PATRIOTHALL GALLERY

l\\ \SI’SI l’aIlInIlIall Sllulun nll 1‘ llallullnn l’lau', .‘f‘ I.‘\‘I l).:Il; nnnn (IInII

X3 l lllll Hm .‘I \ll'.’ l'all Illl’t'k' Ik‘.lllllL'\ unll. II} \Iall. I' \IIwII .nul l}Iul\a_\ \lann

X4 Ill .‘3 Sal W \ll‘.’ llll‘ lax! III a \k'llk'\ nl lnln \u-t‘ll lHlIi' t"‘.lIlI‘IIlHll\ In u‘lvlnall‘ Ilu‘ I \lllll‘llli'll l «\ll‘.al lt'dllllllli,‘ Ilu' unlk nl SlI-lla

\Iu lllIIlk'k It. (it'll) \I\(ll".'..lll .uul \lIIIaIn \ula-h .' " Contextural \\l-.l % lul- Ir» \l-I» Inpt'ullaIl} IIanI (IIIIIII \ \Hll.ll‘lll.lll\\' \'\llll\lllllll nl I\'\Illk'\ .uul Inn»qu In It'lllI_\ (Iallu'l .nul \IJILK'III

\lt' \lt‘lH

PHOENIX 369 GALLERY ll)qula\ \Ilt't'l. ‘Vv III‘)‘ llu' Sal unnn (vlnn alul l\_\ .IppnIIIIIIu'nl Ramsay’s Women l lllll \al 41: \u;' \n \'\lllI‘IIII‘II l‘llllt'lll‘.‘ Illi't‘lllk‘l llw lI-Inalv [‘I'Ill.lll\ In Stnllanll'x yu‘alml l.\lll t’t'nlln} [\nIlIaIIN, \llan Ix’aznxa). .uul nu llllllll'.‘ All" lull". //\Alm II \‘II. llu- IIIIINI l\’.llll\.IS \llll Ill lnnalt‘ ll.llltl\ and Inn. Slum/I llq<IIl

THE POINT HOTEL

VI lllt‘atl \llt't‘l. .‘.‘I <“*

School of Sculpture Exhibition I “III Sun II \II;' lx’t'u'nl \\Hll\ In l’cnn_\ Halt-luau and I nan ll.ll\\"\ lInIII Ilu' St'hnnl nl Spulpllut' .II I llInl‘uII'II (.Hllt'L'k' HI .\II

THE QUEEN’S GALLERY I’illilt‘t‘ ()l llnl}lHHlllInII\t‘. RA“ glIlIl Hall} I). Wain hpni

Faberge l nIll Sun I? ()t'l L I

IL) L ll; lanul} Iu'kcl Llll. umle *\ lit-la 'I'lu‘ IIL”\\ |_\ npcnml ()uct'll\ (iallt‘I) I‘Ik'\k‘llI\ an \'\llll\lllHll nl nn-I VIII [nut-x Illaun lInnI Ilu' I\)II}.Il

THE FRUITMARKET CAFETERIA SUMMER DINING

EXTENDED HOURS

Enloy evening bar servncc and brasserie dining till 9pm nightly. T: 0|3l 226 I843

THE FRUITMARKET GALLERY 45 Market Street. Edinburgh EHI IDF T'Ol3l 225 2383

wwwlfruitmarkctcoluk

('nlll'tllnn nl zanllm In. ('aIl l.ll\'l‘_‘\'. Ilu~ :It'all'xl l<ll\\l.lll Inn. 51ch alul :‘nl\l\IIIIIII nl Ilu' laIc I‘IIII alul .T'Illl Ivnlul} I alwlgt' IN I‘. ml II.ulIIInnal Ik'\lllll\lllk.\ nl vnanu'lllng nuIlIunlnqul L'I‘ltl tlL‘tHldlll‘lI and Mn uxc nl taut-ll \L'IIII I‘ll-t Inu\ lI.lltI\lHllt'\. l‘llllL'lllL‘ lIu'III ll‘L'k'IlIt‘l Ill ln\ nun unuluc \I} IV

QUEEN'S HALL

(-lt'llt \llt't‘l. ’\(\\ I‘ll” \IHII \al lIIallI < zHpIn

Edinburgh Types l lllll Sun :I \II: \n t‘\llll‘lllnll nl [\lInIncIaplIu [‘Hlll.lll\ In .Illl\l \lalul \Illlt‘l

RANDOLPH GALLERY

In l)qula\ Sllt't'l. ‘VI .‘IfS \lnn III III Mam * “Hun. Sal IIIanI II‘III David Sinclair RSW I nIIl \al it \ll‘.‘ \ \nln \lIH\\ nl \Illl lllc. [NIIII.Ill\. tll.l\\lll_‘_‘\. \\.llk'l\|‘ll'lll\ .nul [‘Illll\ In Hand Slnt’lan

RED DOOR GALLERY

~13 \ u’lnIIa Sllt't'l. 1'” \‘§§ Hall}

I”. ‘lIaIu "Inn

Contemporary Artists I nul Sun ;1 \ug: Scl up l\_\ lawn lx’t'lllnan. lIlIIIIuIIplIK ncucxl §._'alch_\ npcnx \\ uh .I I'llangglnp \t'lct IInn nI \Sillk\ In up .IIul t'l‘lllllIL' lmal .llll\l\ Illt'llltllllL’ \xnlk In Iu'ul} jalallualml \Illtlt'lll\ lInIn I‘Illlll‘lllffill ('nllcjgc nl \II [In \IIU“ lk'.lIlllt'\ \xnIkx III Inde IIu‘IIIa. [\lInIng'IaplI} .uul Icul-Ilcly

RIAS GALLERY

IS lx’ullalul Squaw. 33‘) "5-15 \Inn I'll ‘lain Slun.

Scotland the Brave? l IIIII l'll 13 Sup V\n t‘\llll‘lIlHll lnnklnp al nxci lllll t'nnlt'nIpnIaI'} St'nIIlel huIlilIug.) plnlct'lx \\lll\‘ll lcalluml Ill Ilu‘ IIIII‘ t'lllllnll HI lllt‘ RINS lllll\Il;llt‘II \t‘allwnnl‘. \lelnlx In Ilu‘ gallt'l') \\III

153%”.

saw-rm» a.

SIMRYN GILL

ANA MENDIETA

CINDY SHERMAN FRANCESCA WOODMAN

2 AUGUST | 27 SEPTEMBER 2003. Open daily I lam—9.30pm Admission free

86 THE LIST FESTIVAL GUIDE ' ~'- ~ ;

l‘t' .Il‘lt‘ IN \\‘I\' \‘ll lllt'll l.l\l‘lllllt‘ I‘lnlllIn: and [In Imullx \\ III In‘ It'n'alt‘ll aI IIIC cull nl Ilu' t‘\llll‘llll‘ll nn llu- RI \\ \‘.g'l‘\llt‘ \\ \\ \\ ll.I\ l‘IL' Ilk

ROYAL BOTANIC GARDEN lll\\'ll\'llll llnuw. lll\t'llt‘llll lx’n\\. <52 fil"l Hall} IIIaIII < ‘lIIIIII

0 Julian Schnabel: Paintings, Sculpture and Photographs

1 lllll Sun _‘l\ I )ll ‘Ill\t'll\'llll llnuwl III awnt laIInn \\ IIII Ilu' ( iapmlan (iallt'I). Inn-Ilmlll llnuw'x I c\II\al mlulnllnn It'JlllIt'S nun and lt'\'\'lll palnlInpx.

\\ ulpllut' alul [‘lIHleJIaI‘ll} In UK \nu‘IIt'an .llll\l aIul lIlnunaIa‘I Ilium/lulu. li'l Inn \Ig/II [Ill/xi .lullan St'llnalu'l lll\ \lL'll‘lllllt' \I) lc nl ]‘.lllll|llj_‘ nn lunla'n plalt'\ and x'lllt'lu'l} and HIV Inpt' \llllUllllillllj.‘ lnIn Inllt'n \cll pcncxalull cnal‘Iml III!” In .u'lucw IIIIpIct'cichIIt'tl tnInnu'It'Ial .uul LIIIIt‘al \ll\'\‘\‘\\ l‘_\ lll\ l.Ilt' 31K \t't' lt'\lt‘\\ .llltl IllllI\I

Eden’s Orchestra: A Celebration of Music and Plants l'nIIl \Mxl III St'p Il'.\llll‘lI|Hll Ilall‘ llail} lHaIn Spun, -\n ulnlnllnn [‘lt‘\t'lIIlll_‘_' Ilu- \\nI|II'\ Inuxu‘al lu'IIIajgt‘. lumping: InpcIIu'I planlx. numt‘. lllSlllllllt‘llIS. qulIunu'nl lll.Il\t‘l\ and [‘l.l}t'l\ lInIn aInqul llu' glnlw.

Moira Leggat l'nlIl Ill 3‘) .r\u§_' 1(‘alulnlnan Ilall: IlaIl_\ Illaln Spun. g\n mlnlulInn lnllnulngg Ilu' t'al‘t't‘l nl Inp \nl'u‘l} [\llulnjglapllt‘l. .\lnna l.cj_';_'aI. \lIn\\III;: Ilu' \I\'\t'lUl‘lII\'III In lu‘I Iu'llnullu'alul\l}|c1nann\nl lnllnal alul It-lawll [\lIIIl;lll\ lcaluI’Ing pnl'llallx nl l’IInu‘x (‘lIaIlcx Rnnnu‘ (‘niht'll and l’llllt’t'\\ (iIat'c nl \lnll;u‘n.

ROYAL COLLEGE OF SURGEONS

‘I IIIII Squaw. 53” INN), .\lnn l'll IlIaIn lpIn; Sal IHaIn lpIn. Audubon in Edinburgh I'nul .\Inll 3‘) Scp. .\n mlulullnu Incuxlng nn Ilu' hit and \InIk nl .Inlul .IIIIIIL'S (\llklllhflll \\Illl\t‘ l.IlIIHII\ pulwlu‘aIInn nl llIt' \I/c pllllh. /)’II¢/\ n/ .lnu III (I and II\ cnlnpalnnn ()IIIIl/IH/HL'II (ll II’IngnI/Iln. “ax \lal‘lul Ill lltlllll‘lllL‘ll lSZn \\llll llu' lu-lp nI Int-a] t-an'awI’ \VIIIIaIn lInInc l.l/.ll'\ anil Slugt'nnx' Ilall lllll\t'lllll t'nnxt'naInI' \\ IllIaIn .\I;u‘( lllll\ Ia}.

ROYAL FINE ART COMMISSION liala'llnllxt' (‘lnxtn l-Ih (‘annugaltz 55!» («NO l).ul} llaln ~1pIn. Common-Place I'nul I'l'l 3*) .\u;_' .-\ lnnk al him luulillngx aIc t'nnu‘ncil alul llcwlnpul IncuxInj: nn nuu' Scnlllxh PIUIK'L'IS Int'lulling l'.IlIIIl\III'3_'lI\ Dancc [law and a \llt'llt‘l nn 'l'n‘cc.

ROYAL OVER-SEAS HOUSE I.aIuIIn_~:\ (l.lIlL‘l'}. IIHI I’IInt‘t-x Sllccl. 335 15”]. .\lnn l'l'l Man) (“I”).

The Competition I‘nul I'l'l {I (M Spct'lall} cnnuluxxlnnt'll ‘leulul lhc \u‘ncx' pllnlngi'aplh nl I'u‘cnl R( )Sl. .v\nnual _\lu\lc (‘nInpclIlInn llnalx h} phnInInuInalN Richard SIIuIll.

ROYAL SCOTTISH ACADEMY BUILDING

IIIC \Illlllltl. (Ill (IIIIII \tlhlllt‘L‘ lmukmg nx‘n IMl, :“n Sun \M-II IIIaIn (nun; 'IluI Sal IIIaIn Spm

O Monet: The Seine and the Sea - Vétheuil and Normandy 1878-1883 I'nlll Sun In ()(L LS5” ILSSIII. lanul} lu'kcl L2H Iumch‘ llx II'CL‘ I. ll IIL‘ It'xlUI'L'tl alltl l'L‘llII'I‘hlICtl l{n_\al St‘nIInII .\c;ulcnl_\ I’cnpcm In gl'anll \I_\lc \\llll Ilux IuaInI' L‘\llll‘lllHll nl aI'nqul ‘IH paInIIngx l\_\ mu l'I'cnch Illll‘l't‘\\l\\lll\l ('Ialulc \lnncl ()I'galuwll h} IIIL' \allnnal (l.lllk'l'} nl St‘nllanll. II

I\ lllt‘ l'nxl ululnllnn In manunv llu' Ix-qul l\'\ l\\: “In-n \lnIu'I \\a\ al lllc peak nl lnx \JIK‘L'I \ palulcz nl glcal \aIu'I_\. Ills \Ilnn lcaIuch IIual \lcnm nI \ cIIu-lul, nu lIulIng; lnx l.IlIIUII\ glnup nl \.Ill‘~.l\\‘\ \‘I III\' ltt' IIIN" i‘ll Illt' .\\‘lll\‘ l\\lll\'ll l‘lt'llL‘lllt'tl lu\ lII_\ paInIIngw antl waxgapcx nl Ill: \nInIaIul_\ t‘naxl IIJIIL‘IIIL‘ alnII§_'\I\lt‘ \lnncl'x “nilo l\ a \lIIall wltxllnn nl [‘alIIIIIIL'S Ilcllualcll In Ilk'lltlI lallilnal‘t' I‘.Illll\'l\ \xlInIn \lnncl ll\llllll\'\I nu lullun' ('anullc (IIInl. (lll\l.l\t' (’nullwl and ('lIaIlcx I Iant‘nix llaul‘Ij;n_\ \t't‘ llllll\l A Pleasing Prospect: A History of the Mound and its Building l Illll Sun In I M \n c\lul\llInn Il‘t'lISIIIj,‘ nu IIIc lII\InI§ nl llu' \lIk' nu \\lII\‘ll llu' \aIInnal (iallcn nl \t‘nllanil aIuI le \ISIK'I I‘lulllnn'. Ilu' Iu‘\\l_\ lt'IllIl‘hllt'tl lx’n_\al \tnlllxll \lailt'nl} \xclc Iunll II] Inc Inul I‘IIII \cnluu Helen Frankenthaler: Paintings on Paper (1949-2002) I lllll Sun In ( kl LS IL“ *Hl. Illl\lk'l l.‘_\ llcc llnln .‘3‘ WWII llu' luxl t'\\'l St'nlllxll \IIH\\III}J nl n\t'l I“ I‘.llllllll_‘._'\ nn papcl l\_\ Ilu' Inlllu'nlial \lllt'll\.lll .llll\I. IIL'IL'II ll.IlIl\\‘llIll.llt‘l, \kllH {anu- nun I‘lllllllllk‘lltt' In Ilu- Sllx InI lu-I \I.llllk'kl Ict‘lnuquc I\.IIIIIIII§:\ New Associates l nlIl Sun l‘I ( )\'I L5 IL I SUI. unllcl l.‘\ llk'k' Ilnln 3.“ (\(Fl I .\ glnup \lum nl Iu'\\ \\HII\\ In It'u‘nll) clct'lctl axxnt l.llt' IncInlwa nl llu' l\'H_\.Il St'nIllel \t‘ailcln) nullullng .lnc l'an. (ldlt‘lll l'leu'I. \I.Il\Hllll I Iaxcl aIul Inhn .\. \Iavkuluuc M The RSA and its Heritage I‘nul SIIII 3h ( It'l llnln. 23* («VII In llu' ncul} Ik'SlUlt'tl RS;\ lnnlilIng. an L'\llll\lllllli lnnknl; al Ilu' aclnllu‘x aIuI ;u‘lnc\cnu'nl\ nl Ilu- l{n_\al St‘nlllxh .\\‘.Itlt‘lll} H\ t‘I Illt' l.l\l Ian )t'.ll\

SAMARKAND GALLERIES

III lln\\t' Sllt't'l. 3:5 :Illll, \IHII Sill IIIaIn Sillpnl; Sun IIaIn Jinn

Art of Persia: Tribal Weaving Past and Present I nul Sal 2* .\ug.: \ \I-llIngg \IIU“ nl anquuc lll_L'\. llalucawx and ham lInIn llu- unIuailu' lI'Ihm nl I’LII\I\IAIII‘1IAI:\IIII(I\‘|III ll.‘Ile._'|llj._'\ lInIn lIan.

SCHUH

()t‘can lt‘lllllllal. \u'InIIa ()ua}. lull]. 555 Wm. .\lnn I'll IIIaIn SpIn; Sal Illaln Tl‘lll'. SIIII IIaIn (ipnl

Dr Martens Original Since 1.4.60 l‘nIII .\lnn I Sq» 'l‘lu- IIle In \laI'lcm hnnl lllllt'tl nll lhc [‘I'Ullllt'llllll luu- Ill .\pIIl I‘NIH and \uu‘v Ilu'n Ilu- lnnlucal IIIIS lwcn .ulnplul h} )nulli culluIc ax a \}Inhnl nl \cll t'\]‘lt'\\lllll. 'ln t't'lt'lnalt' Illt' l-I(Illl1nnl.(It‘xlyllt‘h haw Iwcn nn llt'kl In guxlnnuxc II and Ilu\ \IIH\\ uu‘luilcx Ill-\Ignx In \'I\u-nnc \\'c\lxwml. l’aul SnnIlI. .llllllll) ('lInn and Juan l’aul (iaulIu-I.

SCOTTISH GALLERY

In l)qula\ SII‘ccl. 55S Illlll \lnn I'l'l IllanI (nun; Sal IIIaIu -lpIu.

John Houston I'nul \M-ll < 8ch M Ilu' age nl i. ,lnlnI llnuxlnn t'nnluuu'x In paInI. I‘Ul' Ihc St'nlllxh (iallcr) '\ I'L'\I|\;ll mlnlnllnn. lu' prcwnlx a \clccllnn nl llt’“ pillllllllj.‘\ nl Ilu- landwapc and In;le nl INC and In;le I.nllllan ax well a\ \anb lll\pll't'tl h} lnx luau} HIPS In \t‘lllt‘t‘ SL‘C I'L'\ IL'“.

Sally Fawkes I'nul “til I Sup. Sculptural glam plum-x h) Sall} I'il\‘.l\t‘\ \xlnch luxc lngclhcr Iccluucal Inaxlcr} \HIII a \II‘nng; \ISIlill lilllL'llilL'L'.

Adrian Hope l'nul “til I Sup. Sm \xnI'k h} \ll\t‘l'\lllllll .'\lll'lill] Ilnpc lcalurln; hnn la. amt-x and IMHL'x \IIIII k'llll‘()\\C\l \lL'Iilll.

SCOTTISH INDEPENDENT GALLERIES

aI ('I‘cclcl'x chlauranl. 3 IlunIL-I' Squarc. 220 444'

John Hunt I'nlll Mini 3‘) Scp. ()II (III glaxx and canqu lncllulIng unrk ll‘nIn lhc l‘lxhncxx and lauulluhhcr win-x