Classified

Property

FLATSHARE I

Flatshare Cont’d

GLASGOW

I Fun easygoing profes- sional [\‘lM'lI ICIIIIIIL‘II In \ll.ll(' l‘t‘dllllllll 5IK‘IIIIN‘III Il.II III \\k'\I I IIII !_.‘5II ppm o ("I I Inllx I. I Large, bright room Ill \Hlllll\|(l(' IIIII\Il.Il(' \IIII I‘IIIIIInII'II II'III.I|I' ('Inxc In .III II.lll\[\HlI IIIII\\ L‘. “I III III “III (II I (IL'II Ill-ll 5I I West End room Ill Inu- I}. IIInIII'III. IIK'IIIIIIIIII II.II I’II\.III‘ [hlllxlIlL' .\ ;:.IIIlI-II 5 llIlllllI('\ IInIII .III InI.II .IIIII'IIIIII-x A IIIII‘III Il.lll\ \IIII \'l('.lll. IIII}. II \ \\.III IIIIIIII'II 9-35“ [ILIII IIIII (‘l [(-1 Hill 05-1 (III;

I Large, bright bedroom III IIlllll\|(I(' .III'.I (‘Inxc In .IIII(‘lllIl('\ I\‘ Il.lll\ IIIIkx. \\ IIII ;'.IIIII'II I\ IxIIkIII}: If ‘0 [Km “III ('I lcl “III (I1; I050

I Room in 2 I‘CIIIIHIIII lIII|_\ IIlllIl\lI(‘II. Inp IInnI II.II. I'n \II.|I(' \\IIII I I(‘|II.II(‘. I’L'IIIIIIL' [III-II'III'II. [35H pun k [350 Ilulmxll II-I II'VI") NIX KII5

I Langside - Smart bed- room III Ilu-III'nnIII IIIII \IIIII \llillt‘Il kIII'lIcII. ,Ill IIInII I‘nnx «k gnnIl IIIIIprnII IIIII\\. SIIII pInI {I ‘3 mm lllt'l ('I III “"390 .\'-l.\' 5‘ HI,

I Stunning Clydeside III'IIIlInIIxI' InnIII .‘l\;l|l.ll‘IL' In \II.III' \\IIII I IIII'IIIII} [IIIle

(i( 'll. \ l('\\\_ p.II'kIIIj:. IIIIIIIIII'II I.III' ('IIIIIIIIIIIII. L-IIIII III‘III i- IL'I lilllx II‘IVIl'” I‘l ~l~lII .I IN.

I Southside room \Imnng IlllIlllfJ lxIII'lII'II .k lmIIII'nnIII. IIIII_\ IllllI. \\ .\l. I'lu' \lInuI'I'. \(‘t‘lllll} I'IIII}. ll('\lIl_\ III-I'nI'III ('(I, USS “L'IL'I‘IIILX {INII pun 9' {I50 (ICP IL'I. IIl~lI .\'.\'II ‘HIUI (II “"551” (HI I53

I Student required to \IIIII'I‘ IIIIIXIL'IHL' IlilI III-.II' IInIIIIIII~ yanlcnx Ill llllIIllI('\ IInIII I'III .\ IllI(l(‘l'j_‘l'IIlllI(lI I)IIIII‘IL‘ I'nnIII I\ III] IIInII I'nnx. {I ;5 pI'III I I‘lll\, ‘IL'I: Ill~ll ‘l-III .IIXII.

I Luxury flat III \\;I\L'l'l(‘} (EIIIIII‘nx. SIM“ I;IIIII\. In \IIIII'I' \\|III l nIIIcI. l'l(‘\lIl} III-I'nI'IIII‘II. \InnII |;IIIIIII.III‘ llnnz'IIIg Ik pl'l \.IIc nIIIIlnnI .II‘I‘I U00 pun Ill\'l l‘lll\. 'II‘I, llfi‘l5h (III I53. I West Ehd (IUIII‘IC I'IIIIIII ;I\;III;III|I- III I III'III‘nnIII \pu (1th IIIII) I‘III'II \IIIIII) Ilul IIcuI‘ Kch IIIgI'nw. .\|l IIInIl cnnx. (i(‘ll, (‘llllk'l I‘nnxulcrulc pan grad. II \ prcl In lIpr Innk IIIII'I' IIIL' IIIII. Rclx In]. [300 pun + I‘lll\. 'l'cl. 0| SI 33‘) 037".

I West End, ll}ll(llillI(I. IlI\Ill'_\ (IUIII‘IL' I'nnIII ;I\;III. I'III‘ lll\llL‘(I In IIIglI \I;IIIII;II‘II I III-II I'nnIII II;II, 5 IIIIII\ IIIIII‘IIIIIL‘x Ik pulIIII‘ ll'.III\. SIIII II \ II‘II'IIIII) l'III \I.III nI‘ _\UIIII_‘._' pI‘nI. .\\;II| l5IlI .\II;:. [330 pun + I‘lll\ «k (‘If 'I'cl: (PM? ‘IIII5I.

Men Seeks Women

I Affectionate, profes- sional, II‘II nl I'I‘IIIII‘ gI'IIIIImIc “hn lIkI‘x .II'I. gIII’IchIIng. I‘I.I\\I (XII IIIIIxIc and III//. \IIIIkIIIg .III(I ntcuwnnul L‘;II-lIll‘I‘IIII:..' \cckx Incl} IIIIIIIchI \InInun I-III+I

\\ IIlI L‘qlldl |‘.l\\lI\lI\ ;IIIII Ink-I'- L‘\I\ “IIU (Ic\ll'(‘\ II \CI'IUlh I‘CIII IlIthIlP. IlIn\ \IIIIIIwI':

l’ 4‘4 l I

It] II“‘:.I :3: I a

CLUBS & ACTIVITIES I CHATLINES I INTRODUCTIONS I LOVEUNE I I SAW YOU I PERSONAL ADVERTS

ii IdealPartner

because relationships are all about compatibility

Looking for a partner, a lover, new friends? Looking for a new approach to dating and introductions?

Looking for a friendly, safe and interesting service?

Free Registration

www.idealpartner.net

CHEAP CHAN”

HUNDREDS or: UK GIRLS ON LINE 24 HOURS/DAY fix '6 39

my;

CHOOSE YOUR GIRL AND CONNECT IN SECONDS / LIVE l-a-l AT ONLY 45p/MINI

' 8011 WCIN“Calls oosl60p/rnun Lwecels recorded.

C H EA P ‘i‘EAUKICJiAEIE ; UK‘s Busiest Cay Service!

v I

\ ‘\4 WARNING:100‘5 guys on line! :— I . 5 . , l I Helplines

Quick Date Specialist Categories

place your

FREE ad

08000 682 845

éLovehne

IIIIIII‘ seeks

II‘IIIIIII‘

Attractive, bright, caring, \lllll I‘llllk‘lIC. U.

\\l I \I LIII. yI'IIIIIIIL‘. lIkI' IIllllIlL'Il lll.II(‘. \HIIII.II .ch. InI IIprIIIIIj: Ilill(‘\ I\ Inw (XIII lllL' (In (l‘lllh‘) 5|.I 1 I5

“'3 Attractive, creative, Glasgow \\nIII.III. -i_‘. 5 (I. I\\n I\I(l\. \I‘I‘Im III.II(' In \II.II(' I‘IIII‘IIIII. IlIc.IIIc. lInnkx. (Illllk'l. “alkx. IIIII I'II‘ \Im I)IIIIIl\ (XIII Inc nII WNW) 5|»lf‘l3

“e’ Attractive professional, young WII nIII ICIIIJIL‘. I'IIIn}\ (InI-Inn. Il.l\('l (K IIL'\\ IInIIIIII-x \cclu llIII lIHllljJ. ‘5 -l5}I nIIl IIIIIII‘. l'xlllll‘llljill illt‘d. In \lIillt' lllk'. Inw Ik lIlillxk' (IIL'IIIII\ Imppcn *\I(‘.I. \\c\l ('ull IIII- nu II‘IINI‘) 5 H III

“I” All singing, all dancing, [InI-II} \\I'lIlle_‘. IIIII\IL' III\ mg. lL‘(l \\III(' (ll'llllxlllf: II'IIIIIIC. V5. InnkIIIj: InI \IIIIIIIII IIIIIII‘. ,\Ic.I. \M'xI. (XIII IIIL‘ nII (I‘lllh‘) 5I~I_‘(I-I

"-6" No Hawkers, traders! YnIIIIj: I"II nIIl pI'IIII'\\IIIII;II mulc. lInnII gcmux \\ IIlI I'III'I'gI-III' clIIII'IxIIIII. \L'L'I\\ \IIIIIIIII' InI \‘lIIIllCIIjJIleJ. \IIIIIIII.IIIII§_'.I‘III'kIIIy .'\I(‘.I \VI'xI. (XIll IIII' nII WNW) 5l~l III» 30yr old easygoing male, lllxt'\ II;IIII‘III_L'. IIIU\ I('\ N IIIf_‘lII\ nIII. IIIIiklIIjJ InI lII.IIlIl('. (I(I\\II In cIII'III L'Il‘l. I'nnIl IIIII Ik npcII lIllll(lL'(I. InI' \I'I‘Inux I'cIuIInIleIIp \I'I'.I. l)llIIII\ (XIII IIII' Im (I‘lllh‘) I -I Illll

“c” Andrew, 21, caring, Iun In\ my. I'IIIn} \ IIIIIIIIIIIjJ. I‘IIIIIIIIIIg. \\\ IIIIIIIIIIg. kcvpmg III. InnkIng; lnI‘ II-IIIIInIIxIIIp \I IIlI Icnmlc III 3.5 (XIII IIII' nII (I‘lllh‘) 5|»l_§(I(I

*9 Glasgow male, 33, cnlnp can. Illll\l(‘ «k InnII.

\\ I.'I‘.\I \IIII} II'IIIIIII- In \II.Il(' IIchc IIIIIng \IIIII. .\I'L'QII I’Ile (XIII Inc nII (WWW 5 I-INII

‘9 West End male, 35. \IIIII (K III. \I'L'lw \I\IL'I III IIIjJIII InI uIIIIpuIIInIIxIIIII hung \IIIIIII; llIlI\lL'. [IIIIIII\II[\II}. ( InIIIII‘ Ik IIICIIII IIIII\IL‘. .'\I‘L'.I. Dumb, (XIII IIIC nn (MIN) 5 HISII

k“ Gently eccentric danger I\n_\. 2-1. \\ IIII \ ll'IllL'\ & ngIIcncc. wckx \IIIIIluI'I} \\IIIIII\IC.II ";_'II'I nml IInnI' . InI ;l(I\ClIIlll'L'\ III lIIlI\lC. (IIIIIIIIIII'\ & IIIL‘ In} nI CHUKIIIL'. .'\II IIIIIICHIIIIIIIIIIg & III‘III CUIIIIIIIIIIIL‘III In I‘CL'}CIIII;_' I\ L'\\ClIll;Il. .'\l'C;IZ |)IIIIIII (XIII IIIL‘ nn (HUN) 5 143 I _‘

Professional male, 5'10", ‘1'. Mn III» III\(‘\

\ IIII‘\. \\ IIIc .\ InIx nI IIIIIysII» \I‘I'Io III.IIIII('. IIIII'III;_'cIII. II\\ my IIIII} InI \IIIII(‘IIIIII_'.' null} xlkxml \ICII I)IIIIII‘ (XIII IIII' nn ll‘lIIII‘l ileIn

" Glasgow male, 53, ll \. I.Il(‘ \Illlllxx'l. ( }.\I III. I III \( ‘. ll‘.l\l\ nI Inw \I‘IIIIII' \IIIIIIJI. \IHII. .IIII.I\II\(' ICIIIJII'. .‘5 ‘5. Mn Il\'\. InI II-I.IIInII\lIII\ .\ I.I\IIIIL‘ IllL‘llII\lll|‘ \I(‘.I IIIIIIIII (XIII IIIC nII II‘NNI" 5| 1‘15 Tall, attractive male, “I. )4‘Illl;,'('l III IIIIIIII I\ III‘I‘II. \L'k'l’\\ \IIIII I(‘III.II(' .‘5 *5 InI \\lIn I\III‘\\\ \\II.II \Ik'J IIIIIIIII (XIII lllk‘ nII II‘NIII" 5| I.‘\.\

IIIIIII‘ Sl‘l‘k‘»

II‘IIHII‘

35yr old female Innkmy InI II'III.III‘ Illk'll\l\ IInIII I'Illlll‘lllleI \lllIHIllIIIIIII' .III'.I\ \\lIH I'IIIn} \IInppIIIjJ. \nI'I.III/III§:. pulw. IIImIIc .\ \\L'('l\('ll(l\.l\\ll\ \l('.l \M'xl (XIII IIII‘ on INI'IIN Sl-INI 36yr old female lnnIIm InI II‘III.III- Ill(‘ll(l\ IInIII I',IIIIII\III;'II InI (‘nIII'In \ll.lI\. \lInppIIIj.‘ .k \nII.I|I\III;; \II'.I \\('\l (XIII IIII‘ nu (I‘IIIII‘I wIII In;

Attractive bright, caring, \IIIII l\IIIIII-III'. VI. \\ I 'l .\l I.I|I. C'I'IIIIIIII'. IIkI' lllIlI(l(‘(l lll.ll('. \IIIIII.II .Iij‘. InI III\|III‘III;_' Illll('\ .\ III\(' (XIII IIIL' nII H‘NNI‘) 5 l I I ‘5 Attractive creative, Glasgow unIII.III. I}. 5 (In. I\\n I\I(I\. \L'L'I\\ III.III' In \lI.IlI' ('lllk'lIIJ. IIII'IIIII'. hnnkx. IIIIIIII'I. \\;III\\. In” My (XIII IIII- nn (NIHI‘) 51.1203 All singing, all ILInI-mgg. [InI-II) \II’IIIIIL'. IIIIIxII‘ ln\III;r. [C(l \IIIII- (Il'lllellljJ IcIII.IlI'. ‘5. IIIIleIllf.‘ InI \IIIIIIJI lIl.II(' (XIII Inc nn II‘NINI 5|.Ile-I Iv“ Attractive professional, young “In nlII II'IIIuIc. (‘ll|H_\ \ \‘lllt‘llld. Il.I\L'l Ik III-u lllll‘l‘lt'5. \I'I‘kx IIIII III\Ile_'. ‘5 ~I5}I nlIl lIliIlL‘. IIIIIIIlIlllfJII .III'.I. In \Il.ll(' IIlc. lnw Ik III.II\(' (ll(‘.llll\ IIIIppI‘II, (XIII Inc nII (I‘NNI‘I 5 I -I I I I W Interesting life loving, IIInlI'xxInIIIII It'lllIIIL‘. \I.IIII\ In IIIL'L'I u III.III In \Ilillt' IIIII3_'II\ & II-IIIx (XIII IIIL' nII (I‘lllh‘) SI-l 1~l(I

St ‘( ‘RIIIII IIII‘III’IS

V Kind-hearted caring male wcln .I L'HIIIPQIIIIHIHIIIII II'IcnII\lIIp u lIIl \IIIIICHIIL' )nungcr. I III 5" hIII Innk .IIIHIII 45. \CI'\ \I-I'} fJL'lIIlllIL' (XIII lIIL' nn II‘NIII‘) SHij

M 36yr old female IIIIIIIIIg InI' IL‘llIiIlL‘ Il'lt'llIIN IInIII InIIInIIIII‘gII InI‘ (nllcc. I‘II.II\. \hnppIIIg (& \ngIIIIIxIII}: (XIII Inc (In (I‘NHI‘) I .1 {II}

-. THE LIST 125