Exhibitions are listed by city, then alphabetically by venue. Submit listings at least ten days before publication to art@list.co.ul(, by post or by tax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Helen Monaghan.

Glasgow Galleries

ANNAN GALLERY

|(i~l \Vlililllglllllx RiMlI. “2 “HIS

\Inil I'II Ilium 5pm. Sul

IIIuiil l2. Wpill.

Mixed Exhibition l‘lllll 'Iuc m Scp A \Ill)“ (II \xlilk Ii} i'L'gului' gullci‘} QIIIISIS iilL'IulImg \\HI'I\\ Ii) IIL'IL'II .\I Illl'lIt'l. leI IIIIIIIL'I. .\I;li'lnn IIIUIIISHII. Riihci'l lagginliiil. .Iiic KL'JI'IIC} glilll lllglil} lillll‘i'x.

THE ARCHES

35 l ,.\lg_\lc Slim-i, (Mill ()3: (lulu I);liI_\ Ilium IIIpiil: Sun Illillll IIIpm. Primitive Streak I'llill Sun j-l Aug. A L'llIIL'L'llllil HI incl 21) ulna/mg gul'illl'iilx lIcpiL'llng lllt' lcn kc} cmhlyinic cwulx Ill lllc Iii'xl LINN) IIUlIlS Ilillimlng Ici'llli/ulllin. L'I'L‘ulul Ii} ill-\igllci IIclcn Sllil'c} \uii‘king \lilh IIL'I \I\ll‘l' Klllt‘. .‘l I'L‘u'ul'L‘II I‘lulnghl I‘ll\t‘ll :il I)lllllIL'L' l'illwi‘sll}. IASSI

(:I IANUI H) fiI I

Just Some Things I Want to Show You Moll I Scp Sun 5 ()L'l. Shu- Iunviugiun. “ho is lukillg pull in lhc .'\l'L‘IIL‘\ Lin-7 IL'SIHIII \\ llIl IICI' piccc 'l ‘ilxm mc Ilcl‘c' PI'L'SL‘IIIS ll L‘ullccliilil (II imugL'x lhlll IIIIHI'III hci‘ \uii'k llx :l pcl'llil‘lllci'. NI \"J SI I( )\'..

ART EXPOSURE GALLERY

I‘) I’lu‘nic Sll'ccl. 552 777‘). Mon Szll nllilll 5pm.

Triptych l'illil luv 20 Aug. A \cll'cliiin UI \uii'k h) llliu‘ )liliilg Iiglli'uliw PilIIIIL‘I'SI Rchcccll I‘llulllulg. Ilcll I);l\ icx .Icnkiilx and Justin I’_\ pcl' Hm I\.

THE ART HOUSE HOTEL

I20 Bulh Sli'ccl. 07703 222323. Dull) Illlm 7pm.

Suite Art l'lilll Hill -I Scp. A \cl‘icx ill Ilil'lnigllll) mhihillnnx \Illmillg lhc \uli'k ill up and coming :ll'll\l\ \\ illl :m upcnliig llighl m cr) I’i‘illu) Il'llnl (lplil. I*i‘;inI\ In SIIU“ liillil 2| Aug I'lillmwll Ii) I);li'l‘cn .\IL‘.\iilIll|\ I22 Aug -I Scpl.

ARTERIES

IS5u Bulh Sli‘ccl. 222 2330. Inc Sul Ilium 5.30pm.

Glasgow Art Club l'llill Ill 5 Scp. All mhihllinn liI' \\lll'k Ii) IllL‘lIIIk‘l‘S ill lhc (iluxgim Ai'l ('Ilih including \ull‘kx h} \ill‘lnun Iidggli‘. Alcvullll‘u (iall'lIilcr. IIu/cl \ugl :lilll .IcnnlIL-i‘ II'\ inc.

THE GEASGON SCHOOL‘ 2 ARC

ROBERT STEWART: DESIGN I946 - 95 AN ILLUSTRATED TALK Thu 28 Aug at 6pm MACKINTOSH LECTURE THEATRE The Glasgow School of Art

A Talk by Liz Anhul, exhibition CUIOIOI and aulhOi of Robert Stewart: Design 1946-95 Tickets $2 [on the door] Places may be limited, please 000k in advance on 0141 353 4500. R(?7’€}S'W*‘8f‘i’5 llii/ be se’vec'

'7 "Te QO/Iei’v

108 me LIS‘I’ .m .:

ROGER BILLCLIFFE FINE ART I 5-1 I$I)III\\KHHII SII'CL'I. “2 MD“

\Iliii I'll U “Lilli 5. me. S;ll

IIIuill Ipiil

Contemporary Scottish Paintings I‘illlI Alan I Sup. I).Illlllllj_'\ Ii} gullci} llilixlx .IIILI iilmIL'ill lIL‘\igll,

BRUNTSFIELO HOTEL

lllh HIS Ili‘unxxlil'k Slit-cl. AlciL'Ilunl ('ll}. 553 (Mill.

Joy Bain l'illil Sun *1 Aug. \L'\\ P;IIIIIIIIf_‘\.

CAFE COSSACHOK GALLERY III King Slll'l'l. 55 i W.“ is 'I'uc Slll

I hilhllll I Ipill.

New Works 2003 l'nlil I‘I'I I2 Scpl \c\\ “(lth It} \‘IgllIlmll' (‘Ilckillull-x lll';l\\llig IIISIIII'QIIIUII Ii‘llnl III;I\IL‘I'\ \uL‘Il .'I\ \';lil (high.

CCA

351) SullL'IlchlllII Sllu'l. {52 I‘ll)”.

'I'uc \Vcd & I‘I'I Sllil II;lm (lpm; 'I‘hu IIAIIII Spill.

G Lee Bul: The Monster Show l'nlil Slill 2S" SL-p. ’I‘Ilc Iil'xl L'\Illhililili iiI milk iii Scullunll Ii) Klil‘cglli :li'lixl lu- Iiul \lllli C\|\|UI'L‘\ lhc liliillun hull} :lillI lcchlllililg} Ill :l scrim HI L'}Iilii‘g \L'ulpllli‘cx. 'I‘hc L‘\t'|llSl\L‘I} I’cillgllc

L‘) I‘lll‘gw (Illt‘SIlUIlS llIL‘;l\ {IIHI llIL‘UIHgIL‘x III\UI\L'll in IhL‘ t‘l't'iIIIUlI HI \lci'clilex. Soc IIIIIISI.

Lee Bul: Talk 'I‘hll 2| Aug. 7pm. RL‘IWL‘L'J (inl'llnll \L‘SIHII (IISL'IISSC\ IIIL' ItIL‘iIS I‘L‘IIIIHI IIIL‘ milk llI Iris HUI.

COLLINS GALLERY

I'lll\t‘l'\ll_\ UI' SII‘uIIICLHIC. 22 Richmond Sliu'l. 543 2553. .\IUII I‘i‘i IIIuill 5pm; Slll lllIUll ~Ipm.

G Jilli Blackwood: The Joy of Living Sul 25 Aug Slll | I ()CI. A

New work by Julie Read on show at Street Level

III.I|UI' mlll \II\‘\\ lil \xui‘k L'L‘IL‘I‘ILIIIIILI th' 2II-_\L‘.il‘ Lullcu‘ \‘I IC\IIIC .llIISI .IIIII HIJL‘kulllllI. ()u-l JII \\lII'I\\ .IIC on \IISI‘IJ) lllllglllg‘ li‘liill \\.III hangings .lIIlI (CI.IIIIIL'\ Il‘ .lil»lli-\\ L‘.II L‘Ililhing .lIIti lhgllull} plinluI IiiIlilL'x ,\ \L'IIL'S ill ciIuLxlliniluI \\UII\\IIU[\\ .lL'L'lliiipuil) lIlc \IIU\\ unnlucl gglIIcl} llil illlilc \iL'IdIIX SL‘C IIIIII\I. NI 5' is J

COMPASS GALLERY

IRS \VL'SI Rt'g't'lll SIIL‘L‘I. 221 ()5qu .\IUII Sill Ilium 531mm.

Mixed Exhibition l‘illll Inc 2 Sl'p ('liillcillpill‘ui'} Sl'lilllxll [xiiiilingx pl‘mlx .mlI \L'quluic I\_\ )lillilg and mid

THE CONNAL GALLERY

3(l \VL'xl (iaii'gc Sll'ccl. ‘32 5551. Mon Sill Ilium 5MIplll.

The Mediterranean Blues l‘nlll I‘I'I 22 Aug AIL'lIilci‘i‘uilcun IillltI .lIItI L‘II}\L‘;I[‘CS h} .-\II\II'L‘ Dc) IIIUIIAI/

FULL CIRCLE GALLERY Sglllliun lunc. 2-1 Rulhwn Sllccl. ‘5" WW), Mun I'l'l «k Sun I23“ 5. Winn; Sul Il;lill 5.3(Iplll.

One Year On: Summer Exhibition l'illil Sun 3| Aug. 'I'hc gllIIL‘l‘) L'clchl'ulL'x llS Iil‘xl _\c;u‘ “IIII u \uniinci‘ \clccliiln HI \uil'lu Ii} i'cgullli' :li‘llxlx including Jock .\I;lcllilic\. .-\Ic\;inllcl' (Igli'dncr. I’clcr \;ll‘lliill. (iUHIUII IIL‘IIdL‘lNUII. I);l\lll RUSS Wuii'ilml and Jcnil} Alillcrxlin.

I Lesley Main Sllll 3| Aug Sun 2.\' Scp. No“ pglilllingx.

GALLERY OF MODERN ART ()uccn Slim-l. 22‘) I‘Nh. .\Ilin IIIII «k Szll Ilium 5pm; I-‘ri Sllll llum 5pm. Sanctuary l'lllll Mon 2‘) S‘cp. 'Iuckllng ixxllcx ill Iluiliuil i'ighlx and IIIL‘II' élhlISC. lhlx mujiii‘ L'\Illi‘lllllll\ Iil'lngx lllgclllci' lhc \llll'k ill in CI cunlcnlplll'ui‘) KI) gli‘lixlx. I)c\ L'Illpcll ill pill'lllL‘I'SIIlp \\ illl :AIIIIIL‘SI} Illlci‘nglliuilzll illllI lhc Scullixh Rcl'ugcc ('liuncil. lIlc

- s "s; :22.“

L'\IIII‘IIIUII mpluio \UI‘ICLIx \liL'Ii ils lulu-d IIIIg‘IJIll‘II. lleleL‘cillL-ill. Il‘IIIIIC. \II‘I‘IL'SSIUII. I\ICIIIII_\ .III\I yumcph ill hulnc \III\I\ liiL'IulIL' \lllhnill (il‘IIIIl\'\. I’lill \ llil.i. \I.llk \\lIHIII:_'L'I. l l‘IIIxL' - Illuugclllx.Shiilil\L'\I1.ll.I{m\ \IIIL’IJII .llllI I\L'IIII_\ IIIIIIIL'I

Diverse Perspectives l IIIII \un 21 \ug \liung phlilllgiuphch upllm' lhcll lilc ilx IIIIIIl‘lII_\ L‘IIIIIIL' \nlmcii lii IIII\ c\IliI\illuil l»! I‘Lll'k .lllti \\IIII\‘ phlilligiuphs

GATEHOUSE GALLERY

Ix’liukcn (ih‘ll Rinlll. CC” “2 ‘5 \IUII‘ IIlli. I'll l\ Sun I ll) < zllpm. S.il

lI “Lilli 5 ‘Hpm

Summer Exhibition I llill Sun *1 \ug -\ IIII\L‘\I C\IIII‘III\‘II lulluiiiig \\HII\\ Ii} I’.llll (Lulu. i'IIIllI.I S I).I\I\. Shulm ILlli. (Linc .liilI Lungs II.llllg.lli. .|.lilic\ ( )ll. KIIHA \\IIII\‘I .IlllI III.III\

CYRIL GERBER FINE ART

I~I.\' “(\I RL'jJL‘IlI SIICCI. 22I AW” \Ilili S.ll ‘I “Lilli 5 illplll

First of the Summer Wine l lilil Sun il Aug .\ wuwn ill \‘II.III_‘.,‘III_L‘ \\l\II\\ till ‘I \lIIIIIlIt'I IIIL‘IIIC iiiL'IulIillg \\llII\\ li_\ I'..lllI|l'}. I)\ (fililit'iull. I'L‘lglixwii. .\ilnil' I'lciiL'Il. \\ (i (ilIIlt'\. .\IL‘(‘.lllu‘ .lilll iii.ui_\ UIIIL‘IS

GILMOREHILLG 1 2

‘I l'iliwrxil} .-\\ciulc. “1150”

Mon I'i'i lllmn “pill. S.ll Sun

IIUUII 5pm

International Conference \M-ll Sul (i Sl'p Inuhng \L'IIUIJIS IL'.l\\\'\\ \Vhlxllmk .lil gullI Illc III lhl' Ilinl ill IIIl‘ puhlu'ullliil liI IIIL' IIHNNI IL‘IIL'IS III IIIL' \\'Iil\llci (‘lII’IL‘SPHIILICIIL‘L'L In! 4'! Il’llnl/i‘l 2Ull.\'.

GLASGOW FILM THEATRE

I2 Row SII'L‘CI. 3 i2 S|2S

Scott Naismith l'illiI Sun *| Aug Oils and QIL‘I} IIL'S Ii} I)lIII\'.lII III .Ilii'lIunxliilll' gi‘uiluulc. Swill \.li\illllIl Scottish Screen Archives .\IUII I Thu 25 Scp. Sl'illlixli Sl'icl-ll lipcll Illcu‘ AII'L'III\C\ \\ llh .l \clu‘llnil HI \IIII\ on ;lil lIIlIlhlI'ItII IIICIIIL',

GLASGOW PRINT STUDIO

22 «k 25 King Sllu'l. 552 (WI-l 'Iuc S.ll Ilium 5.30pm.

3 Goya, Kollwitz and Currie l‘lllll Sill I3 Svpi A group ill clt'hlilgx and lilhligl'uphx mpllil‘uig IIIC giliil l'L'iIIIlILN liI pnllllcul \ll‘ugglc llIIlI lll.iil\ iilliuiiluilll} lli ill;lll Ii} KillIic KlillullL Kcil (‘lii'l'lc :iillI I-i'uilylxm kit' (lulu. Scc Illlllxl.

Tom Mackenzie l'liill Sul I K Sl'p \c“ lIlL‘l/UIIIIIS Ii} IUIII .\I;IL‘I\L'II/ll' i'cIIL-L‘ling lIlc L‘Illlilgllig L'UIUUI\ III IIIL' Sullllxh Highlands.

Katherine Maxwell l'llill xiii I * Scp. A \L‘I'IL'\ liI c} ul‘ulL'Illiig \L‘i'ccnpl'liilx \llllL‘Il C\|IIUI'C lxxllL-x (II ilIcnlil}. pci'ccplillii lllItI IicIicl ;l\ \Iiupcll h} gcilcllcx. L‘ulliii'c :inlI \llcicl}.

GLASGOW SCHOOL OF ART

'I‘Iic Alzll'killllixh (inIIL-l'}. Hi” RcilIiL-u Sll'ccl. 353 4500 Mini I-i’l IIIHIII 5pm. Sill Ilium 2pm.

C- Robert Stewart: Design 1946-95 I'IlIlI Sul I \m (\IglL‘klillllxh (lullcn ll Ruhcrl Slcuall‘l IIl4l_\ nill hl- :i I'llmiIialr iialmc hill during lhc 5H» (illx and 70» Ilc “as zln IllIIllL‘IlIIélI (IL-\igiiL-i‘ and IculIlng cduculiiinglllxl A clinlcnlplirili'} (II I.lIL‘IL‘IIIIC I);l_\. SlL-llgli'l \HIS hcglll HI prinlcll IL‘\I|IL'\ :ll (iluxglm Schlilll (II All ilS \\ ch as finding liiilc lil (IL'SIgIl Illr Lilicrl}. Aliilll. :\ll\llll Rccd illItI lhc Iidlnhurgh 'Iupcxlr} \liii'king ill lhc lllL'tIlllIIlS ill IC\IIIC\. ccriliillu. graphic (IL-sign :lnlI I;l[)L’\ll‘). Scc I'L‘\ icu and IIillixl.

Robert Stewart And Colleagues - Posters l‘nlil Slll I .\'ll\ lAlrium (iélllcr) I. TU ucciiiiipuil} llic Slclllli'l rL'II'(I\pCL'Il\L'. :l \CIL‘L‘llnn ill mnmulnc pmlcr designs h} Rlth'rI Slcuglrl and his cullcugucx