Film Index

Corpus Callosum «Hm I «\III IIIIII'I \IInv..( anaIIa. IINL‘I ‘) ‘IIIIII \x IIII- Inn}; nl lhI' IIIH\II' .I\.IIII j:.IIIIIxIx. \IIIII.II~I III/.4 ll IlL‘I/l 3mm 'x IIIan I-I'II'III \xnIII Ix a \'-\‘Il(l xIIIIIIIIIath I-pII IhaI pI.I_\x \xIIh a \'-lII'l\‘ III'axIIII~ \ll\'\l nI xI§_'lII yayx .IIIII IIIIIIaIIIlhlI UIIHIII \\ llk'lllk'\ \\ IIIL'I}

III IIIIIN. II‘IIIJI'II .Ix IIlI‘ Ik'xl \kIIIII \IIIIU. IIIIx IInIII' xIIIII' [U II’I'g/nn ( IIIIIIIII (I I. (IV/(l\:"IH\

Cyberworld II’( U I \aIInIIx_ l \. ZINle IIII IIIIII \I'\-. II) III”) InI IIII' j.‘IanI xI‘II-I'n II'IIIIIIIIIjJ anInIaII-II I haIaI II-Ix IInIII In]; In I/H SIM/mun IIIIX, (Illl\L'I'l'I

0 Cypher I I §I O... I \ IIII I'II/n \.II.III. (‘anaIIIL IINL‘I JI-II'III} \nIIIIaIII.

I llt_\ IIII. \IgI-I III-IIIIcII. IIInnIh} \M-IIIII'I. I).I\III llt‘\\lt'll ‘HIIIIIII I)III'I'InI \‘alah‘x \xIIIII} I\~.IxI} lnIIIm up In (‘II/u' 'I Ile Ix IIaxII‘aII} a II'unIIIIIIg nI \IIII/I In \wI/nu \I. lnI IIII' I'nnprIaI) IIIIIIII'II pan IIIIIIII aggv \nIIhaIn III'IIwa a III-IIII-IIIInIIx [H‘IIUIIIIIlIlk't' ax a |UlllllC_\lIlIIll Ilk‘ltl \xhn IIaannIIIIx IIIIn xnIIII'IhIII; nI a IInIIII III-In (iII'aI xIIIII. a IIIaIIIII' IIIII‘IIHI xII ll IIIaI InIII’cnIIaII‘x IIInII' nn Illk'.l\ IIIaII \Pk'k IIII I‘III'L'Ix SIT IL'IIlllIc and II'\ It“

\I III II'I/ II'II'IIH'

Dolls I I3.v\ I O... KIIIIIIII 'lIcal. I.ILI-xIII. Japan. ZIKHI \IIIIn Ix'annn. IIIIII-Inth \IthIIIna. 'IaIxII)a \IIIIath

I I IInIII I III' IaII‘xl IIIIII IInIII Inu- lll\|‘lIIlI_L' ,IapaIII-xc (Ullllk'. aclnr. paInII-I aIIII IInI-IInI. 'IaIchln. xI'Ix up an nIIII IInI I'nIIIpI‘IIIIII' I‘nnu'pl III a pIa_\ II) ('IIIIIaIIIaIxII IJapan‘x I'Ipmalcnl nI SIIaIII'pr'aII'I. l‘Illll'lllxll IInIIx [K‘l’lfll'lll a xaII Ialc nI hIInIaII IIayI'II) IIlleNlll Ik‘\k'l\k'\ Illk' pnIaI'IIII'x nI lhc IIII'aIIc. IIIaIIIIIg; IIII' Ilnllx IIII' nIIInnIII-I'x In IIIII'I‘ xInIII'x pcIInI'IIII'II II} Il\k' IIL'IUI'\ III IIn-pun: \Hlll IIII' [mm and xnIIIm ll III-pII'Ix. IIn/Ix Ix a IIII'axIIIcII anII II‘aIIIpIII pII'I'I'. IIIIII'II IIIHIL‘ Ill Ihc IIInnII nI 'I'aIII-th‘x IIIIIIII II’I Ihan IIII' IIIII’IIIxII'aII) IIInnII} I'm/I'm (Ir/I. (I ll, (i/uwnn. Dolphins II'I I\'aI-Iaux. I'S. JIIIIIII IIII'IIIIII. ’I'III' pInIIIIu'Ix nI Ihc IIIan \llk't't‘\\llll |.\l.'\.\ IIIn\II' cwr. llll'l'lWI. Iakc IIx IIIIIII'IxI'a Inln IIII' aquaIIc IIUIIIL' nI IInIpIIIIIx \VIIII IIaI‘I’aIInn h_\ I’ICI'CC III'nxnan aIIII IIIIIxII‘ II) SIIII‘L‘I I.Il.l.\'. (i/IHQIIII.

Le Doulos (The Finger Man) I l3:\l 0.... IJCIIII I’II‘I'I'I' .\IL‘|\IIII'. I'I'anu'. I00] I .II‘aII I’aIII III'IIIInnIIn. Supt chgIanI. JCIIII I)I-xaI|l_\. RI'III' II'II'H'I‘. .\I.III'I'I('II\I-III-I1 IIIxnIIII. IhIcI \IIIIII'II‘I' l'augcl IchglanlI hax IIle llllhllt‘tl Ile xI'IIII'III‘Ix IIc “alkx xII‘aIghI IIaI‘Ix IIIIn IInIIhlc “hon llt' IIIIII‘III'I'x (iIIIII-I'I \‘anan‘I' III‘II'H'CI anII xII'aIx lnnI ll'UIll a III'I'aII III. IIIII hc hax nnc IIInI‘I' hIg Inh In IIn aIIII Inakcx lhc IIIIxIaIII- nl II'IIxIIng SIIII'II IIII-IIIInIIIInI. .\InI‘c c\IxIcnIIaI III‘IIIIanI‘I- II‘nnI lllL‘ gm 'nnI' .\lc|\ IIIII‘I ('I'IIIII' mm It‘\ IInn‘I I‘nIIII' IIIIII‘II III-IIcI' IIIaII IIIIx. (il' IL (iluwnn; I'l/Hl/IUHH'. IaIlIIIlIIIrg/I. Dragonflies I ISI 0... I.\Ianux IInIxI. \nI\\a_\. ZINII I III5IIIIII. .\ xIIIII_\ nl' II'aInIIx) III lllL‘ l'L‘IllUlk' SIII'IIIxII I‘nIIIIII'}xIIIc. IzIIIhc Illkl .\laI‘Ia arc

I'Inn) In; an I\l_\ IIII~ IllC IIIIIII an nIIIxIIIv pII'xI‘IIu' IIpxI-Ix IIIc IIaIaIII‘Ia I'axI‘InaIIIIg. x|n\\IIIII'nIn3_'. IIIIII‘II I'nnIcII} nI Ihc gI'nvaquc. ('IImI-n. IxI/HIIIIIII'II.

Etre Et Avoir (To Be and to Have) Il.l O... (\Icnlax I’IIIIIIIII‘I'I. I‘I‘anu'. IIIIL‘I (icnI'gc I.an'/I IIIJIIIIIII I’IIIIIIIcI'I'x IInI‘IIIIIcIIIaI‘II‘x arc \\ cII I‘I'I‘ngnIxI-II InI' Inanagmg In cqual Ihc cnInIInnal III‘pIh IInI'nIaII) pI'nIIIIu'II IhI'nugh gI‘caI llL‘IlUII. aIIII IIIIx IIIIII Ix I‘nIIxIIII-I'I‘II Ile IIIan xIII‘L‘L‘xxIIII In IIaIc. III III' and In ll(l\(' IInI‘IIIIIcnIx nnc _\caI‘ aI (ltul‘gc l.UPC/l\ nlIuI‘IIIIIII \L‘llnnl lInIIxC III Ihc I‘cInnIc IIaII'_\ IaI'IIIIIIg I'chnII nI~ .'\ll\t'l'3_‘llt‘I ('Imu'n. LIIIIII’IU'L’III

C9 Floating Weeds mm 0.00 IYIIxIIIII'n ()/II. Japan. I‘IS‘II (ianIII'n \akamura. MachIIIn lx'}n. :\_\aIIn \Vakan. IIII'anII Kanaguchl. IIaI‘IIIxn Sugnnura‘

I I‘hIIIn. In a xlccpx xcaxIIIc \Illagc III xnulhcrn Japan. a grnup nl' Irawlhng pla_\crx aI'I‘Ixcx nnc xIIIII'_\ quIIInCIt I‘hc II’Ulet"\ IcaIIcr Ix'nIIIaIIII'n INakaIIIIII'aI xnnn Innkx up Ile I'nI'IncI‘ I‘IanIc ()xnth ISlIgIIIIIII'aI. ()III nl IcalnIIx}. KIIIIIIIIIII'II'x Clll‘l't‘lll IIIIxII‘II-xx and lcaIIIIIg lad} Sunnkn

34 THE LIST -1 ':-‘ 8w

IK)III IIIxIIIIIIx a xnIIII; .II‘III-xx Ixa}n

I \_\.IIIn “alum In chIIII c KIxnth RII Ile aIInnxphI-III IaII- pI-IInII (J/n IhaI IIIlI\lI.lIL‘\ IhI- IIIIIIIIIaIII'I'x .IIInnIpIIxIII'II \ IxIIIII .IIIIxII_\ I/IIIIIIII'; III I I/\ III'III} thIIx IInIII IIII' InIIIII In my IIII'IaIII IInIII. I-\I'I II'pr'IIIIII III lIII' IIaIIxII'nII' nI hnInan ll\\'\. IIIIIl III‘Ile le lk'lL‘IIjJIIL‘IL'Il \ IIIIIIII II'Ix \xIIh IInIaIIII' :I'III'IanI) \cc IC\ Icu (i/ I (i/uvym

Freddy vs Jason I IN IRnnn} \II. I \. ZINHI RnhI'II I ll_L'IllllIl. \InIIIIa KI'I'IIa. KI'II) RnulanII. Jaxnn RIIII‘I. ,IanII'x (’allahan. KI'II KII/IIIgI'I ‘VIIIIII II \\.Ix pnIIIj: In happen \IIHIICI nI IalI'I \I‘x. I\\n nl lllL' IIIgpI‘xI hnIInI IIIanI' IIanI‘hIxI'x cu'I Inn-I III-.III nn IIIInIIgh IIII-II xI'IIaI lxlllk‘l IL'IMl\ \llIlIlllell Inn\II' InaIIIII'xx. Inn I'an nIII_\ pIa} IhaI II Ix xI'aI} (IInI-ml I('/('(l\('

Goodbye Lenin! I IS» .0. I\\nllg.'an3: III'IIII'I. (icIInaII). IINHI I)IIIIIL‘I IIIIIIII. KIIIIIII Saxx. .\IaIIa SIIIIIIII I3 I IIIIII (‘haIInIII‘L' I'nIIII‘II} IIIaIIIa \\ IIIL'II “Ile [IN lllllt‘ -\II;_'I-| \\\.IIII .II III'IIIII \cl IIIIIIaII} Illlllllf: Ihc IIIxxnIIIIInII nI (il)R III 103‘) \\llk'll .'\Ik'\'\ IIInIhI'I xIIpx mm a «nun .lllt'l an ahIIan Ialal hcaII .IIIaII Shv .makcx III I‘I‘NI anII I'..l\l III-IInI hax aIII-aII} I'hangml I'nIIxIIII'IaIII} .'\lk‘\ Ix III'II-IIIIIIII‘II In pI'nlI'I‘I llk‘l IInIn an} IIIIIII nI xIInI'II (1/ I. (i/mg'nn. (II/urn, IleIII/IIII‘u/I.

The Great Dictator I I’( II .00.

I( 'IIaIII-x (‘IIapIIIL I 'S. l‘)~1I)I(‘haI|L‘x (‘hapIIIL .IaI'Ix ()akIII'. chInalIl (iaI'IIInI‘I. III-III) I)IIIIICII. lllII} (IIIIII'I'I. (irau'

I|a_\ Ic. (‘aI'II‘I‘ I)I'||a\vn. I’aIIII-III' (inIIIIaI‘II, IISIIIIII \VIIIIIII'I'IIII I'lcancIl up It IxxIIc nI Ialc (‘haphn I‘laxxII' III' pIa_\ x I\\n I’nlI‘x a Incck .Icquh IIaI'IIL'I \HIII IIIIIIchIII and a ||IIII-I-xI_\ II- IIIaII IIII'IaInI. \I‘I) IIIIIII} IIIIII‘I'II; IIIIx Ix IIII’IIIpIaI‘c nl ngIII and xnIIIIII 3;;ng IhaI l.t'\ I)a\\ xnII gnI Ima} \\Illl IIxIIIg InI' )caI'x I‘IIIIxIIaII} InI (’haphn IhIx Ix alxn xII'aIIgI'I) IIIn\ lllj.‘ .IIIII pl‘npllclltl (il' /. (I/Ingun.

Green Card Fever I I:.-\I IIIaIa RaIaxcklIaI‘unI. l’S. JINHI Vlkl'illll l)axII. I’una III'III. lh-cp KIIIIIaI‘c. ('ha}lnn .-\l’\lll. RnIIcI'I I,In. Suhaxh KIIIIIIaIIIIIaI. IIIIJIIIIII, lllL‘ xInI‘_\ III a )IIIIIIg Inan \xhn U\ I'I‘xla}x hIx \ Ixa III the ['8 III-cauxc hc Ix III pIII'xIIII nI' IIIc aInInxl Ill}llIlL‘;Il (II'L‘CII (‘aI‘II IIc nancl} IIIIIIIIIII'x IhI‘nugh an IIIIIII'nuII'III nl IIIcgal IInInIgI‘anIx. IIIIIIIIgIaIInII |a\x_\I.'I‘x and IIIL' INS all III-cauxc III In\ c InI' a lllt'L' AIIII'I'II'aII gII'I nl’ IIIIhan nI‘IgIII. ()(l('HII (ll I/II' an. (i/Inunn.

Historias Minimas I l3:\| O... I('aI‘|nx SnI'In. .'\l"L‘t‘lIIlll;l. ZINIZI .NlllUlllU

0‘1

llk‘llk'kllklllI J.I\II‘I I nInI‘aIIIn. Ia\ II‘Ia IIIaxn ‘IZIIIIII I'II'axIIIpI} Inxx III-x InaII nIn\II' IIIaI IIIIInIIIx III Ihc xnIIIthII \IfJL‘IlIIIII‘IIII II‘;_'InII nI I’aIajgnIIIa, .IIIII InIIxIxIx n! .I IIIn nI xI‘paIaII‘. llllk‘l\\\'II\ III;' \II‘I|\'\ aIInIII nIIIInaI) pI'anI' .IIII‘IIII‘IIIIL' In InIIIm IIII'II IIII‘aIIIx ('nn\ IIII III;‘I_\ .IIICII II} IIII~ III.IIIII_\ IInII I‘ll‘l\’\\IUIIIII I .IxI. Hutu/[In JIIITIHIIH Ix IIIIIIII'I I‘Innl nI IIII‘ III\I'IxII_\ aIIII xIII'ng'III nI InIIII'IIIpnIaH \IgI'nIIIII‘aII IInI-Ina ( I I. (LInguI: Hollywood Homicide I.‘ \I

CC. IRnn \hclInnIl \_ .‘INH- IIaIIIxnII I'nIII. ,Inxh IIIIIIIIcII. I I'IIa ( Ihn. IIIIIII' ( iII‘I‘ImnnII. IxaIah \\.I\IIIII_‘_‘IHII.

I nIIIa I).I\ IIIn\IIh I I IIIIIII Ilt‘III IIInIIII'II \I\IL‘I mm It In \III‘IInII'x I\|.II lxk'l IIn/i. II/III . lllk' IIIII'I’InI .IpaIII Iakcx nII IIII' III§IIIUIII§§ nI IIII'I \I’I) l‘lII IIIIx IIIIII‘ hI- I'axIx IIaIIIxnII I'nIII .IfJIIIIhI IHII' ax .I \IIIIIIIIllxI‘IHlI\ IIcII'I'InI- \\IIn IIIxI‘x In Innnnhphl ax an I‘xIaII' .I;'I‘III I IIII'aI‘II‘. II IIII’IIIIxI'IpII'IIIIaI xIIIIl. lllk‘lk' .III‘ a II'\\ IIIII‘ xI‘I [Il\'\k'\ IhaI IIIII' n\I-I IhI‘ III\IxI\I- pInI anII InIII gclx \II'IIIII}: InIIIII xIIppnII IInIn IlaIIIII‘II ax hIx Inga nIIxI‘xxI'II paIlIII‘I

(iI III III/ II'/I IIn

Hope Springs I I.‘. \I O. I\l.IlIx III'IIIIan.l \l Ix. .‘INHII'nIIII | IIIII. III'thI-I (iIaIIaIII. \IIIIIIII' I)II\I-I ‘IIIIIIII III .III. ax III pnIIIII‘x. lllllIIIII .IIIII \IIII-III a hau' Inn; III'I'II III III'II III;,'I‘IIII'I I III'IIIII) III IIII' InIII I‘nnI \\llt'l\' IIII‘ IIIIIIIII;: nl IIIIIIxh aIIII :\I|Ik'll\'.lll .II‘InIx Ix aInII'II aI CIhllIlll“: IIn\ nIIII'I' xIII'I'I-xx nn hnIII xIIII-x nI lllk‘ pnnII III IIn/u' X/nmux. I'IIphxh pnIIIaII paInII'I (‘nhn \\.III' Il'IIIlII Iran-x InIIIInII lnI IIII' \I'“ I',II;_'IaIIII \IIIaIJI' nI IIan' In _-_'I'I nu'I hung: IIIIIIIpI'II II) hIx IIIIIII'I'I'. \I'Ia II)II\I'II III IIn IIIIII' al all. hI‘ Inn-Ix .\I.IIIII) I( IIIIIIIIIIII. a III‘I' prIIII'II I'aIc \Kllllxt'l “IIn pInnIpll) gI'Ix Llllllllx anII IIII'II gclx IIakI‘II, IhIngx IIIIpInu' \‘llk’ll \I‘Ia IIIInx up In II-I'Iann III-I Inan. l‘lll IInI cwn I)I'I\I-I III I'Iaxx} Iangghxh pmu'I IIIII‘II IIInIII' I'an xaw IIIIx II-aII} thp IInIn xIIIIIIIIg. ()lll'l'll (1/ Nu an. (i/mgnn The Hulk I I2:\I 0.... I \le.‘ I cc. I‘S. .‘IIII‘H I~.III‘ Hana. \II‘Ix \nIII'. .lt'llllllk'l (‘nnnclly Sam IzlhnII I I"nnn .-\II;_' Irc'x Ialxc nII IIII- .\laI\I‘I (‘nIIIII'x I‘haI‘aI‘II'I Ix Ihc llllt‘\l .IIIapIaIInn n! .I \IIPL‘I'IICI'H xII'Ip In IIaIc lln' [III/A. I'II'aII-II II) SIaII In- aIIII JaI‘II Ix'IIh} III I‘HII. pI'cIIach IIII- nIhI‘I \laIwI I'IIaIaI'II'Ix IIIIIx IaI' I‘caIIxI'II nII xI‘IcI'n I'\\'k'lll(llll:.'l.\ .IIIII \\IIII gI'I'aI chpccl. II'I' III'.I\\x IaIgI-I} upnn Ihnxc nI'IgInaI \IUIIL‘\. IIIII alxn lllk‘ nInI'I' xanIIxIII‘aII'II px}I'IInIng} nl IIII' L'nIIII'IIIpnIaI‘} llII/I I'nInII‘x IIIllN. IIII- IIaxII‘ IIII‘a nl a IIIIIII InanIII'I'I'II xI'IcIIIIxI. III‘III‘I‘ IlaIIncI IIIaIIaI. \\IIU\L' xIIppII-xxI-II

.IIII‘I k'i'I‘ Ix II‘II'axI‘II .Ix IIII' Iaz'Inz‘ xIIpI'I III'xIIIIIInI‘ :‘IcI'II III‘hI'IIInIII InIIn\\III:' .III IIII'IIIaI I‘\panIII- In :‘.IIIIIII.I IthaIInII II‘IIIaIIIx III pIaII' \IaIII‘Ix .III' I nIIIpIII .III‘II I\\ IIII‘ II‘IaIInIIthp I‘I'IuI‘IaI IIaIIIII‘I .IIIII hIx IIIaII xI II‘IIIIxI IaIIII‘I I)a\III I\nIII' .I In\\I‘IIII:‘ I‘I‘IIIIIIIIaIIII'I \\III‘ IlII\\IIIIII‘.'I\ III‘aII'x .IIIII xIIIIxIIIpII'IIllx III'xIII'x. In IIII' III-III\

I IInII'np'IapIII‘II lIlIIIx I.IIIIpa~,'I-x .II\' III a \\III'IIII'I IIII' III‘IIIII‘III\ IIII InII\ :‘II‘I‘II -,'IaIII Ix IIppIII:'

III‘xIIn\ hIx IIInIIxIInIIx xnII \xnIII. j.‘nI\xIII.II kIIII'

nII IIII~ IIIIII‘I nI a Iank .IIIII IIxIII:' II .Ix .I I Illl‘ nI llIllII‘.‘ a II'I pIaIII‘ IIIIn I .IIIII x nIIII‘I hI‘IIIprhI'II'. IIII‘ .II III'II .IppI'aIx In nIII IIIIII‘I IIIIIII. nI ax I I'I' IaIIx II nIII lIllle xIIII" I:.'nmn:m /.."'r"

l Capture the Castle II'( II 0.. IIIII I x\\I'II. I Ix, .‘INI‘I lx‘nInnla ( I.ll.|l IIIII \I;'h\. I.IIa l II/;'I‘I.IIII II‘IIIIII ('axxanIIIa I( I.II.II| Ix a I \I'aI I-III IIIIIIIIIII;' \\III\‘I \\hn |I\I~x \\IIII III‘I VIII'IIIIII I.IIIIII\ III pIIIIIII‘xIpII- I‘II\\‘II\ III a IIIIapIIIaII‘II I .IxIII‘ III I” Nix \lIllI‘III III'I \‘Ile'l \l\l\'l I\'I‘\\' I\ Il\‘\I‘I‘I.II\‘ II‘ I‘M .ll‘\' IIII‘ IaIIIII\ 'x IIIIIIg'I'nI I'\IxII*III I' .IIIII xI‘I'x llk'l I haIIII‘ III an I‘II2'IIIII- \nIIIIz' \IIII'III an IIIII III'aIIaIIII‘ III‘x III xInII‘ III'lnII- IhI' l.lllIll_\ 'x InIIIIIII'x Ian InIpInw IIIIx .IIIIIIIIJIIHII III //’/ /III3'II:II.’II.'I‘\ IIIIIIIIII I)nIIII' \IIIIIII'x IIIIII II In\I‘II InIIIIIIs' nI av'I' IIIHI‘I lHLIxIx Illx' \II\\ I II.IIIle III IIII' .IIIIII‘IIpaI III‘IIIaf'I‘ IIII k l IIIII'III.II\I\ \l|_'.'lll. Il \\nIIIII ‘.'H\I1‘\\II .I III-.II ax \IIIII|.I\ ICIIIIIIIL‘ IIIH' nn I \ Inn-inn“.

lI/III/IIII'J/I

Identity I l‘l C... IlaIIII'x \IaIlt'nIII I S. SWIM InIIII ('IIxaIII. Ix’a\ | InIIa \I'alha (‘IIIIxIInx II I: /II.'/. llII/lIl/H yclx a Inf: xI II‘I'II \xI-Ik an \\III~n

.I IIIIIIIII nI \a;'III-|_\ II_\xIIIIIIIInIIaI IIIIII\IIIII.IIx III‘InIIII' IInIvII up III a III'I lk‘l‘ll InnII'I InI IIII' IIIj.'hI III‘I .III\L‘ nl InIII'IIIIaI IaIII (iII'al paI lll‘.‘ .IIIII I.II\IIInIIx pI‘IInIIIIaIIII‘x. IhIx \\III haw \nn .III.III§.'III_:' IIIIIIIII'I IIIxxlI'II \xI'IIII‘IIIIx IIIIIIIII'I IIIan Inn Ian xa\ '( 'nInIII'I \IIIxIaIII IIIII II III IIII' IIIIIIII;- InnIII \\llll a Inna~ pII'II~ nl l\'.l\l pIpIII;' IJIII'I InI laIIII'x ('II/I/IIIIII. (ii/l III/l lllll’ll I/ \laIII'nIIIx III-xl III”! In IIIIII‘ (HI II’I II/II I'. \III I I, (I/rlunm

lgby Goes Down I In 0.0 IIIIIII SII‘I'Ix. I S. .‘JNIN IxII'Inn (‘IIIIIIIL \IIxaII SaIaIIIInII. R}.III l’IIIIIIpx. IIIII I’IIIIIIIaII JI'II (inlIIIIIIIIII IJIJIIIIII \IwI‘IIII'I'II Mun nlII IgilI} I( ‘IIIIIIIII Ina} InInI~ IInIn a pII\IIc;'I'II lIaI kg'InIIIIII. IInI III~ InalhI'x hIx llllIIUll\I_\ xI'II .IIIxnIIII-II IIInIhI‘I \lIIIII ISaIanIInIII .IIIII hIx IIIIIa IIIaII-IIathII RI'pIIIIIII'aII IIIIIIIII'I ()II\I'I II’hIhppI-I IIIx xI'hI/nphII‘IIII I).III II’IIIIIIIaIII hax InIII'

The Boy David with Marjorie and Dr Ian Jackson after David’s high school graduation