Music folk (9; world listings

Friday 12 continued

Monkton

I Tantallon Mann! I’aik IIiili'I. Kiliiiai'iini‘k Rnail. Ill 2‘): 47‘) W6 Hpni. L5 In it h, I-ni' picu' 'Iasiiiaiiian haniI pi-ilniiii Si'niiixli li'aililiiiiial/Ii'ixli inimi' «in a an lnail nl lll\ll‘lllllt'lll\.

Glenrothes

I Eric Bogle Ruihi-x II.iI|\. Kiiigiluiii (.t'llll't‘. III 5‘): M I IllI Hpiii ix (U) L7i. Scc Sun 7

Edinburgh

I Davy Gibb Ilii' l<ll_\iII ()ak. I liilii'inai'} Slim-i. 557 307i» 7pm. I; i. Nili} guitar \inik and Illlllliiliilh win Il'UlIl Din} (iihh

I Ceilidhs at the Caley (‘ali'ilniiian Iii'i-xu'i'}, Slaii'lni'il Ruail. 33H 5638, 7pm Iain. ((5), Inc hands.

GScots Trad Music Awards - Hands Up for Trad ()ui'i'ii'x IlalI. (‘IL'le SIICK'I. ()(ih' ZIII‘). 7. illpiii

U) [I5 Launch nl a iii-u. annual Sciiliixli I-ulk auaiil i'wni Ii'alui'iiig: :\Ia\iIaiI' Mad 'iiixli and IIIL' lililk'k Row ('i‘iliiIIi Iianil. Dual SIii-plii'i'il. IIai'k nl llic Munii aiiil iiiiiii'.

Stirling

I Chris Norman 'l‘nilmiiili. .Iail \\'_\nil. (Il7h'(i 27400”. 7, illplll‘ L'H (£515lli.Siail‘S IIllIi‘lel}k‘l li'uni lIii‘ .'\I£l\iI;lll' I'i'axi‘i gi'niip. Ilk'lt' \\ III] III\ imii hand. and a i'cpciluii'v li‘uin hai'niiiic in ('i'Ilii‘.

East Kilbride

I Julie Felix Villagc IIIt'RlIl'L‘. Mauwll I)i‘i\i'. (II 355 Z-Ifihhl). 7.30pm. U) lL'7i (illx Inlk ii'nn i‘i‘li‘lii'aiiiig Iii-i -IIIlIl annixi-ixai’} Ruh) Iniii'.

Edinburgh

I The Travelling Waverlies 'l'lii- Rll}ill ()ak. l IllIIl'Illlll') Slim-l. 557 2070. 7pm. U. I’m-ix and \(ill}_‘\\l'llk‘l\ cuinhiniiig lhc hi'xi nl' Imili \uii'lilx.

I Pipedown \Vcc I'ulk ('Iiih. RU}&II ()ak. liilii'iii;ii'_\ Sui-cl. 557 3070, 8.30pm. U. .'\\\£II'(I “inning: bagpipi' Ii'il hand li'alui'ing: Nui'ihcni Il'l\Il hcllmxx hlimii hui‘ili'i' pipi'i' Ici' Mimic.

Deal Shepherd play as part of Hands Up for Trad at the Queen‘s Hall,

80 THE LIST -'- ':< Six“

Aly Bain and Phil Cunningham play Rothes Halls, Glenrothes, Thu 11 Sep; Gaiety Theatre, Ayr, Fri 12 Sep

I Live Flamenco l~.l Baum. \Vi'xlpui‘l. 32‘) 8805. I Ipiii iani. I‘Ik't" Sl't' Sun 7.

Monday 15

Edinburgh

I Mike Dillon IIii' Ruin ()ak. | Iiilii'iiiai') Sli'i'i'l. 557 3970. 7|lllli I; i. Singci/wngxxi'iii'i‘ Iiailcil I») iiiaii} ax a gciiiux. (‘uini' aiiil i‘lii'i‘k Iiiiii nui.

I Me Suena Tu Cara 'l'hi- Honi- 'I‘QHCI'II. \Iill‘Iu‘l SII'L‘L‘I. 335 IIINI. 8.30pm. I'I'L‘L‘. Sk'k' \Iiili H.

Stirling

I Mystery Juice, Recc and the Inspired Maniacs ‘l'nlimuili. .Iail \V} nil, (II 780 37-1000, 8pm, [I (£3.50). .\Ii\iiig_' Illlhlk'iII gi'ni‘i'x \\lIIi llt'“ “aw ('cllii' wunil ul \I}\ii'i} .Iiiii‘i' IicaiIiiig annihi‘i 'Inp ul IIIt‘ RUth

Edinburgh. Sat 13 Sep

Tuesday 1 6

I'dinburgh

I Martin Caulfield llii- Raul ()JIx. I Inliiinai} Slii'i'l. 555 I‘ll» 'pni H ()iii' nl llii' iiilliii'iiiial iiii'nihi'ix nl lIii' I,.llI.III\\Illli' Siiiiymilcix ( iiniip \\ iiIi .i ginning.) lullimuig'

I Kate Campbell ()iii-cii'x IIaII. ('Ii'ilx Slii'i'l. («is .Tlll‘l H illpin (h l S i'iiiinui I‘.l\\‘lI \iiiiji-i’wnggxxiiii'i

Wednesday 1 7

Glasgow

I Roses in the Snow ('aii- ('nxxai‘link. Rll\\l.ill ('iiIiiiial (‘i'iiliiu Kill}: Slii‘i'l. 55‘ll"“. .\.§llpiii. L511"! Rll\\l.’lll all \\I‘III\'II liin liuin niii- ul Riixxia'x Ii'ailiiigg (i_\p\§ \II(\\\I‘I/ il}n.i\lii'\. IIIL' I'iili'iikn laiiiil}

Edinburgh

I Mark Barnett and Kenny Vass IIIL' Rinal ()ak. I Iiiliiniai} Slii'i'l. 555' 307i. "pin. U Siiigzi'ii\iiiiyuiiii‘n \HIII lllIIlli'II\‘\‘\I.lll;!ll|}fIIHIII\I\'I\(..1\CIU Ra} I)a\ ix

I Chris Norman Ensemble I'.iIllII‘lIl_‘.III I'ulk ('Iuh. I’li‘axaiii’i- ('ahaii‘i Hai. l’Ii-axaiii‘i' hpiii U». iL'5. Hi I S \IIIII‘IC x} \li'ni IIiiic III.Ii'\IIil l\\llII .\Ia\ilaii I'I;I\L‘I.\ Sk)i'il.iiii‘c haiiiIi IIk'Ik' \\lIIlIll\Iii|1 lli;:Iil I‘.Ill‘l|llk' i'i'liii‘ pinup.

Thursday 18

Glasgow

ODar Williams IIIt‘ \Ik'IIk‘\. ugli- Slii'i'l. 5h5 Illli hpiii. (Ill Ri-luiii ul ilii' pimcilul. Illllll_\ .iniI .illi'i'liiigr l S \Illglx‘l’\Ull}1\\l'lIL'l. iniiiiiig: IICI Iaii-xi .lII‘lIIlI [Ill liirlllfl U/ {/11 Kill/I

I Singing in the Round l m- .11 IIIL' Slai. (Lili‘ Suuit'i'. Si .\II\IIC\\\ III [Iii- Siiuaii‘. Si ,\nilic\\\ Siluaii'. ull Salimaiki-i. Six hujii s Kiilmi I)Ull.lIIUll\ \wli‘uiiii' ('Iuh \Ill_L'.iIiilIIIiI

I Gypsy Fire (xiii- (‘imai-huk. Rll\\l.ill (‘ulluial (.k'IIIIC. Kill}? Sliccl.

5.5 i H“ i 1. X, illpiii L5 iL‘h I’Iii' Rini‘x Ill llii' Siiim ixi‘i' .ihiiwi .iii- inini'il h} I.k'\ .\II.l\ nii \ IUIIII

jaisley

I Legends of Country Panic} ll‘\\II II.iII. \I‘I‘i') (.IU\C. 35” IIIIII

" illlllll L" «UH IIII‘lIIL‘ in my ;_'I\'.II\ (II i‘uunli} iiii'luiliiig Hull} I’aiiun. Ki'nn} Rngi'ix .inil Iaiiuin \\.\IIUII\'

k&world

Iliuitaliu

I Clutha Vaults \IIK Imi'll \iiccl ‘lpin Iii'c \iuuxiii g‘llll.il\

I El Sabor \Ii'ii'Iianl (in \iiuaii‘. lik'II \lii'i'l \piii Iii-c (illlI.lI mum Ili'lll Spaniin \IIIK'II\.I

I Failte .\i \ llltx‘IlI \iii‘i'l "pm I ii‘i'

I I\\' I‘.iII\I\

I Jinty McGinty‘s \xliliiii 1 .mi-

.\ illpin I up xiiig'i'h

I Islay Inn \ig'ili' Slii'i'i “pm I ii'i'

I iw Ilig'IiIaniI Illll\l\‘

I Molly Malone's linpi- \Ili'i‘l “pm I My I no pinup

I Finnegan‘s Wake \i \ mi i‘lII Slim-i. _‘ IN NS" ‘lpiii Iii'i' Iiiin IIICIIIC puh I nc I‘.III\I\

I Victoria Bar IIII}'_*.'.HI .\ illl‘lll Iii'i' \iuuxlii I\.inil

I-ridzi/s

I Queen’s Park Cafe \ Minn Ril .\ ;“pm I luv \Iii'Iiai'I I .i;‘.iii i\ (ii-ii} \lkllII}'II

I ISIay lnn \lf.‘}Ii' \Ili‘x‘l “pill I li'i'

I iw lllll\l\'

I Molly Malones llupi- \iii-i-i.

“if '5" ‘Ipiii I ii'i' Iiiin llii'ini- PlII‘

I no I‘.III\I\

I Park Bar \I;'_\ IV \iii-i'i. iii-.ii ki-Ixin I’aik, {W Iw I 5 “pm I ii'i' IIig'IiIaiiil Iin \\IIII Inc IIIlI\|\'

I Victoria Bar Iiiigvg'ail ‘lpiii lii'i'

.\i'uu\lii' \t'\\IUII

Saturdays;

I McNeills IllIII\\I.lIk' Slii'i'l ‘lpiii I'IL'C I nc mum

I Park Bar \li‘}Ii‘ ~\lli'i'l. Hull Ki'h Ill I’aik. i1" l"|5 ‘Ipiii Iii‘c IIig'IilaiiiIi'i'x hai I nc iiiuxii’

I Lismore Bar I)iiiiiIi.iiiun Ix’iiail ‘Ipiii I‘Ik'k' Ini- Si‘ulx’liixli IIIlI\I\

I Scotia Bar Sliii'k“ i‘II Slii'i'l

i. illpiu. I no lulk/ai'niixiii' g'iiiiipx

I Babbity Bowsters liI.l\‘I\IlI.ll\ Slii'i'i. I iIIPIll l'Ik'k' Si‘xxiuii

I Finnegan’s Wake 'St Vincent Street, 248 4989. 9pm. Free. Irish theme pub.

I Molly Malones llupi- Sum. “3375". ‘lpiii I'Ik't' Iiiin IIIi‘llli‘ pill»

I no I‘.llllI\

I lslay Inn .\l_‘."\ Ii- Slim-l ‘Ipiii l'It'k'

I In"

Sundays I Whistlin’ (ili‘i'liiI) ki' Sili'i'l

hpiii I-ii'i' I no liaiiilx

I Jinty McGinty's .\\Illiili I am I l\t'

niuxii' -Iplll.lll1I "pm.

I Molly Malones IIUIK' Slii'i'l. H3375” ‘)pin Iii'i' l iw I‘.lIIlI\

I Park Bar .\i;:}Ic Siii‘i'l. iii'ai Ix'chiii I’aik. ‘W I715 ‘Ipiii I-ii'i' Iiiluiiiial Highland lllll\I\'

I Uisge Beatha \Mmillanilx Rnail Willi I'It'L' SL'\\IHH

I Victoria Bar Iliiygrail ‘lpiii I'Ik't' .\t'iiu\lii' hanil

Mondays

I Lismore Bar I)iiiiihaiiuii Ruail ‘Ipiii I'ii‘i'

I Molly Malones llupi- Slii'i'l. “33‘55 Upiii l'IL'L' Iiiin lIii-iiii' piih Inc haiiilx

I Jinty McGinty’s .'\\Illiill I.;lllt'

‘Ipiii I'ii'i' I.i\i'iiiu\ii'

‘lt’s not even an id 8. Women are sacre and all of a sudden you want to say to me that they can fight? I den 1 want to see a woman grimace like that. Sorry.

Chris Eubank on women boxers, page 128.