I.:II' IIIIIII I II.I.II (Ill (IfIJIL'IIIz Tere Naam 'III. I\.IIIxII I'\.Ill\IIII.. IIIIIIII. .T‘N14I\.IIIII.IIIKILIII.IIIIIIIIIIIII..I( II.l\‘-I.I. \.I.IIIII IxIII‘III'I..II. \.I'.II.I |’I.IIIIIIIIII‘. R.I‘.I KIxIInII III. “II” IIIIx It"IIl.lI.I' III I.IIIIII IIlI \. IIIII. IL'IIIIIII'5 IiIIIIj. ‘.-.III III III'I'I..II.I~ \.I|III.III ixII.III III ;'II~.II IIIllII. xIIIIIIIIIj: .. III/.IIII' II.IIIxI}II' and .l II..III II.III' lll IIIL' xI-.IIIIII ILIII. '.'.IIII Il Ix '.‘.IIIIII IIIL' .IIIIIIIxxIIIII IIII.I' .IIIIIII' IIIIx II.I:'I. IIIIII.III.I' I.II\' Il.l\ III-xI-I‘.I‘II|} III-I'II .l III.IxxI‘.I' \-.IIIIII ‘.I.IIII~ IIII I I / li/llI/’.’ll.‘/I Terminator 3: Rise of the Machine I: \ CC. IIIII.IIII.III \III\III\\. I \. :IIIIII \lllIIIII \I Il\‘-.lI/L'IIL'L".'I'I. \I. I. \I.IIII. ('I.IIII- I).IIII-x. KIIxI.IIIII.I I III.I'II. I).I\III \IIIIII'\'.x III.\IIIIII \lII'I .I II Iv.” III.IIIIx. \IIIIIIII \. II\-..II/I'III‘;'-.'I'I‘x II... I. IIIIIII;' \‘IIIIII III' IIIII'x I‘L'\I III.I_\III‘.' .I iIIIIIIl IIl.lI \III.I\III‘\ IIII\ III III‘IIIIII‘ .IIIII IIIllI:'\ IIII.I\ .I IIIIII‘II II‘I‘I. II'IIIIIIIxu‘III III PIL‘ (‘I II I‘le .IIIInII IIIII\lI‘\ and III'\\ IIIIL'LII'I. IIIII.IIII.III \IIIxIIm II 5 ‘l I. I.llI\ In IIII'.IIIII‘ IIIL' IIIIII H “r II.IIIII|I'x IIiL' .II IIIIII II‘xIII‘I I.III|} L‘llHlljJIl. IIIII I‘I‘III.||I\ IIII' .IIIxI'IIII' III I/ .IIIII lf'x III.IIII.II.II \ IxIIIII.II}. I.ll|l\‘\ (XIIIII'IIIII. II.Ix II'\lIIIL‘II Ill .I II'xx .IIIIIIIIIIIIIx .II IInIII'I (II III Nil [1 II Il\l Toy Story 2 II 1.....IIHIHI III\\I‘II'I.I \31NIH. IIIIII IIIlllIx\. Illll .'\IIL'II. III.III ('IIx.II I. ‘i5IIIIII IIII~ llt'“ IlIllI I‘\[I.IIIIIx nII IIII~ IIII;'III.II xI-IIIII;'x .IIIII IIII'IIII-x \\ IlL'll \\IIIIII} Ix IInI I.II.I'II In ( 'n\\l.n_\ ('.IIII|I II) IIIx IIIIIII-I \IIII}. III- III';'IIIx III IIIII-xIIIIII IIIL‘ IllI‘.Illlll;‘ III IIIx ‘IIIIV \\ IlI'Il III"x xIIIIxI'IIIIcnII} \IIIIL‘II II} .I I'IIIII‘.'IIII \IIIII III.IIIx II. xI-ll IIIIII In .I .IIII‘IIIIL'\I‘ In} IIIIIxI'IIIII IlII/I and HIV _‘.'.Ill_‘.' II.I\I'I .II'Inxx Inn” in II'xI III' IIII'II [LII IIIL' I'IIIIIIIu' I.III):I' III IIII' .IIIIIII.III'II I Il.ll.l\'IL'l\ Ix t‘\Il.IIHIIlll-ll}. mu} m} III.II .‘IIIIIIIIIII'I pI'III'IJII'II IIII.I;_'I-x \\lII III'\I'I II-[ILII‘I' IIII' II'.II IIIIII_~:. IIIII III. .XIIIII _‘ Innkcx )nu “IIIIIIL'I .x/I‘I (I'IIIII/I. IIIIII/III/g/I Treasure Planet II . 000 IRIII. (‘II'IIII-IIIx .IIIII .IIIIIII \IIka.II. I'S. .‘INIII \IIII'I'x nI .lnxpch ( inIIInII I I‘\ III. I);I\ III IIIIII- I’II‘II‘I'. I'.llllll.l IIInIIIpxIIII ‘iIIIIIIII. I)IxIII'_\ II'\\IHI.III“..' III RIIIII'II I.nIIIx Slt'\t'II\UII.\ I‘I.I\\I\‘ I (5/. II/III/IHIu/I. (I 'l. (l/\III'I'IIIIA T-Rex 3D Il'IIIiII‘II I I'nII.IIII. I‘S. I‘NHI ~1IIIIIIII shun/III); IIIIIIIIIIy l.\I.v\.\ Innuc .IIIIIIII .I IIIIIII‘I .IIIII II.III3_'IIII'I Ill II;III_I_'I.‘I lI’nIII .I \ II’InIIx \'.lllll\IiIIlll\ IIIIIIIx.IIII (iII'uI Illll. I.\,‘\V.(I-/Il\'\'1'\\ Veronica Guerin I I.\'. 000 Mm! SI'IIIIIIIJI'III‘I. I Sv\. JIIIHI (IIII' Ii|.IIII‘III'II. \I.III I)I-\IIII. (‘IIIIII I'.IIII'I|. IiII'IIIIu I'I‘It'kcl. .lnc II.III|I'} ‘IXIIIIII .II-II} IiIuI'kIII‘IIIII'I» IIIIIIIIII‘I'II .IIIII SI'IIIIIIMI'III'I' IIIII'I'II‘II I.III.I' IIIL' IIIII‘ \II‘l_\ III (iIII-IIII‘x IlI\ t'xlignlinn III. and IIIIIIIII'I II). jJIIIIIII) I)IIIIIIII III’IIg IImII'Ix III IIII‘ I‘I‘IIIx I’IcII} [II'III'xII‘LIII xIIIll IIIII Ihc IlIlll 3.:II'.II|} III'III‘IIIx IIIIIII IIIL' [III-xt'nu' III ('.III‘ Iil.IIII‘III-II lll IIIL' IlIIL' Inlc. \I'III'II IIII' .\L\ III/l. \\IIIl JII.III \IchI \\.I\ III'III-I (II'III'III/ II [I II\I’ Wayne’s World mu. 0... II‘I-III-IIIIII' XIIIII'I'IIx. l S. WW I \IIkc \I}L'I\. I).III.I (1mm. Rnh l Imc. lI.I ('.IIII'II‘ ‘I5IIIIII I:\.‘I'|II‘III. II.III_\ IIII HIIIIII-I \Il/II'uI‘. lI/III/Iu/g/I Whale Rider l’( iI 0.. INIkn (".IIII. \I'\\ /c.II.IIIII. IINHI KI'IxIIn ('.IxIII‘-IIII3_'III'x IIIIIIIIII III.‘ }‘III tum lull. In \\IIIIIL‘\ IIIIII'IIIIII; \I.IIIII III.IIII.I \I'lI'I II'I/ II'II'IMI What a Girl Wants II’(;. 00 IIII‘IIIIII' (IIIIIIIIII. l .\. JINHI KI'II) I’II'xIIIII. \IIII-Il \I.‘(iIII'c. I’nlIII I‘llIIl. I'.IlI‘cn,-\Ik1nx. ,IIIII.IIII.III I’I}.'c. I’cII'I Rccu‘x. \III.IIIII;I IIIIII‘x. \IIII.I('II.III.‘I-IIIII III5IIIIII Ii_\III-x [\I.I}x I).IIIIIIII' RI'IIIIIIIIx. .I x\\I'cI. gnIIII II.IIIIII-II l ' _\L‘.|I*I‘I\I gIIl \\IIII Ix IIIIIIII'II In IIIx.’n\I-I III.II IIL'I I.lIIIL‘I Ix liIIIIxIIIIIIIIII.'1.III IIIIIl III‘III} l).IxII\\IIIIII II-II'IIII IIII\\I‘\I:I. IIInIIgII III‘III} \u-II'IIIIII-x IIII‘ IIIIIIIIIIIIIIII} In gI'I In kIIIIu IIIx II.III;_'IIII‘I. IIIx \'I‘llll|\ In; I|.lIIL'L' II‘IIJIII‘I'IIIII I .IIIII IIIx I‘I‘IIIIL'JI .III\ IxnI II’III‘I'I PII‘I In 34.1 Ilk‘l \L‘III [Mt'kmg l IIIIIIIIIIII'III} chm-xx .IIIII \Ii.llllL‘IL'\\. IIIIx II.Ix IIIIIII‘ I‘JLI 9ng III\III\III;.' RII}.II I'.IllllI_\ Il‘I‘Ix.lIlI\L‘\ III.III .III_\ IIIIII \lllL‘L‘ l/II MIMI] (I'm. II II‘IIIJIIIx \\.II.‘II.IIIIc III.IIIkx III Ii}IICx IIL‘I\L'II. “IIU gncx .I prIIIcII. IIIIIII). gcnuIIIcl} xuccl III'I'IIII‘IIIuIII'c .IIIII .‘IIIIIII \u‘ll I‘L' \IllliL'IlllL‘ In \\.IIL‘II III III.‘ IllIlll'L'. (II‘III'III/ II'II'IIH'

Films are listed by city, then alphabetically by cinema. Film Listings compiled by Henry Northmore

Bombay Cinema: Glasgow

5 I.IIlilL‘ \III'I'I. IIIIn\. III-1] 1|” “‘3: 15 IL: L-II

I'nI IIIIx IIIIIIIIngII'x IIIIIIJIJIIIIIII' IIIIII'x. [III'.IxI' I'IIIII.I.I IIIL' \"lllI'lIlJ IIII III»1l 1|” “‘33 III \\\\\I IIIIIIIII.I).'IIII'III.I I‘IIIII IIII III'I.III\

CCA: Glasgow

‘5“ \.IIII'IIII~II.III SIII-I-I. “HI ‘5: 1‘" III L31 No.15”.

IIII JiIfSI IAY 1.: [II II} Full FrontalIIx. (.15. Ghost World I I5. 3 III. I IIII IN IS. I'IIII ‘. Whale Rider II’(II I..I5. Fausto 5.0 I Ix. .x. III. SSAIIJIIUAY 1r. AIII‘I Fausto 5.0 I Is. I.. I 5, Whale RiderII’I‘II .\’.I5. SUNDAY 1.‘ AIJI‘. Chicken RunII'. I3.I5. Whale Rider II’( 3. JIIII. IIJI SHAY III AIJI". Fausto 5.0 I I3. (..l5. Whale RiderII'I‘I. M5. \‘II’I IJNI SHAY :I‘II AIII‘. Whale Rider II’(;. II.I5, Mirrorball: Schematic III‘L‘I ‘i :I I, IIIUHESIMY 1)‘. AUI‘.

Fanny and Alexander I I’( ‘I. I. I 5. errorball: Japan I IIII- . 1). .II I.

Glasgow Film Theatre

I: RIixt‘ SII'L'L‘I. (II—II .55: XIZX. (HIE/III”, .I\|l III‘I'IIII'IIIIIIII‘Cx IIIIIIkuIIIc. |I)|. |I-.|. IiwIIIIng: L115)” H.550). XIIIIIIII-I-x: [3.011 IL3.5I)I. \Vcd IIII'I'IIII' 5|IIIII: UHII ILZI. (II'vI \;I\L‘I‘x2 LI‘).51IILI4I IIH' ilL‘kt‘lx IIII' IIIL‘ [II‘II‘I‘ n1 .1 I\:I|III IIII' IIllI‘L' IIIIIIIIIIxI.

THURSDAY II'. AUG

1. Respiro (Respiro Mio) I I5. 3.15. -1.-15. (.15. M15.

2. All the Real Girls I I5. HIII. I..|II.

.\.§II.

?1I‘IE).\\/ ' I\LI(‘I

1. Cowboy Be-Bop I DA. IIIII. I. III. .x.III.

2. Respiro (Respiro Mlo) I I5. 3.15. .145. (.15. 5.15,

SATI MID-AV '6 AUG

1.Cowboy Be-BOpII3.-\. HIII. mm. In AmericaII3.\. MI.

2. Respiro(Respiro Mio) I I5. 3 .15. 1,-1.5. 0,-1.5. 8.4.5.

SUNDA/ I? AUG

1. Bringing Up Baby II)( E. + The Philadelphia Story I I’( i. I ..:I I. Cowboy Be-Bop I I2.\. I..IIII. Young Adam I I.\’. .550.

2. Respiro (Respiro Mlo) I I5. 345. 4.45. (I45. 8.45.

1. Cowboy Be-Bop I: \I lIIII. \ in SacrificeIIII.I 5 ;II

2. Respiro (Respiro Mio) I5. .‘ l5. 1;. (\.;<

The Rage in Placid Lake I I5. x lII

1.$aCTiflceIII\I lIII.

Cowbo 38-30;) I I: \. I.IIII SolidArIII\I \ III

2. Respiro (Respiro Mio) I I5. .‘ I5. I. .Ix_ \.I<

lLoveyouBabyIIx. III.

1. Cowboy Be-Bo I I: \I iIIII

A Decade under e Influence I I 5I (I [5

Song iora Ragg Baum x :I.

2. Respiro (Resp ro lo) I I5. 3 .15. .I Ii. 5 I;

I Love you Baby I5. I. :I.

1. Sweet Sixteen I Ix. I III Cowboy Be-Bop I I: \I :15. II I5 Respiro (Respiro Mio I 15. x .15

2. Respiro (Respiro lo) I I5. 3 15. .1 .15. I. .15

Four Eyes I 15. .x II.

lmax Theatre: Glasgow

(i|.I\.L‘n\\ Syn-nu- (I'IIIII'. 5” I’.I.'IIII (jun). III-1| 13.1. 5IIIIII {5 II 1 5II. I)IIIIIIII- II'.IIIIII' II. IxL'I\ U) III. 5II. IIIII‘IESIIXI- .

Cyberworld III. I I5. 5IIII Dolphins III III »15.IIII Space Station (30) II I I .15. 3.15.

T-Rex 30II'. III.I.I.. 3 III. “5H III’II JAY '9 I‘ILHESI II'I‘rH ' Cyberworld I |’( i.

I).II|}: I.I5. 5,IIII. Dolphins II‘.

.\I.IIIIII'I‘ I‘ll. Sal .\ IIIII' Space Station (30) II‘. I);III}: 551.5. (II5. .-\|xn I'll. S.II .\ IIlllZ .\.-15

.\Ixn III;IIIIII-I- \IIII \\I~II' III.»15.IIII. T-Rex 30 II'.

I);III_\: IInnII. 2. W.

I'l'l. Sui I\ 'I IIII: ". III.

New at the Quay: Glasgow

()ll I’;IleI'} Rn.III nppanIc II.III‘_\ RIIIII\IIL'II~\. III-II III.\ III I I. IIIIII .IIIII (‘(‘ I...I.I.Ing: II.\"II 5n 5II III)", |I)|. |I~.|. .\IIllII L5.I)II SIIIIII'IIIx: L' ‘51), ("MM llllIIL‘I II: 9.5.5“. I'IIllllI} III‘kI'I: LII. I.II‘I'IIxI'Il MI

(I I5.

III -15.IIII.

IIIIJIIESIJI'IY '

Agent Cody Banks I I2.\. III.I.I.. American Pie: The Wedding I I5. (I. I 5 BruceAlmightyIIM. 115. (.15. (I.I5. Daddy Day CareII’I‘I. II..15.II... JIIII. Koi Mil Gaya I l3 \. I III, 5 III). x In Legally Blonde 2: Red White and Blonde II’II. JIII. 1.15. TIIII. *I I5

Piglet’s Big Movie III III...”

Pirates oi the Caribbean: The Curse of the Black PearlII3\. ll IIIII... IIIII. JIIII. 2.15. ~1l5. 5 I5. IIIIII. " in. M15. ‘I.|5.

Rugrats GO WlIdII I IIIIIIII. ZIIII. -1IIII_

Sinbad: Legend ol the Seven Seas I I I IIKII. 3.511. IIII

Spy Kids 30: Game Man I IIIIIIII. 2.|5. 1 III. (.15. ‘IIIII

Terminator 3: Rise of the Machine I l_‘ \I II Hum. I,III)_ III“, {III I III. I. l5_ ".IIII. .\.15. 1111)

Veronica Guerin I 1.x. I. .15. *I III WhataGirl WantsII’III SIIII. I III.

III). ‘1, {II

UNI/XII” " 'r' .

Agent Cody Banks I I: \I

.\I;IIIIICI~ I'll SIIII. IIIIIIII

American Pie: The Wedding I I5. 1)..le I in. JIIII. -1.IIII. .1 III. IIIII. IIII'. IIIIII IIIII

\IMI I.IIL‘ I'l'l I\ \.II II 1“. Bruce Almighty I I2.-\.

I);III_\: ‘I, I 5.

IIIIIIIIIgIII.

4,. ‘. F'I 5. :05

HITLIST *

Roger Dodger : 2

Respiro’.’. "

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pear

II .. ' .,.r , "’ I: w: :'~ I; I' 'III I" ' " All the Real Girls " ' -. :' .'II "I .lt’I " ' IE- ';I .I' I.;_' I _,I ;I. II I. t II .N"I~ I ' II I )' ' (III, I}.I.‘I.;"' I

Cowboy Bebop I

.I;II..I':I-f.I:.II:"'II: -II’_I;-': I ‘I I. .III. :I» Iv IIII-I-v é.I-II5‘.I: I III .I'IrgI‘. (I/ I. (I.’I.’.I};>.'..

The Sacrifice IIIII" , I" I..-

I'II'IIIIII«I‘7.IIIIIIII'IitII‘"IIIIII‘I'

‘.If‘.II.IIr.I"‘;II‘6.IIIII III".|"II‘.'IIIII'I" |."IIII‘7T.’,II‘:I'II:’.IIIII!" If ,I I. 'I' III II' I’I,I"IIII III II.

.III‘. ’.II‘7’,I'_II‘.’l '.’.l°. Inn."

owl, (3/ /. (I.I_'.:;IJ.'..

Daddy Day Care III I.

.\I.IIIIII'I' I‘ll SIIII IIIIIIII

Freddy vs Jason I IM

null. gun. .I III. "IIII 1) III

.\IxI. I.III‘ III I\ S.” IIIIIIIIIgyIII

Kol Mil Gaya I I.).\.

I)IIII). I III. 5IIII. I\ III

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle at

Life I I3.\.

Hm I: III. <I5. (IIIII. I. III. 515. ‘I.l5

Legally Blonde 2: Red White and Blonde II’(II

Hull}. 3 51!. 1-15. "1111. ‘i l5

.‘\I\II I;III' I'll I\ S.II IIIIIIIIII'III

My Big Fat Greek Wedding II’( 1. .\I.IIIIII'I' 'IIII“ III “lam.

Piglet’s Big Movie II'.

I);III}: IIIII.II

Pirates oi the Caribbean: The Curse of the Black Pearl I 13.\.

I);IIl\~ IIIII. JIIII. 3-15. -1I5. I._IIII'. III. .\.15. 1) I5,

.-\IxII III.IIIIII'I' I II Sun: I | III.IIII .I\Ixn I;III- I‘ll Ik Sal. I I (III. llllIIlllL'IlI Rugrats Go Wild II‘I

I).III}‘ IIIIIIII. :1)”. IN”. (IIIII IIIIII

'I Illll.

Sinbad: Legend of the Seven Seas II . I);III_\: IIIIIIII.

Spy Kids 30: Game Over I I I

I);III}. IIIIIIII. 2 I5. I 5H. (1.45 Terminator 3: Rise of the Machine I 12.x. I).III_\: IIIII. JIIIIIIIIII'IIIIII. IIII. ~1iII IIIIII ‘IIIIII. III5. ".IIII IIIIII Hum. 515. I). in IIInI 'I IIIII

:\IxII IIlIL' I‘l'l IK SIII' II 5II. What a Girl Wants II’( I. III \VL'IIi ‘} I)“.

.-\IxII Inic I‘l‘l Ik SnI: IIIIIIIIIjJIII.

5l5.

IIIIIIIIIgJIII

-. THE LIST 15