll. Ix IIInlII'IIIII'II 3‘}. l.l\\ .IIIIl I‘lllll\ll.ll‘lI' lI_\ \l‘IIIIiIIII‘.‘

I Record Playerz .II I IIIIcn-n. \IlInnl nI \II III 2"[\III I iIMIII L I I:_.‘I \\I'I'lIl} HI I I \I'.III IllI l IIlI'lIIj. .IIIIl HIleIpIIpp} Il)I\ lllI" III'IInI III I lIIxII‘ .lI'I lI xIII kIII‘ In IlIxII'.III. IlIIIIIl\ I~lI~I IIn Iilhl \le plIIIIIlI. IlII‘} .IIl\ IxI- InII In .III IIII. IlII'xx IlnIIII .lllIl l‘l.l_\ I-.Ix} In j_'I'I \III-I 1.1l pIII'xIx nII IlIIx III;'lII IIII' IlII- lllllllIIIIl‘l'I‘ angI'I. xn I'I'I up nII IlIIx nIII-

I Skint .II IlII' (\IIlInIIxI‘ lll‘lll KIIII

{-1 ILII \\I'I'lIl} \I'I} IIIIIIlI II Illt'lll In II'IlI-I'I \IlI.II'x _L‘I‘lll‘.' nII III I il.l\‘,,'I‘\‘- .II IlII- IIInIIII'III lnIIgglI IlII-IIIII.Il lIII'.IlIx .IIIIl lII'Ile. InIlI .IIIIl IIIIlII~ InI .I I In\I.Il IIIIIIlI lIkI' IlII' nIII' nIIIxIIlI' IlII' (iIIllI‘u III \lnIlI'III \II

I Speakeasy .II IIII- I III\I'I\.:| I\.IIII'lIII'lI.Il| l .IIII'I IIIIIIII .‘.IIII III'I' \\I'I'lI|} I nI IlIan- \IlIn II-I'l lIlII' .I II-\\ IlIIIIlIx .IllI'I IlII‘ IIIIlI. l‘lll IlnII'I \‘..Illl In ;'n I lIIlIlIIII1'. \III'JkInIx} Ix InI )nII IlII- IIIIIxII IxII'I II‘llllllHllllNKl .IIIIl IlII' \Il\I- Ix I'lIIIII'Il

I Soul Shaker III \I \\ lll‘lll {Inn {-1 IL.‘I \\I'I'l\l} \II IIIIIlIxIII\I'II'Il i'I'llI \\\' ll.I\I‘ .I lll|\I'Il l‘.I_‘,' IIl I'lI'I llI‘. lI'I lIIIII. lInIIxI' .IIIIl llllliI InIIIII'x} nI l)lll_\ I .III}. IlII' .llllllx}.ll\l l)n-.' .IIIIl .lnlIII \lIII lII-ll

I Theorm .II lllI‘ \.IIIII \IIxI Il.III- IIII I Wanted .II llII' \nI'IIII \[IIII {.IIII l'II'I' lII'lnII' IIIIIII. L»1II_§I.IIII'I \\I'I’lIl} IIII'IIIll} IIIIIlI-IIIInIIIIIl I‘IIIII llHll\lll‘,' xnIIII' lIIIgI' \nI‘.Il lInIIxI- .IIIIl g'.II.I_-.'I‘ ln\I-lIIII'xx IlI'pInII-Il \\C\'l\l_\ lI} |.III IlInIIIxnII .IIIIl \;IIII‘I'

Glasgow Fridays

Club

I Abnormals Anonymous .II (il.l\f.'II\\ \I‘llnnl l‘l \ll. \I‘\l IlIIlC llk'

I Afterglow .II \II l.ll\.

lll‘lll i. illIIIII. L5 IUI. K \II}? \lnIIllIly lzxxI'IIII.I| IIInIl xnIIIIIIx. lIIIIlI} |.l// .IIIIl IInIIIII'III xnIIl lInIII IIII~ l'I'IIl.I_\ \III‘I'I I‘I'gulaix \\ IIlI IlIIx IIInIIIII'x grlII-xl l).I\} KIIII‘IIIIl II'nIII (.IllllIll‘J} II-I'nIle.

I Archaos .II .\I‘I'lI;Inx. IIIIIII {.IIII. {5 IL'Z.51II. \VI'clIl}. .\1.IIIIxIII';IIII I‘lI.III IIIIIII‘I‘. xnul Illltl I'lII'I'xI' .II nIII‘ nl ilk" lIIIxII'xI l'l'l IIIglIII-I'x III lH\\ll.

I Audioporn ;II \II'II‘III} \c\l Il.III' ll‘x‘.

I Big Bluntz ;II (iluxgnu SI‘lInnl nl .'\l‘l. \ml IluII' IIII'.

I Black Rabbit Whorehouse .II lllL‘ Slll‘ (illlll \I‘\l IlIIlC ll‘k‘

I Boogie Wonderland ;II lam}. llpIII iIIIII. L“ IESI. \\Ck'l\l_\. .\l.IIl IlIxI'n IIIglII \\IIII InIIle nl IlI'IIIlIx IIInIIInx and ;I xnIIIIIlII'III‘lI In III.IlII' IlII' l;IIlII'x xlI.IlII' IlII'II

I Budda .II BIIIMI llpIII {.IIII L'IlII‘ WITH}. RI'|;IIIIII'|II‘Il \Cllllk' lmI‘lI nII II.II‘lI \\ IIlI III-IIIle xIIll Hm

I Bughouse .II Sub (‘lIIlI \I'\I ILIII' “‘0

I Canvas Ill \I‘III. llpIII iIIlll LllII' “Wkly l).l \\.I|II'I‘ ]I|.I}x .I [III'IlInIII nI IIIIIlI. xnIIl .IIIIl RIKH .II IlIIx lII-;IIIIIIII| IIII'I‘I‘lIIIIII III} M”.

I City Sessions .II I‘) ("IIle \I-xI ILIII- ll‘x‘.

I .Il RI\L'l\ltlk' SINIIII \I‘\l IlIIlI‘ ll‘t'.

I The Cathouse .II IIII- (LIIIInIIxI- lll,3Il[IIII FIIIII. {I l‘L'lUlL‘ llpIII; L33 IL'M IIIII'I'. \VcI-kl}. thllll}: lII3_'lI nII lllL' IIII lllL‘IIIl \\.I\I‘. IlIIx Ix Ullk' nI IlIc lIIIxII'xI IIIglIIx III lI\\\lI. Rnck. gI‘IIIIgc. IIIIIII' and .I IlIhh Hi l‘I'CIIHX‘III III‘I'II\\ llIl'L‘L‘ llnnh .ll (iIIngIm 'x Inp \I'IIIII' InI I'nI‘lII‘Ix .IIIIl IIlk‘l'lIIIlL‘L‘lIx.

I Coded Ill \IIIIIII llpIII Run {5 IN I. \Vcckl}. 'l'lIC} “[0 Hum ;I I'CI'IIIIl \lIII‘L'. xn IlII‘ lllllL‘\ III‘I' gnIIIg In M III‘xlI .IIIIl lIIglIl) IIIIIlI}. .III'II'I IlII‘} ’.\ I'nI.IIIII:_' IanI'I nI l).lx IIII'IIIIIII‘Il In IFI‘Il l’I'I'I‘IIII'I xIIppl) lInIIxc-II‘II gI'nm cx III lllL' III‘“ I'IIIlI. SIcwII .\lI‘('II'I‘I'_\ Ix IlII' III;IIII III.III. l‘lll IlIc pnnl nI [IllL‘lll IIII‘luIlI-x liIll} KIllIII: l’IIll} \\nnle Illltl .-\III.IIIIl;I l’I‘II'I‘

I Crash .21 III: \lII'I‘. lII ‘III‘III :.IIY‘. :1 1‘ \\I'I"‘I_l_\ lII.I:I .IIIIl \IIIl} g‘ln TltI‘ ZIIII‘xI nI I'l§llllll1' .II :lIIx lIlIIIIlIII-3 xIIIIIlIxIIlI' I lIIlI IlI.:I .Il‘.I..I} x xI‘I'IIIx In III- lth

I Cypher .II IIII~ lx’I':IIII‘\~. lI'III \I~\I Il.III- IIII

I Deathkill 4000 .1l llII‘ \\nnIl\IIlI' xnII.-.l \I'\l Il.III- IIII

I Destiny .II l)I'\llll\ llI‘III ;.'.lll {IlII \\I'I’lI'IjI III'xIIII} 'x II'l.:IIIII lI InIIIIIIIII'x \IIIlI lll‘ lnI II IIIIII\ lllllI‘\ lInIIxI' IIIIIl l\’.\l5 ll.l\Il\

I Drummed .II \lI‘IIIII\ \I‘\I Il.III'

IlII

I The Edge .II lllI' I le-I-I .~.IIIIIIII;.-I- llpIII {.IIII 1‘ \\I‘I'Ll\ lx’I-xIIlI-IIIx \lI'\ l‘\.l} .IIIIl \InII (iI.III:'I'I l‘llllt' \nII IlII' lII-xl nI lInIIxI‘ .IIIIl I llll‘ I l.IxxII x

I Electric Circus .II \II I ll‘ \I>\I IlIIlk' ll‘\

I Electrobix .II II.“ HIIII \I‘\l II.III~ IIII

I Fnuk .II lil‘.‘ lnIIII_ \nIIIlI \III'I'I \I-II IlIIlk‘ ll‘\

I Fresh .II IlII' l’nln l IIIIII;'I'

lll‘lll ;.Illl f5 “Ix-Ll} \lIIlII'llI'.IIIIl \IIIlI IIIkI‘ IlI.II1'I' nI IlII' IIIIIxII.I| IlIIIII‘x III IlIIx IlI'lII InIIx \lI'II‘lI.IIII ('II} IIII\I-Il I llll‘ \\ lII'IlII'I IIIII‘II' III IlII' lInlIlI} RHI‘IH nI nII IlII' Il.IIIII'llnnI. IlII' IIIIII‘x \IIII IIII‘l _\nIII ll.I[‘|‘lllI‘\\

I Fridays at Trash .II llII\ll

IlIIIIII KIIII 25 IL lI \\I-I'lIl} \\.III In \I..Ill IIIIIIIlI III-nplc \IIIlII‘)' I IN!

I IIIlI‘I‘.nnIl .IIIIl \I'nII \I.II kn ]\|.I_\ IIplInIII lInIIxI' In .I [\II'lII'Il \lIlll\ I' IlnnI. \\llll [\IIII} IIIIII'x III IlII' IIIII InnIII

I Friday Funk .II I Iklllhl l nIIIIz'I‘ llll‘lll {.IIII 95 IL in \\I-I-kl_\ l)l\ I II \\.IIxnII. IlII'IIIlJII lllenlI .IIIIl lllHlllIh kIIIk I‘LI} IIIIIk. xnII|_ lIIp lInp .IIIIl lIInlII'II III“.le In IlII' I’InuIl .IlIn\I- xIII'I'I lI-\I'l

I Fridays at Blanket Ill III.IIIkI-I IInIIIII'Il} liI'IlI llpIII ‘.IIII l_(llL lI \\I'I'k|} lllk‘ lug: lI.II'lI InnIII lI.Ix .III lx’I\ H Il.I\.I I-\I'I} l'IIIl.I} \IlII'II lx’.I}IIIIIIIIl \\nnle. \.II'I'III IlllIl SIIMII \II‘( ‘.IllIIIII I.IlII' II III IIIIIIx In I.IlII‘ )nII nII .I IIIII I‘M-II \II-ck \IlIIII' lllll} \lllll}_‘IIH lIIIII;'x xnIIII' \lnInuII lIIII Illl\L"Il \\llll lull} I l.IxxII x III lllk' llIIlll IINIIII

I Fuel .II l'III'l IHleInIIlIIngxI

IIHHIIIII _‘..IIII Lil \\I-I‘lIl} \I'II I'llll‘ \I-IIIIIII- II'nIII IlII' (il pInIIp. \\lll\'ll Ix .IIII'IIIpIIIII: In I'\p;IIIIl lllk' .I\I'I.I_~:I- (iIIIx\II~;:I.III‘x IIlI-.I nl \\ll.ll \II-I'kI-IIIlIIIII lllL‘Illl\ I’IIIIl Rm pl;I_\ x I'lIIlI I’l.IxxII*x. RIKH. IIIIIlI .IIIIl .lll_\lll;lllj_‘ \IIIlI .I gInan' SnIIIlIxIIlI‘ .IIIIl \nIIlIxIIlI' ll.\ xI.IIIIIIj_' In _I_'I'I lIlII' lnIIIlnII III III'II' \ \II'I' MI

I Full On .II |’II\III'§_'I' lll iIIIIIII {.IIII U) IUI \\I'I‘kl) lnIII \\ lenII. (iI'klIIIlIII}. \II'\\.III (iII'I'II. \\ llllIllll l);llllk‘l. (i.I\ llnIIxInII. SIII lIIIxI .IIIIl (IIn l'L'lll .III- )nIII lIanx .II IlIIx \II'I-lxl) IlIIIII‘I‘ III}_'lII \ll‘\\ll nII llIIpI' SIII‘I‘I

I Funhouse .II H;IIII_\ lllIIII LIIII Ll IUI \\\'k'l\l_\ \ IIIjglII nI \IIxI'Il up IIIIIIlI II.Ix|I .IIIIl I'.II|I.IIIII llI'll\\'ll\\' pnp. IlI‘\l_L'lIL'Il lI‘ (lCIIl III llII' \llll Hlll \‘l _\nIII I'.IIx R.II|In I'x I'lI.IIIIIIIIg_' \‘II' (i.Illn\I.I} .IIIIl \II l’Illll \I'I'IllI-x .III. III IlI.II;_'I' nI IlII' IIIIIxII'

I Funk Room Ill IIII- 'IIIIIIx \I-\I II.III'

ll‘x'

I Gavin Pearson and Adrian Coll .II \lk‘tllJ llpIII {.IIII L'IlII \\I-I'lI|) I lit" l\\n I).lx \\llH .IIlnI'II IlII- Inp nI IlIIx ll\llllj_‘. III .IxxnI‘I.IIInII \\Illl (‘IIIII' I. .II IlIIx III'M} II-\.IIIIpI-Il \I-IIIII' l’IIIIIpIII' IIIIII'x IIIIIl .Ill IlIIIIlIx InI L": \'nI lI.IIl

I Global Groove .II IlIc lllllllL‘l

llpIII Run ‘4" I£5I “Ix-kl} HI}: lIIIIIIC .IIIIl InI';Il lInIIxc} .II‘IInII. gIII-xlx IlII'

. GOOdfOOt .Il llIL' RHCIxIIlI‘ SIK'IIII \L'\l IlIIlL' [he

I Kinky Afro .II llIc SIIII ('lIIlI \mI IlIIlC ll‘L'

I Heads Up .II \uh ('lIIlI llpIII iIIIII {5 l5 ,\llj._' \lnIIIlIl}. .\ xpcI'IIIl IIIglII nI lInIIIch‘anII IIIlI-III, SIIlI'IIIIIIch. .IlIII .\l;III lirylcn. IlInpx h} In xlInuI‘IIxc lIIx \lL'l‘lIl .IllIIIIII. Paul (".mlc} Ix IlII' \I-III-I.IlIlI- lIan nII IlIIx IIIglII nl IIIH} cch'IInIIII' L'Ulklllk'\\,

D Hustle and Bustle .II 'I III- SIII‘MI (IIIIII :IIIH Il).lx II'nIII llpIIII. l‘l'I‘C lIcInI'c llpIII. I." .IIII-I \Vcckl}. I’IIIII 'lI'II}IInI'.

«"313 Clubs

LiveVEvil ;._I :wa

-. ." I 1: Medicine Wheel ' I

Babaza at the Social

i I 2 I' I' : I' " I- III I I! 2' .l "i l. l. . ..l i .. I. : H l. - lll . , :. :o. . - o Bebado " » In I. II' .~' I .I :I, .“v. ' 1 .I ; .II'I ; II f I t ' t l I .I )l', Ii, 1 ° 1, i (I' I ' " ’I I‘ ' ". l..v II I ‘v v 'v. “1 , " " I'_"~-' IwI ' . ' .2: )' 1' i nI ' ' l IIII'. l'." .IIIII,“ .II:I'.l

II"."‘I"II ‘r‘II- "XII ‘Il/Illi’l‘» 'IInIl

l1)."' III'I'l ' " l” ’4

Melting Pot Boat Party l-; h” I

l‘ ’l'I’J l _) ll‘HI'.’ ..lI I'l‘.

I.I..~~ I I’ ,~ ,I,

v I l “I " " l‘ ‘1 ' l"

l"',"x9' .‘7'I1"7‘I<l"’<ll.l.l,IIllll. /‘

II'l, I""l ill‘7,"" r:' 'I'"""I'JII (171'. 'I

l‘ (liIl/i I ' I) I" I, II l

’HII; II' M" 'I II I

Slam Present the Wall of Sound Anniversary Tour I M In,

'II'II: AIQ'IIA, ",I .'..'t;IT_ waI'Iuw, III

III: (I III<IIII ml I‘EII'II;;IIII I'IIIIl< (Ill’l IIII: IlSliéIi A'CIIIm ‘IIlIIIIwr, ‘.'.’;IlI nl fiwlll‘u/l owl/III,- In, l,ll°.T1ll’} III. ;I I~I<II‘II .'.IIII IJII’,’lll‘f‘; l H (Lani. IIII; \/I%,II',I zIIIIl lll‘;"1|’}l‘ll, ll“:l'l"/,

MIN/Wu; .‘JI’I.’ 'l/IIIIj

liIll} JnIII'x. Rnxx \II'NlIlluII .IIIIl ('IIIIIIII} (‘I.II;_' I'Ip II up \Kllll \UlllL' lIIgglIl} I'lIIIIgI-Il RIKH IlllIl lIIp lInp IIII\I-Il \IIIlI lIIIIlI} and IIIIleII'I IIIII'lIx.

O LiveVEvil ;II (il.l\}_'0\\ Sghnnl III .'\II. llpIII iIIIII. L" IUI X .-\uj.' \IIIIIIlII}. Rnlv l' .IIIIl .\1;I)lII-III .llL‘ IlII- \I-I) xpcuul gIII‘xIx ;II IlIIx IlIIIIII Ik lI;Ixx I‘I'lclII'IIIInII lun (ll lllL' lIIchI IIInIlIIII‘Ix and UL plum; IlI-I'II \I.III-x nII IlII' glnlml I‘III’IIII. IlIIx Ix IgnIIIg: In M xnIIII-IlIIIIj: I‘IIIlIcI‘ \IIL'I'IIII .'\\ CM'I. lL'\l\lUlll\ \L'IHI‘L'I. l’IIUl RL'\t'l. \lni'ph} and .\l(' (iulm un- nII lldlkl In pcl IlII- I'Inml nII IlIL'II' xIIlc.

THE LIST 2?