I FAB .II "I “U \III I.II I IIIIII ;.Illl I II'I' Iwhm- IIPII].L*1IL:IIIIIL'I “Ix-III} I’.IIII RI'I (II'IIIHII \IIIII-I .IIIII (III: KL‘IIIIIIII I‘II‘IIII I'.II.II_'I'. I<I\II .IIIII IIIIIII} IIthL'. {III} IllL' In .I lIlk'\\k'II up IIIIILII \IIIII III-III III IIIIIka' IIlI\ UIIL' III IIII' I‘II\IL‘\I IIIIIIuI'I'II IIIjJIlI\ III (IIII\L'H\'.

I Fourplay .II IIIx} I IpIII XIIII Ll ILII \VI'I-le} \I'v. IIlfJIII III IIIIIIII'II'IIII IIII IIII- (II.I\_'_'II\‘. \L'I (‘IIIIIIIIIIII'I' \III'I'I \HII IIIIII

I Jungo .II \lLIl.l(l\ IIpIII ‘IIIII L: IIIL'L‘I. \\I‘I‘III} \IIIIIL'III L‘I.I\\IL\. IIIIIIL' .IIIII I'III'I'xI' .III' IIII' IIIIII'I III IIII- III} .II

GLASGOW

Pre-Club Venues:

I Air Organic III KI'I\III}IIII\L‘ XIII-cl. <III <3II|

I Blacklriars 3h III-II mm. “3 “II-I I Bar 10 III \IIII'III'II I .IIII'. V3 III-IN I Bar 91 "I (.IIIIIIIUIII'I,‘\. QT: JSI I

I Bar Ce Lona I": SIIII-IIII-IIIII \‘III-I-I. QK: :<:\

I Bar Jedi 3 “I \I'IIII IIIIIIggI‘. .TII-l IIIIII I Blackfriars III III-II \‘III-I-I “2 W11 I Brel W \\IIIIIII I .IIII‘. VI: l‘lhh,

I Cuba Norte I~ IIUIIII SIIL'L‘I. :SIIS.

I Cul De Sac \xhlnn I..IIII'. H147“).

I Elliot’s 3m :IIS IIIIIII \‘III-I-I. 3.1.x :IIIIII.

I 54 Below ‘kclunumxc SIIL‘L'I. :5“

5-151.

I The Griffiny 3N» IIIIIII SIII-I-I. HI

5 I "I.

I Groucho St Judes I‘III IIIIIII SIII-cI. iII 51"].

GLASGOW F

WHAT IS lT llllTll |IlOlJ INDIE LOOSQ VAWQES? ' no MEAYIS "OI!

I I- _ -

ABULOUS PRESENI

1""

IIII\ \\ \\L‘II

I Joints and Jams III ('IIIII-

I IpIII ‘IIIII 2.1 ILII “Ix-III} IIII' .I\\.‘II\I \‘.lIllllII'.' I IIII‘ I‘IIIIL‘\ )IIII IIII‘ III‘xI Ix’I\I{. IIIp Imp .IIIII wIII Mk III IIII- I II} I<I-\IIII-III\ \I.IIIIII III-\IIIII. II'IIIII_\III1\. I’IIpIM \II.III:I~ .lIIII I)\I(I uII II‘IIIIIHII \'\\'l_\ \\I~II \\IIII II'L'IIIIII L‘IIL‘\I Illx \ .IIIII I’\\. II\ IIII \IIIIIIII'I IIIIII IIIIIII\ IIIIII I.'.III\ l\ IIII' IIIIIQI'xl IllIIIIIIIL' Ix’I\II IIIL'III III (IIIIxL'Im

I New Flesh .II I’II\III-:rI~ ‘Il‘lII I‘IIIII LI \M'I'III} Hm I .IIIII IIII IIII'I.I| III II1I\ IIIIIII' \III'I-I III‘\I\'II_\ IIII\ l\ .I IIIIIIII III.II

I Havana <II IIupI- \III-I-II .‘ 1\ Hm I The Living Room < IIIII-I RILIII. HI) ARI]

I The Medicine Room III =3 (’.IIIII'III.II \IIIIIIII'. “.7 l*I‘I

I Moloco IJK" \It,"\IL‘ \III-I-I. “I .I.\I I

I Nice ‘n’ Sleazy lfl \IIIIIIIII-IIIIII \ll'L‘L‘I. lll‘Ih I“

I Polo Lounge \-1 \\ IIIIIII \‘III-I-I. *5; I 33 I

I Soba I I \IIII'III'II \III'I‘I I .lllI'. .‘III JIIII.

I Spy Bar I‘z II.IIII SIII-I-I. .‘.‘.I "I I I Tchai-Ovna -I.‘_ ()I.I_Irn I .IIII-. 5" 452.1.

I Variety Bar -IIIIS.IIII‘IIII'|IIIII \III'I‘I. “2 IM‘).

Club Venues:

I III IIUPL' SIIK'L'I. 3-13 (III-I.R I Archaos ()llk'k'll SIIL'L'I. 3‘” {IN}. I The Arches \IIIII.IIIII SIII-I-I IIIII .IIIIII.III'II Sun"! I. II‘IIII III.‘ INN!

I Asylum fill ( .H\\ L'IIIIIIL‘II\ RIIJII. II: IIIII\I

I Bamboo SI “INI RL'jJL'lll SIIL‘L‘I. II: IIIIIHI'N.

I 3N) (IMIL' SIIL'L'I. .7.‘I IIJII

GET 0" me lIlOU AlllmALl

so In»! THC VAmbM l sLMInz me man awn. I swoon mm: reLT me

me BOTH mm new I owe» em Ir we we In To outanm» 5 me

ULSE

mom 0? WECT

HAbblflESS llllLL KILL me

BECAUSE l bOll'T “AVE A SOUL.

JUST TO BE 0

JILL

THE SAFE SIDEL!

eIIm- ll' IT'S All we same IIIITII uou AIM" I I'LL muse even ewe A lDIHCH me we TOO.

I-I‘III'IIx IIII' III\I'I\II\ III I 'III‘I‘I'I“ .II 'I‘I'

I People Music .II \I \\

IIpIII 1.er1 9hth \\I-I-L.I\ \I-v. 'IYI'III III IIIp Imp ."III IIIIszI‘ III‘I‘I In» III 'I‘I‘ Ix‘III'I II'IIII'IL'IIIIIIIII I II.‘.\‘_'I‘\\ Imxx

\III IIIII-I I’I‘I II .IIIII IIIIII Ix’I'I'\I' I :I II II‘I-III up .IIIII I'IIII k IIII-III III-\III (I! 'II II‘I .I \\L'II

I Shackass .-.I \II.II I.

III {MPH} lzllluu 1‘ It 1I \\I' ~I.IV\ III; IIIIIIIII.!I‘I'I‘ III II».I\I \Iwu IIII‘ II'II'xI I'I

I Il.!II I I.l\\II \. \\IIII II III' IIIII\ \"‘.'III""‘.‘.,'

“I \ IIL'L'\L' .IIM‘

I Blanket (formerly Bed) < ‘II \.IIIIIIII-II.III \III'I'I. “f If“

I Bennet's w I II.I\\II‘III \III-I-I.

§<3 RTIII

I Budda 1.7 \I \ IIII I'YII \III'I'I. .‘_‘I

I The Cathouse I4 I mun \III-I-I_ _‘ I\

I CCA I<II\‘.IIIIIIII-I~.-II \III-I-I 1‘: WW I Cube ‘1 Queen \III‘I'I, 3‘“ \‘I‘III

I Fury Murry’s ‘Ih \I.I\\II-II \‘III-I-II 3?! MI I

I The Garage WII \’ an I‘II'II.'II \‘III-I-I. 1‘: I IN

I Glasgow School of Art IIP RI'IIIII~\I. \III'I'I. N,‘ MN”

I Glasgow University Union ‘3

I III\I'I\II} \\I'IIIII‘. 1‘" \II""

I 92471\IIII‘IIII'IMII \IIIII'III'IIIIIII' (iIII.Ij_'I'I. I“ ;I II

I Life II‘II\L'IIIL'III I‘I (.I‘lIlIIIIIIIllI. I‘II IIIL'IIIIII \III-I‘I. “I I IIII

I The Lighthouse <II \IIII-III-II \‘nch. 23] (INC

I MAS I" I{II_\.II I\I'II.IIII:I' \IIIIJII'. TI ‘INI

I Media RI‘IIIII‘III \III'I‘I. Q“: IIIIIII I Mercury II: IIIIII I .!I‘.I'. .‘ I\ I‘“ I Privilege NI IIupI- \‘III-I-I .‘II-I <.‘ H

II

I Tms rIcIITInc IS LIxe

" I I I come new» KILL qou I SUI-IQ. me Love em (mm TOO mum. ALL VIoLenT rmuu. j

IIsIIIIqs Clubs

I Stud'essential III lI‘IIfQIL'lll\

‘II‘I'I ;.f"‘. \\I*I'KI\ IIL‘\II \IIIIII‘III IIIL‘III .II IIII‘ III'III'II\ I IIII‘ III IIII‘ In}; I‘II'I-"'IL‘ I In I"II'\ .IIIII .I \IIII II\.III \‘l III'I‘I.\ Immh‘x I'II' III III.II IIII' IIImII \\lII I‘I' I'I II"I' II'I'II'

I Traffic Light .II IIIIIIkI'I IIIII‘IIII'le [{g‘II IIIVII {my 2* I27 II “(I'le \‘IIIIP 'I 'I‘I‘ II*_‘I‘I\ "‘II “I”! IIIII‘ I‘I‘II L‘\L‘l_\ \\L'\I II'I'IIVII I‘I' IIII"I‘ III' [\IIIIM I.IIII III IIII' III‘III Ix-IIIIWII and \I-\\ I\’I\Il IIIIII pup III IIII‘ I‘ II R I‘I'IIIIIIIIII \\.III II “III In! IIII' II.-":I IIIIIIII' ‘.‘.III‘ :‘I\I' III'I' IIIIIIIIIII In IIII 'III\\I‘ \IIIII Inc In \II III IIIL' IIII \I'III

I Queen Margaret Student Union _‘ I III‘. chx I NIL-III :m II ‘\.I

I Reds. 1“ \.II‘II‘IL‘II.III \III-I-I. HI IIIIQ

I Renfrew Ferry I ‘IIIII- Hm. “I

I Riverside Club I II\ \III-I-I. WI “3x” I Rocksy’s Basement .1“ \I-II

\III- I III] \III‘I'I. I’.II~II'\. “7 V‘Il

I The Shack I‘M I’III \I, H3 "‘33

I Soundhaus I" IIIIII-pIIIL \Ich. III lf\§‘l

I Sllb I“ I.!II‘_III .I \lIL‘L‘l. :43

I Tempus ( 'I‘ \, WI \IIII IIII-II.III \‘III‘I-I. .IIMII-

I 13th Note .‘IIII('IIIII- \IIch. III .‘I”

I The Tunnel \II \IIIIIII-II \IIL‘L‘I. .‘II—I |INIII

I Trash III" I’III \‘III-I-I. V3 “‘3

I The Up ’n Down Club \\I-\I \IIIII'I.IIIII \III'I-I ()III-I'IIx I’.IIk

I Vault 3* ()III'I'II \III'I'I. .‘II-l ilX‘I

I The Velvet Rooms VII \‘.IIII-IIII-II.III \lII‘I'I, {If IITRQ

I The Woodside Social Club ‘2‘) \I‘lIIl \\IH'II\IIII' RI‘JII llfi “II;

I Yang HI‘IIII-I-n mm In MM

"AQQI THE VAMDIM SLAqu

J we won DEMHTCB mam.» THIS MUST BE WHAT "APPEHS ImIen uou cam see Home

“‘21

Olllll kfl‘lEETlOn. NOON LESS SEX" van» BIG MA". mm STmKll “Am.

Xx IIII H a I? hem"

BOTH EON“ HI 0? 8, tlOU'VE CONE TO mu Alb. JUST "1 TlmE.

MIST [WI - A emu: LOOK AT 0 C CK. I THOUGHT TIIeII CALLED qou HOQSE BECAUSE or Home race.

WE'VE COME TO m fine-A” BUT WHO'S JUSTIN TWE?

Copyright 2003 D Jackson M Collin

LLLJLI'LLL

a: ":51’ 'THE LIST 31