Clubs IISIInqs

Glasgow Fridays continued

I Fuel III l'III-I IlileIIIphI‘IggxI

III VIIIIII Inn. [-1. \Vcclxl}. \I-u I‘lIIh \I'IIIIIII' IIIIIII IlII- (ll jJIIIlIP. \IIIII'II Ix .IIII'IIIIIIIII: III k'\PIlll(i IIII- .IxI-IIIgI' (iIIIxxxI-gIIIII‘x IIlI'II III \IIIIII \xI‘I'kI'nIlIIIg: IIII-IIIIx I’IIIII RI'II IIIII} x I'IIIII I‘IIIxxII‘x. RIle lIIIIlI .nIIl .III}IlIIIII_;' \Hlll II :I'IIIIin ~\IIIIIlhIIlI‘ .IIIII \III‘IllxlIlI' II'\ \lIII'lIII): III III-I Ilixk‘ l.IIIIIlIIII III ilk'lL'. .-\ \II'I- IIII. I Full On In I’I'I\I|I';_'I' III. VIIIIII iIIIn. I‘) IFI “Ix-kl} 'lIIIII \VIIxIIII. (iI'HIIIIIIII. SII'uIIII (iII'I'II. \VIIIIIIIII I)IIIIII‘|. (Ln llIIIIxIIIII. \III illl\l IIIIIl (ilIl I'I'lll .nI- _\(llll IIIIxIx III IlIIx \II-I-lxl} IlInII'I' IIIj_'|II IiIl\\ll IIII llIIIII‘ XIII'I'II

I Funhouse .II llInIl} llpIn iIIIII, H II iI \VI-I'IIII). .\ lllfJill III \\l\k'ti up punk IIIleI IIIIIl I‘IIIlIInIII' IIIIIIxI'IIxI' IIIIII. III-ngIII'Il III I'II'III II|| III [M xlIII IIIII III _\IIIII CIH\I RIIIIIII l‘x I'IIIIIIIIIng \'II' (iIIllII\\II_\ IIIlIl \il l’IIIli \I'I‘IllI‘\ III'I' III I‘lIInggI' III lilk‘ IIIIIxII'

I Funk Room III lllL‘ .'\lk‘ilk‘\ \I-xI IlIIII' l‘) SI'II.

I Global Groove III IIII- ‘l'IIIIIII-II IIIIIII inn. [7 II'SI. \VI-I-kl} HI}; IIIIIIII' IIIIIl iIII'III IIIIII\I‘} IIL‘IIIIII. (iIII‘\I\ IlII'.

I GOOd'OOt I'Il IlII‘ R|\t'l\l(it‘ SIII'IIII. \I'\l IIIIII‘ “W.

I Kinky Afro III IIII- XIIII (‘IIIII \I-xI IIIIII- III

I Heads Up III SIIII ('IIIII .\'I'\I IlIIII‘ li‘I‘.

I Hustle and Bustle III IlII‘ SIII‘IIII. (IIIIII iIIIII (1)le II‘IIIII llpIIII. i'l't‘k' lII‘IIIII' IIIIIII; I5 IIIII'I'. \Vcckl}. l’IIIIl ’IIII}IIIII. HIII} .iIlllL‘\. RIIxx \lI'MIIIIIII IIIIIl ('IIIIIIII} (‘I‘Ing I'Ip II up “llll xIIIIII' llllell} I'IIIII'gI-Il RIkli IInIl hIp IIIIp llll\L‘Ii \\llll lIIIIk} IIIIIl lIIIIkII‘I' II‘III‘Ixx. I In Deep ill llII‘ :\lI‘hI‘\ (.ilit' HIIIZ ‘IIIIII iIIIII. [5 (MIT). 33 Aug: IIIII). KIleII IIIIII gIII-xIx plII_\ III IlIIx llllL‘ xI‘xxIIIII \IIII‘II IIIcI'c'x IIII I‘IIIII IIII III IlII' IIIIIIII IIIII'I III IIII‘ \L‘llllL'. lI'x II III‘IIIIIIIIII IIIII‘. IIIIII IIIm II'x gIIIIIIII |III\I' II IIIIIIIgI} I'III‘lxIII’ xIIIIIIIlII'III‘k.

I LiveVEvil III (ilIngIm SI‘IIIIIII III .'\I'l, \I‘\l IlIIlI‘ 5 80‘“.

I Latin Fever III llIIxIIIIII. 0pm ZIIIII. iii-CC. \VI‘I‘H}. [)1 KL‘Illl l) \[Illh IIP \Ulllt' ('IIIIIIIIIIIIIII. (‘IIIIIIIL \I'xx YIII'Ix InIIl .«\II'II'IIn xIIIxII. IIIlIlIIIg II I\\IxI IIl' l.IIIIII I‘IIIII‘I. RIM; and global III-Ile III IlII' I‘II)IIIIIIII'II| xII‘xx, 'I‘IIxI}.

I Legacy III \lI'I'I‘III‘}. NL‘\[ IlIIII‘ IN. I Lite III IIII- ('III‘IIIIIIIIIII. IIIIIIII RIIIII. [IlIIx \VI'I‘lxl}. 'I'lII‘ ('III'IIIIIIIIIII I‘III‘I‘lII’I gI'Ix IIIIII IIIII \\\Ill:_‘. “ilil Ihc l.III‘ IIIII‘ IIIIIl I‘luh IIIkIIIg II\I'I' \\L‘Ci\i) III'III‘I'I'IIIIng. 'l‘lIIx I'IIIII \\ Ill lIIIxI‘ I'I‘gIIlIII' IIIIIII‘III'IIIII‘I'x II‘IIIII II|| III lil()\L‘ “ilU IIIIIlII' IIII' (il pIII‘III‘x 30 mm II

x\\ mg.

I Manga III SIIII (‘IIIII llplll .iInII. L") It“ I. 22 .v\Il:_' IIIII}. 'l‘lII‘ \I‘III‘I'IIIIII‘ l).l 'I‘I'I‘III‘I' III;I_\x III IlIIx I‘IIIxx) IlI'IIIII Ik IIIIxx t’illi‘. llIx \‘lllk‘lllIlllC xIIIIIIIl IIIIIleI‘IIpI‘x |III\I- \HHI IIIIII IIIIIII} IIIIIx. IIIIII nIm II'x _\IIIII' mm In I‘hI‘I‘Ix IIIIII IIIII. ‘l‘hc .\lIIIIg_'II I'I'xIIlI-nlx I'IInIk lllC gIII'xI III lik‘ll' Im II IIIIIIIIIIIIIII' xI_\ iL'.

I Medicine Wheel In llIL' Sub (‘Iuh \L‘H IlIIlL' Ilk‘,

I Midi Hi-Fi III Ihc(i1II\gII\x SI‘hIIIII III .-\rI. .\'I-\I IIIIII- IIII:

I Moda III \lIIIlII. 0pm iInn. l'I‘I'I' “Ix-III}. I)IIrII'n |)IIIIII L'Il\k'\ hIx \xII} IhI‘IIIIgII my mum \xIIh IIII' IiIII'xI III ilUll\L'. gIII‘IIgc IIIIII RIkB.

I Monox III IIII‘ SIIIIIIIIIIIIIIx \I'\I IIIIII' ll‘t'.

I Music for Pleasure .n IIII- \II-III-x \I-xI IIIIII- IN

I National Pop League In IIII- \VIIIIleIIII' SIII‘IIII. 8:15pm ZIIIII. I" 3‘) .I\Il_'_'. .\lIInIh|_\. I’IIxI-pIIIIlI. (‘ NI InIIl InIlII' IIIIII. IIII [IIII IIIgI‘Ith‘ II) Inc lIIII'I) I'I-xIIlI'nIx III IlIIx I'IIIxx} I‘IIIII. .\ \IIIL‘\\II_\\ IIIIle InIIl IIII IIIIxIIIlII'.

I The N00 Groove In IIII- I'nIxI-I'xIIl. SIIIII'IIII'IIIIII IAIHL'I .\'I'\I IlIIII' IN

I Numbers Ill .'\(i [Ill \L‘\I IlIIlI' llk‘. I Nurture III (‘IIIII (I‘), \I'\I IlIIII‘ IlIIx I Offset III ('IIIII'. III. 10pm .iIIIn. [h lie-5). \VI'I'H'M ()ii\Cl \kL'lI‘IIIIII‘ II lI'I\Clll;IlllI:_' III'\\ I'I'xIIlI'III. IIIIIII‘ IIIIII'I' IlIInI lhI' IlI‘lIglIIlIII RI‘III'HIIIII 'lI‘IIxIlIIlI'. .lIIIIIIII I‘IIIIIIIIIIIxI. Sun \lIllI'IIIIIIIIII (nI‘I IInIl IIII'IIII'I' I’IIIIIIIII I'I‘IIII'I'IIIIIII SIIppIII'IIIIg lilL‘ lIIII'I} IIIII} III'I' SIIIIIIII l'II}. (inf) ('III‘II'}. .lIIII l)II liI‘xI InIIl RII‘IIIII‘II

i.C\ lll\IIllI

I Off the Record III ,-\II [III \I-xI IlIIlI‘ li‘I‘.

I The Outcome III IIII- .-\I-I~III-x. \I-xl IlIIII‘ IlII‘I

I Pinup Nights III BIII'I'hIIx

I Pressure III IlII' .'\I‘I‘III'x. lllpIII .iIIIn. U2 IUUI. 2‘) .'\llf_'. .\lIIIIIh|_\. SIIIIII IIIkI' IIII'I' II “ilUlL' l'INIlll IIlI IIIgIII. IIIIIl I'l IIIIII‘I' llt‘“ x. IlII'I‘I' III'I' IlII' lillL‘ gIII‘xIx III “10 IIII'III III llcn SIIIIIIIx IIIIIl YIIIIxI'II l‘I\ IlIIII \IIIix IlIIlI‘I'Il.

I Radar III IIII' (IlIngIm SI'hIIIIl IIl .'\l’l. NC“ IlIIlI‘ llk‘.

I Red and Gold Room III Ann. lllpIn .iInII. i‘lk‘k' III'IIII‘I' I IIIIII; LU" Illlt‘l'. \VCCLI}. l)_l \lIL‘lIIIL'I (YSlII‘II IIIIpx up III prII IIIIl} IlII- IIIII'xI xIleII IIIIII l.IIIIII lIIIIL‘\ III II \I‘I'} \II‘Il-III‘I'II‘II .-\I‘III I‘I'IIIIIl,

I Relentless III lilL‘ RI\L‘I'\l(iL‘ ('IIIII. .\'cxI IIIIII- IIII:

I Rockit III BIIIIIIIIIII. 5pm 38””. [7 IL'SI \VI'I'lxl}. llIIIIxI' lllll\l( II‘IIIn (iI‘III'I \iIIllllUl'Ii IIIIIl xIIIIl IIIIIl lunk ll‘IIlll (iI‘IIlIIIIII l-I'I'gIIxIIII IIIIIkI' IlIIx II \I‘I'} IIIII'III'IIw III'IIpIIxIIIIIn III ['10 III‘III'I III [ilL' L'II}.

I Salsa Friday In liIL‘ R..\I"..\ (‘IIIII l,~\\lIiL‘) SII'L‘I‘II. NC“ IlIIlL‘ li‘t‘.

I Salsa Seduction III (‘I‘IIII‘III HIIII‘I. .\'I-\I IIIIII- li‘t’.

I Second Nature III lhI‘ I‘nIxI-I-xIII. .\'I-\I IIIIII- li‘L‘.

I Spacehopper III XII-run). .\‘I-\I IlIIlI‘ ihL'.

I Southern Soul III l'p IIIIII I)Il\\ II. NCU IlIIII‘ 5 SCI“.

I Sub Tropical III (‘IIhII .\'IIrIc. ‘).3()pIII ZIIIII. l'I'I'I‘. \lIIIIIIIl). Sub II'IIpII'III I'IInIinuI'x I'IIxIIIIg pt'III‘lx III‘I'III‘I‘ x“ inc III IlIIx xcxxIIIII III lilL' McrchInII (’II). 'l'il'l' l’I'III‘hcx Ix _\IIIII' man.

I Tattooed and Topless III MI‘I'I‘III‘). lllpIn .‘IIIIII. 'l'hc Burl} hu_\\

kccp II IIIIIIIt‘II} In men IIIIpIIlIn I‘IIIII IIIgIII

I Tidy III [ilL‘ Shack III ‘Hpm ‘I iIIInII £5 IUI \\I'I'kl_\ l.cI IIIIII IIIII'I‘IIIIIIx l'I‘IIlII} II'I-lIIIg IIlec lIIIlIl III _\IIII \xIIIlI‘ l).l lIIIII HIIIIIIIII IIIkI'x I'IIIIIIIII III lilt' IlIInt‘I‘ liIIIII’

I Tiger Tiger In I’IgI-I I‘IgI-I

llpm ‘IIIIII LII \\I'I‘k1} I'lle hIIgI'I} PHPUIIH IIIII. I'IIIII IIIIIl lL‘\iIllllIllll gIII‘x \xIlIl IIIII'I IIIIIIIx \\ uh .I xI‘lI'I‘IIIIII III I‘IIIIIIIII'II'IIII IIIIIII‘I' IIIIIl lx’Ikli IIII IIH IlIIIxI' xIIIIIIIIng IIIIIII‘x IIIIIl x\\.nIk_\ Imp I Tronicsole and Tracktion Sessions III .\l.\.\' llpIII KIIII t" «HI \VI‘I'H} SI‘IIIIIII IIIII) Inc on 33 :\Il“_‘. IIIIIIIg; \Hlil II-xIIlI'IIIx .\l.IxII IIIIII (‘lII'Ix IlIII'I‘Ix lI'x II glt'III IIIpp) IIIIIIxI‘ IIIII’I},

I Unity Reggae In SIIIIIIIIIIIIIIx. \I-xI IlIIlI‘ IIII‘

I Urban III IlII' illllllk‘i llpIII {Inn {5 IUI. \VI‘I‘H), -\n RIHl \C\\lUll I‘IIIII‘II'x} III l’IIIII N'JII' III IlIIx III'uI} I‘I'lIIIIIII‘hI'Il. L‘lIIxxII‘ (IlIngIIu \I'IIIII'

I Vacuum .Il llII' RI\I'I\IIlI' (.lIIlI. \ilIilllgilt iInII. (5 (H. l'I‘lI'I‘III‘ lllllix and damn II'IIIII .\III‘IIII‘I'II'x KIII x\lll.l .Ix “CH IIx |I\I' I'II‘I'II‘II-IIIIle II‘IIIII ('hIIIIk.

Glasgow Saturdays

Club

I Aerodynamico In IIII- IIIIIIIII l.IIIIII;_'I'. .\'I‘\I IIIIII' III

I Bachanal III SIIIIIIIIIIIIIIx. .\I'\I IlIIII‘ lik'.

I Bailamos III llII\IIIIII. UIIIII ZIIIII. i'Il'L'k', \VI‘L‘H}. DJ KL‘Ilh i) hi'lllgx _\IIII II \IIII'III xI-lI-I‘IIIIII: xIleII. RIUI. l.IIInI I‘lIIn‘I III'IIIIII IIIIII \\il£llL‘\Cl' clxc mm I-x _\IIII_

I Bar Bloc III “III HIIII'. NI‘\I IlIIII‘ li‘L'I

I Base III IlII' 'l‘IIIIIII‘l. HHUIIIII 3IIIII. £7 (£5). \VI-I'kl). ('III'Ix IIIIII \lIII‘IIII llI'xlII'Ih. IIlIIIIg \\ IIII ('lII'Ix llIII'I'Ix IIIIII Al KI-III. \\ I'II\I' II lilIL‘ IIIIII‘II‘ III lIIllix} IIIIIIxI' InIIl RIHI III XIIII'III‘II l.IIIII"x IIIII'xI IIIIIII‘I' I‘lllpUl'lUlllI

I Bass Invaders III lllIII‘klI'IIII'x. NC“ IlIIlI‘ Iik‘.

I Bebado III RI\I‘I‘xIIlI‘ ('IIIII .\'I‘\I IlIIlL‘ lhI‘I

I Bedlam III ()III'I‘II XIIII‘gIII‘cI l'IIIIIn. \L‘H IlIIlI‘ lik‘.

I Bennet’s III III-IIIII-I'x.

I luillpm .iIIIll. [5. \VI‘I‘H). l'I‘L‘l lllI‘ gIIIlIlInIIII IIIIIIx IIx SIIIIIIII IIIIIl .'\llllIL‘ giw IhI' BI'IIIII'I'x IIIII'I} pIIxxc I‘\III‘II} “hut IlII'} “IIIllI L'UllllllL'l'L‘lIIi IlIIIII‘c IIIIwIl

\\ III] II \L'IL'L'llUll (ll. 70x. Hlk IIIIIl ()(lx hIIx. I B‘Ding III Ihc [.IIIIIIII l.IIIIn:_'c. \I‘\I IlIIlL‘ lik‘.

I Boogie Wonderland In lam}. llpIn .‘Hllll. £7 IL‘SI. \Vcckl). Big IIIghI Ui- IlIxCII l'III' IlIII\L' \\ llII lIkc th‘II' iNNl/C I'III‘IIII IIIIIl IIII'II‘ llIIIL‘\ I'IIIIk}. SII‘IIIghI Inn and )IIII anIu “hut IlIIII'x lilxc. )‘IIlII

I Break Yourself III XII-I-cIII-I. .\'I-xI IlIIlL‘ Ilk‘.

I Budda III IlIIIIIlII. l lpIII I‘HIIII. L'Ihc. \Vcclxl). RclIIIInI‘lII-Il \cnuc IIIII'lI IIII II'III'Ix‘ \IIIII III-IIIle xIIlI IN.

I Burly III Mcrcur). .\'I'\I IlIIII- IIII‘.

stevenson college edinburgh

Friday and Saturday 10 am - 4 pm,

Tuesday, Wednesday and Thursday 10 am 8 pm.

Call

for more information.

who do you want to be?... 90 to www.5tevenson.aC.UK to realise your potential

104 THE LIST AI) -1 82"?

I Caledonia Soul III \\III~IIxIIII- SIII‘IIII \I'\I \iIliC IIII~ OCasa III \II I Ii‘ llpIII :IIIII LIIII‘ I? .'\ll:_‘ \lIIIIIIII) ('III'Ix RI'III. .\IIIl} i’illl‘l InIIl SIIlll HIIkI‘II IIIIII III I'II'IIIIIIg .I II'II'IIIII) IIIIII) IIIIIIIprlII'II' III iiik' llllllllIIlL‘ \I‘III’I‘ III \Il i ll‘ THC) Ill l‘I‘ ixL‘I‘I‘lIIg )IIII IIn _\IIIII IIII-x \\llil .I it‘“ xIII‘pIIxI‘x. InIII III IlII' IIIIIIII- iik‘_\ ‘ll III‘III; IIIIIIIg; xIIIIII' I‘IIII' gIII'xIx IIIIII IIII-I lllL‘l III SIIIIIII III llIn'I'I'lIIIIII I Chakra III ~\IIIIIIIIIIIIIIx I lpIII *IIIII {I} IL’IHI ill \II; \lIIIIIIIl} IIII- IIIIIxI IIIIIIIII‘IIIIIg IIIIII IIIIIIIIII'II‘IIII lIIIIIxI‘ [‘.Ili_\ III [0“ II III IIII- llllIlIIlI‘. “llil \IIIl} i'iill‘l. (‘lIIn‘II'x l’IIIIIxI- .nIIl lilk‘ lllllllllIIi‘lI‘ .\l.IIInI \lIII‘lII'll IIII III'II‘IIxxIIIII IIIIl_\ IIxIIIIIIIIlIng. IIIIII II gII‘III t‘IIm II Ix IIII xIIIIIll IIIIII III IlII‘ I-\III-III-III‘I' \II [III III II I Cuba! III (VIIIIII \IIIII' ‘IpIn IIIIII i'lk't‘ “cckh (ik‘i III IIIIII'II “Ilil _\IIIII l IIIIII \[Hlll III IlIIx I'IIIxx} IIIgglII III IlIIIII‘I' 'l‘hI' llllL‘\l l .IIIIIII III-.le .III' xIIpplII'Il II) l)IIIII'IIII. i'IIIIIil .nIIl SIIIIIIIIIIII \lIIkI' xIIII' IIIII .n'II\I' I'Inl} III yIIInIIIIII'I' I'IIII‘) I Club 69 III Huh (I‘) \I'\I IIIIII‘ IlII' Colours III IlII' ;\II‘III'x IIIIIIII iInII (ll. 3‘ .'\Il:_‘ \lIIIIIIIl} (‘IIIII' ()III' IIIInx up \\llil IlIIx xIIIII-II‘IIIII III hung: IIIII SIxII'I lllIxx. .lIIII .\lInII'IIII. ilkWUI lx’I'Ill} .IIIII IlII' IIIll IIII l)Jx .\ IIIIIxxI\I' III;_'III III IlInII'I' III'IIIIII. .InIl IIIII' IlIIII \\ Ill IIII IlIIIIlII IIIIII; II bl“: I‘IImIl III, I Concept Theory III Inn; \I-xI IlIIII‘ IN. I Cube Class III (‘IIIII- llIIIII iInII {7 ILSI. \VL'I'H'M ()l\i \I'lIIIIIl lIIIII\I' I'IIIxxII‘x IInIl IIIHII IlIIII' IIIIIIII'IIIx IIII- lik' III'IlI‘I' III th' IlII} III IlIIx IIIII'lII-Il XIII IIIglIII'I. IhInlex III IIIIIIII IIIIIIII lllIIll. XIIIII II“ l-IIIIIx. III IIII' IIIII'Ix I).\l(i xI'IxI'x IIII Rx”. I Death Disco IIl llII' .-\II‘lII‘\ \I'U IlIIII‘ 3” Sup. I Divine III (iiil\}j(l\\ SI‘IIIIIII III .'\I'l IIlIIuIIxIIIIIxI IIIpIn IIIIII. III IN MI. £35” (ISA \lllIiL‘Illx. \VL'I‘H} lI'x lII'I‘II gIIIng xII'IIng xIIII'I' I‘NII IIIIII Ix IIII'II'IIIIII IlII' IIIngI-xl I‘llllIllIlf.’ I‘I'xIIlI'III'} III (ilIngIm. xII lilt') lxIIIIu IIIm III \IIIIlI II I‘IIIIIII “llll IIIIlIIxII'IIII xII‘cIIgIlI IIIIIk I The Edge III IIII' liIlgI' ('IIIIIIII’IIlgI' llpnI 3Inn. £5. \VI-I-lxl}. (iIII‘IIIIII \lIllI-I IIIIIl l’IIIIl RI‘II IIIxI I‘IIII'I ilk‘ip lllhik‘ilIHlllfj III IlIIx IIIghI I‘clI-IIIIIIIIIg; II|| IlIIII Ix IlI'lIIIIII‘hI-Il IIIIIl lun. HIIxI- II II‘IIIII' \Hlll IIIcIII. I Elektrik Sweat III BIIII'kII'IIII'x .\‘cxI IIInc Hm I Eskrima III (iIIngIm SI'IIIIIII III All, IIIpIII .iIIlllI £7 IU UII. \VI-I-kl}. RIIIIIIIg I'cxIIchIIx JUlllllC \VIllII-x. III/I). l“ III'lI. IInIl .\lIIrIIn IRlll‘-:\ DIIIII plII} IIIII‘I- II IIIIIIIIh \IIIII III-u IIp-IIIIIl—I'IIIIIIII}: l)Jx 'lIIIII IIIIIl (’IIIxc. BI'I‘IIIIIIII. l'cln. IIIIIl l)II'l} I.In'r} plII)IIIg (ll-l-lilt‘*ht'éllL‘ll-[Elli] lIIIIIxI‘. L‘ICL‘II'II. ICClIIIII. IIIIII L‘lL‘I‘lI'IIIIIL‘II I Freeform III HIII‘ll}. lUpIII iInII. l‘rcc ilCllll'C I 1pm; £5 IHI IIlII‘I‘. WITH). 'l‘hc \\'IIII III'IIIIII'I'x [II‘I-xI'III )0” u III] III] L'ClL’L'lIL‘ IIII\IIII'I' IIl I‘IIIxxIL‘ xIIIIl. lllllix. (IIIx III-III IIIIIxII‘ InIIl l.IIIIII lllllt‘\. \IIIh II \L'IL‘L‘lIIHl III hIg lIIIIcrx IlIrIm II III,

stevenson college edinburgh